TI Đ GẶP VIỆT TN

NGUYỄN PHC LIN
2-27-2005


 

 

 

Chie^`u thu+' Sa'u 25.02.2005, to^i go.i ddie^.n thoa.i cho Vo+. to^i no'i la` dde^m nay to^i ve^` khuya bo+?i vi` pha?i ga(.p mo^.t ngu+o+`i o+? My~ qua ho^`i 21gio+`\. Bi`nh thu+o+`ng, mo^~i chie^`u thu+' Sa'u, khoa?ng 17 gio+`, to^i tu+` Geneva tro+? ve^` nha` weekend ta.i tha`nh pho^' BIEL ca'ch Geneva 150 Km\.

Trong khi cho+` ddo+.i, to^i in ba`i XIN VIE^.T TA^N CHI? GIA'O ra va` ky' Te^n dde^? la`m ba?n chi'nh trao ta^.n tay cho Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n\. To^i bo? ba`i a^'y va`o Phong tho+ cho dda`ng hoa`ng li.ch su+.\.

Cu~ng chie^`u ho^m 25.02.2005, to^i nha^.n ddu+o+.c Thu+ da`i cu?a O^ng NGUYE^~N VA(N (Dieu Sao Nam) vie^'t cho to^i, no'i ve^` va^'n dde^` an ninh cho to^i\. Xin xem Thu+ ddi'nh ke`m dda^y\. To^i ra^'t ca?m ddo^.ng ve^` la' thu+' na`y\. Khi vie^'t go'p y' ve^` va^'n dde^` an ninh tha^n the^? cho mo^.t ngu+o+`i kha'c, ddo' la` su+. quan ta^m, lo la('ng cho ngu+o+`i kha'c ve^` va^'n dde^` then cho^'t\. To^i ra^'t ca?m ddo^.ng va` he^'t lo`ng ca?m o+n O^ng NGUYE^~N VA(N\. Tu+` na(m 2001 dde^'n nay, ta'i nha^.p cuo^.c dda^'u tranh tru+.c die^.n vo+'i Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, chi? co' hai Vi. vie^'t cho to^i ve^` va^'n dde^` an ninh tha^n the^? rie^ng cu?a to^i\. La^`n thu+' nha^'t ca'ch dda^y 2 na(m, nha^n chuye^'n to^i ddi tham du+. DDa.i Ho^.i NIE^`M TIN Roma, Linh mu.c TRA^`N QUY' THIE^.N vie^'t dde^? go'p y' kie^'n cho to^i ve^` va^'n dde^` an ninh khi ddi tham du+. DDa.i Ho^.i vi` nghi nga.i co' su+. tra` tro^.n cu?a Co^.ng sa?n va`o trong DDa.i Ho^.i\. La^`n thu+' hai na`y la` nha^n di.p ga(.p go+~ vo+'i mo^.t Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n\.

Sau na(m 1975, to^i ddi ho.p kha('p Au cha^u dde^? dda^'u tranh cho^'ng Co^.ng sa?n ddo^.c ta`i\. Ro^`i trong vo`ng 15 na(m, to^i tru`m cha(n, kho^ng ddi tham du+. ba^'t cu+' DDoa`n the^? na`o, du` la` Ho^.i a'i hu+~u\. Khi ta'i nha^.p cuo^.c tranh dda^'u tu+` na(m 2001 vi` ca?m me^'n ca'i DU~NG cu?a Cha LY', to^i chi? co' ddi ho.p mo^.t la^`n, cho^'n ddo^ng ngu+o+`i, la` DDa.i Ho^.i NIE^`M TIN Roma\. Vie^.c dda^'u tranh chi'nh ye^'u cu?a to^i la` vie^'t tre^n Die^~n DDa`n\.

Lu'c 20g45, to^i nha^.n ddu+o+.c ddie^.n thoa.i ba'o tin la` Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n dde^'n cha^.m vi` chuye^'n bay pha?i cha^.m la.i\. Cuo^.c ga(.p se~ la` lu'c 21g30 thay vi` 21gio+`\.

 

GA(.P VI. CAO CA^'P VIE^.T TA^N

Ngu+o+`i trung gian dde^? he.n ho` cuo^.c ga(.p go+~ cu~ng la` mo^.t Vi. thuo^.c Vie^.t Ta^n, so^'ng ta.i Geneva ma` to^i bie^'t dda~ tre^n 25 na(m nay, Vi. ddo' dde^` nghi. se~ cho+? Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n kia tu+` Phi tru+o+`ng tha(?ng ve^` nha` to^i ta.i Geneva dde^? ga.p ta.i nha`\. To^i dde^` nghi. la` ne^n ga(.p ta.i mo^.t no+i nhu+ Tie^.m a(n, Tie^.m Cafe' dde^? tie^.n uo^'ng cafe', tra` luo^n, vi` o+? nha` to^i chi? co' mo^.t mi`nh, kho^ng tie^.n na^'u cafe', tra`\...

Lu'c 21g30, to^i ra mo^.t Tie^.m Cafe' nhu+ dda~ he.n\. Cu`ng ddi vo+'i to^i, co' ngu+o+`i cha'u ho., na(m nay cu~ng dda~ ngoa`i 50 tuo^?i\. O^ng na`y cu~ng la` cha'u ruo^.t cu?a Ba'c si~ TRA^`N KIM TUYE^'N (DDa?ng Ca^`n Lao va` Tru`m Ma^.t Vu. du+o+'i tho+`i To^?ng Tho^'ng NGO^ DDI`NH DIE^.M), dda~ sang dda^y du ho.c tu+` la^u va` hie^.n o+? ta.i Geneva\. Tinh tha^`n cho^'ng Co^.ng cu?a O^ng ta vu+~ng va`ng va` du+'t khoa't\. Chu'ng to^i dde^'n ddi.a ddie^?m dde^? ga(.p hai Vi. cu?a Vie^.t Ta^n\.

Khoa?ng 21g40, hai Vi. cu?a Vie^.t Ta^n to+'i cho^~ he.n ga(.p\. Sau khi cha`o ho?i, gio+'i thie^.u, to^i da`nh lo+`i cho Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n no'i tru+o+'c\. To^i no'i ra(`ng nhu+~ng y' kie^'n cu?a to^i dda~ vie^'t le^n he^'t tre^n Die^~n DDa`n va` ba^y gio+` to^i mong ddu+o+.c bie^'t y' kie^'n cu?a Vie^.t Ta^n ra sao, ne^n nhu+o+`ng cho Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n no'i tru+o+'c\.

Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n tri`nh ba^`y da`i ve^` nhu+~ng ddie^?m sau dda^y:

=> Ti`nh hi`nh o+? Vie^.t Nam, vo+'i nhu+~ng xa'o tro^.n trong DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, se~ co' nhu+~ng thay ddo^?i\. O^ng nha('c to+'i nhu+~ng ngu+o+`i dda^'u tranh cho Da^n chu? mo+'i ddu+o+.c tha? ra\.

=> O^ng nha('c to+'i nhu+~ng ngu+o+`i tru+o+'c dda^y la` Co^.ng sa?n ma` ba^y gio+` ly khai\. O^ng nha('c dde^'n hai danh xu+ng: O^ng BU`I TI'N va` O^ng DDOA`N VIE^'T HOA.T\. Qua o^ng, to^i cu~ng ddu+o+.c bie^'t ra(`ng O^ng Bu`i Ti'n dda~ co' ddu+o+.c Vie^.t Ta^n mo+`i dde^'n ho.p ta.i Paris\.

=> O^ng no'i ve^` vie^.c My~ muo^'n tie^'n tri`nh Da^n chu? ho'a o+? Vie^.t Nam va` dda^y la` vie^.c ngu+o+`i Vie^.t pha?i co' DDa?ng Chi'nh tri. ddo^'i kha'ng\.

=> O^ng no'i ra(`ng tu+` na(m 1986, khi co' su+. ddi la.i de^~n da`ng giu+~a ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i va` Que^ hu+o+ng, Ma(.t Tra^.n Hoa`ng Co+ Minh dda~ co' di.p quan he^. ve^` co+ so+? vo+'i Quo^'c no^.i\. Theo O^ng, thi` co' Vie^.t Ta^n o+? Vie^.t Nam

Cho dde^'n dda^y, thi` to^i xin nga('t lo+`i cu?a Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n va` no'i nhu+~ng ddie^?m sau :

=> To^i no'i ra(`ng nhu+~ng tho^ng tin ve^` ti`nh hi`nh to^?ng qua't ma` O^ng vu+`a cho bie^'t, thi` to^i cu~ng dda~ bie^'t qua Die^~n DDa`n va` co' nhu+~ng tho^ng tin ve^` ti`nh hi`nh To^n gia'o ta.i Que^ Hu+o+ng, to^i co`n bie^'t nhie^`u chi tie^'t ti? mi? ho+n O^ng a^'y\.

=> To^i ho?i la.i O^ng ra(`ng co' pha?i vi` ti`nh hi`nh Vie^.t Nam sa('p co' nhu+~ng thay ddo^?i ma` Vie^.t Ta^n tha^'y ca^`n pha?i lo^. die^.n ga^'p pha?i kho^ng\. Vie^.t Ta^n dda~ ra ma('t ta.i Berlin\. O+? Seattle, Vie^.t Ta^n ra ma('t va` bi. nhu+~ng pha?n ddo^'i\.

=> Ba^y gio+`, Vie^.t Ta^n ddang su+?a soa.n vie^.c ra ma('t lo+'n nha^'t ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n nha^n nga`y 30 tha'ng Tu+ vo+'i mu.c ddi'ch gio+'i thie^.u DDa?ng mi`nh la` ma.nh nha^'t dde^? co' the^? My~ giu'p la`m DDa.i die^.n ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c gia no'i chuye^.n ve^` the^? che^' vo+'i DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam\.

 

NGA`Y 30 THA'NG TU+: NGA`Y QUO^'C HA^.N

Ca^u chuye^.n tie^'p tu.c\. DDe^` ca^.p dde^'n nga`y 30 tha'ng Tu+ nhu+ o+? pha^`n tre^n, to^i kha(?ng ddi.nh du+'t khoa't vo+'i Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n la` nga`y 30 tha'ng Tu+ la` nga`y QUO^'C HA^.N, kho^ng ai co' quye^`n ddo^?i ca'i te^n a^'y, nha^'t la` la.i do mo^.t DDa?ng Chi'nh tri.\. To^i vu+`a co^ng ki'ch, vu+`a khuye^n, vu+`a go'p y' xa^y du+.ng vo+'i Vi. Cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n nhu+ sau:

=> Nga`y Quo^'c ha^.n pha?i la` nga`y ma` nhu+~ng Ban Cha^'p Ha`nh cu?a he^. tho^'ng DDoa`n the^? dda.i chu'ng co' tra'ch nhie^.m to^? chu+'c\. Vie^.t Ta^n la` DDa?ng chi'nh tri. chuye^n bie^.t, ta.i sao Vie^.t Ta^n coi ca'c Ban Cha^'p Ha`nh cu?a he^. tho^'ng DDoa`n the^? dda.i chu'ng ddu+'ng ngoa`i va` tu+. mi`nh coi mi`nh la` Ban To^? Chu+'c nga`y 30 tha'ng Tu+ \?

Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n no'i la` trong Ban To^? Chu+'c co' mo^.t so^' DDoa`n the^? dda.i chu'ng\.

=> Nga`y 30 tha'ng Tu+ la` nga`y QUO^'C HA^.N, ta.i sao Vie^.t Ta^n dda~ ddo^?i la` nga`y DIE^~N HA`NH CHO TU+. DO ma` kho^ng nha('c gi` dde^'n hai chu+~ QUO^'C HA^.N\. Hai chu+~ TU+. DO na`y la`m cho ngu+o+`i ta nghie^ng ve^` hai chu+~ GIA?I PHO'NG ma` Co^.ng sa?n co^' ga'n cho nga`y 30 tha'ng Tu+ \?

Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n no'i la` Vie^.t Ta^n dda~ co' chu't thay ddo^?i ve^` danh xu+ng na`y\.

=> To^i no'i vo+'i Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n ra(`ng ne^'u Vie^.t Ta^n ho?i y' kie^'n to^i tru+o+'c thi` to^i chi? cho ca'ch no'i khe'o ho+n, ddo+~ ga^y hie^?u la^`m ho+n\. Vie^.t Ta^n ne^n no'i nhu+ the^' na`y:?Nha^n nga`y quo^'c ha^.n, dda^'u tranh DIE^~N HA`NH CHO TU+. DO?\. Hai chu+~ TU+. DO la` mu.c ddi'ch cu?a Vie^.t Ta^n, co`n hai chu+~ quo^'c ha^.n vie^'t nho? xi'u la` ca'i kho'a dde^? khoa' mie^.ng nhu+~ng ai cho^'ng ddo^'i\. Nhu+ng Vie^.t Ta^n dda~ la`m kho^ng khe'o, qua' lo^' ro^`i, cu+'u la.i kho^ng ddu+o+.c, nay kho^ng tro+? la.i la`m theo lo+`i khuye^n cu?a to^i ddu+o+.c\.

 

MU+O+.N DDA^`U HEO NA^'U CHA'O

Tie^'p tu.c ca^u truye^.n, to^i ca`ng nga`y ca`ng no'i va`o ta^m ti`nh va` ra^'t tha(?ng, kho^ng nga.i so+. ma^'t lo`ng:

=> Ca'c dda?ng pha'i Chi'nh tri. hie^.n nay pha't xua^'t tu+` ca' nha^n hoa(.c mo^.t nho'm i't ca' nha^n\. Xu+? du.ng To+` Ba'o hoa(.c mo^.t WEB dde^? qua?ng ca'o\. Sau ddo' mo+'i ti'nh ke^' xua^'t hie^.n, chie^'m ca?m ti`nh qua^`n chu'ng hoa(.c dda'nh lu+`a lo`ng tha`nh ta^m va` tinh tha^`n dda^'u tranh cu?a qua^`n chu'ng dde^? tu+. xu+ng mi`nh co' lu+.c lu+o+.ng qua^`n chu'ng ma.nh ddu+'ng dda`ng sau mi`nh\. Co' pha?i Vie^.t Ta^n cu~ng la` mo^.t DDa?ng ti'nh toa'n vie^.c lu+`a ddo^`ng ba`o nhu+ va^.y kho^ng, nghi~a la` lo+.i du.ng lo`ng ngay cu?a ddo^`ng ba`o ddi bie^?u ti`nh QUO^'C HA^.N, ma` tu+. gio+'i thie^.u DDa?ng mi`nh ma.nh, xo? mu~i da^~n da('t ddu+o+.c qua^`n chu'ng ddi DIE^~N HA`NH CHO TU+. DO ! Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n tra? lo+`i cho qua chuye^.n: Lo`ng dda^'u tranh cu?a Vie^.t Ta^n la` lo`ng ngay, co`n ddo^`ng ba`o nghi~ va^.y, thi` la`m sao tra'nh ddu+o+.c\.

=> Vie^.t Ta^n la` mo^.t DDa?ng Chi'nh tri. muo^'n xu+ng mi`nh la` lo+'n dde^? nha(`m DDa.i die^.n cho ngu+o+`i Quo^'c gia, ddo^`ng tho+`i muo^'n tu+. gio+'i thie^.u cho My~ bie^'t ta.i Washington, mong sau na`y se~ DDa.i die^.n phi'a Quo^'c gia dde^? no'i chuye^.n vo+'i DDa?ng Co^.ng sa?n ve^` the^? che^' tu+o+ng lai cu?a Vie^.t Nam\. Ban DDie^`u Ha`nh cu?a mo^.t DDa?ng lo+'n nhu+ va^.y ma` ti'nh mu+u ke^' nhu+ tre^n thi` ke'm qua'\. Thu+.c va^.y, muo^'n ti'nh mu+u dde^? mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o, ma` la.i ti'nh toa'n ke'm co?i khie^'n ddo^`ng ba`o bie^'t tho?m ca'i bu.ng cu?a mi`nh dde^? kho^ng cho mu+o+.n dda^`u heo, ddo' la` mu+u tri' ke'm cu?a Ban La~nh dda.o Vie^.t Ta^n va^.y\. Tha^.t la` da^'u dda^`u ho+? dduo^i ! Muo^'n da^'u ca'i dda^`u cu?a mi`nh, ma` Ban La~nh DDa.o la.i dde^? lo`i ca'i dduo^i TU+. DO ra, khie^'n ddo^`ng ba`o chu.p la^'y ma` la ma('ng\. DDo' la` su+. ke'm tri' cu?a Ban La~nh DDa.o Vie^.t Ta^n\. Mo^.t Ban La~nh DDa.o ke'm mu+u tri' nhu+ va^.y, la`m the^' na`o ma` phi'a Quo^'c gia tin tu+o+?ng trao cho quye^`n DDa.i die^.n Chi'nh tri. dde^? ddi thu+o+ng thuye^'t vo+'i DDa?ng Co^.ng dda^`y xa?o quye^.t\. Cha('c cha('n ngu+o+`i Quo^'c gia muo^'n mo^.t DDa?ng Chi'nh tri. co' La^.p tru+o+`ng nha^'t quye^'t cho^'ng ddo^.c ta`i va` co' ddu? mu+u tri' tra'nh vie^.c ro+i va`o ca.m ba^~y Co^.ng sa?n\. Ne^'u kho^ng ddu? mu+u tri' va` cu+o+ng quye^'t, Vie^.t Ta^n ma` la`m DDa.i die^.n cho phi'a Quo^'c gia, se~ va` chi? ro+i va`o ca.m ba^~y cu?a Co^.ng sa?n dda mu+u la`m ta(ng cu+o+`ng ddo^.c ta`i Co^.ng sa?n nu+~a va^.y\.

=> To^i khuye^n Vie^.t Ta^n ha~y la`m vie^.c, chie^'m ca?m ti`nh cu?a ddo^`ng ba`o cho danh chi'nh ngo^n thua^.n\. To^i no'i ra(`ng ne^'u tru+o+'c dda^y ne^'u Vie^.t Ta^n nha^.n to^i la`m co^' va^'n cho, thi` to^i khuye^n ra(`ng Vie^.t Ta^n ha~y pha^n co^ng ca'n bo^. cu?a mi`nh, dde^'n vo+'i mo^.t so^' Ban Cha^'p Ha`nh cu?a ca'c DDoa`n the^? dda.i chu'ng, nha^.p va`o vo+'i ho. dde^? la`m vie^.c To^? chu+'c Nga`y 30 tha'ng Tu+ vo+'i danh hie^.u QUO^'C HA^.N\. Du+o+'i danh hie^.u na`y, Vie^.t Ta^n dde^` nghi. ki'n dda'o mo^.t so^' vie^.c dda(.c bie^.t trong nga`y a^'y dde^? gio+'i thie^.u kho^n khe'o danh xu+ng VIE^.T TA^N\. Nhu+ va^.y la` danh chi'nh ngo^n thua^.n va` ddo^`ng ba`o thu+o+ng Vie^.t Ta^n\. Nhu+ng ba^y gio+` muo^.n ro^`i\. DDo^`ng ba`o dda~ tha^'y Vie^.t Ta^n muo^'n mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o mo^.t ca'ch ngang su+o+ng ro^`i\.

 

THE^? CHE^' CHI'NH TRI. HOA` HO+.P HO`A GIA?I

To^i no'i vo+'i Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n ra(`ng to^i kho^ng ddo^`ng y' vo+'i SAIGONBAO.COM ddu+a le^n hi`nh a?nh hai la' co+` che'o nhau va` So+ ddo^` mo^.t the^? che^' HOA` HO+.P vo+'i mo^.t che^' ddo^. ddo^.c ta`i\. To^i cu~ng no'i vo+'i O^ng ra(`ng Vie^.t Ta^n dda~ tuye^n bo^' kho^ng co' lie^n he^. gi` vo+'i SAIGONBAO.COM, va` to^i tin tu+o+?ng va`o lo+`i tuye^n bo^' na`y\. Tuy va^.y, to^i cu~ng chu' thi'ch i't ddie^?m sau dda^y:

=> Ta.i sao khi mo+? dda^`u ca^u chuye^.n, Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n nha('c to+'i va` no'i nhie^`u ve^` hai danh xu+ng BU`I TI'N va` DDOA`N VIE^'T HOA.T\. To^i no'i vo+'i Vi. cao ca^'p na`y ra(`ng o^ng kho^ng te^' nhi. kho+?i dda^`u ca^u chuye^.n vo+'i to^i ba(`ng hai danh xu+ng a^'y bo+?i le~ hai danh xu+ng na`y khie^'n to^i de^~ nghi~ dde^'n su+. lie^n he^. vo+'i Co^.ng sa?n, lie^n he^. dde^'n Pha'p, no+i cu+u mang nhu+~ng ngu+o+`i Pha?n chie^'n ta.i Au cha^u, nhu+~ng ngu+o+`i cu?a Phong tra`o Ho`a Bi`nh ddo^.c chie^`u va` tra' hi`nh, nhu+~ng ngu+o+`i cu?a Tha`nh pha^`n Thu+' Ba, nhu+~ng ngo+.m ve^` To^n gia'o nhu+ NGUYE^~N DDI`NH THI, THI'CH NHA^'T HA.NH\. DDa^y la` nhu+~ng tha`nh pha^`n ma` to^i dda~ cho^'ng tu+` tru+o+'c dde^'n gio+`\. O^ng cu~ng pha?i bie^'t ra(`ng to^i co^ng ki'ch Chi'nh tri. cu?a Pha'p, loa.i kho^n lo?i va` ddi hai ha`ng kie^?u De GAULLES va` CHIRAC\.

=> Loa.i Chi'nh tri. kie^?u lo+ lu+?ng con ca' va`ng, kie^?u bie^.n lua^.n Ho`a Gia?i Ho`a Ho+.p tro^'ng ro^~ng thu+o+`ng dde^'n vo+'i nhu+~ng tranh lua^.n trie^'t ho.c Sorbonne xa vo+'i Da. da^`y da^n chu'ng \. To^i muo^'n mo^.t gia?i pha'p chi'nh tri. du+'t khoa't, ca(n ba?n va` thu+.c te^'\. Ba` Tie^'n si~ RICE ddo.c ba`i Die^~n Va(n dda^`u tie^n cho Au cha^u la` ta.i Pha'p (Tru+o+`ng Sciences Politiques)\. Ngu+o+`i ta ho?i Ba` ta.i sao Ba` cho.n Pha'p dde^? ddo.c ba`i Die^~n Va(n dda^`u tie^n cho Au cha^u\. Ba` tra? lo+`i ra(`ng ta.i vi` ngu+o+`i Pha'p thi'ch bie^.n lua^.n da`i\. DDa^y la` lo+`i khen hay che^ \?

To^i no'i vo+'i Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n la` to^i dda~ vie^'t nhu+~ng Chu? dde^` chung quanh the^? che^' Chi'nh tri. HOA` HO+.P\. To^i trao Ba?n chi'nh La' thu+ cu?a to^i cho Vi. cao ca^'p a^'y va` to^i xin Vie^.t Ta^n chi? gia'o cho\.

 

TIE^'N TO+'I THA`NH LA^.P DDA?NG CHI'NH TRI.

To^i tie^'p tu.c ca^u chuye^.n va` tro+? la.i ve^` ca'c DDa?ng pha'i Chi'nh tri. nha(`m DDa.i die^.n cho phi'a Quo^'c gia\. To^i tha(?ng tha('n tuye^n bo^' ra(`ng to^i ddang ao u+o+'c co^? ddo^.ng vie^.c tie^'n dde^'n tha`nh la^.p mo^.t DDa?ng Chi'nh tri. vu+~ng cha('c dde^? co' the^? dda.i die^.n cho kho^'i ngu+o+'i phi'a Quo^'c gia\. To^i tri`nh ba^`y mo^.t so^' ddie^?m sau dda^y:

=> DDa?ng Chi'nh tri. a^'y pha?i ba('t nguo^`n tu+` hai Lu+.c Lu+o+.ng ma` to^i tin tu+o+?ng ve^` La^.p tru+o+`ng:
@ LU+.C LU+O+.NG TO^N GIA'O CHA^N CHI'NH TA.I QUE^ HU+O+NG
@ LU+.C LU+O+.NG CU+.U QUA^N LU+.C VIE^.T NAM CO^.NG HOA` TA.I HA?I NGOA.I

Tu+` hai Lu+.c lu+o+.ng na`y, cho.n ra NHU+~NG NGU+O+`I Chi'nh Tri. dde^? tie^'n to+'i tha`nh la^.p DDa?ng Chi'nh tri.\. Mo^.t DDa?ng dde^'n tu+` hai Lu+.c Lu+o+.ng na`y tu+. nhie^n co' ha^.u thua^~n ro^`i, kho^ng ca^`n pha?i mu+u ti'nh ddi chie^'m ha^.u thua^~n ba(`ng mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o nu+~a\.

=> DDa?ng na`y va^~n giu+~ hai pha.m vi hoa.t ddo^.ng: Hoa.t ddo^.ng o+? Quo^'c no^.i dde^? ddo^'i kha'ng tru+.c tie^'p vo+'i DDa?ng Co^.ng sa?n Vie^.t Nam; Hoa.t ddo^.ng o+? Ha?i ngoa.i dde^? va^.n ddo^.ng ha^.u thua^~n Quo^'c te^' cho hoa.t ddo^.ng o+? Quo^'c no^.i\. Chi'nh ye^'u tu+` Lu+.c Lu+o+.ng To^n Gia'o cha^n chi'nh, nhu+~ng ngu+o+`i Chi'nh tri. tie^'n le^n DDa?ng ta.i Que^ Hu+o+ng va` na('m nhu+~ng hoa.t ddo^.ng o+? Quo^'c no^.i\. Chi'nh ye^'u tu+` Lu+.c Lu+o+.ng Cu+.u Qua^n Lu+.c VNCH, nhu+~ng ngu+o+`i Chi'nh tri. tie^'n le^n DDa?ng ta.i Ha?i ngoa.i (Chi bo^. Ha?i ngoa.i) dde^? la`m co^ng ta'c ngoa.i va^.n ye^?m tro+? Chi bo^. Quo^'c no^.i\. Chi bo^. Ha?i ngoa.i co' the^? cho ngu+o+`i nha^.p va`o ca'c DDa?ng pha'i ddi.a phu+o+ng cu?a ngoa.i quo^'c (nhu+ Republican....) dde^? co' a?nh hu+o+?ng le^n Chi'nh quye^`n ngoa.i quo^'c\.

=> To^i cu~ng chu' thi'ch cho Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n ra(`ng to^i quye^'t ddi.nh hai ddie^?m sau dda^y cho ca' nha^n to^i\. To^i quye^'t ddi.nh nhu+ va^.y bo+?i le~ khi to^i no'i va` vie^'t ve^` DDa?ng chi'nh tri., co' ngu+o+`i se~ phe^ bi`nh to^i ra(`ng co' le~ to^i ham danh muo^'n ke^u go.i la^.p DDa?ng cho mi`nh, hoa(.c ham quye^`n ha`nh sau na`y o+? Vie^.t Nam\. Khi ngu+o+`i kha'c nghi~ nhu+ va^.y, thi` vie^.c vie^'t ke^u go.i cu?a to^i ke'm hie^.u qua? ddi\. Vi` va^.y to^i quye^'t ddi.nh hai ddie^`u quan tro.ng cho ca' nha^n to^i dde^? do^`n lu+.c va` vie^.c co^? ddo^.ng cho ngu+o+`i kha'c ma` tho^i:

@ Ca' nha^n NGUYE^~N PHU'C LIE^N chi? la`m co^ng vie^.c co^? ddo^.ng la^.p DDa?ng cho ngu+o+`i kha'c va` nha^'t quye^'t kho^ng giu+~ mo^.t Nhie^.m Vu. na`o vo+'i Danh xu+ng trong DDa?ng tu+o+ng lai dde^'n tu+` hai Lu+.c Lu+o+.ng To^n Gia'o cha^n chi'nh va` Lu+.c Lu+o+.ng Cu+.u Qua^n Lu+.c Vie^.t Nam Co^.ng Hoa`\.

@ Ca' nha^n NGUYE^~N PHU'C LIE^N, khi DDa?ng no'i tre^n tha`nh co^ng trong tu+o+ng lai o+? Vie^.t Nam, nha^'t quye^'t kho^ng nha^.n mo^.t Chu+'c vu., Quye^`n ha`nh na`o ta.i Vie^.t Nam\.

To'm la.i, to^i kho^ng nha^.n Nhie^.m vu. na`o vo+'i Danh xu+ng trong DDa?ng va` kho^ng nha^.n Chu+'c vu., Quye^`n ha`nh na`o Co^ng co^.ng o+? Vie^.t Nam trong tu+o+ng lai\. Nhu+ va^.y vie^.c to^i vie^'t dde^? co^? ddo^.ng tha`nh la^.p DDa?ng kho^ng bi. ma^'t nhu+~ng hu+~u hie^.u do nhu+~ng xuye^n ta.c co^' y'\.

 

THA'I DDO^. CU+'NG RA('N HO+N CU?A TO^I

To^i no'i cho Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n bie^'t ra(`ng nhu+~ng lo+`i vie^'t ddo^i khi kho^ng ddu+o+.c thanh nha~ dde^? phe^ bi`nh to^i la` ngu xi, ngu do^'t, che^' rie^~u\... du+o+'i na(.c danh kho^ng nhu+~ng kho^ng mang lo+.i cho Vie^.t Ta^n ma` co`n la`m to^i cu+'ng ra('n ho+n nu+~a trong vie^.c khui tha(?ng su+. tha^.t cho mo.i ngu+o+`i nghe\.

Ti? du. nha^.n ddi.nh chung va` tha`nh thu+.c cu?a to^i la` Vie^.t Ta^n chu+a co' ddu? mo^.t ta^`m vo'c kha? di~ dda?m nha^.n mo^.t so^' va^'n dde^` quan tro.ng ca^`n co' ta^`m vo'c kha'c va` ma.nh ho+n\. Khi chu+a ddu? ta^`m vo'c, thi` la`m chuye^.n vu+`a vo+'i su+'c mi`nh, kho^ng co' gi` pha?i xa^'u ho^?\. Tha`nh thu+.c ma` no'i, to^i nha^.n tha^'y Vie^.t Ta^n muo^'n mu+o+.n dda^`u heo na^'u cha'o dde^? sau ddo' go^`ng mi`nh ra(`ng ta la` DDa?ng ma.nh nha^'t\. Ro^`i tie^'p theo la` tu+. xu+ng quye^`n DDa.i die^.n Chi'nh tri. dde^? ba`n ve^` mo^.t the^? che^' tu+o+ng lai cho Vie^.t Nam ma` to^i nghi ngo+` ve^` loa.i khuynh hu+o+'ng pha't xua^'t tu+` nu+o+'c Pha'p\.

Khi to^i vie^'t ba`i CO^NG KI'CH VIE^.T TA^N LA` DDU'NG, to^i ra^'t cha^n tha`nh vo+'i lu+o+ng ta^m cu?a to^i va` to^i muo^'n Vie^.t Ta^n ddu+`ng ti'nh toa'n mu+u mo^ dde^? sau na`y go^`ng mi`nh la`m mo^.t co^ng vie^.c co' ha.i cho phi'a Quo^'c gia, khi chi'nh Vie^.t Ta^n chu+a ho^.i ddu? ta^`m vo'c ma.nh tu+o+ng xu+'ng va` mu+u tri' kha? di~ ddo^'i dda^`u vo+'i Co^.ng sa?n\. Co' the^? dda'nh lu+`a ddu+o+.c ddo^`ng ba`o ddi bie^?u ti`nh lu'c na`y, nhu+ng ca'i ha^.u qua? cu?a vie^.c dda'nh lu+`a na`y lo+'n la('m va` ha.i cho DDa^'t Nu+o+'c\.

Khi to^i vie^'t nhu+ va^.y, thi` co' ngu+o+`i, mo^.t la` ngu+o+`i cu?a Vie^.t Ta^n, hai la` ca?m ti`nh vie^n, dda~ du`ng na(.c danh vie^'t le^n nhu+~ng ddie^`u ma('ng to^i la` ngu xi, dda^`n ddo^.n\... tha^.m chi' co`n ke^'t a'n to^i la` pha' hoa.i TINH THA^`N QUA' CAO VO+`I DDA^'U TRANH CHO CHI'NH NGHI~A CU?A VIE^.T TA^N\. To^i cu+o+`i tha^`m va` bie^'t tinh tha^`n cu?a Vie^.t Ta^n cao hay tha^'p, chu+' kho^ng ca^`n nghe ngu+o+`i na(.c danh kia cho mo^.t ba`i ho.c ve^` tinh tha^`n cao tha^'p cu?a Vie^.t Ta^n\.

Nhu+~ng lo+`i vie^'t la ma('ng to^i mo^.t ca'ch kho^ng ddu+o+.c tao nha~ kho^ng nhu+~ng kho^ng co' lo+.i cho Vie^.t Ta^n ma` ca`ng la`m cho to^i cu+'ng ra('n ho+n nu+~a ddo^'i vo+'i Vie^.t Ta^n, ca`ng la`m cho to^i vie^'t pha^n ti'ch ky~ ca`ng ho+n ve^` Vie^.t Ta^n va` co' le~ ca`ng ddi va`o trong cha(n dde^? bie^'t cha(n co' ra^.n nhie^`u ho+n\.

To^i nha('c la.i cho Vi. cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n su+. vie^.c tre^n o+? Die^~n DDa`n\. Vi. na`y kha(?ng ddi.nh vo+'i to^i ra(`ng dda^y kho^ng pha?i la` ngu+o+`i cu?a Vie^.t Ta^n vie^'t chu+? to^i\. To^i no'i sao O^ng bie^'t ro~ la` kho^ng pha?i Vie^.t Ta^n vi` ho. na(.c danh \? Ta.i sao Vie^.t Ta^n kho^ng tuye^n bo^' nhu+~ng ngu+o+`i mang te^n na`y, te^n kia, du` na(.c danh, dde^`u kho^ng pha?i la` Vie^.t Ta^n\? To^i se~ cung ca^'p cho O^ng nhu+~ng na(.c danh a^'y\.

DDa~ qua' nu+?a dde^m, to^i xin phe'p cha^'m du+'t cuo^.c ga(.p vi` to^i pha?i la'i xe cha.y 150Km ve^` nha` ta.i Biel weekend\. To^i nha^'n ma.nh ra(`ng to^i hy vo.ng cuo^.c ga(.p go+~ tie^'p tu.c tre^n Die^~n DDa`n ba(`ng nhu+~ng ba`i vie^'t chi'nh thu+'c cu?a Vie^.t Ta^n dde^? cu`ng to^i tha?o lua^.n ve^` 10 Chu? dde^` ma` to^i ne^u ra trong la' thu+ vu+`a trao ba?n chi'nh cho Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n\.

***

 

NHU+~NG LO+`I GO'P Y' VE^` AN NINH

To^i vie^'t the^m ddoa.n na`y dde^? ho^`i a^m O^ng NGUYE^~N VA(N ve^` lo`ng O^ng to^'t thie^.t ti`nh ddo^'i vo+'i to^i\. Mo^.t la^`n nu+~a, to^i xin cha^n tha`nh ca?m o+n O^ng NGUYE^~N VA(N\.

Khi to^i ta'i nha^.p dda^'u tranh tu+` 2001, to^i dda~ suy nghi~ nhie^`u ve^` ca'i hie^.u qua? cu?a tu+ the^' dda^'u tranh\. Ne^'u to^i vie^'t vo+'i Te^n hie^.u, Co^.ng sa?n nghi~ la` to^i so+. chu'ng, vi` va^.y ma` hie^.u qua? cu?a nhu+~ng ddie^`u to^i vie^'t bi. gia?m ddi\. To^i dda~ quye^'t ddi.nh tru+.c die^.n dda^'u tranh, nghi~a la` cho Te^n tuo^?i thu+.c, cho DDi.a chi?, DDie^.n thoa.i dda`ng hoa`ng\. DDie^?m na`y dde^? cho chu'ng bie^'t hai ddie^`u: to^i tra'ch nhie^.m ve^` nhu+~ng ddie^`u to^i vie^'t va` to^i kho^ng so+. chu'ng\. Tru+.c die^.n dda^'u tranh nhu+ va^.y co' nghi~a la` to^i quye^'t ddi.nh luo^n ra(`ng to^i se~ kho^ng ve^` tha(m Que^ Hu+o+ng khi ma` che^' ddo^. ddo^.c ta`i Co^.ng sa?n co`n na(`m ddo' na('m quye^`n khu?ng bo^'\.

Tru+o+'c tho+`i gian to^i ta'i nha^.p cuo^.c dda^'u tranh, thi` cu~ng co' ngu+o+`i bo^`i be^'p lie^'m tri~ luo^`n tro^n cho Co^.ng sa?n muo^'n la`m co^ng vie^.c ha.i to^i va` la` cho quan tha^`y Co^.ng sa?n le^n ddie^?m\. Mo^.t ngu+o+`i, vi` muo^'n la`m bo^`i cho Co^.ng sa?n, dda~ mo'c thu`ng tho+ cu?a to^i, a(n ca('p tho+, gu+?i ve^` Bo^. No^.i Vu. Ha` no^.i va` chua the^m ra(`ng :?NGUYE^~N PHU'C LIE^N la` tha`nh pha^`n cho^'ng Co^.ng kha't ma'u?\. Ba` CHIE^'N tru+o+'c dda^y o+? Geneva, bie^'t to^i va` hie^.n nay cho^`ng la`m lo+'n trong Bo^. No^.i Vu., ne^n la^'y tho+ ddo' gu+?i la.i Geneva cho to^i\. To^i bie^'t ca'i te^n a(n ca('p tho+ cu?a to^i\. To^i vie^'t ve^` Bo^. No^.i Vu. no'i ra(`ng:

=> Ne^'u muo^'n bie^'t ve^` NGUYE^~N PHU'C LIE^N, thi` Bo^. No^.i Vu. vie^'t thu+ ho?i chi'nh to^i, to^i no'i cho ma` nghe\. Co`n ne^'u ddi ho?i ngu+o+`i kha'c ve^` to^i, chu'ng the^m ra^u, ve~ ria, to^i kho^ng cha^'p nha^.n\.

=> To^i cho^'ng Co^.ng sa?n ddo^.c ta`i trie^.t dde^?, ddo' la` ddie^`u ddu'ng 100%\. Nhu+ng ba?o to^i cho^'ng Co^.ng kha't ma'u thi` sai bo+?i vi` chu+a bao gio+` to^i o+? trong Qua^n ddo^.i va` chu+a bao gio+` ddu+o+.c ha~nh die^.n ca^`m su'ng gie^'t mo^.t te^n Vie^.t Co^.ng na`o\.

Trong tho+`i gian to^i vie^'t tre^n Die^~n DDa`n, khoa?ng va`o nhu+~ng na(n 2003, to^i nha^.n ddu+o+.c nhie^`u nha('n tin tu.c ti~u chu+?i bo+'i to^i, pha't xua^'t tu+` Vie^.t Nam\. Thu+o+`ng thi` to^i xoa' ddi, kho^ng the`m dde^? y'\. Co' mo^.t la^`n mo^.t ngu+o+`i la^'y te^n DDa`n Ba` ma` vie^'t tu.c ti~u ddanh dda' qua'\. Ba? vie^'t nhie^`u la^`n\. To^i do^`n la.i ho^`i a^m mo^.t la^`n ra(`ng:?To^i kho^ng muo^'n lo^i cho^`ng ba` ra ma` chu+?i dde^? cho no' ta'ng cho Ba` ma^'y ca'i\. To^i muo^'n lo^i co^? HO^` CHI' MINH ra ma` ma('ng ra(`ng kho^ng bie^'t da^.y con cha'u cu?a DDa?ng dde^? chu'ng ddi vie^'t nhu+~ng ddie^`u ha. ca^'p nhu+ tuo^`ng vo^ gia'o du.c.?

Mo^.t la^`n co' ngu+o+`i tu+` Vie^.t Nam vie^'t muo^'n ddo`i che'm to^i ra la`m ddo^i\. To^i tra? lo+`i va` ye^u ca^`u ho. ba'o ca'o le^n Bo^. No^.i Vu. ra(`ng:

=> Muo^'n che'm ddu+o+.c to^i, thi` pha?i ba('t ddu+o+.c to^i\. Ba('t ddu+o+.c ro^`i, pha?i lo cho+? to^i ve^` Vie^.t Nam\. DDe^? co' the^? ba('t ddu+o+.c to^i, to^i cho bie^'t ra(`ng trong nha` to^i co' ca'i bu'a Mo.i Da DDo?\. DDu+'a Co^.ng sa?n na`o vu+`a lo' dda^`u va`o cu+?a, to^i ca^`m bu'a Mo.i Da DDo? che'm ddu+'t co^?\.

=> Khi che'm to^i ra la`m ddo^i, to^i kho^ng na(`m xuo^'ng cho ma` che'm ngang\. To^i ddu+'ng tha(?ng, kho^ng ca^`n bi.t ma('t vi` to^i muo^'n mo+? ma('t lo+'n nhi`n tha(?ng va`o nhu+~ng dde^ tie^.n cu?a che^' ddo^. ddo^.c ta`i kha't ma'u Co^.ng sa?n tru+o+'c khi chu'ng che'm do.c con dao che? to^i ra la`m ddo^i\.

O^ng NGUYE^~N VA(N, trong thu+ go'p y' vo+'i to^i ve^` an ninh nha^n di.p mo^.t Vi. cao ca^'p Vie^.t Ta^n ga(.p to^i, dda~ khuye^n to^i pha?i co' nhu+~ng bie^.n pha'p dde^` pho`ng va` mo^.t so^' ddie^?m thu+.c tie^~n\. To^i xin cha^n tha`nh ca?m o+n va` xin ddu+o+.c ho^`i a^m to'm ta('t\.

Ve^` nhu+~ng bie^.n pha'p dde^` pho`ng, to^i dda~ co' lu+u y' ngay tu+` khi to^i ta'i nha^.p dda^'u tranh\. DDe^` pho`ng ra sao thi` mi`nh to^i bie^'t va` to^i xin giu+~ ye^n la(.ng ma` kho^ng no'i ra o+? dda^y\.

Khi gie^'t nhau, ngu+o+`i ta thu+o+`ng ne^u ra 3 ly' do sau dda^y: (1) Vi` TI`NH; (2) Vi` QUYE^`N; (Vi`) TIE^`N

(1) Vi` TI`NH

Ly' do na`y thuo^.c va`o tuo^?i thanh nie^n, co`n sung su+'c ma` ddi ye^u ba^.y\. Lu'c na`y to^i gia` ro^`i, chi? ga~i lu+ng cho mo^.t Ba` dda~ ddu? me^.t ro^`i\. Ne^n vie^.c ye^u ba^.y cu~ng hie^'m xa^?y ra dde^? ma` ngu+o+`i ta gie^'t to^i\.

(2) Vi` QUYE^`N

Trong Chi'nh tru+o+`ng, lu'c Ly' tu+o+?ng co`n la`m say me^ dde^'n mu` qua'ng, ngu+o+`i ta co' the^? gie^'t nhau vi` Ly' tu+o+?ng\. Nhu+ng lu'c na`y, Ly' tu+o+?ng dda~ xe.p xuo^'ng ro^`i va` kho' la`m ddo^.ng lu+.c say ma'u dde^? gie^'t ngu+o+`i kha'c\. Trong Chi'nh tru+o+`ng hie^.n nay, Ly' tu+o+?ng dda~ xe.p, chi? co`n vie^.c tranh gia`nh Quye^`n ha`nh ca' nha^n va` tru+.c tie^'p vo+'i nhau\. Ve^` pha^`n to^i, to^i kho^ng tranh gia`nh quye^`n ha`nh vo+'i ca' nha^n na`o va` tru+.c tie^'p vo+'i ai\. To^i vie^'t dde^? dda^'u tranh, to^i kho^ng va`o DDoa`n the^?, Nho'm DDa?ng na`o, to^i quye^'t ddi.nh nghi? hu+u ta.i Thu.y si~\. To^i kho^ng ve^` Vie^.t Nam dde^? tranh gia'nh Quye^`n lu+.c vo+'i ai, vi` va^.y ho. kho^ng gie^'t to^i la`m gi` dde^? la`m ra('c ro^'i chi'nh cho quye^`n ha`nh cu?a ho.\.

(3) Vi` TIE^`N

To^i la`m a(n lu+o+ng thie^.n va` chu+a bao gio+` co' di.p may quye^`n ha`nh ma` a(n ba^?n, tham nhu~ng\. Thu+.c va^.y, to^i chu+a bao gio+` la`m ddu+o+.c dde^'n chu+'c na`y chu+'c kia trong ca? hai Chi'nh phu? o+? Vie^.t Nam\. Ne^'u la`m ddu+o+.c chu+'c ?Loong Toong? dde^? pha't thu+, ddu+o+.c ca'c Quan sai ba?o, thi` cu~ng la` mo^.t chu+'c trong Chi'nh quye^`n ro^`i\. To^i ra ddi ho^`i co`n la` Sinh vie^n, ne^n tha^.m chi' chu+'c ?Loong Toong? cu~ng chu+a co', vi` va^.y chu+a co' nhu+~ng di.p may ma` a(n ba^?n\. Kho^ng a(n ba^?n, kho^ng tham nhu~ng, thi` Tie^`n chi? do mi`nh la`m ra ddu+'ng dda('n\. Ngu+o+`i ta kho^ng co' ly' do vi` Tie^`n ma` gie^'t to^i\.

Khi kho^ng lie^n he^. dde^'n ba ly' do tre^n, thi` to^i kho^ng so+. ngu+o+`i ta gie^'t to^i\. Ne^'u kho^ng vi` mo^.t trong nhu+~ng ly' do tre^n ma` gie^'t ngu+o+`i ta, ddo' la` gie^'t ba^.y\. Ti? du. ne^'u to^i bi. gie^'t bo+?i Vie^.t Ta^n cha(?ng ha.n, thi` ddo' la` vie^.c gie^'t ba^.y, kho^ng co' ly do dde^? gie^'t\. Ma` gie^'t ba^.y, thi` to^i se~ cu+o+`i cho tho^'i ma?, cu+o+`i dde^'n truye^`n dda`i vo.ng le^n nhu+ Tsunami dde^? la`m ddie^'c tai, nhu+'c o'c, ti.t lo^~ ddi't con cha'u nhu+~ng ddu+'a na`o gie^'t ba^.y Nguye^~n Phu'c Lie^n\.

To^i co' mo^.t ngu+o+`i ho.c tro` ngu+o+`i Thu.y si~ hie^.n nay la`m Lua^.t su+ Quan To`a ta.i Geneva\. To^i dda~ tha?o lua^.n vo+'i O^ng ta nhie^`u ve^` mo^.t so^' bie^.n pha'p tho^ng tin dde^? pho`ng khi ca^`n thie^' ve^` an ninh\.

Mo^.t la^`n nu+~a to^i xin cha^n tha`nh dda ta. no^~i lo la('ng va` lo`ng u+u a'i cu?a O^ng NGUYE^~N VA(N ddo^'i vo+'i to^i\. Su+. lo la('ng cu?a O^ng ra^'t quy' ho'a ddo^'i vo+'i to^i\.

 

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

2-27-2005* * * * * *

 

 

 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com