QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ

 
 
 

 
PHƯỜNG ĂN HẠI
 

Cải tạo hô hào lũ chó săn
Danh từ hoa mỹ bọn ngu đần
Cùng là dân Việt, sao tù tội
Cùng giống Tiên Rồng, khổ nhục thân
Nước Việt kiên cường, bao hiển hách
Nhà Nam anh dũng, diệt thù tan
Cộng nô cả lũ phường ăn hại
Phá vỡ cơ đồ, sát hại dân ...

Giặc Cộng đến đâu dân bỏ làng
Thằng ngu tham lợi mới theo chân
Ĺa nơi cắt rốn, thân lưu lạc
Chạy trốn quê Cha, bỏ cả hàng
Tháng ấy ra đi thề dựng Nước
Bây giờ trở mặt phá giang san
Tự Do tranh đấu tṛ lừa bịp
Quốc Hận c̣n vương, máu đổ tràn

Nguyễn Vạn Thắng
 
 
 
 

Vietnet
 

PHU+O+`NG A(N HA.I
 

Ca?i ta.o ho^ ha`o lu~ cho' sa(n
Danh tu+` hoa my~ bo.n ngu dda^`n
Cu`ng la` da^n Vie^.t, sao tu` to^.i
Cu`ng gio^'ng Tie^n Ro^`ng, kho^? nhu.c tha^n
Nu+o+'c Vie^.t kie^n cu+o+`ng, bao hie^?n ha'ch
Nha` Nam anh du~ng, die^.t thu` tan
Co^.ng no^ ca? lu~ phu+o+`ng a(n ha.i
Pha' vo+~ co+ ddo^`, sa't ha.i da^n ...
 
Gia(.c Co^.ng dde^'n dda^u da^n bo? la`ng
Tha(`ng ngu tham lo+.i mo+'i theo cha^n
Li`a no+i ca('t ro^'n, tha^n lu+u la.c
Cha.y tro^'n que^ Cha, bo? ca? ha`ng
Tha'ng a^'y ra ddi the^` du+.ng Nu+o+'c
Ba^y gio+` tro+? ma(.t pha' giang san
Tu+. Do tranh dda^'u tro` lu+`a bi.p
Quo^'c Ha^.n co`n vu+o+ng, ma'u ddo^? tra`n
 

Nguye^~n Va.n Tha('ng
 
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com