Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

VÈ ÔNG NỈNH , ÔNG NINH
 

Việt Điểu Sào Nam
QUỐC HẬN TAM THẬP NIÊN
Ất Dậu / 04 - 21 - 2005
Đốc le thầy thuốc Ninh
Lum khum một chút t́nh
Ôm đu Hoàng Cơ Định
Đú đởn Hoàng Cơ Minh
Khoe nghề gian con bịnh
Lắm tiền của cướp xin
Thuổng quen thói rập ŕnh
Sỉ ô Trần Xuân Ninh

Ông Nỉnh , ông Ninh một chút t́nh
Ông Nảng , ông Nang một chút tàng
Ông Ninh đầu đàng , ông Nang đ́nh
Ông Nang đầu đ́nh , ông Ninh đàng

Điệp Khúc


*************

 

Đốc le thầy thuốc Ninh
Lum khum một chút t́nh
Ôm đu Hoàng Cơ Định
Đú đởn Hoàng Cơ Minh
Khoe nghề gian con bịnh
Lắm tiền của cướp xin
Thuổng quen thói rập ŕnh
Sỉ ô Trần Xuân Ninh

 

*************

 

Trần Xuân Ninh móc X́ Ta Lin
Cả hai tằng tịu thót Lê Nin
Xuân Ninh tu hú Mê Đ́ Xin
Bợ bưng nắn bóp Hồ chó Minh
Lang y Pắc Pó chồn yêu tinh
Luồn trôn xă hội chủ nghĩa khinh
Rúc chuồng Mặt Trận lũ súc sinh
Việt Tân đít Cộng Hồ thúi rinhCÁO LỆNH VIỆT TÂN.

Ninh ơi ta bảo Ninh này
Rúc chi Mạt Trận mặt mày le be
Ác Y kháng chiến hăm he
Xua bao chiến sĩ chết thê thảm hồn
Lang băm , lang bịp , lang bôn
Thất nhân , thất dức quan môn đạo đồ
Lương tâm bác sĩ mặt rô
Buôn dân xương máu chôn mồ rừng xanh
Vinh thân nhục tước công khanh
Trần Xuân Ninh xú ô danh suốt đời
Lộn phường khoa bảng quân bồi
Đồng môn Đặng Vũ Chấn mồi Cộng Minh
Than ôi một lũ ngụy sinh
Quan liêu hủ lậu Ba Đ́nh thực dân
Tổ Tiên HỒNG LẠC thiên thanh
QUỐC HỜN ai oán Việt Tân mạt kỳ
Cơi đời sinh kư tử quy
Ác chung ác báo , ác vi đáo đầu
Vong hồn tử sĩ nơi đâu
Về đây QUỐC HẬN tuôn sầu oán reo
Hoàng Cơ Định mạng án treo
Nguyễn Xuân Nghĩa kết tử đeo gông chờ
Nguyễn Kim thoi thóp thẩn thờ
Oan hồn chiến sĩ đội mồ kéo thăng
Lư Hùng Cộng Quảng ma căng
Bùi Minh Đoàn nó là thằng tru di
Tội đầy sổ sách sử ghi
Hai mươi năm phản sát phi ẩn ch́m
Diệu Chân ám thủ truy t́m
Gián Phân Tổng Cục văm bầm trôi sông
Đinh Hùng , Đặng Vũ Chấn mong
Lên đài đầu rớt ma phong đón chờ
Trần Xuân Ninh trố sững sờ
Hồn Quân Dân réo trờ trờ túm đi
VIỆT TÂN MẠT TRẬN TẬN TH̀

Oan Linh Chiến Sĩ
Vong Hồn Dân Nam
CÁO TRẠNG MINH BÁO


Nguyên Văn
Việt Điểu Sào Nam
QUỐC HẬN TAM THẬP NIÊN
Ất Dậu / 04 - 21 - 2005

 

 

* * * * * * * * *

 

(Vietnet)

 

 

VE` O^NG NI?NH , O^NG NINH

Vie^.t DDie^?u Sa`o Nam
QUO^'C HA^.N TAM THA^.P NIE^N
A^'t Da^.u / 04 - 21 - 2005

 


DDo^'c le tha^`y thuo^'c Ninh
Lum khum mo^.t chu't ti`nh
O^m ddu Hoa`ng Co+ DDi.nh
DDu' ddo+?n Hoa`ng Co+ Minh
Khoe nghe^` gian con bi.nh
La('m tie^`n cu?a cu+o+'p xin
Thuo^?ng quen tho'i ra^.p ri`nh
Si? o^ Tra^`n Xua^n Ninh

O^ng Ni?nh , o^ng Ninh mo^.t chu't ti`nh
O^ng Na?ng , o^ng Nang mo^.t chu't ta`ng
O^ng Ninh dda^`u dda`ng , o^ng Nang ddi`nh
O^ng Nang dda^`u ddi`nh , o^ng Ninh dda`ng

DDie^.p Khu'c


*************


DDo^'c le tha^`y thuo^'c Ninh
Lum khum mo^.t chu't ti`nh
O^m ddu Hoa`ng Co+ DDi.nh
DDu' ddo+?n Hoa`ng Co+ Minh
Khoe nghe^` gian con bi.nh
La('m tie^`n cu?a cu+o+'p xin
Thuo^?ng quen tho'i ra^.p ri`nh
Si? o^ Tra^`n Xua^n Ninh

 
*************


Tra^`n Xua^n Ninh mo'c Xi` Ta Lin
Ca? hai ta(`ng ti.u tho't Le^ Nin
Xua^n Ninh tu hu' Me^ DDi` Xin
Bo+. bu+ng na('n bo'p Ho^` cho' Minh
Lang y Pa('c Po' cho^`n ye^u tinh
Luo^`n tro^n xa~ ho^.i chu? nghi~a khinh
Ru'c chuo^`ng Ma(.t Tra^.n lu~ su'c sinh
Vie^.t Ta^n ddi't Co^.ng Ho^` thu'i rinhCA'O LE^.NH VIE^.T TA^N\.

Ninh o+i ta ba?o Ninh na`y
Ru'c chi Ma.t Tra^.n ma(.t ma`y le be
A'c Y kha'ng chie^'n ha(m he
Xua bao chie^'n si~ che^'t the^ tha?m ho^`n
Lang ba(m , lang bi.p , lang bo^n
Tha^'t nha^n , tha^'t du+'c quan mo^n dda.o ddo^`
Lu+o+ng ta^m ba'c si~ ma(.t ro^
Buo^n da^n xu+o+ng ma'u cho^n mo^` ru+`ng xanh
Vinh tha^n nhu.c tu+o+'c co^ng khanh
Tra^`n Xua^n Ninh xu' o^ danh suo^'t ddo+`i
Lo^.n phu+o+`ng khoa ba?ng qua^n bo^`i
DDo^`ng mo^n DDa(.ng Vu~ Cha^'n mo^`i Co^.ng Minh
Than o^i mo^.t lu~ ngu.y sinh
Quan lie^u hu? la^.u Ba DDi`nh thu+.c da^n
To^? Tie^n HO^`NG LA.C thie^n thanh
QUO^'C HO+`N ai oa'n Vie^.t Ta^n ma.t ky`
Co~i ddo+`i sinh ky' tu+? quy
A'c chung a'c ba'o , a'c vi dda'o dda^`u
Vong ho^`n tu+? si~ no+i dda^u
Ve^` dda^y QUO^'C HA^.N tuo^n sa^`u oa'n reo
Hoa`ng Co+ DDi.nh ma.ng a'n treo
Nguye^~n Xua^n Nghi~a ke^'t tu+? ddeo go^ng cho+`
Nguye^~n Kim thoi tho'p tha^?n tho+`
Oan ho^`n chie^'n si~ ddo^.i mo^` ke'o tha(ng
Ly' Hu`ng Co^.ng Qua?ng ma ca(ng
Bu`i Minh DDoa`n no' la` tha(`ng tru di
To^.i dda^`y so^? sa'ch su+? ghi
Hai mu+o+i na(m pha?n sa't phi a^?n chi`m
Die^.u Cha^n a'm thu? truy ti`m
Gia'n Pha^n To^?ng Cu.c va(m ba^`m tro^i so^ng
DDinh Hu`ng , DDa(.ng Vu~ Cha^'n mong
Le^n dda`i dda^`u ro+'t ma phong ddo'n cho+`
Tra^`n Xua^n Ninh tro^' su+~ng so+`
Ho^`n Qua^n Da^n re'o tro+` tro+` tu'm ddi
VIE^.T TA^N MA.T TRA^.N TA^.N THI`
Oan Linh Chie^'n Si~
Vong Ho^`n Da^n Nam
CA'O TRA.NG MINH BA'O

Nguye^n Va(n
Vie^.t DDie^?u Sa`o Nam
QUO^'C HA^.N TAM THA^.P NIE^N
A^'t Da^.u / 04 - 21 - 2005

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com