QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ


 
 
VIỆT GIAN HẠI NƯỚC

Bán buôn chính trị thế này
Đổi ngày Quốc Hận thành ngày Tự Do
 

Việt Tân xử tử đoàn viên
Ôi thôi nhục nhă - Thánh hiền chịu thua
Đi đêm với Cộng sáng, trưa
Háo danh tham tước phân bua nỗi ǵ ?
Diễn tṛ bịp bợm ngu si
Tuyên truyền trắng trợn, mánh ĺ... buông cương
Hải ngoại thấu rơ tận tường
Mạo danh mạo nghĩa gạt lường niềm tin
Phở Ḅ khai tử Cơ Minh
Chi thu giấu nhẹm "cuỗm tiền" dân đen
Mong ai v́ nước chớ hèn
Đừng v́ tham lợi bon chen kiếm tiền ./.

Phạm Hoài Việt
 
 

Vietnet
 

 VIE^.T GIAN HA.I NU+O+'C

Ba'n buo^n chi'nh tri. the^' na`y
D-o^?i nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh nga`y Tu+. Do
 

Vie^.t Ta^n xu+? tu+? d-oa`n vie^n
O^i tho^i nhu.c nha~ - Tha'nh hie^`n chi.u thua
D-i d-e^m vo+'i Co^.ng sa'ng, tru+a
Ha'o danh tham tu+o+'c pha^n bua no^~i gi` ?
Die^~n tro` bi.p bo+.m ngu si
Tuye^n truye^`n tra('ng tro+.n, ma'nh li`... buo^ng cu+o+ng
Ha?i ngoa.i tha^'u ro~ ta^.n tu+o+`ng
Ma.o danh ma.o nghi~a ga.t lu+o+`ng nie^`m tin
Pho+? Bo` khai tu+? Co+ Minh
Chi thu gia^'u nhe.m "cuo^~m tie^`n" da^n d-en
Mong ai vi` nu+o+'c cho+' he`n
D-u+`ng vi` tham lo+.i bon chen kie^'m tie^`n ./.
 

Pha.m Hoa`i Vie^.t

 
* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!
DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 

TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com