Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

 

TRAO DUYÊN NHẦM TƯỚNG CƯỚP

QUÀ TRUNG THU NĂM 1999, HOUSTON:

 

NGUYÊN THANH
2/11/2001 – SAIGON USA NEWS

 

 

 

 

Ngày xưa trên quê hương Miền Nam Việt Nam, Tết TRUNG THU Nhi Đồng - trẻ con tay cầm lồng đèn đủ loại đủ màu, vừa đi vừa hát:


“Bóng trăng trắng ngà... có cây đa to... có thằng cuội già... ôm một mối mơ...”

Lễ Tết TRUNG THU Nhi Đồng năm 1999 - ĐẦU XANH VÔ TỘI VIỆT NAM sống ở thành phố Houston tiểu bang Texas thuộc xứ sở văn minh nhất nhân loại là Hoa Kỳ mà lại c̣n bị Mặt Trận TỘI ĐỒ DÂN TỘC Việt Tân - Liên Minh - Hoàng Cơ Định bắt ĐỘI NÓN CỐI, ĐI CHÂN ĐẤT, tay cầm CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ đi theo đuôi như làm “tà lọt” cho “NHI ĐỒNG CỨU QUỐC” cầm CỜ ĐỎ SAO VÀNG của CSVN! Miệng mếu máo hát::


“Bóng trăng đỏ ḷm... thiếu cây đa to... có Cơ Định già... ôm bạc hết trơn...”.


 

 

Đă vậy rồi lại c̣n bắt chước Mặt Trận Việt Minh, xài nguyên câu:


“V̀ CÁC CHÁU THIẾU NHI – TOÀN DÂN TA KHÁNG CHIẾN!”.


Hành động nhân danh thiếu nhi để làm “kháng chiến... dỏm” bịp tiền thiên hạ ṛng ră gần hai mươi năm, là một hành động bịp bợm cực kỳ bẩn thỉu của các “chiến hữu” Mặt Trận TỘI ĐỒ DÂN TỘC Việt Tân - Liên Minh - Hoàng Cơ Định làm Nhi Đồng Việt Nam mang tiếng với Nhi Đồng Quốc Tế thấy... mụ nội!


oOo


QUÀ TRUNG THU LÚC ĐẢNG VIỆT TÂN MỚI RA ĐỜI:

 

 

 

Th́ ra - tṛ chơi TRUNG THU do băng nhóm TỘI ĐỒ DÂN TỘC - Mặt Trận, Việt Tân, Liên Minh, Chuyên Gia... Hoàng Cơ Định đạo diễn bằng cách cho “NHI ĐỒNG CỨU QUỐC” cầm cờ máu của CSVN dẫn đạo đoàn thiếu nhi VIỆT NAM CỘNG H̉A ĐI CHÂN ĐẤT, ĐỘI NÓN CỐI - đă “được chơi” từ 1986 tức là 15 năm về trước!

Trách nào cả 3 đợt ĐÔNG TIẾN với hàng mấy trăm Nghĩa Binh, tức Kháng Chiến Quân thứ thiệt, cùng với CHỦ TỊCH đều chui thẳng vào “cạm bẫy” VC và “nướng trọn gói”!

 

Biết bao nhiêu là tâm huyết và tinh hoa của dân tộc, cùng với bao nhiêu là “NIỀM TIN” của đồng bào Việt Nam hải ngoại đều phung phí hết vào “cuộc chơi kháng chiến” của các “chiến hữu” Mặt Trận TỘI ĐỒ DÂN TỘC Việt Tân - Liên Minh - Hoàng Cơ Định!

 

Nh́n h́nh đứa bé cầm cờ sao đi đầu mà cứ ngờ ngợ như là h́nh Thượng Tướng Phản Gián VC HOÀNG CƠ QUẢNG!

 

Ai biết rơ vụ này xin làm ơn lên tiếng giùm để đồng bào Việt Nam đỡ “Trao Duyên Nhầm Tướng Cướp”, để Dân Tộc Việt Nam đỡ tiếp tục điêu linh thống khổ, và để mai này lịch sử dân tộc c̣n “sống chỉ mặt, thác chỉ mồ” bọn băng nhóm TỘI ĐỒ DÂN TỘC đang làm ô uế các danh từ “chiến hữu”, “kháng chiến”, và “chiến khu”...

 


NGUYÊN THANH
2/11/2001 – SAIGON USA NEWS

 

 

* * * * * * * * * * *

 

(Vietnet)

 

 

TRAO DUYE^N NHA^`M TU+O+'NG CU+O+'P
QUA` TRUNG THU NA(M 1999, HOUSTON:

 

NGUYE^N THANH
2/11/2001 – SAIGON USA NEWS


Nga`y xu+a tre^n que^ hu+o+ng Mie^`n Nam Vie^.t Nam, Te^'t TRUNG THU Nhi DDo^`ng - tre? con tay ca^`m lo^`ng dde`n ddu? loa.i ddu? ma`u, vu+`a ddi vu+`a ha't:

“Bo'ng tra(ng tra('ng nga`\... co' ca^y dda to\... co' tha(`ng cuo^.i gia`\... o^m mo^.t mo^'i mo+...”

 

Le^~ Te^'t TRUNG THU Nhi DDo^`ng na(m 1999 - DDA^`U XANH VO^ TO^.I VIE^.T NAM so^'ng o+? tha`nh pho^' Houston tie^?u bang Texas thuo^.c xu+' so+? va(n minh nha^'t nha^n loa.i la` Hoa Ky` ma` la.i co`n bi. Ma(.t Tra^.n TO^.I DDO^` DA^N TO^.C Vie^.t Ta^n - Lie^n Minh - Hoa`ng Co+ DDi.nh ba('t DDO^.I NO'N CO^'I, DDI CHA^N DDA^'T, tay ca^`m CO+` VA`NG 3 SO.C DDO? ddi theo dduo^i nhu+ la`m “ta` lo.t” cho “NHI DDO^`NG CU+'U QUO^'C” ca^`m CO+` DDO? SAO VA`NG cu?a CSVN! Mie^.ng me^'u ma'o ha't::

 

“Bo'ng tra(ng ddo? lo`m\... thie^'u ca^y dda to\... co' Co+ DDi.nh gia`\... o^m ba.c he^'t tro+n...”\.

DDa~ va^.y ro^`i la.i co`n ba('t chu+o+'c Ma(.t Tra^.n Vie^.t Minh, xa`i nguye^n ca^u:

 

“VI` CA'C CHA'U THIE^'U NHI – TOA`N DA^N TA KHA'NG CHIE^'N!”\.

 

Ha`nh ddo^.ng nha^n danh thie^'u nhi dde^? la`m “kha'ng chie^'n\... do?m” bi.p tie^`n thie^n ha. ro`ng ra~ ga^`n hai mu+o+i na(m, la` mo^.t ha`nh ddo^.ng bi.p bo+.m cu+.c ky` ba^?n thi?u cu?a ca'c “chie^'n hu+~u” Ma(.t Tra^.n TO^.I DDO^` DA^N TO^.C Vie^.t Ta^n - Lie^n Minh - Hoa`ng Co+ DDi.nh la`m Nhi DDo^`ng Vie^.t Nam mang tie^'ng vo+'i Nhi DDo^`ng Quo^'c Te^' tha^'y\... mu. no^.i!

oOo

QUA` TRUNG THU LU'C DDA?NG VIE^.T TA^N MO+'I RA DDO+`I:

 

Thi` ra - tro` cho+i TRUNG THU do ba(ng nho'm TO^.I DDO^` DA^N TO^.C - Ma(.t Tra^.n, Vie^.t Ta^n, Lie^n Minh, Chuye^n Gia\... Hoa`ng Co+ DDi.nh dda.o die^~n ba(`ng ca'ch cho “NHI DDO^`NG CU+'U QUO^'C” ca^`m co+` ma'u cu?a CSVN da^~n dda.o ddoa`n thie^'u nhi VIE^.T NAM CO^.NG HO`A DDI CHA^N DDA^'T, DDO^.I NO'N CO^'I - dda~ “ddu+o+.c cho+i” tu+` 1986 tu+'c la` 15 na(m ve^` tru+o+'c!

 

Tra'ch na`o ca? 3 ddo+.t DDO^NG TIE^'N vo+'i ha`ng ma^'y tra(m Nghi~a Binh, tu+'c Kha'ng Chie^'n Qua^n thu+' thie^.t, cu`ng vo+'i CHU? TI.CH dde^`u chui tha(?ng va`o “ca.m ba^~y” VC va` “nu+o+'ng tro.n go'i”!

 

Bie^'t bao nhie^u la` ta^m huye^'t va` tinh hoa cu?a da^n to^.c, cu`ng vo+'i bao nhie^u la` “NIE^`M TIN” cu?a ddo^`ng ba`o Vie^.t Nam ha?i ngoa.i dde^`u phung phi' he^'t va`o “cuo^.c cho+i kha'ng chie^'n” cu?a ca'c “chie^'n hu+~u” Ma(.t Tra^.n TO^.I DDO^` DA^N TO^.C Vie^.t Ta^n - Lie^n Minh - Hoa`ng Co+ DDi.nh!

 

Nhi`n hi`nh ddu+'a be' ca^`m co+` sao ddi dda^`u ma` cu+' ngo+` ngo+. nhu+ la` hi`nh Thu+o+.ng Tu+o+'ng Pha?n Gia'n VC HOA`NG CO+ QUA?NG!

 

Ai bie^'t ro~ vu. na`y xin la`m o+n le^n tie^'ng giu`m dde^? ddo^`ng ba`o Vie^.t Nam ddo+~ “Trao Duye^n Nha^`m Tu+o+'ng Cu+o+'p”, dde^? Da^n To^.c Vie^.t Nam ddo+~ tie^'p tu.c ddie^u linh tho^'ng kho^?, va` dde^? mai na`y li.ch su+? da^n to^.c co`n “so^'ng chi? ma(.t, tha'c chi? mo^`” bo.n ba(ng nho'm TO^.I DDO^` DA^N TO^.C ddang la`m o^ ue^' ca'c danh tu+` “chie^'n hu+~u”, “kha'ng chie^'n”, va` “chie^'n khu”\...

 

 

NGUYE^N THANH
2/11/2001 – SAIGON USA NEWS


 

* * * * * * * * *
 

* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com