Search the web
 


  Start a Group - My Groups
ChinhLuan · Chinh Luan Group Member [ Edit My Membership ]
  Home  
* Messages  
     Post  
  Chat  
 
 
  Promote  
 
 
  owner = Owner  
  moderator = Moderator  
  online = Online  
 Messages Messages Help
Reply | Forward | View Source | Unwrap Lines
 
  Message 87972 of 102671  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index
  Msg #
From:  "Dang Tien Dung" <dangtiendung_nauy@hotmail.com>
Date:  Fri Aug 27, 2004  11:01 am
Subject:  KE^'T QU?A CUO^.C THI TI`M HIE^?U NHU CA^`U SA'CH - TU? SA'CH NGUYE^~N TRU+O+`NG TO^.

ADVERTISEMENT


VIETNET:

 

KE^'T QU?A CUO^.C THI TI`M HIE^?U NHU CA^`U SA'CH
TU? SA'CH NGUYE^~
N TRU+O+`NG TO^.

 

(Ky` tha'ng 5/2004 )

 

Cuo^.c thi d-a~ ke'o da`i trong 3 tha'ng 5, 6 va` 7/2004, ke^'t qua? d-a~ d-u+o+.c co^ng bo^' cho ca'c thi' sinh va`o nga`y 23/8/2004. Vi` co' nhu+~ng d-ie^?m d-o^`ng ha.ng, so^' gia?i thu+o+?ng  gu+?i ta(.ng d-a~ nhie^`u ho+n con so^' du+. tru`:

 

Gia?i Nha^'t: Co^ My~ Ho^`ng (Sa`i Go`n)

Gia?i Nhi`: Co^ Le^ An Ni (Ha` No^.i)

Gia?i Ba: Ba.n Vu~ Thi.nh (Sa`i Go`n)

Gia?i Ba d-o^`ng ha.ng: Ba.n Tri' Le^~ (D-a` Na(~ng)

Ke`m theo la` 11 Gia?i Khuye^'n Khi'ch.

 

D-e^? du+. thi, ca'c thi' sinh d-a~ gu+?i cho Ban Gia'm Kha?o danh sa'ch ca'c cuo^'n sa'ch hay ta`i lie^.u d-u+o+.c d-u+o+ng su+. coi la` hu+~u i'ch (to^'i thie^?u 6 ta'c pha^?m)

 

Vie^.c cha^'m d-ie^?m d-u+o+.c ca(n cu+' tre^n 3 tie^u chua^?n:

 

1/ Co^ng kho' ca'c thi' sinh d-a~ bo? ra d-e^? gio+'i thie^.u ve^` no^.i dung ca'c cuo^'n sa'ch cu~ng nhu+ so^' lu+o+.ng te^n sa'ch ma` thi' sinh d-a~ gu+?i cho Ban Gia'm Kha?o.

 

2/ Mu+'c d-o^. tha^'u hie^?u cu?a thi' sinh ve^` mu.c tie^u cu?a cuo^.c thi qua danh sa'ch ca'c ta'c pha^?m d-u+o+.c gio+'i thie^.u.

 

Chu? d-i'ch cu?a cuo^.c thi la` la`m sao u+'ng vie^n pha?i gio+'i thie^.u hai loa.i  sa'ch: nhu+~ng cuo^'n ba(`ng ngoa.i ngu+~ du`ng cho vie^.c ho.c hay nghie^n cu+'u trong nghe^` nghie^.p va` nhu+~ng cuo^'n ba(`ng Vie^.t ngu+~ (hay ngoa.i ngu+~) nha(`m mo+? ro^.ng su+. hie^?u bie^'t va` pha't trie^?n ti`nh lie^n d-o+'i giu+~a con ngu+o+`i va` xa~ ho^.i , da^n to^.c.

 

3/ Mu+'c d-o^. hu+~u du.ng cu?a ca'c cuo^'n sa'ch hay ta`i lie^.u theo su+. tha^?m d-i.nh cu?a Ban Gia'm Kha?o cho nhu ca^`u mo+? mang da^n tri' va` pha't trie^?n d-a^'t nu+o+'c.

 

Trong ky` thi d-a^`u tie^n cu?a Tu? Sa'ch Nguye^~n Tru+o+`ng To^. to^? chu+'c va`o tha'ng 5/2004,  su+. tham du+. cu?a ca'c thi' sinh tu+o+ng d-o^'i co`n gio+'i ha.n, Ban To^? Chu+'c tin tu+o+?ng la` ke^'t qua? se~ kha? quan ho+n va`o ca'c ky` thi sa('p to+'i du+. tru` va`o tha'ng 9/2004 va` tha'ng 1/2005.

 

Trong ky` thi d-a^`u tie^n, co`n nhie^`u nga`nh ho.c  chuye^n mo^n chu+a co' thi' sinh du+. thi. Tuy nhie^n ve^` la~nh vu+.c  chi'nh tri. ti'nh cha^'t d-a da.ng cu?a thi' sinh d-a~ d-u+o+.c bie^?u lo^. qua hai ta'c pha^?m d-u+o+.c gio+'i thie^.u, d-ie^?n hi`nh la` 2 ta'c pha^?m: "Danh Nha^n Ho^` Chi' Minh - Ha`nh tri`nh va` Su+. nghie^.p" cu?a Tra^`n D-i`nh Huy`nh va` "Chia Tay Y' Thu+'c He^." cu?a Ha` Si~ Phu.

 

Ve^` danh xu+ng "Tu? Sa'ch Nguye^~n Truo+`ng To^." cu?a Ban To^? Chu+'c cuo^.c thi, nhie^`u ba.n d-a~ to? y' tha('c ma('c la` "Tu? Sa'ch" d-a(.t ta.i d-a^u, muo^'n mu+o+.n sa'ch pha?i la`m the^' na`o ... Chu'ng to^i xin tra? lo+`i la`: "Tu? Sa'ch Nguye^~n Tru+o+`ng To^." la` te^n go.i cu?a mo^.t nho'm Gia'o su+, cu+.u sinh vie^n va` sinh vie^n Vie^.t Nam, pha^`n lo+'n d-ang so^'ng o+? nu+o+'c ngoa`i. Mu.c tie^u cu?a chu'ng to^i, trong bu+o+'c d-a^`u, la` khuye^'n khi'ch tho'i quen d-o.c sa'ch va` gio+'i thie^.u ca'c ta'c pha^?m hu+~u i'ch trong gio+'i tre? VN. Trong giai d-oa.n ke^' tie^'p, chu'ng to^i se~ ti`m ca'ch cung ca^'p du+o+'i da.ng E-Book hoa(.c sa'ch in d-e^? ho^~ tro+. cho ca'c sinh vie^n hoa(.c chuye^n gia trong nhu ca^`u ho.c ho?i, nghie^n cu+'u va` mo+? ro^.ng su+. hie^?u bie^'t ve^` Vie^.t Nam va` the^' gio+'i.

 

Ban D-ie^`u Ha`nh Tu? Sa'ch Nguye^~n Tru+o+`ng To^. xin cha^n tha`nh ca?m ta. quy' vi. tha^n hu+~u va` tha`nh vie^n d-a~ giu'p d-o+~ trong vie^.c qua?ng ba' cuo^.c thi cu~ng nhu+ co^' va^'n cho Ban Gia'm Kha?o d-e^? cho y' kie^'n ve^` gia' tri. ca'c cuo^'n sa'ch d-u+o+.c gio+'i thie^.u.

 

Chu'ng to^i cu~ng xin ca'm o+n ca'c thi' sinh d-a~ ha(ng ha'i du+. thi cu~ng nhu+ quy' vi. phu. huynh va` gia'o su+ d-a~ giu'p d-o+~ ca'c ba.n tre? na`y.

Mong d-u+o+.c quy' vi. lu+u ta^m theo do~i va` co^.ng ta'c vo+'i ca'c sinh hoa.t cu?a Tu? Sa'ch Nguye^~n Tru+o+`ng To^. trong nhu+~ng nga`y to+'i.

 

Tra^n tro.ng ki'nh cha`o,

 

D-a(.ng Tie^'n Du~ng

D-a.i Die^.n Tu? Sa'ch Nguye^~n Tru+o+`ng To^.

TuSachNTT@yahoo.com

 

UNICODE:

 

KẾT QỦA CUỘC THI TÌM HIỂU NHU CẦU SÁCH

TỦ SÁCH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 

(Kỳ tháng 5/2004)

 

Cuộc thi đã kéo dài trong 3 tháng 5, 6 và 7/2004, kết quả đã được công bố cho các thí sinh vào ngày 23/8/2004. Vì có những điểm đồng hạng, số giải thưởng gửi tặng đã nhiều hơn con số dự trù:

 

Giải Nhất: Cô Mỹ Hồng (Sài Gòn)

Giải Nhì: Cô Lê An Ni (Hà Nội)

Giải Ba: Bạn Vũ Thịnh (Sài Gòn)

Giải Ba đồng hạng: Bạn Trí Lễ (Đà Nẵng)

 

Kèm theo là 11 Giải Khuyến Khích

 

Để dự thi, các thí sinh đã gửi cho Ban Giám Khảo danh sách các cuốn sách hay tài liệu được đương sự coi là hữu ích (tối thiểu 6 tác phẩm).

 

Việc chấm điểm được căn cứ trên 3 tiêu chuẩn:

 

1/ Công khó các thí sinh đã bỏ ra để giới thiệu về nội dung các cuốn sách cũng như số lượng tên sách mà thí sinh đã gửi cho Ban Giám Khảo.

 

2/ Mức độ thấu hiểu của thí sinh về mục tiêu của cuộc thi qua danh sách các tác phẩm được giới thiệu.

 

Chủ đích của cuộc thi là làm sao ứng viên phải giới thiệu hai loại  sách: những cuốn bằng ngoại ngữ dùng cho việc học hay nghiên cứu trong nghề nghiệp và những cuốn bằng Việt ngữ (hay ngoại ngữ) nhằm mở rộng sự hiểu biết và phát triển tình liên đới giữa con người và xã hội , dân tộc.

 

3/ Mức độ hữu dụng của các cuốn sách hay tài liệu theo sự thẩm định của Ban Giám Khảo cho nhu cầu mở mang dân trí và phát triển đất nước.

 

Trong kỳ thi đầu tiên của Tủ Sách Nguyễn Trường Tộ tổ chức vào tháng 5/2004,  sự tham dự của các thí sinh tương đối còn giới hạn, Ban Tổ Chức tin tưởng là kết quả sẽ khả quan hơn vào các kỳ thi sắp tới dự trù vào tháng 9/2004 và tháng 1/2005.

 

Trong kỳ thi đầu tiên, còn nhiều ngành học  chuyên môn chưa có thí sinh dự thị Tuy nhiên về lãnh vực  chính trị tính chất đa dạng của thí sinh đã được biểu lộ qua hai tác phẩm được giới thiệu, điển hình là 2 tác phẩm: "Danh Nhân Hồ Chí Minh - Hành trình và Sự nghiệp" của Trần Đình Huỳnh và "Chia Tay Ý Thức Hệ" của Hà Sĩ Phu.

 

Về danh xưng "Tủ Sách Nguyễn Truờng Tộ" của Ban Tổ Chức cuộc thi, nhiều bạn đã tỏ ý thắc mắc là "Tủ Sách" đặt tại đâu, muốn mượn sách phải làm thế nào ... Chúng tôi xin trả lời là: "Tủ Sách Nguyễn Trường Tộ" là tên gọi của một nhóm Giáo sư, cựu sinh viên và sinh viên Việt Nam, phần lớn đang sống ở nước ngoài. Mục tiêu của chúng tôi, trong bước đầu, là khuyến khích thói quen đọc sách và giới thiệu các tác phẩm hữu ích trong giới tre? VN. Trong giai đoạn kế tiếp, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp dưới dạng E-Book hoặc sách in để hỗ trợ cho các sinh viên hoặc chuyên gia trong nhu cầu học hỏi, nghiên cứu và mở rộng sự hiểu biết về Việt Nam và thế giới.

 

Ban Điều Hành Tủ Sách Nguyễn Trường Tộ xin chân thành cảm tạ quý vị thân hữu và thành viên đã giúp đỡ trong việc quảng bá cuộc thi cũng như cố vấn cho Ban Giám Khảo để cho ý kiến về giá trị các cuốn sách được giới thiệu.

 

Chúng tôi cũng xin cám ơn các thí sinh đã hăng hái dự thi cũng như quý vị phụ huynh và giáo sư đã giúp đỡ các bạn trẻ này.

 

Mong được quý vị lưu tâm theo dõi và cộng tác với các sinh hoạt của Tủ Sách Nguyễn Trường Tộ trong những ngày tới.

 

Trân trọng kính chào,

 

Đặng Tiến Dũng

Đại Diện Tủ Sách Nguyễn Trường Tộ

TuSachNTT@yahoo.com   Message 87972 of 102671  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index
  Msg #
Reply | Forward | View Source | Unwrap Lines


Copyright ? 2005 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Copyright Policy - Terms of Service - Guidelines - Help

 
Make your own free website on Tripod.com