Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

Người Việt Kéo Nhau Đến

Thủ Đô Washington Tự Sát Tập Thể


 


From: Tuan TrungTa <trungtatuan@y...>
Date: Thu Mar 24, 2005 12:16 pm
Subject: Ngu+o+`i Vie^.t Tu+. Sa't Chi'nh Tri. Ta^.p The^? o+? WAS


Nh́n qua cái danh sách những người đă nhận lời mời của MT HCM về Washington dự Ngày Tự Do Cho Việt Nam, 30-4, chúng ta có thể phân loại ra thành 3 hạng người chính.

 

1. Thành viên của MT (mẹ của cái quái thai Việt Tân bây giờ), nhưng lâu nay thành lập các cộng đồng "ngoại vi", các cơ sở ngoại vi hoặc len lơi trong các cơ chế của các cộng đồng, đoàn thể... hoặc những người cũng là thành viên của MT tự mạo danh xưng là Chủ Tịch cộng đồng ma nầy, Tổng Thơ Kư hội đoàn vô danh nọ hay Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu đảng kia...

 

2. Hạng người ham vui "chạy theo tiếng loa ngoài phố "; hạng người trước kia là chức sắc của các cộng đồng, tổ chức, đoàn thể nhưng có những hành vi thiếu liêm sĩ, thiếu lương thiện nên bị xa lánh, bỏ rơi hay khai trừ và đang mang một tâm trạng bất măn kinh niên. Nay được MT phong lại chức vụ cũ hay ban cho một chức vụ mới của một tổ chức ma nào đó, họ cảm thấy quan trọng trở lại và hả hê v́ trả được mối thù bị khinh bỉ lâu nay nên ùn ùn kéo chạy theo MT coi như đền ơn đáp nghĩạ Nói như cụ Tiên Điền là:

 

Một lời đă biết đến ta
Trăm muôn ngh́n tứ vẫn là có nhau.

 

3. Hạng người bị bắt cóc bỏ đĩa, nghĩa là MT chưa hỏi ư kiến nhưng tự động đưa tên họ vào danh sách tham sự sau khi "phong" cho họ những chức vụ cao qúi như cố vấn, giám sát, thành viên hội đồng chỉ đạo...Có một số trong loại người nầy có lí trí v́ biết tẩy của đám MT nên lên tiếng đ̣i...rút ra, như giáo sư Lưu Trung Khảo, Trần Đức Thanh Phong, cụ Cao Xuân Vĩ, kư gỉa Kiều Mỹ Duyên... Một số khác th́ không rút mà cũng không lên tiếng, cứ lơ lững con cá vàng; nếu bọn MT làm nên cơm nên cháo th́ họ có phần; c̣n không th́ sẽ lên tiếng "đính chính" sau vẫn không muộn. Tâm trạng của đám người nầy là:

 

Lập lờ nhắm mắt đưa chân
Nếu may Mặt Trận xoay vần th́...lên hương.

 

Việc làm của Đảng Việt Tân đem so với việc làm của CSVN nh́n chung chỉ thấy khác nhau về hiện tượng nhưng bản chất th́ y chang. CSVN chủ trương tiêu diệt, hủy hoại tất cả nền tảng đạo đức và t́nh cảm gia đ́nh, cḥm xóm như con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau, xóm làng ŕnh rập và tố lẫn nhau...để rồi con người không c̣n một nơi nào để nương tựa t́nh cảm, và chỉ c̣n con đường duy nhất là bám chân đảng, chấp nhận sự khống chế hoàn toàn của đảng CS.


Việt Tân cũng đang dùng thủ đoạn của CSVN đối với người Việt ở hải ngoại. Họ lùa một đám người ǵa về tuổi đời nhưng non nớt về chính trị, lại ngây thơ, háo danh, tự ti mặc cảm về thủ đô Washington để làm lễ kỷ niệm ngày Giải Phóng Việt Nam, 30-4.


Thực hiện được thủ đoạn nầy, Việt Tân có những điều lợi như sau:

1. Sái đậu thành binh: Biến cái đám quần chúng ngây ngô đến tham dự ngày Giải Phóng Việt Nam thành lính, thành âm binh của ḿnh để có "trọng lượng" trong một mưu toan gian manh là "deal" với Mỹ, với Việt Cộng trong vai tṛ đối lập cuội sắp tới.

2. Đám quần chúng ngây ngô nầy khi trở về lại địa phương ḿnh sẽ bị cộng đồng nghi ngờ, xa lánh, khinh bỉ v́ cho rằng họ là "người của Mặt Trận". Không ai chơi với họ nữa, họ chỉ c̣n con đường chạy theo đuôi voi hít bă mía; chạy theo ôm chân Mặt Trận cho đến cuối đời.

3. Một khi cái tin Việt Tân nhận tiền của CSHN để thực hiện Nghị Quyết 36, biến ngày Quốc Hận thành ngày Tự Do, ngày Giải Phóng, được "verify", được "confirm", th́ đám người khờ khạo về Washington lần nầy sẽ bị kết tội là tay sai cho bọn phản quốc. Thế là bất chiến tự nhiên thành. CSHN không tốn một viên đạn mà tiêu diệt được sinh mạng chính trị của bao nhiêu ngàn người.

V́ vậy, người viết bài nầy cho rằng những người ngây thơ nghe lời kêu gọi của Việt Tân về tham dự ngày Tự Do Việt Nam, 30-4, là một cuộc tự sát chính trị tập thể.


Nh́n đồng bào ḿnh sắp chết la liệt, chết tan tành, chết thê thảm nhưng không giúp được ǵ cả. Đau ḷng thay.


"Trẻ dại giếng sâu ḷng chẳng nỡ". Thấy chết mà không cứu th́ thiên hạ cho rằng ḿnh thiếu ḷng Nhân, hay "Kiến nghĩa bất vi phi dơng dă". Mà nói ra những lời cảnh tĩnh th́ chưa chắc đám người ngây ngô đang hăng tiết dịt kia đă chịu nghi. Thôi th́:


Mưu sự tại nhân;
hư sự là tại họ khờ khạo vậy.

 


* * * * * * * * *

 

(VIETNET)

 


Ngu+o+`i Vie^.t Ke'o Nhau DDe^'n

Thu? DDo^ Washington Tu+. Sa't Ta^.p The^?

 

 

Nhi`n qua ca'i danh sa'ch nhu+~ng ngu+o+`i dda~ nha^.n lo+`i mo+`i cu?a MT HCM ve^` Washington du+. Nga`y Tu+. Do Cho Vie^.t Nam, 30-4, chu'ng ta co' the^? pha^n loa.i ra tha`nh 3 ha.ng ngu+o+`i chi'nh.

 

1. Tha`nh vie^n cu?a MT (me. cu?a ca'i qua'i thai Vie^.t Ta^n ba^y gio+`), nhu+ng la^u nay tha`nh la^.p ca'c co^.ng ddo^`ng "ngoa.i vi", ca'c co+ so+? ngoa.i vi hoa(.c len lo~i trong ca'c co+ che^' cu?a ca'c co^.ng ddo^`ng, ddoa`n the^?... hoa(.c nhu+~ng ngu+o+`i cu~ng la` tha`nh vie^n cu?a MT tu+. ma.o danh xu+ng la` Chu? Ti.ch co^.ng ddo^`ng ma na^`y, To^?ng Tho+ Ky' ho^.i ddoa`n vo^ danh no. hay Chu? Ti.ch Ho^.i DDo^`ng DDa.i Bie^?u dda?ng kia...

 

2. Ha.ng ngu+o+`i ham vui "cha.y theo tie^'ng loa ngoa`i pho^' "; ha.ng ngu+o+`i tru+o+'c kia la` chu+'c sa('c cu?a ca'c co^.ng ddo^`ng, to^? chu+'c, ddoa`n the^? nhu+ng co' nhu+~ng ha`nh vi thie^'u lie^m si~, thie^'u lu+o+ng thie^.n ne^n bi. xa la'nh, bo? ro+i hay khai tru+` va` ddang mang mo^.t ta^m tra.ng ba^'t ma~n kinh nie^n. Nay ddu+o+.c MT phong la.i chu+'c vu. cu~ hay ban cho mo^.t chu+'c vu. mo+'i cu?a mo^.t to^? chu+'c ma na`o ddo', ho. ca?m tha^'y quan tro.ng tro+? la.i va` ha? he^ vi` tra? ddu+o+.c mo^'i thu` bi. khinh bi? la^u nay ne^n u`n u`n ke'o cha.y theo MT coi nhu+ dde^`n o+n dda'p nghi~a. No'i nhu+ cu. Tie^n DDie^`n la`:

 

Mo^.t lo+`i dda~ bie^'t dde^'n ta

Tra(m muo^n nghi`n tu+' va^~n la` co' nhau.

 

3. Ha.ng ngu+o+`i bi. ba('t co'c bo? ddi~a, nghi~a la` MT chu+a ho?i y' kie^'n nhu+ng tu+. ddo^.ng ddu+a te^n ho. va`o danh sa'ch tham su+. sau khi "phong" cho ho. nhu+~ng chu+'c vu. cao qu'i nhu+ co^' va^'n, gia'm sa't, tha`nh vie^n ho^.i ddo^`ng chi? dda.o...Co' mo^.t so^' trong loa.i ngu+o+`i na^`y co' li' tri' vi` bie^'t ta^?y cu?a dda'm MT ne^n le^n tie^'ng ddo`i...ru't ra, nhu+ gia'o su+ Lu+u Trung Kha?o, Tra^`n DDu+'c Thanh Phong, cu. Cao Xua^n Vi~, ky' gi?a Kie^`u My~ Duye^n... Mo^.t so^' kha'c thi` kho^ng ru't ma` cu~ng kho^ng le^n tie^'ng, cu+' lo+ lu+~ng con ca' va`ng; ne^'u bo.n MT la`m ne^n co+m ne^n cha'o thi` ho. co' pha^`n; co`n kho^ng thi` se~ le^n tie^'ng "ddi'nh chi'nh" sau va^~n kho^ng muo^.n.

 

Ta^m tra.ng cu?a dda'm ngu+o+`i na^`y la`:

 

La^.p lo+` nha('m ma('t ddu+a cha^n

Ne^'u may Ma(.t Tra^.n xoay va^`n thi`...le^n hu+o+ng.

 

Vie^.c la`m cu?a DDa?ng Vie^.t Ta^n ddem so vo+'i vie^.c la`m cu?a CSVN nhi`n chung chi? tha^'y kha'c nhau ve^` hie^.n tu+o+.ng nhu+ng ba?n cha^'t thi` y chang. CSVN chu? tru+o+ng tie^u die^.t, hu?y hoa.i ta^'t ca? ne^`n ta?ng dda.o ddu+'c va` ti`nh ca?m gia ddi`nh, cho`m xo'm nhu+ con to^' cha, vo+. to^' cho^`ng, anh em to^' nhau, xo'm la`ng ri`nh ra^.p va` to^' la^~n nhau...dde^? ro^`i con ngu+o+`i kho^ng co`n mo^.t no+i na`o dde^? nu+o+ng tu+.a ti`nh ca?m, va` chi? co`n con ddu+o+`ng duy nha^'t la` ba'm cha^n dda?ng, cha^'p nha^.n su+. kho^'ng che^' hoa`n toa`n cu?a dda?ng CS.

 

Vie^.t Ta^n cu~ng ddang du`ng thu? ddoa.n cu?a CSVN ddo^'i vo+'i ngu+o+`i Vie^.t o+? ha?i ngoa.i. Ho. lu`a mo^.t dda'm ngu+o+`i gi`a ve^` tuo^?i ddo+`i nhu+ng non no+'t ve^` chi'nh tri., la.i nga^y tho+, ha'o danh, tu+. ti ma(.c ca?m ve^` thu? ddo^ Washington dde^? la`m le^~ ky? nie^.m nga`y Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam, 30-4.

 

Thu+.c hie^.n ddu+o+.c thu? ddoa.n na^`y, Vie^.t Ta^n co' nhu+~ng ddie^`u lo+.i nhu+ sau:

 

1. Sa'i dda^.u tha`nh binh: Bie^'n ca'i dda'm qua^`n chu'ng nga^y ngo^ dde^'n tham du+. nga`y Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam tha`nh li'nh, tha`nh a^m binh cu?a mi`nh dde^? co' "tro.ng lu+o+.ng" trong mo^.t mu+u toan gian manh la` "deal" vo+'i My~, vo+'i Vie^.t Co^.ng trong vai tro` ddo^'i la^.p cuo^.i sa('p to+'i.

 

2. DDa'm qua^`n chu'ng nga^y ngo^ na^`y khi tro+? ve^` la.i ddi.a phu+o+ng mi`nh se~ bi. co^.ng ddo^`ng nghi ngo+`, xa la'nh, khinh bi? vi` cho ra(`ng ho. la` "ngu+o+`i cu?a Ma(.t Tra^.n". Kho^ng ai cho+i vo+'i ho. nu+~a, ho. chi? co`n con ddu+o+`ng cha.y theo dduo^i voi hi't ba~ mi'a; cha.y theo o^m cha^n Ma(.t Tra^.n cho dde^'n cuo^'i ddo+`i.

 

3. Mo^.t khi ca'i tin Vie^.t Ta^n nha^.n tie^`n cu?a CSHN dde^? thu+.c hie^.n Nghi. Quye^'t 36, bie^'n nga`y Quo^'c Ha^.n tha`nh nga`y Tu+. Do, nga`y Gia?i Pho'ng, ddu+o+.c "verify", ddu+o+.c "confirm", thi` dda'm ngu+o+`i kho+` kha.o ve^` Washington la^`n na^`y se~ bi. ke^'t to^.i la` tay sai cho bo.n pha?n quo^'c.

 

The^' la` ba^'t chie^'n tu+. nhie^n tha`nh. CSHN kho^ng to^'n mo^.t vie^n dda.n ma` tie^u die^.t ddu+o+.c sinh ma.ng chi'nh tri. cu?a bao nhie^u nga`n ngu+o+`i.

Vi` va^.y, ngu+o+`i vie^'t ba`i na^`y cho ra(`ng nhu+~ng ngu+o+`i nga^y tho+ nghe lo+`i ke^u go.i cu?a Vie^.t Ta^n ve^` tham du+. nga`y Tu+. Do Vie^.t Nam, 30-4, la` mo^.t cuo^.c tu+. sa't chi'nh tri. ta^.p the^?.

 

Nhi`n ddo^`ng ba`o mi`nh sa('p che^'t la lie^.t, che^'t tan ta`nh, che^'t the^ tha?m nhu+ng kho^ng giu'p ddu+o+.c gi` ca?. DDau lo`ng thay.

 

"Tre? da.i gie^'ng sa^u lo`ng cha(?ng no+~". Tha^'y che^'t ma` kho^ng cu+'u thi` thie^n ha. cho ra(`ng mi`nh thie^'u lo`ng Nha^n, hay "Kie^'n nghi~a ba^'t vi phi do~ng da~". Ma` no'i ra nhu+~ng lo+`i ca?nh ti~nh thi` chu+a cha('c dda'm ngu+o+`i nga^y ngo^ ddang ha(ng tie^'t di.t kia dda~ chi.u nghe. Tho^i thi`:

 

Mu+u su+. ta.i nha^n;

hu+ su+. la` ta.i ho. kho+` kha.o va^.y.


* * * * * * * * *


 
NGA`Y QUO^'C HA^.N
30 THA'NG TU+
 
* * * * *
 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com