QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 
 
THÁNG TƯ ĐEN
 

Ngày rời Nước ra đi bao hận tủi
Ngày điêu tàn đất Nước phủ màu tang
Ḷng quặn đau khi rời bỏ xóm làng
Thân lữ thứ, đời lưu vong xứ lạ

Bao năm rồi, ḷng vẫn buồn khôn tả
Nhớ Quê nhà, thương xót cảnh lầm than
Dân Việt tôi vẫn đói khổ cơ hàn
Tháng Tư đến gợi thêm buồn khóc hận

Mănh Quê nghèo bao năm dài lận đận
Lũ bạo tàn dày xéo nát Quê hương
Tháng Tư đen, ngày chia cắt đoạn trường
Quê hương đó vẫn hoài trong nỗi nhớ

Đau buồn thay  số người v́ lợi nhỏ
Đổi Quốc Hận bằng hai chữ Tự Do
Chúng đứng lên đồng lơa bọn côn đồ
Coi nhục Nước giờ đây không c̣n nữa

Là Quốc gia cho ta quyền chọn lựa
Máu kiêu hùng gịng máu người Việt Nam
Không tham danh, mong lợi hưởng bạc vàng
Ta không sống như sài lang, quỷ dữ

Hỡi lương tâm, trái tim c̣n do dự
Hăy cùng nhau xiết chặt,  nối ṿng tay
Cùng đứng lên ta xây dựng ngày mai
Cho nước Việt thanh b́nh vui trở lại

Chữ Tự Do dân tôi hằng mong thấy
Cộng nô c̣n, đất Nước vẫn điêu linh
Quốc Hận kia để nhắc nhở riêng ḿnh
Ngày Tổ Quốc lầm than v́ lũ Cộng

 

Nguyễn Vạn Thắng
 
 
 
 

Vietnet
 

THA'NG TU+ DDEN

 
Nga`y ro+`i Nu+o+'c ra ddi bao ha^.n tu?i
Nga`y ddie^u ta`n dda^'t Nu+o+'c phu? ma`u tang
Lo`ng qua(.n ddau khi ro+`i bo? xo'm la`ng
Tha^n lu+~ thu+', ddo+`i lu+u vong xu+' la.
 
Bao na(m ro^`i, lo`ng va^~n buo^`n kho^n ta?
Nho+' Que^ nha`, thu+o+ng xo't ca?nh la^`m than
Da^n Vie^.t to^i va^~n ddo'i kho^? co+ ha`n
Tha'ng Tu+ dde^'n go+.i the^m buo^`n kho'c ha^.n
 
Ma~nh Que^ nghe`o bao na(m da`i la^.n dda^.n
Lu~ ba.o ta`n da`y xe'o na't Que^ hu+o+ng
Tha'ng Tu+ dden, nga`y chia ca('t ddoa.n tru+o+`ng
Que^ hu+o+ng ddo' va^~n hoa`i trong no^~i nho+'
 
DDau buo^`n thay  so^' ngu+o+`i vi` lo+.i nho?
DDo^?i Quo^'c Ha^.n ba(`ng hai chu+~ Tu+. Do
Chu'ng ddu+'ng le^n ddo^`ng lo~a bo.n co^n ddo^`
Coi nhu.c Nu+o+'c gio+` dda^y kho^ng co`n nu+~a
 
La` Quo^'c gia cho ta quye^`n cho.n lu+.a
Ma'u kie^u hu`ng gio`ng ma'u ngu+o+`i Vie^.t Nam
Kho^ng tham danh, mong lo+.i hu+o+?ng ba.c va`ng
Ta kho^ng so^'ng nhu+ sa`i lang, quy? du+~
 
Ho+~i lu+o+ng ta^m, tra'i tim co`n do du+.
Ha~y cu`ng nhau xie^'t cha(.t,  no^'i vo`ng tay
Cu`ng ddu+'ng le^n ta xa^y du+.ng nga`y mai
Cho nu+o+'c Vie^.t thanh bi`nh vui tro+? la.i
 
Chu+~ Tu+. Do da^n to^i ha(`ng mong tha^'y
Co^.ng no^ co`n, dda^'t Nu+o+'c va^~n ddie^u linh
Quo^'c Ha^.n kia dde^? nha('c nho+? rie^ng mi`nh
Nga`y To^? Quo^'c la^`m than vi` lu~ Co^.ng
 
 
Nguye^~n Va.n Tha('ng
 
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com