Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

 

CHUYỆN KỂ SAU 14 NĂM
 

 

 

 

 

From: mylinhng@aol.com;
Date: Mon Jul 30, 2001 4:57 pm
Subject: # Re: Chuye^.n Ke^? Sau 14 Na(m

 

Kính thưa qúy vị,


Nhân đọc Bài Phát Biểu của ông Nguyễn Kim, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của MTQGTNGPVN, trong buổi tiếp xúc với những đại diện giới truyền thông và đồng bào Ngày 28 Tháng 7 Năm 2001 tại San Jose, Bắc California, người viết bài có vài ư kiến được lồng vào trong Bài Phát Biểu và phần Kết Luận như sau:
 

(#1) Nếu nói không đủ bằng chứng để biết chính xác sự hy sinh của ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong một hay hai năm th́ c̣n có thể chấp nhận được, đằng này không đủ bằng chứng tới 14 năm trời là một sự lừa bịp sống sượng của một số lănh đạo MT.
 

(#2) VC đâu có tuyên truyền bịp bợm, và cũng đâu có thổi pḥng ǵ đối với cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Thổi pḥng và tuyên truyền bịp bợm nằm ở ngay cơ quan đầu năo của MT là cứ khăng khăng cho rằng ông Minh c̣n sống và đang lănh đạo cuộc kháng chiến trong suốt 14 năm trời . Và VC cũng không tài nào gây HOANG MANG trong đồng bào và TIÊU DIỆT TINH THẦN ĐẤU TRANH của các Kháng Chiến Quân trong nước và đoàn viên Mặt Trận ở hải ngoại được. Ddi đấu tranh, sống chết là chuyện rất b́nh thường. Chủ tịch mất phó chủ tịch lên thay cũng là chuyện b́nh thường, chẳng có chút ǵ gọi là HOANG MANG như ông Nguyễn Kim nóị Ddấu tranh phải có hy sinh là đương nhiên, lớp người này hy sinh nằm xuống sẽ HUN ĐÚC TINH THẦN ĐẤU TRANH cho lớp người sau . Nói đúng hơn, chính sự dấu nhẹm cái chết của ông Minh mới thật sự gây HOANG MANG và TIÊU DIỆT TINH THẦN ĐẤU TRANH của các Kháng Chiến Quân trong nước và đoàn viên Mặt Trận ở hải ngoại . Bằng chứng là đi đâu đồng bào cũng hỏi về cái chết của Chủ Tịch, đoàn viên MT cứ nhắm mắt nói láo, C̉N SỐNG, th́ bị đồng bào chửi cho là ngu si, đần độn, cuồng tín. C̣n đoàn viên nào bán tín bán nghi "đặt vấn đề th́ bị gán ghép là vô kỷ luật, trục xuất khỏi tổ chức; c̣n bất đồng ư kiến tự ư rút lui th́ cho là phả n bội" (phần trong ngoặc kép được trích từ bài viết Đ̣i Hỏi Phục Hồi Danh Dự của ông Hoàng Trọng Nhân, nguyên là Ủy Viên Ban chấp hành Tổng Vụ Hải Ngoại của MT). Mới đây lănh đạo MT đă đính chính là: "trong Ban Chấp Hành TVHN không có ai là Hoàng Trọng Nhân cả", nhưng khổ nỗi v́ mất NIỀM TIN th́ có mấy ai c̣n tin tưởng vào lời nói của lănh đạo MT nữa, v́ đă dối gạt đồng bào trong suốt 14 năm qua .
 

(#3) Như đă chứng minh ở phần (#2), nếu lănh đạo MT muốn bảo vệ cơ sở và tiếp tục đấu tranh th́ đừng gây HOANG MANG và TIÊU DIỆT TINH THẦN ĐẤU TRANH của các đoàn viên và của các kháng chiến quân. Phần này người ta rất dễ nghi ngờ là lănh đạo MT tiếp tục phục vụ cho quyền lợi và chức vụ cá nhân của các lănh đạo th́ đúng hơn. Nên nhớ 14 năm qua, các lănh đạo MT vẫn giữ nguyên những trọng trách cao nhất trong MT tại hải ngoại . Ai c̣n tin tưởng vào lănh đạo MT ??? Lănh đạo MT có can đảm nhận lănh lỗi lầm và xin từ chức để cứu MT không ??? để cứu lấy danh dự của MT và để lấy lại niềm tin của đồng bào ??? Xin chúng ta ráng kiên nhẫn chờ đợi việc này .
 

(#4) Lấy cái lư do bảo vệ cơ sở và gầy dựng lại bộ phận lănh đạo của MT mà mất 14 năm trời th́ thật là vô lư, ngụy biện. Lư do này chỉ làm tṛ cười cho thiên ha..
 

(#5) Lấy lư do dấu diếm cái chết của ông Minh là đánh lạc hướng bạo quyền VC trong 14 năm cũng là ngụy biện. Đánh lạc hướng VC trong cái chết của ông Minh để gầy dựng lại bộ phận lănh đạo trong ṿng 1 hay 2 năm th́ c̣n có thể chấp nhận được. Việc đánh lạc hướng này nó không mang một ích lợi nào, mà c̣n làm cho VC bũa vây thêm một số anh em khác.
 

(#6) VC nếu có nghi ngờ kết qủa Nam Lào cũng không có lợi ǵ cho MT, nó c̣n vây bũa mạnh hơn để bắt hết các kháng chiến quân c̣n lại .
 

(#7) Lấy lư do nói rằng gia đ́nh của một số chiến hữu không muốn tiết lộ cái chết v́ muốn h́nh ảnh người thân của ḿnh luôn luôn gắn liền với công cuộc đấu tranh cũng vẫn là ngụy biện. Thiệt là nói ngược, có công bố cái chết và có truy điệu th́ h́nh ảnh người thân của ḿnh mới gắn liền với công cuộc đấu tranh chứ. Và thêm nữa, MT là một tổ chức chính trị, đâu thể đi nghe lời xúi của các người thân của các lănh đạo đă hy sinh mà không chịu phân tách, suy xét cho quyền lợi tối thượng của đất nước.
 

Kết Luận: 14 năm dấu diếm cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh để dối gạt đồng bào là một vết nhơ trong lịch sử đấu tranh của toàn dân, vài lănh đạo MT phải chịu trách nhiệm về sự dối gạt này . Đây cũng là một bài học về NIỀM TIN, về sự THÀNH TÍN. Mặt Trận phải có sự thành tín giữa lănh đạo đối với tập thể thành viên, đoàn viên, các thành viên phải có sự thành tín với đồng bào, th́ mới tạo dựng được niềm tin. Và có được niềm tin của đồng bào th́ mới nâng cao được hiệu qủa đấu tranh...
 

...Ngày 30 tháng 7 năm 2001
 

Xin phổ biến tự Do
 

Mylinhng@aol.com
http://come.to/mylinh

http://vnet.org/kesat/mylinh/index.htm

http://members.aol.com/mylinhng/index.html

http://www.ykien


 

* * * * * * * *

 

Vietnet

 

 

CHUYE^.N KE^? SAU 14 NA(M
 

From: mylinhng@aol.com;
Date: Mon Jul 30, 2001 4:57 pm
Subject: # Re: Chuye^.n Ke^? Sau 14 Na(m

 

 

Ki'nh thu+a qu'y vi.,

 

Nha^n ddo.c Ba`i Pha't Bie^?u cu?a o^ng Nguye^~n Kim, To^?ng Vu. Tru+o+?ng To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i cu?a MTQGTNGPVN, trong buo^?i tie^'p xu'c vo+'i nhu+~ng dda.i die^.n gio+'i truye^`n tho^ng va` ddo^`ng ba`o Nga`y 28 Tha'ng 7 Na(m 2001 ta.i San Jose, Ba('c California, ngu+o+`i vie^'t ba`i co' va`i y' kie^'n ddu+o+.c lo^`ng va`o trong Ba`i Pha't Bie^?u va` pha^`n Ke^'t Lua^.n nhu+ sau:

 

(#1) Ne^'u no'i kho^ng ddu? ba(`ng chu+'ng dde^? bie^'t chi'nh xa'c su+. hy sinh cu?a o^ng Chu? ti.ch Hoa`ng Co+ Minh trong mo^.t hay hai na(m thi` co`n co' the^? cha^'p nha^.n ddu+o+.c, dda(`ng na`y kho^ng ddu? ba(`ng chu+'ng to+'i 14 na(m tro+`i la` mo^.t su+. lu+`a bi.p so^'ng su+o+.ng cu?a mo^.t so^' la~nh dda.o MT.

 

(#2) VC dda^u co' tuye^n truye^`n bi.p bo+.m, va` cu~ng dda^u co' tho^?i pho`ng gi` ddo^'i vo+'i ca'i che^'t cu?a Chu? ti.ch Hoa`ng Co+ Minh. Tho^?i pho`ng va` tuye^n truye^`n bi.p bo+.m na(`m o+? ngay co+ quan dda^`u na~o cu?a MT la` cu+' kha(ng kha(ng cho ra(`ng o^ng Minh co`n so^'ng va` ddang la~nh dda.o cuo^.c kha'ng chie^'n trong suo^'t 14 na(m tro+`i . Va` VC cu~ng kho^ng ta`i na`o ga^y HOANG MANG trong ddo^`ng ba`o va` TIE^U DIE^.T TINH THA^`N DDA^'U TRANH cu?a ca'c Kha'ng Chie^'n Qua^n trong nu+o+'c va` ddoa`n vie^n Ma(.t Tra^.n o+? ha?i ngoa.i ddu+o+.c. Ddi dda^'u tranh, so^'ng che^'t la` chuye^.n ra^'t bi`nh thu+o+`ng. Chu? ti.ch ma^'t pho' chu? ti.ch le^n thay cu~ng la` chuye^.n bi`nh thu+o+`ng, cha(?ng co' chu't gi` go.i la` HOANG MANG nhu+ o^ng Nguye^~n Kim no'i. Dda^'u tranh pha?i co' hy sinh la` ddu+o+ng nhie^n, lo+'p ngu+o+`i na`y hy sinh na(`m xuo^'ng se~ HUN DDU'C TINH THA^`N DDA^'U TRANH cho lo+'p ngu+o+`i sau . No'i ddu'ng ho+n, chi'nh su+. da^'u nhe.m ca'i che^'t cu?a o^ng Minh mo+'i tha^.t su+. ga^y HOANG MANG va` TIE^U DIE^.T TINH THA^`N DDA^'U TRANH cu?a ca'c Kha'ng Chie^'n Qua^n trong nu+o+'c va` ddoa`n vie^n Ma(.t Tra^.n o+? ha?i ngoa.i . Ba(`ng chu+'ng la` ddi dda^u ddo^`ng ba`o cu~ng ho?i ve^` ca'i che^'t cu?a Chu? Ti.ch, ddoa`n vie^n MT cu+' nha('m ma('t no'i la'o, CO`N SO^'NG, thi` bi. ddo^`ng ba`o chu+?i cho la` ngu si, dda^`n ddo^.n, cuo^`ng ti'n. Co`n ddoa`n vie^n na`o ba'n ti'n ba'n nghi "dda(.t va^'n dde^` thi` bi. ga'n ghe'p la` vo^ ky? lua^.t, tru.c xua^'t kho?i to^? chu+'c; co`n ba^'t ddo^`ng y' kie^'n tu+. y' ru't lui thi` cho la` pha? n bo^.i" (pha^`n trong ngoa(.c ke'p ddu+o+.c tri'ch tu+` ba`i vie^'t DDo`i Ho?i Phu.c Ho^`i Danh Du+. cu?a o^ng Hoa`ng Tro.ng Nha^n, nguye^n la` U?y Vie^n Ban cha^'p ha`nh To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i cu?a MT). Mo+'i dda^y la~nh dda.o MT dda~ ddi'nh chi'nh la`: "trong Ban Cha^'p Ha`nh TVHN kho^ng co' ai la` Hoa`ng Tro.ng Nha^n ca?", nhu+ng kho^? no^~i vi` ma^'t NIE^`M TIN thi` co' ma^'y ai co`n tin tu+o+?ng va`o lo+`i no'i cu?a la~nh dda.o MT nu+~a, vi` dda~ do^'i ga.t ddo^`ng ba`o trong suo^'t 14 na(m qua .

 

(#3) Nhu+ dda~ chu+'ng minh o+? pha^`n (#2), ne^'u la~nh dda.o MT muo^'n ba?o ve^. co+ so+? va` tie^'p tu.c dda^'u tranh thi` ddu+`ng ga^y HOANG MANG va` TIE^U DIE^.T TINH THA^`N DDA^'U TRANH cu?a ca'c ddoa`n vie^n va` cu?a ca'c kha'ng chie^'n qua^n. Pha^`n na`y ngu+o+`i ta ra^'t de^~ nghi ngo+` la` la~nh dda.o MT tie^'p tu.c phu.c vu. cho quye^`n lo+.i va` chu+'c vu. ca' nha^n cu?a ca'c la~nh dda.o thi` ddu'ng ho+n. Ne^n nho+' 14 na(m qua, ca'c la~nh dda.o MT va^~n giu+~ nguye^n nhu+~ng tro.ng tra'ch cao nha^'t trong MT ta.i ha?i ngoa.i . Ai co`n tin tu+o+?ng va`o la~nh dda.o MT ??? La~nh dda.o MT co' can dda?m nha^.n la~nh lo^~i la^`m va` xin tu+` chu+'c dde^? cu+'u MT kho^ng ??? dde^? cu+'u la^'y danh du+. cu?a MT va` dde^? la^'y la.i nie^`m tin cu?a ddo^`ng ba`o ??? Xin chu'ng ta ra'ng kie^n nha^~n cho+` ddo+.i vie^.c na`y .

 

(#4) La^'y ca'i ly' do ba?o ve^. co+ so+? va` ga^`y du+.ng la.i bo^. pha^.n la~nh dda.o cu?a MT ma` ma^'t 14 na(m tro+`i thi` tha^.t la` vo^ ly', ngu.y bie^.n. Ly' do na`y chi? la`m tro` cu+o+`i cho thie^n ha..

 

(#5) La^'y ly' do da^'u die^'m ca'i che^'t cu?a o^ng Minh la` dda'nh la.c hu+o+'ng ba.o quye^`n VC trong 14 na(m cu~ng la` ngu.y bie^.n. Dda'nh la.c hu+o+'ng VC trong ca'i che^'t cu?a o^ng Minh dde^? ga^`y du+.ng la.i bo^. pha^.n la~nh dda.o trong vo`ng 1 hay 2 na(m thi` co`n co' the^? cha^'p nha^.n ddu+o+.c. Vie^.c dda'nh la.c hu+o+'ng na`y no' kho^ng mang mo^.t i'ch lo+.i na`o, ma` co`n la`m cho VC bu~a va^y the^m mo^.t so^' anh em kha'c.

 

(#6) VC ne^'u co' nghi ngo+` ke^'t qu?a Nam La`o cu~ng kho^ng co' lo+.i gi` cho MT, no' co`n va^y bu~a ma.nh ho+n dde^? ba('t he^'t ca'c kha'ng chie^'n qua^n co`n la.i .

 

(#7) La^'y ly' do no'i ra(`ng gia ddi`nh cu?a mo^.t so^' chie^'n hu+~u kho^ng muo^'n tie^'t lo^. ca'i che^'t vi` muo^'n hi`nh a?nh ngu+o+`i tha^n cu?a mi`nh luo^n luo^n ga('n lie^`n vo+'i co^ng cuo^.c dda^'u tranh cu~ng va^~n la` ngu.y bie^.n. Thie^.t la` no'i ngu+o+.c, co' co^ng bo^' ca'i che^'t va` co' truy ddie^.u thi` hi`nh a?nh ngu+o+`i tha^n cu?a mi`nh mo+'i ga('n lie^`n vo+'i co^ng cuo^.c dda^'u tranh chu+'. Va` the^m nu+~a, MT la` mo^.t to^? chu+'c chi'nh tri., dda^u the^? ddi nghe lo+`i xu'i cu?a ca'c ngu+o+`i tha^n cu?a ca'c la~nh dda.o dda~ hy sinh ma` kho^ng chi.u pha^n ta'ch, suy xe't cho quye^`n lo+.i to^'i thu+o+.ng cu?a dda^'t nu+o+'c.
 

Ke^'t Lua^.n: 14 na(m da^'u die^'m ca'i che^'t cu?a Chu? ti.ch Hoa`ng Co+ Minh dde^? do^'i ga.t ddo^`ng ba`o la` mo^.t ve^'t nho+ trong li.ch su+? dda^'u tranh cu?a toa`n da^n, va`i la~nh dda.o MT pha?i chi.u tra'ch nhie^.m ve^` su+. do^'i ga.t na`y . Dda^y cu~ng la` mo^.t ba`i ho.c ve^` NIE^`M TIN, ve^` su+. THA`NH TI'N. Ma(.t Tra^.n pha?i co' su+. tha`nh ti'n giu+~a la~nh dda.o ddo^'i vo+'i ta^.p the^? tha`nh vie^n, ddoa`n vie^n, ca'c tha`nh vie^n pha?i co' su+. tha`nh ti'n vo+'i ddo^`ng ba`o, thi` mo+'i ta.o du+.ng ddu+o+.c nie^`m tin. Va` co' ddu+o+.c nie^`m tin cu?a ddo^`ng ba`o thi` mo+'i na^ng cao ddu+o+.c hie^.u qu?a dda^'u tranh...

 

...Nga`y 30 tha'ng 7 na(m 2001

Xin pho^? bie^'n tu+. Do

 

Mylinhng@aol.com
http://come.to/mylinh
http://vnet.org/kesat/mylinh/index.htm
http://members.aol.com/mylinhng/index.html
http://www.ykien

 

* * * * * * *

 

 

 

 

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com