Unicode: View >> Encoding >> UNicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

VIỆT TÂN
LÀM TR̉ ẢO THUẬT
TẾT TRUNG THU
TẠI PARIS, 10-21-2001
 


 


 

MẶT TRẬN LẠI TÁI DIỄN TR̉ ẢO THUẬT
BIẾN “QUÀ TRUNG THU NHI ĐỒNG” THÀNH “LÁ CỜ MÁU”
 

• NGUYỄN Đ̀NH CHÂU
 

Một số Hội Đoàn, Tổ Chức tại Paris họp lại và đă tổ chức Ngày Trung Thu, Tết Nhi Đồng năm nay, vào ngày Chúa Nhật 21 tháng 10 năm  2001 tại Trung Tâm Thể Thao Carpentier, Paris 13 (Pháp).

Đồng hương lũ lượt dẫn con em ḿnh đến tham dự đông đảo, để cho các em có dịp, vừa vui chơi, vừa làm quen với những phong tục cổ truyền cao đẹp của dân tộc ta.

Thường lệ, trong các ngày lễ lớn như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, v.v... luôn luôn có Quốc Kỳ (cờ vàng 3 sọc đỏ) tung bay phất phới tại các cổng ra vào, để đồng hương vui vẽ, mạnh dạn, kéo đến lễ hô.i. Nhất là để cho Thanh Thiếu Niên Việt Nam có nhiều dịp làm quen và yêu vẻ đẹp thiêng liêng của lá Quốc Kỳ Việt Nam. Từ yêu, các em mới cố gắng t́m hiểu, để biết rằng Tổ Quốc VN chỉ có một lá cờ chính nghĩa, đó là lá cờ mà Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ của các em đă đổ bao hy sinh, xương máu để ǵn ǵn cho đến ngày hôm nay và măi măi về sau.

Nhưng năm nay, không hiểu v́ lư do ǵ, các em đă bị tước đoạt đi cái quyền thiêng liêng được nh́n và chiêm ngưỡng biểu tượng của niềm hănh diện làm người Việt Nam Quốc Gia Tự Do.

Ông Nguyễn Tường Long, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia tại Paris, đang chưng hửng, sững sờ về sự mất mát quyền lợi tinh thần quá to lớn của các em Thanh Thiếu Niên VN, th́ Ông Bà Lê Minh Triết, hai khuôn mặt đấu tranh chống cộng quen thuộc ở Paris, dẫn con tiến vào, trao cho Ông Nguyễn Tường Long 3 gói quà dành cho các em, vừa mua mỗi gói 15 Francs ở cổng vào. Trong 3 gói quà này, một gói có một NÓN GIẤY MÀU ĐỎ, PHÍA TRƯỚC CÓ H̀NH NGÔI SAO VÀNG 5 CẠNH, được ngụy trang khéo léo bằng một nhánh lông, tựa như lông gà, cũng cùng màu vàng. Nếu lật chiếc lông ra một tí, th́ TOÀN BỘ LÁ CỜ MÁU CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN BÁN NƯỚC HÀ NỘI hiễn hiện ra rơ ràng, như ban ngày.

Không được rồi, Ông Nguyễn Tường Long tự nhủ. Ông đến gặp ngay Ông NGUYỄN NGỌC BẢO, thành viên trong Ban Tổ Chức, th́ chỉ nhận được sự im lặng!

T́m đến Ông NGUYỄN MẠNH HÀ, Chủ Tịch Hội Ái Hữu Sarcelle, vùng Bắc Paris, th́ được trả lời ngắn gọn: ''Những gói quà đó, mua của Tây”.

Ông Nguyễn Tường Long nhắc nhở Ông Nguyễn Mạnh Hà rằng: ''HIỆN TƯỢNG NÀY, ĐĂ ĐƯỢC MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM MANG RA TRẮC NGHIỆM THẤT BẠI TRONG NHỮNG KỲ TRUNG THU, MẤY NĂM VỪA QUA, TẠI MỸ VÀ ÚC ĐẠI LƠ.I. LÚC ĐÓ, C̉N THÊM LỒNG ĐÈN MANG H̀NH BỘ ĐỘI, ĐI CHÂN ĐẤT, ĐỘI NÓN CỐI NỮA”.

Kiểm điểm lại danh sách các Hội Đoàn trong Ban Tổ Chức, chúng ta thấy có:

• MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
• LIÊN MINH VIỆT NAM TỰ DO
• Và ĐA SỐ CÁC HỘI ĐOÀN THUỘC NGOẠI VI của MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM.

Người ta để ư, trong 10 hoạt động thực hiện của MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM, luôn luôn có 5 hay 6 hoạt động rất chống Cộng, rất được, trên một b́nh diện căn bản nào đó. Nhưng bên cạnh đó, bắt buộc phải có 4-5 hoạt động hết sức có lợi, về lâu về dài, cho CSVN.Sát vai đấu tranh với một Hội Đoàn, một Tổ Chức có lập trường và đường lối chống Cộng như vậy, thử hỏi tỷ lệ an ninh cho các Hội Đoàn bạn công tác, có thể bảo đảm được là bao nhiêu?
 

NGUYỄN Đ̀NH CHÂU - PARIS
VĂN PH̉NG LIÊN LẠC CỰU QUÂN NHÂN VNCH ÂU CHÂU
 

* * * * * * * *

(Vietnet)

MA(.T TRA^.N LA.I TA'I DIE^~N TRO` A?O THUA^.T

BIE^'N “QUA` TRUNG THU NHI DDO^`NG” THA`NH “LA' CO+` MA'U”

 • NGUYE^~N DDI`NH CHA^U
 

Mo^.t so^' Ho^.i DDoa`n, To^? Chu+'c ta.i Paris ho.p la.i va` dda~ to^? chu+'c Nga`y Trung Thu, Te^'t Nhi DDo^`ng na(m nay, va`o nga`y Chu'a Nha^.t 21 tha'ng 10 na(m 2001 ta.i Trung Ta^m The^? Thao Carpentier, Paris 13 (Pha'p)\.

DDo^`ng hu+o+ng lu~ lu+o+.t da^~n con em mi`nh dde^'n tham du+. ddo^ng dda?o, dde^? cho ca'c em co' di.p, vu+`a vui cho+i, vu+`a la`m quen vo+'i nhu+~ng phong tu.c co^? truye^`n cao dde.p cu?a da^n to^.c ta\.

Thu+o+`ng le^., trong ca'c nga`y le^~ lo+'n nhu+ Te^'t Trung Thu, Te^'t Nguye^n DDa'n, v.v\... luo^n luo^n co' Quo^'c Ky` (co+` va`ng 3 so.c ddo?) tung bay pha^'t pho+'i ta.i ca'c co^?ng ra va`o, dde^? ddo^`ng hu+o+ng vui ve~, ma.nh da.n, ke'o dde^'n le^~ ho^.i\. Nha^'t la` dde^? cho Thanh Thie^'u Nie^n Vie^.t Nam co' nhie^`u di.p la`m quen va` ye^u ve? dde.p thie^ng lie^ng cu?a la' Quo^'c Ky` Vie^.t Nam\. Tu+` ye^u, ca'c em mo+'i co^' ga('ng ti`m hie^?u, dde^? bie^'t ra(`ng To^? Quo^'c VN chi? co' mo^.t la' co+` chi'nh nghi~a, ddo' la` la' co+` ma` To^? Tie^n, o^ng ba`, cha me. cu?a ca'c em dda~ ddo^? bao hy sinh, xu+o+ng ma'u dde^? gi`n gi`n cho dde^'n nga`y ho^m nay va` ma~i ma~i ve^` sau\.
Nhu+ng na(m nay, kho^ng hie^?u vi` ly' do gi`, ca'c em dda~ bi. tu+o+'c ddoa.t ddi ca'i quye^`n thie^ng lie^ng ddu+o+.c nhi`n va` chie^m ngu+o+~ng bie^?u tu+o+.ng cu?a nie^`m ha~nh die^.n la`m ngu+o+`i Vie^.t Nam Quo^'c Gia Tu+. Do\.

O^ng Nguye^~n Tu+o+`ng Long, Chu? Ti.ch U?y Ban Ba?o Ve^. Chi'nh Nghi~a Quo^'c Gia ta.i Paris, ddang chu+ng hu+?ng, su+~ng so+` ve^` su+. ma^'t ma't quye^`n lo+.i tinh tha^`n qua' to lo+'n cu?a ca'c em Thanh Thie^'u Nie^n VN, thi` O^ng Ba` Le^ Minh Trie^'t, hai khuo^n ma(.t dda^'u tranh cho^'ng co^.ng quen thuo^.c o+? Paris, da^~n con tie^'n va`o, trao cho O^ng Nguye^~n Tu+o+`ng Long 3 go'i qua` da`nh cho ca'c em, vu+`a mua mo^~i go'i 15 Francs o+? co^?ng va`o\. Trong 3 go'i qua` na`y, mo^.t go'i co' mo^.t NO'N GIA^'Y MA`U DDO?, PHI'A TRU+O+'C CO' HI`NH NGO^I SAO VA`NG 5 CA.NH,ddu+o+.c ngu.y trang khe'o le'o ba(`ng mo^.t nha'nh lo^ng, tu+.a nhu+ lo^ng ga`, cu~ng cu`ng ma`u va`ng\. Ne^'u la^.t chie^'c lo^ng ra mo^.t ti', thi` TOA`N BO^. LA' CO+` MA'U CU?A TA^.P DDOA`N VIE^.T GIAN BA'N NU+O+'C HA` NO^.I hie^~n hie^.n ra ro~ ra`ng, nhu+ ban nga`y\.

Kho^ng ddu+o+.c ro^`i, O^ng Nguye^~n Tu+o+`ng Long tu+. nhu?\. O^ng dde^'n ga(.p ngay O^ng NGUYE^~N NGO.C BA?O, tha`nh vie^n trong Ban To^? Chu+'c, thi` chi? nha^.n ddu+o+.c su+. im la(.ng!

Ti`m dde^'n O^ng NGUYE^~N MA.NH HA`, Chu? Ti.ch Ho^.i A'i Hu+~u Sarcelle, vu`ng Ba('c Paris, thi` ddu+o+.c tra? lo+`i nga('n go.n: ''Nhu+~ng go'i qua` ddo', mua cu?a Ta^y”\.

O^ng Nguye^~n Tu+o+`ng Long nha('c nho+? O^ng Nguye^~n Ma.nh Ha` ra(`ng: ''HIE^.N TU+O+.NG NA`Y, DDA~ DDU+O+.C MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM MANG RA TRA('C NGHIE^.M THA^'T BA.I TRONG NHU+~NG KY` TRUNG THU, MA^'Y NA(M VU+`A QUA, TA.I MY~ VA` U'C DDA.I LO+.I\. LU'C DDO', CO`N THE^M LO^`NG DDE`N MANG HI`NH BO^. DDO^.I, DDI CHA^N DDA^'T, DDO^.I NO'N CO^'I NU+~A”\.

Kie^?m ddie^?m la.i danh sa'ch ca'c Ho^.i DDoa`n trong Ban To^? Chu+'c, chu'ng ta tha^'y co':

• MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM
• LIE^N MINH VIE^.T NAM TU+. DO
• Va` DDA SO^' CA'C HO^.I DDOA`N THUO^.C NGOA.I VI cu?a MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM\.

Ngu+o+`i ta dde^? y', trong 10 hoa.t ddo^.ng thu+.c hie^.n cu?a MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM, luo^n luo^n co' 5 hay 6 hoa.t ddo^.ng ra^'t cho^'ng Co^.ng, ra^'t ddu+o+.c, tre^n mo^.t bi`nh die^.n ca(n ba?n na`o ddo'\. Nhu+ng be^n ca.nh ddo', ba('t buo^.c pha?i co' 4-5 hoa.t ddo^.ng he^'t su+'c co' lo+.i, ve^` la^u ve^` da`i, cho CSVN\.Sa't vai dda^'u tranh vo+'i mo^.t Ho^.i DDoa`n, mo^.t To^? Chu+'c co' la^.p tru+o+`ng va` ddu+o+`ng lo^'i cho^'ng Co^.ng nhu+ va^.y, thu+? ho?i ty? le^. an ninh cho ca'c Ho^.i DDoa`n ba.n co^ng ta'c, co' the^? ba?o dda?m ddu+o+.c la` bao nhie^u\?
 

NGUYE^~N DDI`NH CHA^U - PARIS
VA(N PHO`NG LIE^N LA.C CU+.U QUA^N NHA^N VNCH A^U CHA^U
 
 
 


* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com