Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

VIỆT GIAN
 

TamThang3
nc.smith USA
thơ 8/3
thơ 8/3


VIỆT GIAN

Nhn xem cuộc phỏng vấn của Bui Duong Liem
với cc ng Dang Vu Chan, Dinh Manh Hung...
bn viết bi nầy


Ci Lồng Đn Đỏ ci Sao Vng
Bằng chứng trưng ra rất r rng
L luận quanh co : "khng dnh dng"
Trnh by gượng gạo : "chẳng lin quan"
Anh Tu Bp Chấn cn la hoảng
Đề Đốc Mạnh Hng lại ni "oan"
Chẳng trch đồng bo ta tố co:
Việt Tn l ci ổ Việt GianTamThang3
nc.smith USA

 

 

 

* * * * * * * * *

 

(Vietnet)

 

 

tho+ 8/3
tho+ 8/3


 

VIE^.T GIAN

Nha^n xem cuo^.c pho?ng va^'n cu?a Bui Duong Liem
vo+'i ca'c o^ng Dang Vu Chan, Dinh Manh Hung...

be`n vie^'t ba`i na^`y
 


Ca'i Lo^`ng DDe`n DDo? ca'i Sao Va`ng
Ba(`ng chu+'ng tru+ng ra ra^'t ro~ ra`ng
Ly' lua^.n quanh co : "kho^ng di'nh da'ng"
Tri`nh ba`y gu+o+.ng ga.o : "cha(?ng lie^n quan"
Anh Tu Bi'p Cha^'n co`n la hoa?ng
DDe^` DDo^'c Ma.nh Hu`ng la.i no'i "oan"
Cha(?ng tra'ch ddo^`ng ba`o ta to^' ca'o:
Vie^.t Ta^n la` ca'i  o^? Vie^.t Gian
 


TamThang3
nc.smith USA

 

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com