QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 

 

LỜI NGƯỜI TỊ NẠN
 

(Riêng gởi đến các bạn thanh niên thanh nữ Việt Nam)

Bấy nay thiên hạ om ṣm
Việt Tân, Việt cộng cha con, một nhà
Cha con rứa, hợp ḥa, hoà hợp
Là vở tuồng có lớp, có lang
Đúng thôi, chiện đă rơ ràng !
Có chi úp mở mà làng tốn hơi ???
Nhưng c̣n chuyện lừa người tị nạn
Th́ có ai mù quáng nữa đâu !
Buôn dân, bán nước, làm giàu
Hậu trường, một lũ hoạt đầu đảo điên !

Hỡi những bạn thanh niên, thanh nữ
Dù tài năng tràn phủ địa cầu
Nhưng mà kinh nghiệm thương đau
Chưa đi qua cơi bể dâu cuộc đời
Để biết rơ con người cộng sản
Là độc tài, tàn ác, bất lương
Mồm th́ dân tộc, quê hương
Tay th́ lóc thịt, nạo xương dân lành!
Nên lầm tưởng cộng lành,cộng tốt
Cộng yêu quê số một trên đời
Con tim chan chứa biển khơi
Bạn không ngờ được những lời gian ngoa
Những ngon ngọt của bà sói đỏ
Của gian hùng, đón gió, thời cơ
Đến khi rơ được chữ NGỜ
Th́ đời cũng đă xác xơ điêu tàn !

Nên bổn phận của làng tị nạn
Là không cho gian ác hại người
Gióng chuông khắp bốn phương trời
Để người nhận diện đười ươi lộng hành
Mong bảo vệ mầm xanh đất nước
Không bị loài bạo ngược ṿ tan
Việt Tân, Việt cộng, Việt gian
Bạn ơi, muốn được vẹn toàn, chạy xa !!!


Tha Hương


 

Vietnet

 

LO+`I NGU+O+`I TI. NA.N


(Rie^ng go+?i dde^'n ca'c ba.n thanh nie^n thanh nu+~ Vie^.t Nam)

Ba^'y nay thie^n ha. om so`m
Vie^.t Ta^n, Vie^.t co^.ng cha con, mo^.t nha`
Cha con ru+'a, ho+.p ho`a, hoa` ho+.p
La` vo+? tuo^`ng co' lo+'p, co' lang
DDu'ng tho^i, chie^.n dda~ ro~ ra`ng !
Co' chi u'p mo+? ma` la`ng to^'n ho+i ???
Nhu+ng co`n chuye^.n lu+`a ngu+o+`i ti. na.n
Thi` co' ai mu` qua'ng nu+~a dda^u !
Buo^n da^n, ba'n nu+o+'c, la`m gia`u
Ha^.u tru+o+`ng, mo^.t lu~ hoa.t dda^`u dda?o ddie^n !

Ho+~i nhu+~ng ba.n thanh nie^n, thanh nu+~
Du` ta`i na(ng tra`n phu? ddi.a ca^`u
Nhu+ng ma` kinh nghie^.m thu+o+ng ddau
Chu+a ddi qua co~i be^? da^u cuo^.c ddo+`i
DDe^? bie^'t ro~ con ngu+o+`i co^.ng sa?n
La` ddo^.c ta`i, ta`n a'c, ba^'t lu+o+ng
Mo^`m thi` da^n to^.c, que^ hu+o+ng
Tay thi` lo'c thi.t, na.o xu+o+ng da^n la`nh!
Ne^n la^`m tu+o+?ng co^.ng la`nh,co^.ng to^'t
Co^.ng ye^u que^ so^' mo^.t tre^n ddo+`i
Con tim chan chu+'a bie^?n kho+i
Ba.n kho^ng ngo+` ddu+o+.c nhu+~ng lo+`i gian ngoa
Nhu+~ng ngon ngo.t cu?a ba` so'i ddo?
Cu?a gian hu`ng, ddo'n gio', tho+`i co+
DDe^'n khi ro~ ddu+o+.c chu+~ NGO+`
Thi` ddo+`i cu~ng dda~ xa'c xo+ ddie^u ta`n !

Ne^n bo^?n pha^.n cu?a la`ng ti. na.n
La` kho^ng cho gian a'c ha.i ngu+o+`i
Gio'ng chuo^ng kha('p bo^'n phu+o+ng tro+`i
DDe^? ngu+o+`i nha^.n die^.n ddu+o+`i u+o+i lo^.ng ha`nh
Mong ba?o ve^. ma^`m xanh dda^'t nu+o+'c
Kho^ng bi. loa`i ba.o ngu+o+.c vo` tan
Vie^.t Ta^n, Vie^.t co^.ng, Vie^.t gian
Ba.n o+i, muo^'n ddu+o+.c ve.n toa`n, cha.y xa !!!


Tha Hu+o+ng


 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com