Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

Thơ Ngỏ Kính Gửi Giáo Sư NGUYỄN XUÂN VINH


 

Thơ Ngỏ Kính Gửi Giáo Sư NGUYỄN XUÂN VINH
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Hải Ngoại

Đề Mục: Tại sao tưởng niệm Chiến Sĩ VNCH ngày 30-4-75 tại Đài Tưởng Niệm 58,000 CBHK?

 

Kính thưa Giáo Sư Chủ Tịch,

Tôi là cựu Trung Tướng QLVNCH, Phạm Quốc Thuần, trân trọng gửi Giáo Sư lá thơ ngỏ này, với Mục Đích: Tỏ bầy hai thắc mắc, mong được Giáo Sư minh điểm cho.

Thắc mắc 1: Suốt tháng 3 DL vừa qua, trên màng lưói truyền thông, hàng ngàn điện thơ, b́nh luận về đề tài: “VN Freedom March” (tạm dịch là: VN, Diễn Hành cho Tự Do), do đảng Việt Tân (thoái thân từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đuợc khai tử từ ngày 19-9-2004) đề ra và tổ chức, thay v́ phải tổ chức “Ngày Quốc Hận 30-4-75, sau 30 năm ác quyền cộng sản xâm chiếm miền Nam” để Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chánh đă hy sinh tính mạng để bảo vệ nền Tự Do cho miền Nam VN; sau đó đă bị cộng sản nhốt tù, đầy đọa, khiến cả trăm ngàn người chết v́ bịnh tật, đói rét (GS thử hỏi các quân nhân sang Mỹ qua dạng HO th́ rơ). Cả 10, 15 năm sau ngày 30-4-2975, nhiều trăm ngàn người đă bỏ nước ra đi t́m Tự Do; con số bị giết, bị chết bỏ thây trong rừng, hoặc chết ch́m dưới đáy Thái B́nh Dương, hoặc chết và bị hăm hiếp bởi hải tặc Thái Lan, con số lên đến cả triệu người. Trong nước, kể từ 30 năm nay, số bị kẹt lại khoảng trên 20 triệu người, bị cộng sản VN, coi là kẻ thù, là “ngụy dân”, “ngụy quyền”; chúng o ép đủ điều không hề nới tay, vu oan giá họa, cướp đoạt tài sản, giết, hiếp đàn bà, con trẻ; gà chó không tha. Như thế th́ ngày 30-4-75 phải được coi là ngày Quốc Hận, đâu có thể là ngày Quốc Kháng (khi c̣n mồ mă của Mặt Trận HCM) hay giờ đây là ngày “VN Diễn Hành Cho Tự Do” của Việt Tân.

Chúng ta phải có lập trường dứt khoát, biến đau thương thành sức mạnh, để tiếp tay với người dân trong nước, để phối hợp với các tổ chức chống cộng sản tại hải ngoại, nhằm giải thể chế độ cộngg sản, mang lại nền Tự Do thật sự cho Dân Tộc Việt Nam. Những lời phát biểu của GS trong hai Đoạn đầu của Bài Diễn Văn Đại Hội Ṭan Quân trong ngày 27-9-03 (tôi c̣n lưu giữ) đă khẳng định ngày 30-4-75 là ngày Quốc Hận, Giáo Sư đă nhấn mạnh:

(1) “ngày 30-4-75 là ngày chúng ta phải buông súng, để rồi giữ niềm đau thương trọn đời…
(2) “Chúng ta buông súng, không có nghiă là chúng ta đầu hàng. Chúng ta chỉ lui một bước nhưng rồi sẽ tập họp, chỉnh trang hàng ngũ để hùng dũng tiến lên. Cuộc chiến chưa tàn...”

Bốn chữ mầu nhiệm “cuộc chiến chưa tàn”… đă giúp Giáo Sư giữ vững niềm tin, tinh thần không bao giờ chao đảo, để lúc nào cũng cùng quư chiến hữu đứng hẳn về một bên lằn ranh Quốc/Cộng…” Tôi tin và có lẽ các chiến hữu của tôi cũng vẫn c̣n tin rằng Giáo Sư vẫn giữ vững lập trường như ngày ĐHTQ.

Vậy th́, Tại sao ông Tổng Thơ Kư của TTCSVNCHHN đă theo lệnh ai để mà Mời Gọi “các hội đoàn cựu quân nhân” tập trung về Hoa Thịnh Đốn (WA, D.C.) ngày 30-4-05, chùng ngày với ngày VN Freedom March do đảng Việt Tân tổ chức?

Không có lẽ các ông Tướng, Tá, và Nhân Sĩ trong HỘI ĐỒNG TƯ VẤN hầu như không giúp chút ư kiến nào cho GS?

Thắc mắc 2: Tại sao TTCSVNCHHN lại chọn Đài Kỷ Niệm Vinh Danh 58,000 Chiến Binh Hoa Kỳ đă hy sinh trong Chiến Tranh Việt Nam, để Tưởng Niệm các Chiến Sĩ Quân Dân Cán Chánh VNCH đă hy sinh TRƯỚC và SAU ngày 30-4-75?

Có ít nhất 2 lư do sai lầm: V́, thứ nhất: Bức Tường Đá Đen có khắc tên trên 58,000 người Mỹ này đă hy sinh tại Việt Nam (nói theo sách vở của Mỹ là họ đă hy sinh cho quyền lợi của nước Mỹ) hơn nữa trong danh sách không có một tên người Việt Nam nào; thứ hai: Bức tường đá đen này không có một liên hệ ǵ tới ngày 30-4-75 (ngày đau thương nhất của Quân, Dân, Cán, Chánh V.N.C.H.; là ngày cả trăm ngàn chết v́ bom đạn của quân cộng sản (xé bỏ Hiệp Định Ba-Lê) xâm lăng VNCH. Tôi nói “KHÔNG LIÊN HỆ G̀” tới ngày 30-4-75; v́ Đồng Minh của chúng ta đă ra đi an lành từ 1972. Và, Quốc Hội Hoa Kỳ đă đâm một nhát từ sau lưng, một nhát thấu tim phổi VNCH, là cắt viện trợ quân sự 100% vào tháng 2, 1975.

Thưa Giáo Sư, Tập Thể Người Việt Tị Nạn Cộng Sản (bao gồm Quân, Dân, Cán, Chánh) đă đồng loạt lên án lập trường mập mờ của ban Tổ Chức VN FREEDOM MARCH; thiết nghĩ GS Chủ Tịch HĐĐD cũng nên nghĩ lại? Nếu ta muốn tỏ ḷng biết ơn Hoa Kỳ, có lẽ đợi đến ngày Memorial Day.

Trân trọng kính chào Giáo Sư Chủ Tịch HĐĐD.

Portland, ngày 4 tháng 4, 2005
Kính Thơ,

Phạm Quốc Thuần, cựu Tr.Tg. QLVNCH

 

* * * * * * * * *

 

Tho+ Ngo? Ki'nh Gu+?i Gia'o Su+ NGUYE^~N XUA^N VINH
Chu? Ti.ch Ho^.i DDo^`ng DDa.i Die^.n Ta^.p The^? Chie^'n Si~ VNCH/Ha?i Ngoa.i

DDe^` Mu.c: Ta.i sao tu+o+?ng nie^.m Chie^'n Si~ VNCH nga`y 30-4-75 ta.i DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m 58,000 CBHK\?

 

Ki'nh thu+a Gia'o Su+ Chu? Ti.ch,

To^i la` cu+.u Trung Tu+o+'ng QLVNCH, Pha.m Quo^'c Thua^`n, tra^n tro.ng gu+?i Gia'o Su+ la' tho+ ngo? na`y, vo+'i Mu.c DDi'ch: To? ba^`y hai tha('c ma('c, mong ddu+o+.c Gia'o Su+ minh ddie^?m cho\.

Tha('c ma('c 1: Suo^'t tha'ng 3 DL vu+`a qua, tre^n ma`ng lu+o'i truye^`n tho^ng, ha`ng nga`n ddie^.n tho+, bi`nh lua^.n ve^` dde^` ta`i: “VN Freedom March” (ta.m di.ch la`: VN, Die^~n Ha`nh cho Tu+. Do), do dda?ng Vie^.t Ta^n (thoa'i tha^n tu+` Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh dduo+.c khai tu+? tu+` nga`y 19-9-2004) dde^` ra va` to^? chu+'c, thay vi` pha?i to^? chu+'c “Nga`y Quo^'c Ha^.n 30-4-75, sau 30 na(m a'c quye^`n co^.ng sa?n xa^m chie^'m mie^`n Nam” dde^? Tu+o+?ng Nie^.m Qua^n, Da^n, Ca'n, Cha'nh dda~ hy sinh ti'nh ma.ng dde^? ba?o ve^. ne^`n Tu+. Do cho mie^`n Nam VN; sau ddo' dda~ bi. co^.ng sa?n nho^'t tu`, dda^`y ddo.a, khie^'n ca? tra(m nga`n ngu+o+`i che^'t vi` bi.nh ta^.t, ddo'i re't (GS thu+? ho?i ca'c qua^n nha^n sang My~ qua da.ng HO thi` ro~)\. Ca? 10, 15 na(m sau nga`y 30-4-2975, nhie^`u tra(m nga`n ngu+o+`i dda~ bo? nu+o+'c ra ddi ti`m Tu+. Do; con so^' bi. gie^'t, bi. che^'t bo? tha^y trong ru+`ng, hoa(.c che^'t chi`m du+o+'i dda'y Tha'i Bi`nh Du+o+ng, hoa(.c che^'t va` bi. ha~m hie^'p bo+?i ha?i ta(.c Tha'i Lan, con so^' le^n dde^'n ca? trie^.u ngu+o+`i\. Trong nu+o+'c, ke^? tu+` 30 na(m nay, so^' bi. ke.t la.i khoa?ng tre^n 20 trie^.u ngu+o+`i, bi. co^.ng sa?n VN, coi la` ke? thu`, la` “ngu.y da^n”, “ngu.y quye^`n”; chu'ng o e'p ddu? ddie^`u kho^ng he^` no+'i tay, vu oan gia' ho.a, cu+o+'p ddoa.t ta`i sa?n, gie^'t, hie^'p dda`n ba`, con tre?; ga` cho' kho^ng tha\. Nhu+ the^' thi` nga`y 30-4-75 pha?i ddu+o+.c coi la` nga`y Quo^'c Ha^.n, dda^u co' the^? la` nga`y Quo^'c Kha'ng (khi co`n mo^` ma~ cu?a Ma(.t Tra^.n HCM) hay gio+` dda^y la` nga`y “VN Die^~n Ha`nh Cho Tu+. Do” cu?a Vie^.t Ta^n\.

Chu'ng ta pha?i co' la^.p tru+o+`ng du+'t khoa't, bie^'n ddau thu+o+ng tha`nh su+'c ma.nh, dde^? tie^'p tay vo+'i ngu+o+`i da^n trong nu+o+'c, dde^? pho^'i ho+.p vo+'i ca'c to^? chu+'c cho^'ng co^.ng sa?n ta.i ha?i ngoa.i, nha(`m gia?i the^? che^' ddo^. co^.ngg sa?n, mang la.i ne^`n Tu+. Do tha^.t su+. cho Da^n To^.c Vie^.t Nam\. Nhu+~ng lo+`i pha't bie^?u cu?a GS trong hai DDoa.n dda^`u cu?a Ba`i Die^~n Va(n DDa.i Ho^.i To`an Qua^n trong nga`y 27-9-03 (to^i co`n lu+u giu+~) dda~ kha(?ng ddi.nh nga`y 30-4-75 la` nga`y Quo^'c Ha^.n, Gia'o Su+ dda~ nha^'n ma.nh:

(1) “nga`y 30-4-75 la` nga`y chu'ng ta pha?i buo^ng su'ng, dde^? ro^`i giu+~ nie^`m ddau thu+o+ng tro.n ddo+`i…
(2) “Chu'ng ta buo^ng su'ng, kho^ng co' nghia~ la` chu'ng ta dda^`u ha`ng\. Chu'ng ta chi? lui mo^.t bu+o+'c nhu+ng ro^`i se~ ta^.p ho.p, chi?nh trang ha`ng ngu~ dde^? hu`ng du~ng tie^'n le^n\. Cuo^.c chie^'n chu+a ta`n...”

Bo^'n chu+~ ma^`u nhie^.m “cuo^.c chie^'n chu+a ta`n”… dda~ giu'p Gia'o Su+ giu+~ vu+~ng nie^`m tin, tinh tha^`n kho^ng bao gio+` chao dda?o, dde^? lu'c na`o cu~ng cu`ng quy' chie^'n hu+~u ddu+'ng ha(?n ve^` mo^.t be^n la(`n ranh Quo^'c/Co^.ng…” To^i tin va` co' le~ ca'c chie^'n hu+~u cu?a to^i cu~ng va^~n co`n tin ra(`ng Gia'o Su+ va^~n giu+~ vu+~ng la^.p tru+o+`ng nhu+ nga`y DDHTQ\.

Va^.y thi`, Ta.i sao o^ng To^?ng Tho+ Ky' cu?a TTCSVNCHHN dda~ theo le^.nh ai dde^? ma` Mo+`i Go.i “ca'c ho^.i ddoa`n cu+.u qua^n nha^n ta^.p trung ve^` Hoa Thi.nh DDo^'n (WA, D.C.) nga`y 30-4-05, chu`ng nga`y vo+'i nga`y VN Freedom March do dda?ng Vie^.t Ta^n to^? chu+'c\?

Kho^ng co' le~ ca'c o^ng Tu+o+'ng, Ta', va` Nha^n Si~ trong HO^.I DDO^`NG TU+ VA^'N ha^`u nhu+ kho^ng giu'p chu't y' kie^'n na`o cho GS\?

Tha('c ma('c 2: Ta.i sao TTCSVNCHHN la.i cho.n DDa`i Ky? Nie^.m Vinh Danh 58,000 Chie^'n Binh Hoa Ky` dda~ hy sinh trong Chie^'n Tranh Vie^.t Nam, dde^? Tu+o+?ng Nie^.m ca'c Chie^'n Si~ Qua^n Da^n Ca'n Cha'nh VNCH dda~ hy sinh TRU+O+'C va` SAU nga`y 30-4-75\?

Co' i't nha^'t 2 ly' do sai la^`m: Vi`, thu+' nha^'t: Bu+'c Tu+o+`ng DDa' DDen co' kha('c te^n tre^n 58,000 ngu+o+`i My~ na`y dda~ hy sinh ta.i Vie^.t Nam (no'i theo sa'ch vo+? cu?a My~ la` ho. dda~ hy sinh cho quye^`n lo+.i cu?a nu+o+'c My~) ho+n nu+~a trong danh sa'ch kho^ng co' mo^.t te^n ngu+o+`i Vie^.t Nam na`o; thu+' hai: Bu+'c tu+o+`ng dda' dden na`y kho^ng co' mo^.t lie^n he^. gi` to+'i nga`y 30-4-75 (nga`y ddau thu+o+ng nha^'t cu?a Qua^n, Da^n, Ca'n, Cha'nh V.N.C.H.; la` nga`y ca? tra(m nga`n che^'t vi` bom dda.n cu?a qua^n co^.ng sa?n (xe' bo? Hie^.p DDi.nh Ba-Le^) xa^m la(ng VNCH\. To^i no'i “KHO^NG LIE^N HE^. GI`” to+'i nga`y 30-4-75; vi` DDo^`ng Minh cu?a chu'ng ta dda~ ra ddi an la`nh tu+` 1972\. Va`, Quo^'c Ho^.i Hoa Ky` dda~ dda^m mo^.t nha't tu+` sau lu+ng, mo^.t nha't tha^'u tim pho^?i VNCH, la` ca('t vie^.n tro+. qua^n su+. 100% va`o tha'ng 2, 1975\.

Thu+a Gia'o Su+, Ta^.p The^? Ngu+o+`i Vie^.t Ti. Na.n Co^.ng Sa?n (bao go^`m Qua^n, Da^n, Ca'n, Cha'nh) dda~ ddo^`ng loa.t le^n a'n la^.p tru+o+`ng ma^.p mo+` cu?a ban To^? Chu+'c VN FREEDOM MARCH; thie^'t nghi~ GS Chu? Ti.ch HDDDDD cu~ng ne^n nghi~ la.i\? Ne^'u ta muo^'n to? lo`ng bie^'t o+n Hoa Ky`, co' le~ ddo+.i dde^'n nga`y Memorial Day\.

Tra^n tro.ng ki'nh cha`o Gia'o Su+ Chu? Ti.ch HDDDDD\.

Portland, nga`y 4 tha'ng 4, 2005
Ki'nh Tho+,

Pha.m Quo^'c Thua^`n, cu+.u Tr.Tg\. QLVNCH

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com