Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

NGÀY ĐAU BUỒN TỦI NHỤC
 

VĨNH LIÊMTháng Tư tới ! Ngày đau buồn, tủi nhục !

Có lẽ nào ta gọi “Tháng Tư vui ”?

Tháng Tư buồn, ta đă lắm ngậm ngùi !

Càng hổ thẹn khi chưa tṛn việc nước !

Ai vui thế ? Sao đành ḷng khiếp nhược ?

Bán linh hồn cho lũ quỷ cuồng điên ?

Phải v́ danh hay tham vọng v́ tiền ?

Mà xóa bỏ ngày đau buồn, hận tủi ?

Phải chăng đă thu tiền đầy ngập túi

Nên không màng dị nghị của người dân ?

Cứ vênh vênh, v́ ta đă « Việt tân »,

Sẽ nắm lấy hết cộng đồng hải ngoại.

Thừa tiền đấy, nhưng tinh thần băng hoại!

Nhiều mưu gian, nhưng kẽ hở c̣n nhiều!

Bị đập tan khi vừa mới ra chiêu,

Th́ thử hỏi làm nên tṛ ǵ khác?

Ôi đau đớn! Thấy những người biếng nhác,

Đang thập tḥ làm « cố vấn » cho vui.

Vui sướng thay! Sao không biết ngậm ngùi

Trước vận nước đang triền miên đau khổ ?

V́ danh hăo nên không c̣n tủi hổ ?

 

(Đức Phố, ngày 9 tháng 4 năm 2005)

 

Vĩnh Liêm

 

 

* * * * * * * * *

 

(Vietnet)

 

 

NGA`Y DDAU BUO^`N TU?I NHU.C

 

VI~NH LIE^MTha'ng Tu+ to+'i ! Nga`y ddau buo^`n, tu?i nhu.c !
Co' le~ na`o ta go.i “Tha'ng Tu+ vui ”\?
Tha'ng Tu+ buo^`n, ta dda~ la('m nga^.m ngu`i !
Ca`ng ho^? the.n khi chu+a tro`n vie^.c nu+o+'c !

Ai vui the^' \? Sao dda`nh lo`ng khie^'p nhu+o+.c \?
Ba'n linh ho^`n cho lu~ quy? cuo^`ng ddie^n \?
Pha?i vi` danh hay tham vo.ng vi` tie^`n \?
Ma` xo'a bo? nga`y ddau buo^`n, ha^.n tu?i \?

Pha?i cha(ng dda~ thu tie^`n dda^`y nga^.p tu'i
Ne^n kho^ng ma`ng di. nghi. cu?a ngu+o+`i da^n \?
Cu+' ve^nh ve^nh, vi` ta dda~ « Vie^.t ta^n »,
Se~ na('m la^'y he^'t co^.ng ddo^`ng ha?i ngoa.i\.

Thu+`a tie^`n dda^'y, nhu+ng tinh tha^`n ba(ng hoa.i!
Nhie^`u mu+u gian, nhu+ng ke~ ho+? co`n nhie^`u!
Bi. dda^.p tan khi vu+`a mo+'i ra chie^u,
Thi` thu+? ho?i la`m ne^n tro` gi` kha'c\?

O^i ddau ddo+'n! Tha^'y nhu+~ng ngu+o+`i bie^'ng nha'c,
DDang tha^.p tho` la`m « co^' va^'n » cho vui\.
Vui su+o+'ng thay! Sao kho^ng bie^'t nga^.m ngu`i
Tru+o+'c va^.n nu+o+'c ddang trie^`n mie^n ddau kho^? \?

Vi` danh ha~o ne^n kho^ng co`n tu?i ho^? \?

(DDu+'c Pho^', nga`y 9 tha'ng 4 na(m 2005)

Vi~nh Lie^m

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com