QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 

KHỈ ĂN THEO TỴ NẠN

(gởi bọn hoạt đầu chính trị làm tay sai tôi
tớ cho đảng cướp csvn, phá hoại công cuộc
đấu tranh của Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại)

Sống rừng rú ! Khỉ quen nhảy nhót !
"Ngày lẫn Đêm" ! Khỉ hót diễn tṛ
Bàng quan thường gọi Khỉ ho,
Bản chất của chúng, ŕnh ṃ chỉa chôm.

Hồ đă ví ! đảng khôn như Khỉ !?
Vào nhà ăn, thợ Kư chẻ đầu ?
Thế là Khỉ hóa thành Trâu !
Ba Đ́nh phơi xác, hồn chầu âm tị

Một lũ Khỉ ! bất tri bất nghĩa !
Dựa đạn bom, gác tía lầu hồng
Đảng xây xương máu chất chồng !
Khỉ ra Hải Ngoại, Đỏ-Hồng ! trồng cây ??

Tṛ lường gạt ! Khỉ bày hủ bít !
Tiền thu gom, chiến dịch "Kinh Tài"
Nhiệt t́nh Tỵ Nạn khẩn khai !
Hội Đoàn, Tổ chức, ai ai cũng làm.

Lũ trí tệ ! Óc tham bạc khối !
Khỉ Ba Đ́nh ! tạo Cối cùng Chày ?
Chiêu bài phản gián đánh ngay ?
"Đông Tiến" hốt trọn ! ṿng vây Khỉ Hồ !??

Tỵ Nạn thấy ! ma cô đă lộ !!
Mất niềm tin, truy tố "lồng đèn"
Việt Tân tự nhận trắng đen
Thế là Xanh Đỏ ! đảng hèn nhúng tay !!

C̣n ǵ nữa ! bịa bày cho lắm !?
Lũ đánh hôi ! con mắm Ba Đ́nh
Ba Mươi năm ! Nước điêu linh !
Khỉ mốc tiếp máu, xác śnh nằm trơ ???

Tṛ Khỉ Đột ! treo cờ cộng sản !
Đảng Việt Tân ! cộng đảng nhị trùng
Cơ Định, Xuân Nghĩa, Thái Hùng !
Kim Hườn, Thanh Chị, ḥa chung máu thù.

Đặng Tiến Dũng ! hỏa mù "Trường Tộ" !
Sách đầu giường, biểu lộ tặc Hồ ?
"Danh nhân" cùng đảng ma cô
Diễn tṛ bưng bít, tội đồ không sai !

Ba bước tiến ! chiêu bài cộng sản !
Ba Mươi năm, lập đảng bên ngoài ?
Tai to ! mặt đá ! nhặng ḍi !
Đổi ngày QUỐC HẬN ! làm tôi giặc Hồ !!

KHAI TRINH
 
 

(Vietnet)

KHI? A(N THEO TY. NA.N

(go+?i bo.n hoa.t dda^`u chi'nh tri. la`m tay sai to^i
to+' cho dda?ng cu+o+'p csvn, pha' hoa.i co^ng cuo^.c
dda^'u tranh cu?a Co^.ng DDo^`ng Ty. Na.n Ha?i Ngoa.i)

So^'ng ru+`ng ru' ! Khi? quen nha?y nho't !
"Nga`y la^~n DDe^m" ! Khi? ho't die^~n tro`
Ba`ng quan thu+o+`ng go.i Khi? ho,
Ba?n cha^'t cu?a chu'ng, ri`nh mo` chi?a cho^m.

Ho^` dda~ vi' ! dda?ng kho^n nhu+ Khi? !?
Va`o nha` a(n, tho+. Ky' che? dda^`u ?
The^' la` Khi? ho'a tha`nh Tra^u !
Ba DDi`nh pho+i xa'c, ho^`n cha^`u a^m ti.

Mo^.t lu~ Khi? ! ba^'t tri ba^'t nghi~a !
Du+.a dda.n bom, ga'c ti'a la^`u ho^`ng
DDa?ng xa^y xu+o+ng ma'u cha^'t cho^`ng !
Khi? ra Ha?i Ngoa.i, DDo?-Ho^`ng ! tro^`ng ca^y ??

Tro` lu+o+`ng ga.t ! Khi? ba`y hu? bi't !
Tie^`n thu gom, chie^'n di.ch "Kinh Ta`i"
Nhie^.t ti`nh Ty. Na.n kha^?n khai !
Ho^.i DDoa`n, To^? chu+'c, ai ai cu~ng la`m.

Lu~ tri' te^. ! O'c tham ba.c kho^'i !
Khi? Ba DDi`nh ! ta.o Co^'i cu`ng Cha`y ?
Chie^u ba`i pha?n gia'n dda'nh ngay ?
"DDo^ng Tie^'n" ho^'t tro.n ! vo`ng va^y Khi? Ho^` !??

Ty. Na.n tha^'y ! ma co^ dda~ lo^. !!
Ma^'t nie^`m tin, truy to^' "lo^`ng dde`n"
Vie^.t Ta^n tu+. nha^.n tra('ng dden
The^' la` Xanh DDo? ! dda?ng he`n nhu'ng tay !!

Co`n gi` nu+~a ! bi.a ba`y cho la('m !?
Lu~ dda'nh ho^i ! con ma('m Ba DDi`nh
Ba Mu+o+i na(m ! Nu+o+'c ddie^u linh !
Khi? mo^'c tie^'p ma'u, xa'c si`nh na(`m tro+ ???

Tro` Khi? DDo^.t ! treo co+` co^.ng sa?n !
DDa?ng Vie^.t Ta^n ! co^.ng dda?ng nhi. tru`ng
Co+ DDi.nh, Xua^n Nghi~a, Tha'i Hu`ng !
Kim Hu+o+`n, Thanh Chi., ho`a chung ma'u thu`.

DDa(.ng Tie^'n Du~ng ! ho?a mu` "Tru+o+`ng To^." !
Sa'ch dda^`u giu+o+`ng, bie^?u lo^. ta(.c Ho^` ?
"Danh nha^n" cu`ng dda?ng ma co^
Die^~n tro` bu+ng bi't, to^.i ddo^` kho^ng sai !

Ba bu+o+'c tie^'n ! chie^u ba`i co^.ng sa?n !
Ba Mu+o+i na(m, la^.p dda?ng be^n ngoa`i ?
Tai to ! ma(.t dda' ! nha(.ng do`i !
DDo^?i nga`y QUO^'C HA^.N ! la`m to^i gia(.c Ho^` !!

KHAI TRINH
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com