Tri'ch tu+` ba`i "Chie^'n Hu+~u - GIAN PHU DA^M PHU." cu?a Nha` Ba'o Nguye^n Thanh, vie^'t va`o nga`y 30 tha'ng 9, na(m 2001, dda~ ddu+o+.c in tre^n ba'o SaigonUSA, pha't ha`nh ta.i tha`nh pho^' San Jose, tie^?u bang California.

 

 

 

 

 

DDA?NG VIE^.T TA^N VA`

NHU+~NG VA^'N DDE^` TO^`N DDO.NG

 

LE^ BI`NH

 

 

Ki'nh thu+a chu+ quy' lie^.t vi.,

 

Sau ca'i thu+ tru+o+'c, rie^ng to^i va^~n co`n mo^.t so^' tha('c ma('c ddeo dduo^?i trong lo`ng kho^ng ti`m ra ddu+o+.c lo+`i gia?i thi'ch, nha^n tha'ng 8/2001 la` hai na(m to^i ro+`i kho?i VIE^.T NAM CANH TA^N CA'CH MA.NG DDA?NG (go.i ta('t la` DDA?NG VIE^.T TA^N hay VT tu+'c Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam cu~ go.i ta('t la` MA(.T TRA^.N hay MT), muo^'n dda(.t mo^.t so^' ca^u ho?i tru+.c tie^'p dde^'n ca'c chie^'n hu+~u Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i Vie^.t Ta^n\. Vo+'i to^i Le^~ Truy DDie^.u vu+`a qua dda'nh dda^'u mo^.t bie^'n chuye^?n mo+'i, mo^.t trang sa'ch ddu+o+.c la^.t qua cu?a DDA?NG VIE^.T TA^N (tu+'c MT cu~) va` to^i mong mo?i ra(`ng ca'c chie^'n hu+~u trong BAN CHA^'P HA`NH DDA?NG BO^. HA?I NGOA.I VIE^.T TA^N ha~y cu`ng to^i la^.t qua trang sa'ch na`y mo^.t ca'ch tro.n ve.n va` du+o+'i dda^y la` qua' tri`nh co^ng ta'c cu?a to^i:

 

- Phu. tra'ch Ba'o Kha'ng Chie^'n A^u Cha^u (1988 - 1989) -Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam\. - Chi Bo^. Tru+o+?ng Chi Bo^. 394, 314, 317 (1989 - 1993) -MT\. - Tha`nh Bo^. Tru+o+?ng Tha`nh Bo^. Paris (1993 - 1995) -MT\. - Xu+' Bo^. Pho' Xu+' Bo^. Pha'p (1993 - 1997) -MT\. - Bi' Thu+ Chi Bo^. 3, DDa?ng Bo^. Paris (1994 - 1995) -Vie^.t Nam Canh Ta^n Ca'ch Ma.ng dda?ng -VT\. - Tru+o+?ng Ban Ba'o Chi' va` Ta`i Lie^.u (1994 - 1996) - Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do -VT\. - U?y Vie^n Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p DDa(.c Tra'ch DDa?ng Bo^. va` Hua^'n Luye^.n (1994 -1996) -VT\. - U?y Vie^n Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p DDa(.c Tra'ch Co^ng Ta'c DDi.a Ba`n Quo^'c No^.i (1996 - 1997) -VT\.

 

Thu+a quy' vi. va` ca'c Chie^'n Hu+~u,

 

Na(m 1985 to^i tuye^n the^. gia nha^.p MA(.T TRA^.N\. Lu'c ddo' ddang giu+~ tra'ch nhie^.m Tri Su+. cu?a Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o Linh So+n The^' Gio+'i\. Ngoa`i tra'ch nhie^.m Tri Su+. to^i co`n la` Gia'o Su+ cu?a Vie^.n Cao DDa(?ng Pha^.t Ho.c Linh So+n, Vie^.n ddu+o+.c dda(.t du+o+'i su+. ddie^`u khie^?n to^'i cao cu?a nga`i Ta(ng Tho^'ng Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Vi (Vie^.n chu? tru+o+ng dda`o ta.o Ta(ng Ni ta`i gio?i dde^? ga'nh va'c Pha^.t su+., hie^.n ta.i nhu+~ng vi. na`y ddang tru. tri` ca'c Chu`a, Nie^.m Pha^.t DDu+o+`ng Linh So+n o+? kha('p no+i tre^n the^' gio+'i)\. To^i cu~ng kie^m nhie^.m tra'ch vu. To^?ng Thu+ Ky' ta^.p san Hoa(`ng Pha'p\. Trong gia'o ho^.i Linh So+n, co' dda.o hu+~u la` Gia'o su+ Tha'i Tu+o+`ng (sau na`y la` Chu? ti.ch - ne^'u to^i kho^ng la^`m - cu?a Lie^n Minh Da^n Chu? Vie^.t Nam - Kie^n DDi.nh La^.p Tru+o+`ng) la` Tru+o+?ng Ban Ho^. Tri` Tam Ba?o cu?a chu`a, khi bie^'t to^i muo^'n gia nha^.p MT, o^ng no'i ra(`ng "ha~y ca^?n tha^.n khi gia nha^.p MT dda^'y!"\. To^i tra? lo+`i ca'm o+n dda.o hu+~u dda~ quan ta^m cho bie^'t\. Gio+` dda^y, dda.o hu+~u Tha'i Tu+o+`ng dda~ ve^` co~i Pha^.t, to^i la.i ca`ng tha^'m thi'a bie^'t bao lo+`i can gia'n na`y!

 

Su+. gia nha^.p MA(.T TRA^.N cu?a to^i kho^ng pha?i nga^~u nhie^n, cu~ng cha(?ng do ai va^.n ddo^.ng lo^i ke'o ca?\. Ga'nh va'c nhu+~ng tra'ch nhie^.m quan tro.ng o+? Gia'o ho^.i Linh So+n, to^i cu~ng ddu? suy nghi~ dde^? bie^'t ra(`ng mi`nh pha?i la`m gi`, va` cu~ng bie^'t ra(`ng con ddu+o+`ng na`o pha?i ddi\. Na(m 84, to^i ti`m dde^'n MA(.T TRA^.N qua to+` ba'o Kha'ng Chie^'n va` ngo? y' muo^'n tham gia va`o to^? chu+'c na`y dde^? go'p pha^`n dda^'u tranh la^.t ddo^? ba.o quye^`n Vie^.t co^.ng\. La^`n lu+o+.t MA(.T TRA^.N ta.i Pha'p go+?i chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH va` NGUYE^~N QUA?NG VA(N dde^'n dde^? tie^'p xu'c vo+'i to^i\. Chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH thi` quy' vi. dda~ bie^'t ddu+o+.c qua' tri`nh dda^'u tranh cu?a anh ta, rie^ng chie^'n hu+~u NGUYE^~N QUA?NG VA(N co' le~ ra^'t i't ngu+o+`i ddu+o+.c bie^'t, to^i xin so+ lu+o+.c mo^.t va`i do`ng ve^` ngu+o+`i chie^'n hu+~u na`y\. Chie^'n hu+~u NGUYE^~N QUA?NG VA(N tru+o+'c khi gia nha^.p Ma(.t Tra^.n la` tha`nh vie^n cu?a ho^.i A'i Hu+~u Vie^.t Kie^`u Vu`ng Nam Paris\. Chie^'n hu+~u NGUYE^~N QUA?NG VA(N ti`nh nguye^.n ve^` nu+o+'c chie^'n dda^'u va` phu.c vu. trong dda`i Pha't Thanh Vie^.t Nam Kha'ng Chie^'n\. KHI CHIE^'N KHU BI. BE^~, CHIE^'N HU+~U NGUYE^~N QUA?NG VA(N VU+O+.T THOA'T DDU+O+.C TO+'I THA'I LAN VA` DDU+O+.C MO^.T NU+O+'C THU+' BA CHA^'P NHA^.N NGAY QUY CHE^' TY. NA.N CHI'NH TRI. DDO^`NG THO+`I LE^N MA'Y BAY RO+`I KHO?I DDA^'T THA'I, HIE^.N CHIE^'N HU+~U NGUYE^~N QUA?NG VA(N DDANG TRO^'N TRA'NH MO^.T CA'CH KHO^? SO+? VI` SO+. BI. VIE^.T TA^N (TU+'C MT CU~) TRUY SA'T VI` TO^.I PHA?N BO^.I\. NHU+ TRU+O+`NG HO+.P CHIE^'N HU+~U NGO^ CHI' DU~NG VA` VO~ SI~ HU`NG DDA~ BI. QUY TO^.I LA` PHA?N BO^.I DO CHU+'NG KIE^'N SU+. GIAN TRA' CU?A CHIE^'N KHU QUO^'C NO^.I NE^N HO. MUO^'N RO+`I KHO?I NO+I NA`Y TRO+? RA HA?I NGOA.I, VA` VI` VA^.Y DDA~ BI. MA(.T TRA^.N GIE^'T CHE^'T\. DDa^y la` chu+a dde^` ca^.p to+'i ca'i che^'t mo+` a'm cu?a chie^'n hu+~u LE^ HO^`NG (tu+'c DDa(.ng Quo^'c Hie^`n, Tu+ li.nh Lu+.c Lu+o+.ng Vo~ Trang Kha'ng Chie^'n)\. Trong DDa?ng Quy DDa?ng Che^' cu?a VIE^.T TA^N cu~ng nhu+ Hie^'n Chu+o+ng MA(.T TRA^.N co' ghi mo^.t ddie^`u khoa?n la` "Ca'c kha'ng chie^'n qua^n kho^ng the^? ro+`i kho?i chie^'n khu vi` ba^'t cu+' ly' do na`o, ne^'u muo^'n ro+`i kho?i chie^'n khu thi` pha?i chi.u bie^.n pha'p che^' ta`i\. Bie^.n pha'p che^' ta`i ddu+o+.c thi ha`nh kho^ng the^? na`o na(.ng ho+n su+. dde^` nghi. cu?a HO^.I DDO^`NG KY? LUA^.T"\. Tuy ly' thuye^'t la` va^.y, nhu+ng thu+.c te^' lu'c na`o cu~ng la` nhu+~ng hi`nh pha.t na(.ng nha^'t\. Du+.a va`o nhu+~ng ddie^`u na`y VIE^.T TA^N (MT cu~) dda~ quy to^.i pha?n bo^.i va` TU+? HI`NH BA^'T CU+' NGU+O+`I NA`O MUO^'N RO+`I KHO?I CHIE^'N KHU\. Qua su+. kie^.n vu+`a ne^u cho tha^'y ra(`ng, nhu+~ng ngu+o+`i thu+.c su+. co' TA`I va` DDU+'C kho^ng the^? na`o to^`n ta.i ddu+o+.c trong ha`ng ngu~ la~nh dda.o cu?a dda?ng VIE^.T TA^N\.

 

Tro+? la.i vie^.c to^i dda~ bo? la.i ta^'t ca? nhu+~ng tro.ng tra'ch o+? GHPGLS dde^? tham gia MT vo+'i ta^'m lo`ng ye^u nu+o+'c no^`ng na`n va` thie^'t tha dda^'u tranh gia?i pho'ng da^n to^.c, vo+'i su+. kho^ng ti'nh toa'n, kho^ng tham vo.ng ca' nha^n, va` cha^'p nha^.n o+? vi. the^' ngu+o+`i ddoa`n vie^n tha^'p nha^'t\. Khi to^i mo+'i va`o MT, chie^'n hu+~u TRA^`N DDU+'C lu'c ddo' la` Khu Bo^. Tru+o+?ng A^u Cha^u (MT) co' no'i vo+'i to^i mo^.t ca^u nhu+ sau: "chu'ng ta (VIE^.T TA^N - tu+'c MT cu~) kho^ng BI.P dda^u, ne^'u chu'ng ta BI.P thi` to^i (tu+'c Tra^`n DDu+'c) tro+? ve^` pho`ng ma.ch la`m la.i ba'c si~, co`n chie^'n hu+~u (tu+'c La^m Cha'nh Dung) tro+? ve^` chu`a cu~"\. Nhu+ the^' MT co' BI.P hay kho^ng to^i se~ la^`n lu+o+.t tri`nh ba`y tie^'p theo dda^y du+o+'i hi`nh thu+'c la` 3 ca^u ho?i:

 

 

1- CA^U HO?I THU+' NHA^'T: LIE^N QUAN DDE^'N VIE^.C BA'N DDU+'NG LY' LI.CH CU?A TO^I CHO VIE^.T CO^.NG

 

Na(m 1991, to^i gia nha^.p VIE^.T NAM CANH TA^N CA'CH MA.NG DDA?NG, nhu+ng sau ddo', chie^'n hu+~u LY' THA'I HU`NG no'i ra(`ng ho^` so+ gia nha^.p dda?ng cu?a to^i dda~ bi. tha^'t la.c, ye^u ca^`u la`m la.i mo^.t ho^` so+ kha'c, nhu+ng kho^ng pha?i ghi nga`y tha'ng gi` ca?\. Lu'c ddo' chuye^.n na`y kho^ng la`m to^i tha('c ma('c nhie^`u nhu+ng ca`ng ve^` sau, to^i pha?i dda(.t nghi va^'n lo+'n ve^` va^'n dde^` na`y khi VO^ SO^' CHI TIE^'T LIE^N QUAN DDE^'N HOA.T DDO^.NG CU?A DDA?NG VIE^.T TA^N (MA(.T TRA^.N CU~) O+? QUO^'C NO^.I DDU+O+.C TIE^'T LO^. tu+` nhu+~ng nha^n chu+'ng kha'c nhau\. Theo he^. tho^'ng to^? chu+'c, to^i trao ho^` so+ gia nha^.p VIE^.T TA^N cho chie^'n hu+~u TRA^`N DDU+'C (Bi' Thu+ dda?ng bo^. A^u Cha^u kie^m Khu bo^. tru+o+?ng MT AC), ke^' ddo' chie^'n hu+~u Tra^`n DDu+'c pha?i chuye^?n ho^` so+ cu?a to^i ve^` cho chie^'n hu+~u PHAN VU. QUANG [tu+'c HOA`NG CO+ DDI.NH, ddu+o+.c o^ng Cao The^' Dung go.i ta('t la` PHAN VU. CU (chu' thi'ch cu?a Nguye^n Thanh) Pho' Bi' Thu+ dda(.c tra'ch dda?ng vu. VIE^.T TA^N kie^m Vu. tru+o+?ng Vu. To^? Chu+'c Ma(.t Tra^.n cu~] ba?o qua?n\. Nhu+ va^.y HO^` SO+ CA' NHA^N CU?A TO^I THA^'T LA.C O+? KHOA?NG NA`O\? TA.I SAO MA` MA^'T\? CO' MO^.T DDIE^`U CHA('C CHA('N RA(`NG KHO^NG PHA?I MA^'T BO+?I DDU+O+`NG BU+U DDIE^.N, MA` MA^'T TU+` NO+I NHU+~NG NGU+O+`I CO' TRA'CH NHIE^.M VE^` NHA^N SU+. CA^'P CAO CU?A DDA?NG VIE^.T TA^N (MT cu~)\.

 

Tho+`i gian ga^`n dda^y co' MO^.T SO^' CHI TIE^'T TRONG NU+O+'C DDU+A RA LIE^N QUAN TRU+.C TIE^'P DDE^'N CA' NHA^N CU?A TO^I ca`ng chu+'ng to? ra(`ng ho^` so+ vu+`a ne^u dda~ ddu+o+.c "MO^.T NGU+O+`I NA`O DDO'" o+? DDa?ng bo^. Ha?i Ngoa.i VIE^.T TA^N hay To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i MT cu~ bi' ma^.t "CHUYE^?N DDI NO+I KHA'C", chu+' “KHO^NG PHA?I LA` MA^'T”! DDo' la` chu+a ke^? to+'i nhu+~ng ddie^`u tie^'t lo^. cu?a chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH lie^n quan dde^'n HO^` SO+ CA' NHA^N CU?A CA'C KHA'NG CHIE^'N QUA^N MA(.T TRA^.N DDE^`U NA(`M CA? O+? SO+? B34 (tu+'c Cu.c pha?n gia'n phi'a Nam cu?a Vie^.t co^.ng) SA`I GO`N! Chuye^.n na`y KHO^NG THE^? NA`O KHO^NG TIN CHO DDU+O+.C, va` to^i la` mo^.t trong nhu+~ng tru+o+`ng ho+.p ddie^?n hi`nh ca^`n ddu+o+.c ne^u le^n, tu+` ddo' ke^'t lua^.n ra(`ng:

 

TO^I DDA~ BI. DDA?NG VIE^.T TA^N BA'N DDU+'NG CHO VIE^.T CO^.NG QUA VIE^.C MA^'T HO^` SO+ CA' NHA^N

 

2- CA^U HO?I THU+' HAI: Lie^n quan * Su+. Vi Pha.m Ky? Lua^.t To^? Chu+'c Ca^`n Pha?i Khai Tru+` Ngay Cu?a NAM chie^'n hu+~u NGUYE^~N NGO.C DDU+'C va` NU+~ chie^'n hu+~u NGUYE^~N THI. THANH VA^N\.

 

Na(m 1996, vo+'i tu+ ca'ch la` Xu+' Bo^. Pho' Xu+' Bo^. Pha'p kie^m U?y Vie^n Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p DDa(.c Tra'ch DDa?ng Vu. va` Hua^'n Luye^.n (VIE^.T TA^N), to^i vie^'t mo^.t la' ddo+n du+o+'i ca'i te^n Ta^m Tho+ va` DDo+n Khie^'u Na.i go+?i tha(?ng dde^'n chie^'n hu+~u NGUYE^~N KIM, Bi' Thu+ DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i VIE^.T TA^N kie^m To^?ng Vu. Tru+o+?ng To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i MA(.T TRA^.N (cu~) dde^? ne^u va^'n dde^` vi pha.m ky? lua^.t to^? chu+'c cu?a ca'c chie^'n hu+~u NGUYE^~N NGO.C DDU+'C va` NGUYE^~N THI. THANH VA^N\. Su+. vi pha.m na`y LIE^N QUAN DDE^'N LUA^N LY' DDA.O DDU+'C, ma` to^i o+? cu+o+ng vi. tra'ch nhie^.m nha^n su+. cu?a dda?ng bo^. Pha'p kho' the^? ma` kho^ng dde^` ca^.p dde^'n\. Trong tho+ to^i ddo`i ho?i Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i pha?i hoa'n chuye^?n hay ngu+ng ngay tra'ch nhie^.m To^?ng Tho+ Ky' LIE^N MINH VIE^.T NAM TU+. DO cu?a chie^'n hu+~u NGUYE^~N NGO.C DDU+'C, cu~ng nhu+ ngu+ng ngay “co^ng ta'c toa`n tho+`i” cu?a chie^'n hu+~u NGUYE^~N THI. THANH VA^N va` ta'ch ha(?n hai chie^'n hu+~u na`y ra, nhu+ the^' mo+'i gia?i quye^'t ddu+o+.c va^'n dde^`\.

 

Co' mo^.t chie^'n hu+~u trong Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p go.i va^'n dde^` cu?a chie^'n hu+~u NGO.C DDU+'C va` THANH VA^N la` "QUAN HE^. GIU+O+`NG CHIE^'U" ma` kho^ng gia?i quye^'t to+'i no+i to+'i cho^'n thi` phie^`n dda^'y! Khi go+?i la' tho+ tre^n, to^i ye^u ca^`u chie^'n hu+~u NGUYE^~N KIM kho^ng pho^? bie^'n ra ngoa`i vi` dda^y la` tho+ rie^ng, chi? mong la` anh em gia?i quye^'t va^'n dde^` no^.i bo^. cho o^?n tho?a\. Nhu+ng chie^'n hu+~u NGUYE^~N KIM dda~ ddu+a tho+ na`y cho ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i cu`ng xem, dda^y la` su+. vie^.c la`m cho to^i ra^'t ba^'t bi`nh, to^i muo^'n mo.i vie^.c go'i ghe'm gia?i quye^'t no^.i bo^., nhu+ng kho^ng ngo+`\... la.i ddu+o+.c ba.ch ho'a mo^.t ca'ch ma^'t tra^.t tu+. nhu+ va^.y\. O+? trong Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p co' mo^.t chie^'n hu+~u no'i vo+'i to^i ra(`ng: "Su+. vie^.c chie^'n hu+~u ne^u trong tho+ go+?i chie^'n hu+~u NGUYE^~N KIM LA` MO^.T DDIE^`U CAN DDA?M, nhu+ng to^'t ho+n he^'t la` kho^ng ne^n ghi tre^n gia^'y tra('ng mu+.c dden"\.

 

Co' mo^.t chie^'n hu+~u kha'c khuye^'n khi'ch to^i ne^n go+?i la' tho+ na`y (Ta^m Tho+ va` DDo+n Khie^'u Na.i), nhu+~ng anh em kha'c dda~ go+?i ro^`i, ne^n tin tu+o+?ng va`o su+. sa'ng suo^'t cu?a nhu+~ng anh em la~nh dda.o\. To^i vi` tin tu+o+?ng anh em va` to^? chu+'c ne^n dda~ go+?i ddi, dde^'n khi bie^'t ra thi` mo.i ngu+o+`i trong Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p kho^ng ai go+?i ca?, chi? co' mo^.t mi`nh to^i go+?i ma` tho^i! Co' ddie^`u ca^`n no'i the^m ra(`ng, su+. vi pha.m ky? lua^.t cu?a hai chie^'n hu+~u DDU+'C va` VA^N nhie^`u ngu+o+`i trong Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Pha'p, DDu+'c, Ho`a Lan ai ai cu~ng chu+'ng kie^'n ca?, mo.i ngu+o+`i dde^`u xa^`m xi` ba`n ta'n nhu+ng kho^ng ai da'm le^n tie^'ng chi'nh thu+'c ca?\. Chi? co' mo^.t mi`nh to^i le^n tie^'ng ma` tho^i! chie^'n hu+~u NGUYE^~N KIM dda~ la^.p tu+'c bay sang Paris dde^? gia?i quye^'t va^'n dde^`\.

 

Nhu+~ng nga`y tru+o+'c khi xa?y ra cuo^.c ho.p, thi` co' mo^.t so^' chie^'n hu+~u ddu+o+.c ddie^`u ddo^.ng le^n na(`m sa(?n o+? va(n pho`ng dda?ng bo^. Pha'p dde^? la`m vie^.c tru+o+'c\. La`m vie^.c tru+o+'c ra sao thi` to^i kho^ng ddu+o+.c bie^'t, nhu+ng ke^'t qua? phie^n ho.p la` chie^'n hu+~u DDU+'C VA` VA^N DDU+O+.C HOA`N TOA`N TRA('NG A'N\. Coi nhu+ cha(?ng co' chuye^.n gi` xa?y ra\. Ho+n nu+~a tru+o+'c buo^?i ho.p, chie^'n hu+~u TRA^`N KI?NH THA`NH (Bi' thu+ dda?ng bo^. Pha'p kie^m Xu+' bo^. tru+o+?ng xu+' bo^. Pha'p) co' lie^n la.c vo+'i to^i nhie^`u la^`n trong nga`y, mu.c ddi'ch la` ne^n de.p vu. na`y qua mo^.t be^n va` cha^'p nha^.n tho?a hie^.p la` ho+n\.

 

DDe^'n phie^n ho.p, nhi`n va`o tha`nh pha^`n tham du+., to^i tha^'y TOA`N LA` NHU+~NG NGU+O+`I KHO^NG BIE^'T GI` VE^` CHUYE^.N DDA~ NE^U TRE^N, DDA?NG BO^. DDA~ DDEM TO+'I TOA`N LA` NHU+~NG NGU+O+`I KHO^NG BIE^'T GI` CA?, CHI? CO^'T PHA TRO` LA`M CHO NHE. DDI SU+. VIE^.C\. Chu+a he^'t, chie^'n hu+~u (VIE^.T TA^N) PHONG co`n ddu+'ng le^n to^' ngu+o+.c la.i no'i ra(`ng to^i dda~ tie^'t lo^. bi' ma^.t co+ so+? cho gia ddi`nh hay bie^'t, ca^u no'i cu?a chie^'n hu+~u PHONG la`m cho to^i chu+ng hu+?ng nhu+ tu+` tre^n tro+`i ro+i xuo^'ng\. To^i tu+` vi. the^' cu?a mo^.t nguo+`i ddu+'ng ddo+n kie^.n la.i bi. tro+? tha`nh ngu+o+`i co' to^.i tie^'t lo^. bi' ma^.t co+ so+?! To^i ddu+o+.c bie^'t the^m ra(`ng chie^'n hu+~u PHONG la` ngu+o+`i le^n tru. so+? va`o nhu+~ng nga`y tru+o+'c phie^n ho.p, cha('c co' le~ la` ddu+o+.c la`m vie^.c tru+o+'c dde^? tung ddo`n dda'nh va`o to^i ha^`u la`m loa~ng ddi su+. vie^.c\. Trong co+ so+? Pha'p, chie^'n hu+~u PHONG la` ngu+o+`i to^i ra^'t quy' me^'n\. Khi to^i la`m Tha`nh Bo^. Tru+o+?ng Paris na(m 1993 to^i dda~ dda(.c bie^.t dde^` cu+? chie^'n hu+~u PHONG o+? tra'ch vu. Tha`nh bo^. pho', khi to^i lo co^ng ta'c DDi.a Ba`n Quo^'c No^.i cu?a DDa?ng Bo^. Pha'p to^i dda(.c tra'ch chie^'n hu+~u PHONG o+? tra'ch vu. Pho' Ban\. To^i dda~ he^'t lo`ng na^ng ddo+~ anh em nhu+ va^.y, the^' ma` vi` quye^`n lo+.i rie^ng ma` dda^m sau lu+ng (to^i) nhu+~ng nha't dao nhu+ the^'! Sau na`y to^i cha^'t va^'n ta.i sao chie^'n hu+~u la.i la`m nhu+ va^.y, chie^'n hu+~u PHONG cho^'i va` no'i ra(`ng no'i chie^'n hu+~u Bi'ch Giang chu+' kho^ng pha?i no'i to^i\. Su+. vie^.c chie^'n hu+~u DDU+'C va` VA^N dda~ kho^ng ddu+o+.c BAN CHA^'P HA`NH DDA?NG BO^. HA?I NGOA.I gia?i quye^'t ro^'t ra'o, ma` la.i ddu+o+.c bie^'n chie^u ky` hoa(.c, dde^? ro^`i cuo^'i phie^n ho.p chie^'n hu+~u TRA^`N DDU+'C ke^'t thu'c nhu+ sau: "Ca^u chuye^.n dda~ ddu+o+.c gia?i quye^'t xong, ne^'u ai co`n NO'I XA^'U LA~NH DDA.O THI` SE~ BI. KY? LUA^.T"\.

 

Tre^n cu+o+ng vi. la` mo^.t ngu+o+`i tra'ch nhie^.m nha^n su+. cu?a DDa?ng Bo^. Pha'p to^i chi? muo^'n ra(`ng ky? lua^.t cu?a to^? chu+'c khi dda(.t ra thi` mo.i ngu+o+`i pha?i TUYE^.T DDO^'I GIU+~ GI`N, ca`ng la`m tra'ch nhie^.m lo+'n thi` ca`ng pha?i giu+~ gi`n nhie^`u ho+n, pha?i ca`ng la`m gu+o+ng cho nhu+~ng anh em kha'c, kho^ng the^? na`o TO^? CHU+'C DDA(.T RA KY? LUA^.T CHI? DDE^? CHO ANH EM CA'N BO^. BI`NH THU+O+`NG TUA^N GIU+~ co`n nhu+~ng ngu+o+`i co' tra'ch nhie^.m la~nh dda.o la.i pho+'t lo+` xem nhu+ kho^ng ca^`n pha?i chu' y'! Nhu+ the^' la`m sao to^? chu+'c to^`n ta.i va` pha't trie^~n ddu+o+.c\.

 

Na(m 1994 to^i to^? chu+'c kho'a Hua^'n Luye^.n Ca'n Bo^. Ca^'p Tru+o+?ng cho DDa?ng Bo^. Pha'p, trong pha^`n thuye^'t tri`nh dde^` ta`i Nhu Ca^`u DDa`o Ta.o Ca'n Bo^. Ca^'p Tru+o+?ng, chie^'n hu+~u TRA^`N DDU+'C co' ne^u mo^.t trong nhu+~ng ddu+'c ti'nh cu?a ngu+o+`i ca'n bo^. la~nh dda.o ddo' la` Chu+'c Na(ng La`m Gu+o+ng!

 

DDa~ no'i ra ddu+o+.c ta.i sao mo^.t ngu+o+`i co' tra'ch nhie^.m quan tro.ng nhu+ chie^'n Hu+~u NGUYE^~N NGO.C DDU+'C khi vi pha.m ky? lua^.t ma` la.i kho^ng chi.u pha.t dde^? la`m gu+o+ng cho ta^.p the^? ca'n bo^. dda?ng vie^n\? Chu+a he^'t la.i co`n ddu+o+.c BAN CHA^'P HA`NH DDA?NG BO^. HA?I NGOA.I bao che, na^ng ddo+~! Tha^.t la` loa.n tu+` tre^n loa.n xuo^'ng va` tha^.t ddau lo`ng cho ta^.p the^? anh em ca'n bo^. dda?ng vie^n VIE^.T TA^N (tu+'c MT cu~) kho^ng bie^'t ra(`ng KY? LUA^.T CU?A TO^? CHU+'C DDA~ BI. NHU+~NG CHIE^'N HU+~U LA~NH DDA.O PHA' CHO RUO^~NG NA'T!

 

Na(m 1999 sau DDa.i Ho^.i To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i (MA(.T TRA^.N) cu~ng nhu+ DDa.i Ho^.i toa`n DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i VIE^.T TA^N o+? Hoa Ky` va` ca'c chie^'n hu+~u dda~ long tro.ng to^? chu+'c DDa.i Le^~ Truy DDie^.u cho Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH cu~ng nhu+ nhu+~ng kha'ng chie^'n qua^n kha'c dda~ hy sinh tre^n ddu+o+`ng dda^'u tranh, to^i ddu+o+.c bie^'t the^m ra(`ng NHU+~NG NGU+O+`I VI PHA.M KY? LUA^.T CU?A NA(M 1996 (chu+a ddu+o+.c gia?i quye^'t thi'ch dda'ng) DDA~ DDU+O+.C NA^NG LE^N O+? BAN CHA^'P HA`NH TRUNG U+O+NG DDA?NG VIE^.T TA^N\. DDa^y la` mo^.t SI~ NHU.C CHO ANH LINH Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH CU~NG NHU+ NHU+~NG KHA'NG CHIE^'N QUA^N KHA'C DDA~ HY SINH, va` trong ddo' co' ca? ca' nha^n cu?a to^i\. DDa^y la` tu+o+.ng tru+ng cho mo^.t su+. Vo^ Ky? Lua^.t Tra^`m Tro.ng DDe^'n Tu+` Thu+o+.ng Ta^`ng Cu?a DDa?ng VIE^.T TA^N (MT cu~)\. To^i nho+' va`o khoa?ng na(m 89 hay 90, chie^'n hu+~u DQH mo^.t Xu+' Bo^. Tru+o+?ng trong Khu Bo^. A^u Cha^u kie^m Vu. Tru+o+?ng Vu. Ke^' Hoa.ch cu?a To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i cu~ng vi pha.m ky? lua^.t ve^` lua^n ly' va` dda.o ddu+'c, dda~ bi. Ban Cha^'p Ha`nh To^?ng Vu. ngu+ng ngay tra'ch vu. Xu+' Bo^. Tru+o+?ng cu~ng nhu+ Vu. Tru+o+?ng dde^? giu+~ cho Xu+' Bo^. ddo' kho^ng bi. tan na't\. The^' thi` ta.i sao va^'n dde^` cu?a hai chie^'n hu+~u DDU+'C va` VA^N la.i kho^ng ddu+o+.c gia?i quye^'t tho?a dda'ng, ma` co`n DDU+O+.C NA^NG DDO+~ VA`O TRUNG U+O+NG VA` TA.O DDIE^`U KIE^.N CHO HO. DDU+O+.C LA`M VIE^.C GA('N BO' HO+N NU+~A\?

 

 

3- CA^U HO?I THU+' BA: Su+. Lu+`a Do^'i LIE^N QUAN DDE^'N CA'I CHE^'T Cu?a Chie^'n Hu+~u Chu? Ti.ch HOA`NG CO+ MINH Cu`ng Nhu+~ng KCQ Kha'c\.

 

Ta.i sao Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH bi. che^'t\? Ta.i sao 3 ddo+.t DDo^ng Tie^'n dde^`u bi. tha^'t ba.i ca?\? Anh em dde^`u bi. che^`t oan uo^?ng\? To^i ddu+o+.c nghe ca'c chie^'n hu+~u tri`nh ba`y ly' do trong to^? chu+'c nhu+ng ca'ch gia?i thi'ch ddo' to^i quan nie^.m gio^'ng nhu+ ngu+o+`i mo^.ng du kho^ng the^? cha^'p nha^.n ddu+o+.c\.

 

Chu+a he^'t, HA~Y TRA? LO+`I VE^` CA'I CHE^'T CU?A CA'C CHIE^'N HU+~U SAU DDA^Y:

 

1/ Chie^'n Hu+~u NGO^ CHI' DU~NG – U?y Vie^n Trung U+o+ng DDa?ng VIE^.T TA^N (kie^m U?y vie^n Ho^.i DDo^`ng Kha'ng Chie^'n Toa`n Quo^'c) bi. ke^'t a'n pha?n bo^.i va` BI. XU+? TU+? ta.i chie^'n khu Tha'i Lan\.

 

2/ Chie^'n Hu+~u LE^ HO^`NG - U?y Vie^n Trung U+o+ng DDa?ng VIE^.T TA^N (Tu+'c Tu+o+'ng DDA(.NG QUO^'C HIE^`N Kie^m U?y Vie^n Ho^.i DDo^`ng Kha'ng Chie^'n Toa`n Quo^'c) BI. TIE^M THUO^'C DDO^.C VA` CHE^'T trong chie^'n khu\.

 

3/ Chie^'n Hu+~u VO~ SI~ HU`NG - bi. ke^'t a'n pha?n bo^.i va` BI. XU+? TU+? ta.i chie^'n khu Tha'i Lan\.

 

4/ Chie^'n Hu+~u TRA^`N THIE^.N KHA?I - BI. TIE^M THUO^'C CHE^'T\.

 

Va` tru+o+`ng ho+.p sau cu`ng la`

 

5/ Chie^'n Hu+~u NGUYE^~N QUA?NG VA(N - dda?ng vie^n VIE^.T TA^N, ky~ su+ ddie^.n toa'n ve^` tu+` Pha'p quo^'c, phu.c vu. ta.i DDa`i Pha't Thanh Vie^.t Nam Kha'ng Chie^'n, BI. TRUY SA'T vi` to^.i pha?n bo^.i, hie^.n ddang la^~n tra'nh ta.i mo^.t quo^'c gia Ta^y phu+o+ng\.

 

Trong suo^'t mu+o+`i hai na(m (1987-1999), lu'c na`o ca'c Tru+o+?ng Co+ So+? cu`ng ca'c Ban Cha^'p Ha`nh DDE^`U NHA^.N DDU+O+.C SU+. THO^NG BA'O RA(`NG Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH VA^~N CO`N SO^'NG VA` DDANG LA~NH DDA.O CO^NG CUO^.C KHA'NG CHIE^'N O+? TRONG NU+O+'C\. Nhu+~ng chie^'n hu+~u co' tra'ch nhie^.m chi? ddu+o+.c tho^ng ba'o va` bie^'t ddu+o+.c mo^.t ca'ch ra^'t to+ lo+ mo+ ve^` ngu+o+`i la~nh dda.o cu?a mi`nh, dde^'n no^~i mo^.t chie^'n hu+~u trong Khu Bo^. A^u cha^u dda~ ba^'t bi`nh no'i “BA^Y GIO+` TO^I LA`M VIE^.C MA` KHO^NG BIE^'T AI LA` XE^'P CU?A TO^I CA??”\.

 

Ca'c chie^'n hu+~u co' tra'ch nhie^.m dda~ to+ lo+ mo+ nhu+ the^' (trong ddo' co' to^i) ve^` su+. ma^'t co`n cu?a ngu+o+`i la~nh dda.o nhu+ va^.y, huo^'ng chi ma` no'i dde^'n nhu+~ng ca'n bo^. dda?ng vie^n kha'c, thi` ti`nh tra.ng ca`ng dda'ng nga.i ho+n nu+~a\. Tru+o+'c dda^y 5, 6 na(m khi ca'i che^'t cu?a Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH chu+a ddu+o+.c ro~ ra`ng, thi` co' mo^.t so^' chie^'n hu+~u trong DDa?ng Bo^. Pha'p tie^'t lo^. vo+'i to^i su+. suy nghi~ cu?a ho. ve^` ca'i che^'t cu?a vi. la~nh dda.o dda?ng VIE^.T TA^N (Ma(.t Tra^.n cu~) va` ho. ra^'t nga.i ngu`ng kho^ng bie^'t nhu+~ng chie^'n hu+~u o+? DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i se~ gia?i quye^'t ra sao khi chuye^.n na`y bi. ddu+a ra a'nh sa'ng\. To^i cho dda^y la` MO^.T SU+. LU+O+`NG GA.T TRA('NG TRO+.N NIE^`M TIN CU?A DDO^`NG BA`O, DDA(.C BIE^.T LA` TOA`N THE^? ANH EM CA'N BO^. DDA?NG VIE^N VIE^.T TA^N (MT CU~)\.

 

Khi chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH ddem nhu+~ng tho^ng tin quy' ba'u tu+` trong tu` co^.ng sa?n lie^n quan dde^'n SU+. XA^M NHA^.P CU?A MA(.T TRA^.N, TRONG DDO' CO' CA'I CHE^'T CU?A CHIE^'N HU+~U CHU? TI.CH; chie^'n hu+~u NGUYE^~N NGO.C DDU+'C dda~ ddo'n tie^'p chie^'n hu+~u Tha`nh vo+'i tha'i ddo^. "cu+ng nhu+ cu+ng tru+'ng, hu+'ng nhu+ hu+'ng hoa" (o+? ho^.i tru+o+`ng Cabanis, Paris 13, 1998)\. To^i cu~ng ddu+o+.c bie^'t ra(`ng sau ddo' dda~ co' su+. tha?o lua^.n dde^? ddi dde^'n “ddo^`ng thua^.n” giu+~a DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i VIE^.T TA^N vo+'i chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH trong vie^.c co^ng bo^' su+. hy sinh cu?a Chie^'n Hu+~u HOA`NG CO+ MINH, to^i cho dda^y la` co+ ho^.i to^'t dde^? dda?ng VIE^.T TA^N (MT cu~) ga^`y du+.ng la.i Nie^`m Tin DDa^'u Tranh cu?a ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i\. Vo+'i su+. sa?ng khoa'i va` tin tu+o+?ng nhu+ va^.y, to^i dda~ no'i vo+'i chie^'n hu+~u TRA^`N KI?NH THA`NH la` muo^'n la`m vie^.c la.i vo+'i BCH/DDBP (to^i dda~ tu+` nhie^.m tu+` na(m 1997); pha?i co^ng nha^.n la` to^i ra^'t mu+`ng ve^` su+. phu.c thie^.n cu?a ca'c chie^'n hu+~u trong BAN CHA^'P HA`NH DDA?NG BO^. HA?I NGOA.I VIE^.T TA^N\. Nhu+ng chi? kho^ng dda^`y mo^.t tha'ng sau mo.i vie^.c dda?o lo^.n he^'t ca?\. DDa?ng VIE^.T TA^N (MT cu~) dda~ kho^ng "tho^'ng ho+.p" (tho^'ng ho+.p nghi~a la` na(`m du+o+'i su+. ddie^`u khie^?n cu?a la~nh dda.o VIE^.T TA^N) ddu+o+.c vo+'i chie^'n hu+~u PHA.M VA(N THA`NH ne^n tro+? ma(.t chi? tri'ch tha^.m te^., ho+n nu+~a co`n LO+.I DU.NG GIA DDI`NH DDE^? LA`M A'P LU+.C kho^ng cho chie^'n hu+~u THA`NH co^ng khai ho'a ve^` nhu+~ng su+. thie^.t ha.i nha^n ma.ng cu?a to^? chu+'c\. To^i nhu+ tu+` tre^n tro+`i ro+'t xuo^'ng ve^` cung ca'ch ha`nh xu+? na`y\. To^i cho dda^y la` co+ ho^.i to^'t dde^? dda?ng VIE^.T TA^N (MT cu~) co' the^? xoa' ba`i la`m la.i tu+` dda^`u trong vie^.c ga^`y du+.ng la.i NIE^`M TIN DDA^'U TRANH VO^'N DDA~ BI. MA^'T MA'T TU+` HA`NG CHU.C NA(M QUA, ho+n nu+~a co' the^? pho^'i ho+.p trong mo^.t so^' la~nh vu+.c na`o ddo' vo+'i Kha'ng Chie^'n Quo^'c No^.i, thi` se~ la`m nhie^`u ddie^`u lo+.i i'ch cho dda.i cuo^.c\. THA'I DDO^. HA`NH XU+? TRE^N CHI? DDE^'N TU+` NHU+~NG SU+. TU+. A'I CA' NHA^N CU~NG NHU+ BA?O VE^. DDI.A VI. CA' NHA^N CHU+' KHO^NG PHA?I DDE^'N TU+` NHU+~NG SUY TU+ CHO DDA.I CUO^.C\. Co' mo^.t chie^'n hu+~u ky` cu+.u trong co+ so+? no'i ra(`ng: "la~nh dda.o kho^ng sa'ng suo^'t, cha(?ng bie^'t mi`nh ddang la`m gi`, LO+.I DU.NG PHA.M VA(N THA`NH KHO^NG DDU+O+.C THI` QUAY LA.I DDA'NH NGU+O+`I NA`Y, tha^.t la` he^'t thuo^'c chu+~a!"\. Nhu+ the^' dda?ng VIE^.T TA^N (MT cu~) dda^'u tranh cho dda^'t nu+o+'c hay la` chi? DDA^'U TRANH RIE^NG CHO NHU+~NG NGU+O+`I DDANG LA~NH DDA.O VIE^.T TA^N\?

 

Tu+` vie^.c BA'N DDU+'NG LY' LI.CH CU?A TO^I CHO VIE^.T CO^.NG, dde^'n su+. gia?i quye^'t va^'n dde^` ky? lua^.t no^.i bo^., cho dde^'n su+. BU+NG BI'T THO^NG TIN VE^` CA'I CHE^'T CU?A NHU+~NG CHIE^'N HU+~U LA~NH DDA.O TO^'I CAO CU?A TO^? CHU+'C, cung ca'ch ha`nh xu+? cu?a Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i VIE^.T TA^N hay Ban Cha^'p Ha`nh To^?ng Vu. MA(.T TRA^.N cu~ dda~ cho tha^'y su+. PHA?N BO^.I (ca^u ho?i thu+' nha^'t), VO^ KY? LUA^.T (ca^u ho?i thu+' hai), va` LU+O+`NG GA.T (ca^u ho?i thu+' ba), kho' the^? cha^'p nha^.n ddu+o+.c ddo^'i vo+'i rie^ng to^i\.

 

Co`n ve^` pha^`n ca'c chie^'n hu+~u ca'c ca^'p bo^. co`n la.i cu?a VIE^.T TA^N (MT cu~), XIN HA~Y TU+. SUY NGHI~ LA` CO' NE^N TIE^'P TU.C HOA.T DDO^.NG CHO MO^.T TO^? CHU+'C NHU+ TO^I DDA~ TRI`NH BA`Y O+? TRE^N HAY KHO^NG\? Xin ha~y suy nghi~, ddu+`ng dde^? dde^'n nga`y na`o ddo' su+'c ta`n lu+.c kie^.t nhu+ to^i, ho^'i ha^.n thi` dda~ muo^.n, sau khi dda~ ddem ca? ddo+`i mi`nh phu.c vu. cho dda?ng VIE^.T TA^N! Ha~y dda(.t va^'n dde^` DDa.o DDu+'c cu~ng nhu+ Chu+'c Na(ng La`m Gu+o+ng cu?a la~nh dda.o, thi` ca'c Chie^'n Hu+~u se~ tha^'y su+. pha?n u+'ng cu?a Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^.\.

 

Ba?n tha^n to^i ba^y gio+` bo' tay, nha^'t la` o+? tinh tha^`n dda~ HOA`N TOA`N SU.P DDO^? TRONG NIE^`M TIN DDA^'U TRANH, DDA(.C BIE^.T DDO^'I VO+'I VIE^.T NAM CANH TA^N CA'CH MA.NG DDA?NG tu+'c MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM cu~\.

 

To^i mong ra(`ng dda^y la` co+ ho^.i cho't dde^? MA(.T TRA^.N (sau khi la`m Le^~ Truy DDie^.u) co' the^? ga^`y du+.ng la.i Nie^`m Tin cho ddo^`ng ba`o vo+'i co^ng cuo^.c dda^'u tranh no'i chung, VIE^.T TA^N no'i rie^ng\.

 

DDo^'i vo+'i dda?ng VIE^.T TA^N (MT cu~), to^i chi? le^n tie^'ng mo^.t la^`n va` chi'nh thu+'c nhu+ the^' na`y la` dda~ ddu?, pha^`n co`n la.i la` tha'i ddo^. cu?a to^? chu+'c ddo' cu`ng nhu+~ng tha`nh vie^n lie^n he^., cu~ng nhu+ su+. pha'n xe't thi` da`nh cho co^ng lua^.n\. Rie^ng to^i hoa`n toa`n im la(.ng ke^? tu+` sau ba`i pha't bie^?u na`y, nhu+~ng su+. tranh lua^.n to^i xin ddu+o+.c mie^~n, vi` cha(?ng co' gi` dde^? tranh va` cha(?ng co' gi` dde^? lua^.n ca?! CHI? CO' HA`NH DDO^.NG CA?I HO^'I THU+.C SU+. DDE^'N TU+` NHU+~NG LA~NH DDA.O CO`N LA.I CU?A DDA?NG VIE^.T TA^N (tu+'c MA(.T TRA^.N cu~) MO+'I LA` CO' GIA' TRI. MA` THO^I! Va` ne^'u co' su+. xuye^n ta.c, to^i du+'t khoa't kho^ng cha^'p nha^.n va` tu+. ddo^.ng pho'ng ngu+o+.c la.i ngu+o+`i go+?i ma` kho^ng ca^`n pha?i tra? lo+`i\.

 

Xin cha`o ta^'t ca? quy' vi.\.

 

 

• LE^ BI`NH

(LA^M CHA'NH DUNG, cu+.u dda?ng vie^n VIE^.T TA^N, cu+.u ddoa`n vie^n MA(.T TRA^.N 1985-1999)

 

 

* * * * * * *

 

(CO`N TIE^'P)

 

 

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com