Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

VO`NG LUÂN HỒI GIẢ THIỆT

CỦA NHẤT HẠNH VÀ VIỆT TÂN
 

TUẤN PHAN


 

From: Tuan Phan
To: DANTOCVIET@yahoogroups.com ; DienDanChinhLuan@yahoogroups.com ; DienDanCongLuan@yahoogroups.com ; THAOLUAN@yahoogroups.com ; MeVietNam@yahoogroups.com ; NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com ; Nuoc_VIET@yahoogroups.com ; SGHN_9@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, April 12, 2005 11:33 AM
Subject: [NguoiVietQuocGia] "Vo`ng lua^n ho^`i gia? thie^.t" cu?a Nha^'t Ha.nh va` MT/VT.

 

"Ṿng luân hồi giả thiệt” của Nhất Hạnh và MT/VT.

Thế gian nầy đúng là giả tạm; cái ǵ cũng có thể giả: trứng gà giả, cua giả, thịt giả cầy, ngực giả, tim giả, mông giả, tiền giả, bom giả (không ng̣i) tiến sĩ giả, đại tướng giả, thủ tướng giả, quốc trưởng giả, thậm chí tu giả, kháng chiến giả,truy điệu giả, Quốc Hận giả, kể cả niềm tin, đạo đức cũng giả nốt.

Mọi thứ trên đây tuy giả nhưng có thể đem đến tiền... thật. Thí dụ: vợ chồng thiền sư Nhất Hạnh tu giả mà có vô số đồng euro và đô la thiệt. Mặt Trận/đảng Việt Tân kháng chiến giả nhưng sanh lời thiệt với tài sản ḅn rút từ NIỀM TIN của đồng bào lên đến hàng triệu đô la.

Tiền do tu giả, từ cúng dường của Phật tử mà có nên vợ chồng thiền sư Nhất Hạnh coi như ‘tiền CHÙA”, không ngần ngại bỏ ra 75 ngàn đô la (nghe nói như vậy) làm thơ và quảng cáo trên báo Mỹ Washington Post nhằm chạy tội cho bọn khủng bố September 11, 2005. Tiền do kháng chiến giả mà có nên MT/đảng Việt Tân coi như "tiền BÁ TÁNH", thỏai mái cúng lại cho tư bản CNN để tiếp tục quảng cáo. lừa bịp đồng bào.

Vợ chồng thiền sư Nhất Hạnh và MT/Việt Tân dùng tiền thật không từ mồ hôi, xương máu của ḿnh nên họ đâu có đau ḷng xót ruột. Họ trích một phần tiền nầy đầu tư tiếp vào việc lừa bịp Phật tử , đồng bào cùng công luận thế giới... để sản sanh lợi nhuận khác. Cứ như thế vợ chồng thiền sư Nhất Hạnh và Mặt Trận/ đảng Việt Tân không dại ǵ buông bỏ cái “ṿng luân hồi giả thiệt” nầy.

Gọi TRUY ĐIỆU GIẢ là do Tập Thể CCS/VNCH tổ chức vinh danh vong linh anh hùng tử sĩ VNCH ở ... Bức tường đá đen vinh danh 58 ngàn tử sĩ quân lực Hoa Kỳ; có phải truy điệu không đúng đối tượng là truy điệu giả không? V́ ḷng tự trọng và quốc thể, Vong linh Anh Hùng Tử Sĩ VNCH chắc chắn không "hiện diện" tại đây, vào ngày nầy!

QUỐC HẬN GIẢ là do nhóm người cầm đầu bởi MT/đảng Việt Tân dùng ngày 30-4-1975 và Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm màn khói che để làm “Ngày TỰ DO Việt Nam”, có phải là Quốc Hận giả không?

Về tinh thần , cao điểm là Niềm Tin, mà MT/đảng Việt Tân đă dám tạo ra NIỀM TIN GIẢ để đổi lấy tiền thật và vợ chồng thiền sư Nhất Hạnh đă tạo ra ĐỨC TIN GIẢ lừa được cả thế giới bao năm dài. Khi chân tướng của họ bị lật tẩy th́ họ đă đi quá xa trên con đường tội lỗi nhưng vẫn không vô ích nếu mọi người cùng kiên nhẫn báo động cho nhau.

Tuấn Phan.

- Đính kèm theo đây bài viết “Nhất Hạnh hay Vô Hạnh” của Trí Đức, một Phật tử (đăng trên báo Góp Gió tháng 4-2005).

 

* * * * * * * * *

 

----- Original Message -----


From: Tuan Phan
To: DANTOCVIET@yahoogroups.com ; DienDanChinhLuan@yahoogroups.com ; DienDanCongLuan@yahoogroups.com ; THAOLUAN@yahoogroups.com ; MeVietNam@yahoogroups.com ; NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com ; Nuoc_VIET@yahoogroups.com ; SGHN_9@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, April 12, 2005 11:33 AM
Subject: [NguoiVietQuocGia] "Vo`ng lua^n ho^`i gia? thie^.t" cu?a Nha^'t Ha.nh va` MT/VT.


"Vo`ng lua^n ho^`i gia? thie^.t" cu?a Nha^'t Ha.nh va` MT/VT.

The^' gian na^`y ddu'ng la` gia? ta.m; ca'i gi` cu~ng co' the^? gia?: tru+'ng ga` gia?, cua gia?, thi.t gia? ca^`y, ngu+.c gia?, tim gia?, mo^ng gia?, tie^`n gia?, bom gia? (kho^ng ngo`i) tie^'n si~ gia?, dda.i tu+o+'ng gia?, thu? tu+o+'ng gia?, quo^'c tru+o+?ng gia?, tha^.m chi' tu gia?, kha'ng chie^'n gia?,truy ddie^.u gia?, Quo^'c Ha^.n gia, ke^? ca? nie^`m tin, dda.o ddu+'c cu~ng gia? no^'t.

Mo.i thu+' tre^n dda^y tuy gia? nhu+ng co' the^? ddem dde^'n tie^`n... tha^.t. Thi' du.: vo+. cho^`ng thie^`n su+ Nha^'t Ha.nh tu gia? ma` co' vo^ so^' ddo^`ng euro va` ddo^ la thie^.t. Ma(.t Tra^.n/dda?ng Vie^.t Ta^n kha'ng chie^'n gia? nhu+ng sanh lo+`i thie^.t vo+'i ta`i sa?n bo`n ru't tu+` NIE^`M TIN cu?a ddo^`ng ba`o le^n dde^'n ha`ng trie^.u ddo^ la\.

Tie^`n do tu gia?, tu+` cu'ng du+o+`ng cu?a Pha^.t tu+? ma` co' ne^n vo+. cho^`ng thie^`n su+ Nha^'t Ha.nh coi nhu+ ‘tie^`n CHU`A", kho^ng nga^`n nga.i bo? ra 75 nga`n ddo^ la (nghe no'i nhu+ va^.y) la`m tho+ va` qua?ng ca'o tre^n ba'o My~ Washington Post nha(`m cha.y to^.i cho bo.n khu?ng bo^' September 11, 2005. Tie^`n do kha'ng chie^'n gia? ma` co' ne^n MT/dda?ng Vie^.t Ta^n coi nhu+ "tie^`n BA'TA'NH", thoa?i ma'i cu'ng la.i cho tu+ ba?n CNN dde^? tie^'p tu.c qua?ng ca'o\. lu+`a bi.p ddo^`ng ba`o\.

Vo+. cho^`ng thie^`n su+ Nha^'t Ha.nh va` MT/Vie^.t Ta^n du`ng tie^`n tha^.t kho^ng tu+` mo^` ho^i, xu+o+ng ma'u cu?a mi`nh ne^n ho. dda^u co' ddau lo`ng xo't ruo^.t. Ho. tri'ch mo^.t pha^`n tie^`n na^`y dda^`u tu+ tie^'p va`o vie^.c lu+`a bi.p Pha^.t tu+? , ddo^`ng ba`o cu`ng co^ng lua^.n the^' gio+'i\... dde^? sa?n sanh lo+.i nhua^.n kha'c. Cu+' nhu+ the^' vo+. cho^`ng thie^`n su+ Nha^'t Ha.nh va` Ma(.t Tra^.n/ dda?ng Vie^.t Ta^n kho^ng da.i gi` buo^ng bo? ca'i "vo`ng lua^n ho^`i gia? thie^.t" na^`y\.

Go.i TRUY DDIE^.U GIA? la` do Ta^.p The^? CCS/VNCH to^? chu+'c vinh danh vong linh anh hu`ng tu+? si~ VNCH o+? ... Bu+'c tu+o+`ng dda' dden vinh danh 58 nga`n tu+? si~ qua^n lu+.c Hoa Ky`; co' pha?i truy ddie^.u kho^ng ddu'ng ddo^'i tu+o+.ng la` truy ddie^.u gia? kho^ng? Vi` lo`ng tu+. tro.ng va` quo^'c the^?, Vong Linh Anh Hu`ng Tu+? Si~ VNCH cha('c cha('n kho^ng "hie^.n die^.n" ta.i dda^y, va`o nga`y na^`y!

QUO^'C HA^.N GIA? la` do nho'm ngu+o+`i ca^`m dda^`u bo+?i MT/dda?ng Vie^.t Ta^n du`ng nga`y 30-4-1975 va` Co+` Va`ng Ba So.c DDo? la`m ma`n kho'i che dde^? la`m "Ng a`y TU+. DO Vie^.t Nam", co' pha?i la` Quo^'c Ha^.n gia? kho^ng?

Ve^` tinh tha^`n , cao ddie^?m la` Nie^`m Tin, ma` MT/dda?ng Vie^.t Ta^n dda~ da'm ta.o ra NIE^`M TIN GIA? dde^? ddo^?i la^'y tie^`n tha^.t va` vo+. cho^`ng thie^`n su+ Nha^'t Ha.nh dda~ ta.o ra DDU+'C TIN GIA? lu+`a ddu+o+.c ca? the^' gio+'i bao na(m da`i\. Khi cha^n tu+o+'ng cu?a ho. bi. la^.t ta^?y thi` ho. dda~ ddi qua' xa tre^n con ddu+o+`ng to^.i lo^~i nhu+ng va^~n kho^ng vo^ i'ch ne^'u mo.i ngu+o+`i cu`ng kie^n nha^~n ba'o ddo^.ng cho nhau\.

Tua^'n Phan.

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com