QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 
 
Ngày Quốc Hận
 

Ngày Quốc Hận hằng năm đều cứ đến,
Với mọi người tị nạn khắp năm châu.
Ngày quốc dân ly tán quá buồn đau!
Ngày vận nước đắm ch́m trong bể khổ!

Người tị nạn vẫn luôn luôn ghi nhớ,
Làm sao quên Ngày Quốc Hận cho cam!
Nỗi đau chung của dân tộc Việt Nam,
Ĺa bỏ xứ là xa rời quê Mẹ!

Ai vui sướng? Ai mau quên chóng thế?
Mà ăn mừng Ngày Quốc Hận hằng năm!
Nhỏ lệ đi trước vận nước thăng trầm!
Phải kiên-dũng dành Tự Do, Dân Chủ.

Đừng dở thói lọc lừa, gian lận chứ!
Đồng bào ta đă đau khổ quá nhiều!
Sao không thương? Lại làm chuyện trớ trêu?
Gây chia rẽ giữa những người yêu nước.

Ngày Quốc Hận năm nay, như năm trước,
Vẫn là Ngày Quốc Hận của năm sau.
V́ Quê Hương, v́ Dân Tộc, Đồng Bào…
Ta tưởng niệm những anh linh đă khuất.

Ngày Quốc Hận phải là Ngày Bất Khuất,
Để toàn dân cùng lật đổ bạo quyền.
Để người dân được hạnh phúc, ấm êm,
Để nước Việt vươn ḿnh trong nắng mới.

Hăy sát cánh cùng nhau ta đi tới,
Đừng nghe lời ngon ngọt của tà tâm.
Ta bị lừa đă ngót sáu mươi năm!
Ngày Quốc Hận phải là Ngày Đại Thắng.

(Đức Phố, 18-02-2005)

Vĩnh Liêm
 
 
 

Vietnet
 

Nga`y Quo^'c Ha^.n
 

Nga`y Quo^'c Ha^.n ha(`ng na(m dde^`u cu+' dde^'n,
Vo+'i mo.i ngu+o+`i ti. na.n kha('p na(m cha^u\.
Nga`y quo^'c da^n ly ta'n qua' buo^`n ddau!
Nga`y va^.n nu+o+'c dda('m chi`m trong be^? kho^?!

Ngu+o+`i ti. na.n va^~n luo^n luo^n ghi nho+',
La`m sao que^n Nga`y Quo^'c Ha^.n cho cam!
No^~i ddau chung cu?a da^n to^.c Vie^.t Nam,
Li`a bo? xu+' la` xa ro+`i que^ Me.!

Ai vui su+o+'ng\? Ai mau que^n cho'ng the^'\?
Ma` a(n mu+`ng Nga`y Quo^'c Ha^.n ha(`ng na(m!
Nho? le^. ddi tru+o+'c va^.n nu+o+'c tha(ng tra^`m!
Pha?i kie^n-du~ng da`nh Tu+. Do, Da^n Chu?\.

DDu+`ng do+? tho'i lo.c lu+`a, gian la^.n chu+'!
DDo^`ng ba`o ta dda~ ddau kho^? qua' nhie^`u!
Sao kho^ng thu+o+ng\? La.i la`m chuye^.n tro+' tre^u\?
Ga^y chia re~ giu+~a nhu+~ng ngu+o+`i ye^u nu+o+'c\.

Nga`y Quo^'c Ha^.n na(m nay, nhu+ na(m tru+o+'c,
Va^~n la` Nga`y Quo^'c Ha^.n cu?a na(m sau\.
Vi` Que^ Hu+o+ng, vi` Da^n To^.c, DDo^`ng Ba`o…
Ta tu+o+?ng nie^.m nhu+~ng anh linh dda~ khua^'t\.

Nga`y Quo^'c Ha^.n pha?i la` Nga`y Ba^'t Khua^'t,
DDe^? toa`n da^n cu`ng la^.t ddo^? ba.o quye^`n\.
DDe^? ngu+o+`i da^n ddu+o+.c ha.nh phu'c, a^'m e^m,
DDe^? nu+o+'c Vie^.t vu+o+n mi`nh trong na('ng mo+'i\.

Ha~y sa't ca'nh cu`ng nhau ta ddi to+'i,
DDu+`ng nghe lo+`i ngon ngo.t cu?a ta` ta^m\.
Ta bi. lu+`a dda~ ngo't sa'u mu+o+i na(m!
Nga`y Quo^'c Ha^.n pha?i la` Nga`y DDa.i Tha('ng\.

(DDu+'c Pho^', 18-02-2005)

Vi~nh Lie^m
 
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com