QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
QUÁ ĐỦ RỒI ...!!!
 
 
Việt kiều, Việt Cộng, Việt gian
Cả ba đủ sợ, thêm thằng Việt Tân
Bày tṛ kêu gọi ra quân
Về Hoa Thịnh Đốn DIỄN HÀNH TỰ DO
 
Rơ ràng cả lũ ngu ngơ
QUỐC HẬN c̣n đó sao giờ quên đi
Bây lừa được kẻ ngu si
Làm sao Hải Ngoại quên đi ngày này
 
Tháng Tư tủi nhục c̣n đây
Việt Tân cả lũ thương thay dại khờ
Bây mong ḥa với Cộng nô
Mong sao có được Cơ Đồ xẻ chia
 
Chúng bây lừa gạt ai kia
Làm sao che lấp miệng bia loài người
Cộng Đồng Hải Ngoại khắp nơi
Đau buồn Quốc Hận muôn đời không quên
 
 
Nguyễn Vạn Thắng
 
 

(Vietnet)
 

QUA' DDU? RO^`I ...!!!
 

Vie^.t kie^`u, Vie^.t Co^.ng, Vie^.t gian
Ca? ba ddu? so+., the^m tha(`ng Vie^.t Ta^n
Ba`y tro` ke^u go.i ra qua^n
Ve^` Hoa Thi.nh DDo^'n DIE^~N HA`NH TU+. DO

Ro~ ra`ng ca? lu~ ngu ngo+
QUO^'C HA^.N co`n ddo' sao gio+` que^n ddi
Ba^y lu+`a ddu+o+.c ke? ngu si
La`m sao Ha?i Ngoa.i que^n ddi nga`y na`y

Tha'ng Tu+ tu?i nhu.c co`n dda^y
Vie^.t Ta^n ca? lu~ thu+o+ng thay da.i kho+`
Ba^y mong ho`a vo+'i Co^.ng no^
Mong sao co' ddu+o+.c Co+ DDo^` xe? chia

Chu'ng ba^y lu+`a ga.t ai kia
La`m sao che la^'p mie^.ng bia loa`i ngu+o+`i
Co^.ng DDo^`ng Ha?i Ngoa.i kha('p no+i
DDau buo^`n Quo^'c Ha^.n muo^n ddo+`i kho^ng que^n
 

Nguye^~n Va.n Tha('ng
 
 

NguoiVietQuocGia-subscribe@yahoogroups.com
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com