Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

MUÔN MA HỜI SỜ SOẠNG DẮT NHAU ĐI...

NGUYÊN THANH

 

Unicode

Vietnet

 

 

 

 

Trích từ bài "THƯ GỬI CỤ PHAN KHÔI" của Nhà Báo Nguyên Thanh đăng trên Nhật Báo SAIGONUSA ngày 17 Tháng 8, năm 2001 tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

 

 

Mỗi tối một ḿnh ngồi đối diện với cửa sổ nh́n ra “ban công” viết Chuyện Dông Dài, Nguyên Thanh tôi cảm giác như có h́nh bóng của các oan hồn uổng tử đang về lại chung quanh.

 

Các oan hồn uổng tử này, có kẻ chết mà không được “vài lănh đạo”  MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM cho chính thức chết!

 

Có kẻ chết mà không ngờ là bởi bàn tay của “vài lănh đạo”  MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM!

 

Có kẻ chết mà c̣n bị “vài lănh đạo”  MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM bắt phải tiếp tục vào trong nước lănh đạo kháng chiến!

 

Có kẻ chết mà c̣n bị “vài lănh đạo”  MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM bắt phải viết thư chúc Tết đồng bào!

 

Họ như “...Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi”!

 

Thấp thoáng trong đó có cả bóng ma của nhà báo Tú Rua-Lê Triết, tay phải dắt vợ ḿnh đầy máu với những lỗ đạn trổ từ sau lưng ra trước ngực, tay trái ngoắt nhà báo Đạm Phong cũng ḿnh đầy máu me với những vết đạn khiến cho lồng ngực trông giống như cái rổ, và mắt trừng trừng đớn đau uất hận nh́n bạn đồng nghiệp Hoài Điệp Tử khắp người cháy nám đen, v́ bị sát thủ phóng hỏa đốt chết trong ṭa soạn tờ tuần báo Mai, sau khi cẩn thận khóa trái cửa từ bên ngoài!

 

Các oan hồn uổng tử này sau hơn một thập niên bị nhốt “trong trường dạ tối tăm trời đất”, giờ đây đă bắt đầu “có khôn thiêng phảng phất u minh”, nên cảm thấy “hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người”! Họ sờ soạng dắt nhau về để được gần gũi và sưỡi ấm bởi đồng hương. Nhưng tội nghiệp! Nguyên Thanh đoán có lẽ hồn họ giờ đây lại đớn đau thêm v́ đồng hương thờ ơ lạnh nhạt! Đồng hương của họ c̣n đang măi bận gậm bánh ḿ Free nghe văn nghệ chùa... trong một buổi đăng quang đầy ô nhục của Ban Đại Diện Cộng Đồng “Tiếm Danh” vùng Bắc Cali, một Ban Đại Diện hoàn toàn bất chánh, tự phong đắc củ... ḿnh ên, v́ đă bị Ban Tổ Chức Bầu Cử loại ra khỏi cuộc bầu cử v́ tranh cử bất chánh, nhưng vẫn cứ nhất đi.nh... đăng quang! Ở đó, trong cuộc lễ đăng quang ô nhục đó, có những tên Mafia sát thủ cổ cồn cà vạt, ngượng ngùng nở những nụ cười như... tiểu nhân đắc ư tiểu nhân cười.

 

Trong gió đêm, Nguyên Thanh nghe như có tiếng th́ thào vọng về từ cơi âm:

 

“Hởi các đồng hương đồng nghiệp truyền thông! Chúng mày đang ăn những đồng tiền đẩm máu để viết bài ca tụng những tên sát thủ đă giết chết đồng hương và cũng là đồng nghiệp của ḿnh... có ngon không? Có ngon không... hởi đồng hương và đồng nghiệp?”.

 

Rồi có tiếng ai như tiếng nấc hằn học và âm u:

 

“C̣n thằng em khốn kiếp! Tao không cần mày và “vài lănh đạo” MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM truy điệu tao nữa! Chúng mày thương tiếc ǵ tao và những kháng chiến quân đă vị quốc vong thân mà bày tṛ truy điệu! Mười bốn năm dài đằng đẳng... v́ chúng mày mà chúng tao phải làm hồn ma vất vưởng, đói lạnh nơi rừng thiêng nước độc Hạ Lào... chịu khổ quen rồi! Cơ hội đi đầu thai v́ chúng mày mà cũng qua rồi! Bây giờ tao không thể ngửi được cái tṛ “sống th́ em chẳng cho ăn, đến khi anh chết... đợi tẩu tán tài sản xong... mới làm văn tế ruồi!”.

 

 

 

 

( H́nh từ Ông Đỗ Đức Thống, Copenhagen - Denmark. doducthong@yahoo.com )

 

 

 

* * * * * * * * * *
 

 

 

(Vietnet)

 

 

 

Unicode:  http://tailieu0.tripod.com/ThuGoiCuPhanKhoi_unicode.html

Vietnet:    http://tailieu0.tripod.com/ThuGoiCuPhanKhoi_vietnet.html

 

 

 

Mo^~i to^'i mo^.t mi`nh ngo^`i ddo^'i die^.n vo+'i cu+?a so^? nhi`n ra “ban co^ng” vie^'t Chuye^.n Do^ng Da`i, Nguye^n Thanh to^i ca?m gia'c nhu+ co' hi`nh bo'ng cu?a ca'c oan ho^`n uo^?ng tu+? ddang ve^` la.i chung quanh\.


Ca'c oan ho^`n uo^?ng tu+? na`y, co' ke? che^'t ma` kho^ng ddu+o+.c “va`i la~nh dda.o” MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM cho chi'nh thu+'c che^'t!


Co' ke? che^'t ma` kho^ng ngo+` la` bo+?i ba`n tay cu?a “va`i la~nh dda.o”  MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM!


Co' ke? che^'t ma` co`n bi. “va`i la~nh dda.o”  MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM ba('t pha?i tie^'p tu.c va`o trong nu+o+'c la~nh dda.o kha'ng chie^'n!


Co' ke? che^'t ma` co`n bi. “va`i la~nh dda.o”  MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM ba('t pha?i vie^'t thu+ chu'c Te^'t ddo^`ng ba`o!


Ho. nhu+ “...Muo^n ma Ho+`i so+` soa.ng da('t nhau ddi”!


Tha^'p thoa'ng trong ddo' co' ca? bo'ng ma cu?a nha` ba'o Tu' Rua-Le^ Trie^'t, tay pha?i da('t vo+. mi`nh dda^`y ma'u vo+'i nhu+~ng lo^~ dda.n tro^? tu+` sau lu+ng ra tru+o+'c ngu+.c, tay tra'i ngoa('t nha` ba'o DDa.m Phong cu~ng mi`nh dda^`y ma'u me vo+'i nhu+~ng ve^'t dda.n khie^'n cho lo^`ng ngu+.c tro^ng gio^'ng nhu+ ca'i ro^?, va` ma('t tru+`ng tru+`ng ddo+'n ddau ua^'t ha^.n nhi`n ba.n ddo^`ng nghie^.p Hoa`i DDie^.p Tu+? kha('p ngu+o+`i cha'y na'm dden, vi` bi. sa't thu? pho'ng ho?a ddo^'t che^'t trong to`a soa.n to+` tua^`n ba'o Mai, sau khi ca^?n tha^.n kho'a tra'i cu+?a tu+` be^n ngoa`i!


Ca'c oan ho^`n uo^?ng tu+? na`y sau ho+n mo^.t tha^.p nie^n bi. nho^'t “trong tru+o+`ng da. to^'i ta(m tro+`i dda^'t”, gio+` dda^y dda~ ba('t dda^`u “co' kho^n thie^ng pha?ng pha^'t u minh”, ne^n ca?m tha^'y “ho^`n ddo+n pha'ch chie^'c le^nh dde^nh que^ ngu+o+`i”! Ho. so+` soa.ng da('t nhau ve^` dde^? ddu+o+.c ga^`n gu~i va` su+o+~i a^'m bo+?i ddo^`ng hu+o+ng\. Nhu+ng to^.i nghie^.p! Nguye^n Thanh ddoa'n co' le~ ho^`n ho. gio+` dda^y la.i ddo+'n ddau the^m vi` ddo^`ng hu+o+ng tho+` o+ la.nh nha.t! DDo^`ng hu+o+ng cu?a ho. co`n ddang ma~i ba^.n ga^.m ba'nh mi` Free nghe va(n nghe^. chu`a\... trong mo^.t buo^?i dda(ng quang dda^`y o^ nhu.c cu?a Ban DDa.i Die^.n Co^.ng DDo^`ng “Tie^'m Danh” vu`ng Ba('c Cali, mo^.t Ban DDa.i Die^.n hoa`n toa`n ba^'t cha'nh, tu+. phong dda('c cu?\... mi`nh e^n, vi` dda~ bi. Ban To^? Chu+'c Ba^`u Cu+? loa.i ra kho?i cuo^.c ba^`u cu+? vi` tranh cu+? ba^'t cha'nh, nhu+ng va^~n cu+' nha^'t ddi.nh\... dda(ng quang! O+? ddo', trong cuo^.c le^~ dda(ng quang o^ nhu.c ddo', co' nhu+~ng te^n Mafia sa't thu? co^? co^`n ca` va.t, ngu+o+.ng ngu`ng no+? nhu+~ng nu. cu+o+`i nhu+\... tie^?u nha^n dda('c y' tie^?u nha^n cu+o+`i\.


Trong gio' dde^m, Nguye^n Thanh nghe nhu+ co' tie^'ng thi` tha`o vo.ng ve^` tu+` co~i a^m:


“Ho+?i ca'c ddo^`ng hu+o+ng ddo^`ng nghie^.p truye^`n tho^ng! Chu'ng ma`y ddang a(n nhu+~ng ddo^`ng tie^`n dda^?m ma'u dde^? vie^'t ba`i ca tu.ng nhu+~ng te^n sa't thu? dda~ gie^'t che^'t ddo^`ng hu+o+ng va` cu~ng la` ddo^`ng nghie^.p cu?a mi`nh\... co' ngon kho^ng\? Co' ngon kho^ng\... ho+?i ddo^`ng hu+o+ng va` ddo^`ng nghie^.p?”\.


Ro^`i co' tie^'ng ai nhu+ tie^'ng na^'c ha(`n ho.c va` a^m u:


“Co`n tha(`ng em kho^'n kie^'p! Tao kho^ng ca^`n ma`y va` “va`i la~nh dda.o” MA(.T TRA^.N QUO^'C GIA THO^'NG NHA^'T GIA?I PHO'NG VIE^.T NAM truy ddie^.u tao nu+~a! Chu'ng ma`y thu+o+ng tie^'c gi` tao va` nhu+~ng kha'ng chie^'n qua^n dda~ vi. quo^'c vong tha^n ma` ba`y tro` truy ddie^.u! Mu+o+`i bo^'n na(m da`i dda(`ng dda(?ng\... vi` chu'ng ma`y ma` chu'ng tao pha?i la`m ho^`n ma va^'t vu+o+?ng, ddo'i la.nh no+i ru+`ng thie^ng nu+o+'c ddo^.c Ha. La`o\... chi.u kho^? quen ro^`i! Co+ ho^.i ddi dda^`u thai vi` chu'ng ma`y ma` cu~ng qua ro^`i! Ba^y gio+` tao kho^ng the^? ngu+?i ddu+o+.c ca'i tro` “so^'ng thi` em cha(?ng cho a(n, dde^'n khi anh che^'t\... ddo+.i ta^?u ta'n ta`i sa?n xong\... mo+'i la`m va(n te^' ruo^`i!”\.

 

 

* * * * * * * * * *
 


 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com