QUỐC HẬN, 30 THNG TƯ

 
 
 

QUỐC HẬN BO TH
QUANG PHỤC GIANG SƠN

 

Mafia ging họ Hong Cơ cha
Chui luồn Hồ Tặc dp ru tua
B ba đen đa khăn rằn sọc
Ha nhau Khng Bịp chui Đnh ra

Minh Ru c qui Qủy Nga Mao
Phản thầy giết bạn dối đồng bo
H ho giải phng thu tiền của
Kinh ti tẩu tn Định m bao

Chia phn tam tứ tộc Cơ Hong
Đứa th thầu Phở đứa thầu xăng
Đầu tư tm tp tu bun c
Giu to Bc Đảng Đ la vng

Mặt Trận chiến thắng nghnh ngang
Xua dn yểm trợ hung hăng da tiền
Phong tro ci đặt khắp miền
Quỹ thng, quỹ hộp, quỹ chuyền v Bank
Hong Cơ Định ha php tng
Trưởng ti chnh vụ che mn ảo gia
Xếp chồng chất đống Đ La
Thn nhn tập họp phe ta rửa đều
Mồ hi nước mắt dn ngho
Gp nui Khng Chiến ma đo m binh

Băng rừng Khng cuội Cơ Minh
Lnh lương Mỹ kiếm xc trnh MIA POW
H la đnh đấm to lao
Thu ba dn đi Mo Lo đng phim
Dụ người tị nan khổ tm
Trại Đng Nam đang lm cảnh t
Ubon rừng Thi chiến khu
Lo to dăm chục lnh phu lạc đn
Đon vin thất ch ku than
Tn no bỏ trốn lo toan xử liền
Chủ Tịch nổ sng giải phiền
Đưa hồn chiến hữu xui miền m ty

Quyết ch thu tiền reo Đng Tiến
Cơ Minh anh dũng xua qun biền
Bo Khng chiến loan 2 trăm mạng
La theo Chủ Tịch đnh như đin
Việt Cộng XUN NGHĨA tung kế hoạch
Đồng Ch BỔN TI bm sơn xuyn
Hiền huynh tnh bo Hong Cơ Quảng
Xuất chiu dứt tử thằng em liền

Huynh đệ tương tn Thu 87's
Cũng v m Cộng thả hồn bay
Ba Đnh Qủy Đỏ Lăng Sc Vật
Theo nhau m ấp x hội đy
h sinh tử ph Cơ Định
Tổng cục phản gin Vẹt Tn quay
Ma tr " tru đnh " TỰ DO bịp
Ba Mươi QUỐC HẬN bc đảng my

Minh Đăng bc sc tội lỗi trn
Nguyễn Thanh kể mi cn chứa chan
Oan linh chiến hữu hồn ku ro
Bất đắc kỳ tử on v vn
Nam nhi vị Quốc vong thn mn
Ngn thu căm hận lũ c gian
Qu Hương quằn quại hoi mong ngng
Phục Quốc Giang Sơn, Cộng Sản tn

Biệt Hải xung phong diệt khấu ma
Toa Đ st phạt lũ qui t
So Nam quyết tử trừ Cộng phỉ
V Phước tung đao chm gian phi
Phạm Long, Hổ Cp qut Cộng cn
Vẹt Tn, Dn Tặc Cục Phn Gin


Việt Điểu So Nam
QUỐC HẬN BO TH
QUANG PHỤC GIANG SƠN

03-28-2005
Tam Thập Nin
Vọng Cố Hương


 
 
 

Vietnet
 

QUO^'C HA^.N BA'O THU`
QUANG PHU.C GIANG SO+N

Mafia gio`ng ho. Hoa`ng Co+ chu'a
Chui luo^`n Ho^` Ta(.c de'p ra^u tua
Ba` ba dden ddu'a kha(n ra(`n so.c
Hu`a nhau Kha'ng Bi.p chui DDi`nh ru`a

Minh Ra^u a'c qua'i Qu?y Nga Mao
Pha?n tha^`y gie^'t ba.n do^'i ddo^`ng ba`o
Ho^ ha`o gia?i pho'ng tha^u tie^`n cu?a
Kinh ta`i ta^?u ta'n DDi.nh o^m bao

Chia pha^n tam tu+' to^.c Co+ Hoa`ng
DDu+'a thi` tha^`u Pho+? ddu+'a tha^`u xa(ng
DDa^`u tu+ to^m te'p ta`u buo^n ca'
Gia`u to Ba'c DDa?ng DDo^ la va`ng

Ma(.t Tra^.n chie^'n tha('ng nghe^nh ngang
Xua da^n ye^?m tro+. hung ha(ng du`a tie^`n
Phong tra`o ca`i dda(.t kha('p mie^`n
Qu~y thu`ng,qu~y ho^.p,qu~y chuye^`nvo^ Bank
Hoa`ng Co+ DDi.nh ho'a phe'p ta`ng
Tru+o+?ng ta`i cha'nh vu. che ma`n a?o gia
Xe^'p cho^`ng cha^'t ddo^'ng DDo^ La
Tha^n nha^n ta^.p ho.p phe ta ru+?a dde^`u
Mo^` ho^i nu+o+'c ma('t da^n nghe`o
Go'p nuo^i Kha'ng Chie^'n ma dde`o a^m binh

Ba(ng ru+`ng Kha'ng cuo^.i Co+ Minh
La~nh lu+o+ng My~ kie^'m xa'c tri`nh MIA POW
Ho` la dda'nh dda^'m ta`o lao
Thue^ ba da^n ddo'i Me`o La`o ddo'ng phim
Du. ngu+o+`i ti. nan kho^? ta^m
Tra.i DDo^ng Nam A' ddang la^m ca?nh tu`
Ubon ru+`ng Tha'i chie^'n khu
Le`o te`o da(m chu.c li'nh phu la.c dda`n
DDoa`n vie^n tha^'t chi' ke^u than
Te^n na`o bo? tro^'n lo toan xu+? lie^`n
Chu? Ti.ch no^? su'ng gia?i phie^`n
DDu+a ho^`n chie^'n hu+~u xuo^i mie^`n a^m ty

Quye^'t chi' thu tie^`n reo DDo^ng Tie^'n
Co+ Minh anh du~ng xua qua^n bie^`n
Ba'o Kha'ng chie^'n loan 2 tra(m ma.ng
Lu`a theo Chu? Ti.ch dda'nh nhu+ ddie^n
Vie^.t Co^.ng XUA^N NGHI~A tung ke^' hoa.ch
DDo^`ng Chi' BO^?N TA`I ba'm so+n xuye^n
Hie^`n huynh ti`nh ba'o Hoa`ng Co+ Qua?ng
Xua^'t chie^u du+'t tu+? tha(`ng em lie^`n

Huynh dde^. tu+o+ng ta`n Thu 87's
Cu~ng vi` me^ Co^.ng tha? ho^`n bay
Ba DDi`nh Qu?y DDo? La(ng Su'c Va^.t
Theo nhau o^m a^'p xa~ ho^.i dda`y
O^ ho^ sinh tu+? phu` Co+ DDi.nh
To^?ng cu.c pha?n gia'n Ve.t Ta^n quay
Mu'a tro` " tra^u dda'nh " TU+. DO bi.p
Ba Mu+o+i QUO^'C HA^.N ba'c dda?ng ma`y

Minh DDa(ng bu'c su'c to^.i lo^~i tra`n
Nguye^~n Thanh ke^? ma~i co`n chu+'a chan
Oan linh chie^'n hu+~u ho^`n ke^u re'o
Ba^'t dda('c ky` tu+? oa'n vo^ va`n
Nam nhi vi. Quo^'c vong tha^n ma~n
Nga`n thu ca(m ha^.n lu~ a'c gian
Que^ Hu+o+ng qua(`n qua.i hoa`i mong ngo'ng
Phu.c Quo^'c Giang So+n, Co^.ng Sa?n ta`n

Bie^.t Ha?i xung phong die^.t kha^'u ma
Toa DDo^ sa't pha.t lu~ qua'i ta`
Sa`o Nam quye^'t tu+? tru+` Co^.ng phi?
Vo~ Phu+o+'c tung ddao che'm gian phi
Pha.m Long, Ho^? Ca'p que't Co^.ng ca`n
Ve.t Ta^n, Da^n Ta(.c Cu.c Pha^n Gia'n

Vie^.t DDie^?u Sa`o Nam
QUO^'C HA^.N BA'O THU`
QUANG PHU.C GIANG SO+N

03-28-2005
Tam Tha^.p Nie^n
Vo.ng Co^' Hu+o+ng

 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHO !!!

DNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGY TỰ DO CỦA VIỆT TN


QUYẾT TẨY CHAY NGY TỰ DO CỦA VIỆT TN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com