Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

NHẬN ĐỊNH
LỜI PHÁT BIỂU CỦA BS ĐẶNG VŨ CHẤN

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN


 

Tôi vừa nghe lời phát biểu của Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN, Đại diện đảng Việt Tân tại Bắc Mỹ, qua cuộc Phỏng vấn trên đài Truyền H́nh Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn bởi Ông Bùi Dương Liêm với đại diện của đảng Việt Tân (Bs.Ddặng Vũ Chấn, O.Ddinh Mạnh Hùng và O.Ngô Ddắc Hiếu):

=> 28.8K modem - low speed - poor picture, good sound:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_lowspeed.wmv

=> 1-2 Mbps cable modem, DSL - high speed - good picture:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_hispeed.wmv

Tôi có một ít nhận định sau đây:

1) LỖI TẠI GIỚI TRẺ

Theo Bác sĩ CHẤN, th́ ư tưởng NGÀY TỰ DO, DIỄN HÀNH TỰ DO là từ anh em trẻ đề nghị ra từ năm ngoái vào khoảng tháng 8-9. Bác sĩ cũng công nhận rằng sau đó trong những tháng gần đây, trước phản ứng của đồng bào các giới, th́ Ban Tổ Chức đă sửa đổi xử dụng những tiếng gọi để phù họp với phản ứng của đồng bào: NGÀY TỰ DO cho Việt Nam, DIỄN HÀNH đấu tranh cho TỰ DỌ Bác sĩ nhận rằng những phản ứng của đồng bào trong ít tháng vừa qua là có lư, v́ vậy Ban Tổ Chức đă theo đó mà sửa đổi những tiếng gọi cho ngày ấỵ Nhưng nội dung Chương Tŕnh th́ không có ǵ thay đổi.

Theo như lời Bác sĩ muốn ám chỉ, th́ đây là cái LỖI CỦA LỚP NGƯỜI TRẺ.

Tôi tự hỏi:

=> Ban Lănh Đạo của Việt Tân ở đâu mà không cố vấn cho LỚP NGƯỜI TRẺ này ?

=> Ban Tổ Chức c̣n đưa ra danh sách một Ban Cố Vấn và Bảo Trợ hùng hậu gồm rất nhiều những Bậc Trưởng Thượng đă làm mưa làm gió trên Chiến trường và Chính trường Việt Nam, nay không c̣n trẻ ǵ. Các Vị ấy ở đâu mà không cố vấn cho LỚP NGƯỜI TRẺ NÀY ?

=> Phải chăng việc đổ lỗi cho LỚP NGƯỜI TRẺ là để chữa lỗi cho ḿnh ?

Tôi đă sống qua tuổi trẻ đấu tranh ở Việt Nam vào những năm sôi bỏng 1963-1965 và tôi thực sự đă bị hoạn nạn. Ngày nay, tôi thường viết cho các anh em trẻ rằng: "Tuổi Thanh niên, Sinh viên hăng say hoạt động, nếu thành công, có tiền Mỹ cho chẳng hạn, có địa vị ǵ, th́ những người LỚN hưởng v́ người LỚN nói rằng họ nắm đầu chỉ dậy cho Thanh niên, Sinh viên làm. C̣n nếu thất bại, không có tiền, hoặc bị truy nă tù tội, th́ người LỚN phủi tay, tuyên bố rằng ḿnh không hay biết ǵ, thậm chí nói rằng tụi Thanh niên, Sinh viên làm bậy, nên ráng mà chịu trận."

Tôi đă gặp những hoàn cảnh đau đớn này với những người như Cựu Nghị sĩ NGUYỄN GIA HIẾN, hoặc Linh mục TRẦN ĐỨC NHUẬN...

2) NHỮNG MẬP MỜ HAI NGHĨA ĐÁNG NGHI NGỜ

Qua những bằng chứng h́nh ảnh và sự việc mà Ông BÙI DƯƠNG LIÊM trưng ra, đồng bào có những nghi ngờ về hậu ư của Việt Tân. Những h́nh ảnh ấy cho thấy Việt Tân có những việc làm và h́nh ảnh xử dụng thiên về chiều chuộng phía Cộng sản. Lời cắt nghĩa về những sự việc và những h́nh ảnh ấy của Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN chưa đủ sức cắt nghĩa và làm sáng tỏ những mập mờ hai nghĩa đáng nghi ngờ này từ đồng bàọ Xin quư Vị mở Web để nghe lời cắt nghĩa của Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN.

3) TẠI SAO BỎ HAI CHỮ QUỐC HẬN

Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN t́m cách cắt nghĩa cho việc xử dụng ngày 30 THÁNG TƯ mà không nhắc đến hai chư QUỐC HẬN. Bác sĩ nói rằng đây là danh từ chung có thể hiểu ngầm đị Tôi thấy cách cắt nghĩa này gượng gạo không ổn. Xin Bác sĩ đừng gượng gạo t́m cách cắt nghĩa như vậy bởi v́ nếu cứ tiếp tục cắt nghĩa gượng gạo kiểu đó, người ta sẽ cho là Bác sĩ không thành thực với ḿnh. Thà là nói rằng lúc đầu làm vậy là có lỗi, bây giờ xin lỗi và cho hai chữ QUỐC HẬN vào, th́ đồng bào thấy dễ thương hơn.

Ngày lễ nào, th́ phải nói tên Lễ đó ra, rồi mới nói công việc làm trong ngày ấỵ Tỉ dụ ngày 25.12:lễ NOEL cho người Thiên Chúa Giáo, nhưng đối với những người Chính thống giáo, NOEL lại là ngày khác. Ngày 30.04: QUỐC HẬN đối với người Việt Quốc Giạ Nhưng ngày 30.04:GIẢI PHÓNG đối với Cộng sản VN. Nếu đồng bào nghi Việt Tân thiên chiều Cộng sản, th́ hai chữ GIẢI PHÓNG là danh từ chung cho Việt Tân th́ sao.

Khi nói đến đến Lễ nào, th́ phải nói ngày đó rạ Cũng vậy dành ngày nào cho một Lễ, th́ phải nói Tên Lễ đó ra.

Tên Lễ trở thành tên riêng cho ngày ấy rồị Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN đă có quan niệm sai về danh từ chung và danh từ riêng khi nói về các ngày Lễ. Tên Lễ là danh từ riêng cho một ngày được chỉ đi.nh. Chỉ có chữ "lễ" mới có thể nói là danh từ chung.

Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN cố cắt nghĩa hai chữ QUỐC HẬN là danh từ chung một cách gượng gạọ Việc cố t́nh cắt nghĩa gượng gạo này có thể đi đến chỗ người ta nghĩ ḿnh là kẻ cố chấp, không chân thực với chính ḿnh vậy.

Xin quư Vị vào những Web sau đây để nghe và thấy h́nh ảnh những phát biểu của Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN trong buổi Phỏng vấn Tuyền h́nh Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn bởi Ông Bùi Dương Liêm với đại diện của đảng Việt Tân (Bs.Ddặng Vũ Chấn, O.Ddinh Mạnh Hùng và O.Ngô Ddắc Hiếu):

=> 28.8K modem - low speed - poor picture, good sound:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_lowspeed.wmv

=> 1-2 Mbps cable modem, DSL - high speed - good picture:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_hispeed.wmv

NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

* * * * * * * * *

(Vietnet)

NHA^.N DDI.NH
LO+`I PHA'T BIE^?U CU?A BS DDA(.NG VU~ CHA^'N

 

NGUYE^~N PHU'C LIE^N


To^i vu+`a nghe lo+`i pha't bie^?u cu?a Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N, DDa.i die^.n dda?ng Vie^.t Ta^n ta.i Ba('c My~, qua cuo^.c Pho?ng va^'n tre^n dda`i Truye^`n Hi`nh Vie^.t Nam ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n bo+?i O^ng Bu`i Du+o+ng Lie^m vo+'i dda.i die^.n cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n (Bs.Dda(.ng Vu~ Cha^'n, O.Ddinh Ma.nh Hu`ng va` O.Ngo^ Dda('c Hie^'u):

=> 28.8K modem - low speed - poor picture, good sound:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_lowspeed.wmv

=> 1-2 Mbps cable modem, DSL - high speed - good picture:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_hispeed.wmv

To^i co' mo^.t i't nha^.n ddi.nh sau dda^y:

1) LO^~I TA.I GIO+'I TRE?

Theo Ba'c si~ CHA^'N, thi` y' tu+o+?ng NGA`Y TU+. DO, DIE^~N HA`NH TU+. DO la` tu+` anh em tre? dde^` nghi. ra tu+` na(m ngoa'i va`o khoa?ng tha'ng 8-9. Ba'c si~ cu~ng co^ng nha^.n ra(`ng sau ddo' trong nhu+~ng tha'ng ga^`n dda^y, tru+o+'c pha?n u+'ng cu?a ddo^`ng ba`o ca'c gio+'i, thi` Ban To^? Chu+'c dda~ su+?a ddo^?i xu+? du.ng nhu+~ng tie^'ng go.i dde^? phu` ho.p vo+'i pha?n u+'ng cu?a ddo^`ng ba`o: NGA`Y TU+. DO cho Vie^.t Nam, DIE^~N HA`NH dda^'u tranh cho TU+. DO. Ba'c si~ nha^.n ra(`ng nhu+~ng pha?n u+'ng cu?a ddo^`ng ba`o trong i't tha'ng vu+`a qua la` co' ly', vi` va^.y Ban To^? Chu+'c dda~ theo ddo' ma` su+?a ddo^?i nhu+~ng tie^'ng go.i cho nga`y a^'y. Nhu+ng no^.i dung Chu+o+ng Tri`nh thi` kho^ng co' gi` thay ddo^?i.

Theo nhu+ lo+`i Ba'c si~ muo^'n a'm chi?, thi` dda^y la` ca'i LO^~I CU?A LO+'P NGU+O+`I TRE?.

To^i tu+. ho?i:
=> Ban La~nh DDa.o cu?a Vie^.t Ta^n o+? dda^u ma` kho^ng co^' va^'n cho LO+'P NGU+O+`I TRE? na`y ?

=> Ban To^? Chu+'c co`n ddu+a ra danh sa'ch mo^.t Ban Co^' Va^'n va` Ba?o Tro+. hu`ng ha^.u go^`m ra^'t nhie^`u nhu+~ng Ba^.c Tru+o+?ng Thu+o+.ng dda~ la`m mu+a la`m gio' tre^n Chie^'n tru+o+`ng va` Chi'nh tru+o+`ng Vie^.t Nam, nay kho^ng co`n tre? gi`. Ca'c Vi. a^'y o+? dda^u ma` kho^ng co^' va^'n cho LO+'P NGU+O+`I TRE? NA`Y ?

=> Pha?i cha(ng vie^.c ddo^? lo^~i cho LO+'P NGU+O+`I TRE? la` dde^? chu+~a lo^~i cho mi`nh ?

To^i dda~ so^'ng qua tuo^?i tre? dda^'u tranh o+? Vie^.t Nam va`o nhu+~ng na(m so^i bo?ng 1963-1965 va` to^i thu+.c su+. dda~ bi. hoa.n na.n. Nga`y nay, to^i thu+o+`ng vie^'t cho ca'c anh em tre? ra(`ng: "Tuo^?i Thanh nie^n, Sinh vie^n ha(ng say hoa.t ddo^.ng, ne^'u tha`nh co^ng, co' tie^`n My~ cho cha(?ng ha.n, co' ddi.a vi. gi`, thi` nhu+~ng ngu+o+`i LO+'N hu+o+?ng vi` ngu+o+`i LO+'N no'i ra(`ng ho. na('m dda^`u chi? da^.y cho Thanh nie^n, Sinh vie^n la`m. Co`n ne^'u tha^'t ba.i, kho^ng co' tie^`n, hoa(.c bi. truy na~ tu` to^.i, thi` ngu+o+`i LO+'N phu?i tay, tuye^n bo^' ra(`ng mi`nh kho^ng hay bie^'t gi`, tha^.m chi' no'i ra(`ng tu.i Thanh nie^n, Sinh vie^n la`m ba^.y, ne^n ra'ng ma` chi.u tra^.n."

To^i dda~ ga(.p nhu+~ng hoa`n ca?nh ddau ddo+'n na`y vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i nhu+ Cu+.u Nghi. si~ NGUYE^~N GIA HIE^'N, hoa(.c Linh mu.c TRA^`N DDU+'C NHUA^.N...

2) NHU+~NG MA^.P MO+` HAI NGHI~A DDA'NG NGHI NGO+`

Qua nhu+~ng ba(`ng chu+'ng hi`nh a?nh va` su+. vie^.c ma` O^ng BU`I DU+O+NG LIE^M tru+ng ra, ddo^`ng ba`o co' nhu+~ng nghi ngo+` ve^` ha^.u y' cu?a Vie^.t Ta^n. Nhu+~ng hi`nh a?nh a^'y cho tha^'y Vie^.t Ta^n co' nhu+~ng vie^.c la`m va` hi`nh a?nh xu+? du.ng thie^n ve^` chie^`u chuo^.ng phi'a Co^.ng sa?n. Lo+`i ca('t nghi~a ve^` nhu+~ng su+. vie^.c va` nhu+~ng hi`nh a?nh a^'y cu?a Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N chu+a ddu? su+'c ca('t nghi~a va` la`m sa'ng to? nhu+~ng ma^.p mo+` hai nghi~a dda'ng nghi ngo+` na`y tu+` ddo^`ng ba`o. Xin quy' Vi. mo+? Web dde^? nghe lo+`i ca('t nghi~a cu?a Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N.

3) TA.I SAO BO? HAI CHU+~ QUO^'C HA^.N

Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N ti`m ca'ch ca('t nghi~a cho vie^.c xu+? du.ng nga`y 30 THA'NG TU+ ma` kho^ng nha('c dde^'n hai chu+ QUO^'C HA^.N. Ba'c si~ no'i ra(`ng dda^y la` danh tu+` chung co' the^? hie^?u nga^`m ddi. To^i tha^'y ca'ch ca('t nghi~a na`y gu+o+.ng ga.o kho^ng o^?n. Xin Ba'c si~ ddu+`ng gu+o+.ng ga.o ti`m ca'ch ca('t nghi~a nhu+ va^.y bo+?i vi` ne^'u cu+' tie^'p tu.c ca('t nghi~a gu+o+.ng ga.o kie^?u ddo', ngu+o+`i ta se~ cho la` Ba'c si~ kho^ng tha`nh thu+.c vo+'i mi`nh. Tha` la` no'i ra(`ng lu'c dda^`u la`m va^.y la` co' lo^~i, ba^y gio+` xin lo^~i va` cho hai chu+~ QUO^'C HA^.N va`o, thi` ddo^`ng ba`o tha^'y de^~ thu+o+ng ho+n.

Nga`y le^~ na`o, thi` pha?i no'i te^n Le^~ ddo' ra, ro^`i mo+'i no'i co^ng vie^.c la`m trong nga`y a^'y. Ti? du. nga`y 25.12:le^~ NOEL cho ngu+o+`i Thie^n Chu'a Gia'o, nhu+ng ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i Chi'nh tho^'ng gia'o, NOEL la.i la` nga`y kha'c. Nga`y 30.04: QUO^'C HA^.N ddo^'i vo+'i ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c Gia. Nhu+ng nga`y 30.04:GIA?I PHO'NG ddo^'i vo+'i Co^.ng sa?n VN. Ne^'u ddo^`ng ba`o nghi Vie^.t Ta^n thie^n chie^`u Co^.ng sa?n, thi` hai chu+~ GIA?I PHO'NG la` danh tu+` chung cho Vie^.t Ta^n thi` sao.

Khi no'i dde^'n dde^'n Le^~ na`o, thi` pha?i no'i nga`y ddo' ra. Cu~ng va^.y da`nh nga`y na`o cho mo^.t Le^~, thi` pha?i no'i Te^n Le^~ ddo' ra.

Te^n Le^~ tro+? tha`nh te^n rie^ng cho nga`y a^'y ro^`i. Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N dda~ co' quan nie^.m sai ve^` danh tu+` chung va` danh tu+` rie^ng khi no'i ve^` ca'c nga`y Le^~. Te^n Le^~ la` danh tu+` rie^ng cho mo^.t nga`y ddu+o+.c chi? ddi.nh. Chi? co' chu+~ "le^~" mo+'i co' the^? no'i la` danh tu+` chung.

Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N co^' ca('t nghi~a hai chu+~ QUO^'C HA^.N la` danh tu+` chung mo^.t ca'ch gu+o+.ng ga.o. Vie^.c co^' ti`nh ca('t nghi~a gu+o+.ng ga.o na`y co' the^? ddi dde^'n cho^~ ngu+o+`i ta nghi~ mi`nh la` ke? co^' cha^'p, kho^ng cha^n thu+.c vo+'i chi'nh mi`nh va^.y.

Xin quy' Vi. va`o nhu+~ng Web sau dda^y dde^? nghe va` tha^'y hi`nh a?nh nhu+~ng pha't bie^?u cu?a Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N trong buo^?i Pho?ng va^'n Tuye^`n hi`nh Vie^.t Nam ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n bo+?i O^ng Bu`i Du+o+ng Lie^m vo+'i dda.i die^.n cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n (Bs.Dda(.ng Vu~ Cha^'n, O.Ddinh Ma.nh Hu`ng va` O.Ngo^ Dda('c Hie^'u):

=> 28.8K modem - low speed - poor picture, good sound:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_lowspeed.wmv

=> 1-2 Mbps cable modem, DSL - high speed - good picture:
http://biethai.web1000.com/BuiDuongLiem_DangVuChan_hispeed.wmv

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com