Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 
Hồn Người Năm Cũ
Bây Giờ Ở Đâu?

 quanthesu@aol.com
8/15/2001

 

 

From: "Tan Van Nguyen" tnguyen@ureach.com
Date: Wed Aug 15, 2001 2:18 pm -
Subject: Ông Ngô Chí Dũng của Tổ Chức Người Việt Tự Do

Thưa quư vị,

Chúng ta đă được thông báo tin tức về Cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Ông Lê Hồng, Ông Trần Thiện Khải, Ông Vơ Hoàng. Tôi có thắc mắc là số phận của Ông Ngô Chí Dũng, một trong ba nhân vật lănh đạo tổ chức Người Việt Tự Do tại Nhật Bản, người đă trở về Thái Lan cùng lượt để hy sinh xả thân tranh đấu cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nếu quư vị nào có tin tức về Ông Ngô Chí Dũng xin vui ḷng thông báo để mọi người cùng tưởng nhớ đến một anh hùng.

Kính

Nguyễn Văn Tần
Virginia ngay 15 tháng 08 năm 2001

----------------------------

From: Quanthesu@aol.com
Reply-To: ChinhLuan@yahoogroups.com
Subject: Re: [ChinhLuan] Ông Ngô Chí Dũng của Tổ Chức Người Việt Tự Do
Date: Wed, 15 Aug 2001 3:37:09 EDT

Thưa ông Nguyễn,

Theo chổ tôi biết th́ Ngô Trí Dũng đă đi đầu thai kiếp khác hồi năm 82, 83 ǵ đó rồi. Giờ nầy, trên một khoảng đất hoang dă trên đất Thái, rộng khoảng 25 hecta, nằm gần biên giới Miên, nơi mà MT mướn làm "chiến khu" có vài ngôi mộ mà theo cụ Nguyễn Du là: Trải bao thỏ lặn ác tà - Nấm mồ vô chủ ai mà viếng thăm.

Trong những ngôi mộ vô chủ "vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa" ấy, có một ngôi của ông Ngô Trí Dũng. Ông Dũng chết không phải v́ bị bom đạn của bộ đội Miên, CSVN, Thái, KhờMe Đỏ, Khờ Me Xanh mà CHẾT V̀ BỊ ĐÈ XUỐNG TIÊM THUỐC ĐỘC.

Sau chuyến vận động đồng bào ở Nhật của HCM, ông NT Dũng v́ qúa hăng hái, qúa bồng bột nên chấp nhận trở về "chiến khu" chiến đấu. Nhưng đến được "chiến khu" th́ ông Dũng sững sờ, chết điếng người v́ sự thật qúa phủ phàng. Không thấy "chiến khu" với hơn 10,000 tay súng đâu cả. Không thấy cục hậu cần, đài phát thanh kháng chiến, kho vũ khí, kho lương thực, cục quân báo... như HCM nói bên Nhật, mà chỉ có một lô đất nhỏ có cây rừng lưa thưa, vài ba cái cḥi lợp bằng lá cây rừng như cḥi giử ruộng trên cánh đồng bao la của nông dân ở miền Hậu Giang. Kháng chiến quân th́ không hơn 10 người đói rách được tuyển ở trại tị nạn Sông La, Sa-Kiu... Đài phát thanh kháng chiến chỉ là một máy phát sóng đặt bên ngoài hàng rào của trại tị nạn, phát thanh hàng đêm để người trong trại có thể mở radio nghe được, hoặc mướn một chiếc trực thăng của quân đội Thái bay ṿng ṿng phát những tape đă được thâu từ trước. Dân tị nạn trong trại lầm tưởng về thực lực của MT nên có một số bị dụ vào rọ. Qúa phẩn nộ v́ bị lường gạt một cách bỉ ổi, cay đắng nên ông Dũng chửi bới "vụ quốc nội" một trận tơi bời, rồi dứt khoát cuốn gói trở lại Bangkok để về lại Tokyo. Nhưng, hỡi ôi, passport và giấy tờ tùy thân bị "hội đồng kháng chiến toàn quốc" tịch thu mất rồi. Ông Dũng làm dữ, cương quyết trở về lại Nhâ.t. Sợ bị bể mánh, sợ ông Dũng trở ra sẽ nói hết sự thật về "chiến khu", về MT, nên "bộ tư lệnh tiền phương" đành vô cùng đau đớn ra lệnh cho ba anh thanh niên mới tuyển từ trại Song-La đè ông Ngô Trí Dũng xuống, chích cho một phát, tiêu đời. Thân thể của ông Dũng được vùi một cách cẩu thả trước một cái cḥi lá, bên cạnh 4 người khác từ trại Song-La, đang nằm im thim thiếp ngắm trời xanh, v́ họ cũng nằng nặc bỏ "chiến khu" sau khi đến đây được vài ngày.

MT bây giờ là hủ mắm ruốt đang thối ùm lên và chỉ thấy ruồi nhặn bay tới bay lui. Khai tử HCM sau 14 năm lải nhải chối "CHIẾN HỮU CHỦ TỊT ĐANG ÁC LIỆT CHIẾN ĐẤU Ở QUỐC NỘI" là khai tử MT. MT của HCM mà nay HCM chết th́ MT cũng không c̣n. Mà đấu tranh trong giai đoạn nầy, MT không đáp ứng được nhu cầu, hủ mắm thối nầy bị hôi qúa độ rồi.

ĐẢNG VIỆT TÂN. Vâng, CHỈ ĐẢNG VIỆT TÂN MỚI DANH CHÍNH NGÔN THUẬN RA MẶT TRONG CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ MỘT KHI ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP ĐƯỢC BỎ ĐI, HOẶC DÙNG VIỆT TÂN ĐỂ ÂM THẦM THỎA HIỆP VỚI BẠO QUYỀN HÀ NỘI.

Nay mai đây chúng ta sẽ thấy MT đi vào bóng tối của lịch sử kháng chiến và ĐẢNG VIỆT TÂN sẽ ồn ào xuất đầu lộ diê.n. Lại giở tṛ B̀NH VIỆT TÂN NHƯNG VẪN ĐỰNG RƯỢU MẶT TRÂ.N.

Quan Thế Sự

8/15/2001

 

***********

(VIETNET)

(Vietnet)

From: "Tan Van Nguyen" tnguyen@ureach.com
Date: Wed Aug 15, 2001 2:18 pm -
Subject: O^ng Ngo^ Chi' Du~ng cu?a To^? Chu+'c Ngu+o+`i Vie^.t Tu+. Do

Thu+a quy' vi.,

Chu'ng ta dda~ ddu+o+.c tho^ng ba'o tin tu+'c ve^` Cu+.u Pho' DDe^` DDo^'c Hoa`ng Co+ Minh, O^ng Le^ Ho^`ng, O^ng Tra^`n Thie^.n Kha?i, O^ng Vo~ Hoa`ng\. To^i co' tha('c ma('c la` so^' pha^.n cu?a O^ng Ngo^ Chi' Du~ng, mo^.t trong ba nha^n va^.t la~nh dda.o to^? chu+'c Ngu+o+`i Vie^.t Tu+. Do ta.i Nha^.t Ba?n, ngu+o+`i dda~ tro+? ve^` Tha'i Lan cu`ng lu+o+.t dde^? hy sinh xa? tha^n tranh dda^'u cho dda^'t nu+o+'c va` da^n to^.c Vie^.t Nam\.

Ne^'u quy' vi. na`o co' tin tu+'c ve^` O^ng Ngo^ Chi' Du~ng xin vui lo`ng tho^ng ba'o dde^? mo.i ngu+o+`i cu`ng tu+o+?ng nho+' dde^'n mo^.t anh hu`ng\.

Ki'nh
Nguye^~n Va(n Ta^`n
Virginia ngay 15 tha'ng 08 na(m 2001
 

----------------------------
 

From: Quanthesu@aol.com
Reply-To: ChinhLuan@yahoogroups.com
Subject: Re: [ChinhLuan] O^ng Ngo^ Chi' Du~ng cu?a To^? Chu+'c Ngu+o+`i Vie^.t Tu+. Do
Date: Wed, 15 Aug 2001 3:37:09 EDT

Thu+a o^ng Nguye^~n,

Theo cho^? to^i bie^'t thi` Ngo^ Tri' Du~ng dda~ ddi dda^`u thai kie^'p kha'c ho^`i na(m 82, 83 gi` ddo' ro^`i\. Gio+` na^`y, tre^n mo^.t khoa?ng dda^'t hoang da~ tre^n dda^'t Tha'i, ro^.ng khoa?ng 25 hecta, na(`m ga^`n bie^n gio+'i Mie^n, no+i ma` MT mu+o+'n la`m "chie^'n khu" co' va`i ngo^i mo^. ma` theo cu. Nguye^~n Du la`: Tra?i bao tho? la(.n a'c ta` - Na^'m mo^` vo^ chu? ai ma` vie^'ng tha(m\.

Trong nhu+~ng ngo^i mo^. vo^ chu? "vu`i no^ng mo^.t na^'m ma(.c da^`u co? hoa" a^'y, co' mo^.t ngo^i cu?a o^ng Ngo^ Tri' Du~ng\. O^ng Du~ng che^'t kho^ng pha?i vi` bi. bom dda.n cu?a bo^. ddo^.i Mie^n, CSVN, Tha'i, Kho+`Me DDo?, Kho+` Me Xanh ma` CHE^'T VI` BI. DDE` XUO^'NG TIE^M THUO^'C DDO^.C\.

Sau chuye^'n va^.n ddo^.ng ddo^`ng ba`o o+? Nha^.t cu?a HCM, o^ng NT Du~ng vi` qu'a ha(ng ha'i, qu'a bo^`ng bo^.t ne^n cha^'p nha^.n tro+? ve^` "chie^'n khu" chie^'n dda^'u\. Nhu+ng dde^'n ddu+o+.c "chie^'n khu" thi` o^ng Du~ng su+~ng so+`, che^'t ddie^'ng ngu+o+`i vi` su+. tha^.t qu'a phu? pha`ng\. Kho^ng tha^'y "chie^'n khu" vo+'i ho+n 10,000 tay su'ng dda^u ca?\. Kho^ng tha^'y cu.c ha^.u ca^`n, dda`i pha't thanh kha'ng chie^'n, kho vu~ khi', kho lu+o+ng thu+.c, cu.c qua^n ba'o\... nhu+ HCM no'i be^n Nha^.t, ma` chi? co' mo^.t lo^ dda^'t nho? co' ca^y ru+`ng lu+a thu+a, va`i ba ca'i cho`i lo+.p ba(`ng la' ca^y ru+`ng nhu+ cho`i giu+? ruo^.ng tre^n ca'nh ddo^`ng bao la cu?a no^ng da^n o+? mie^`n Ha^.u Giang\. Kha'ng chie^'n qua^n thi` kho^ng ho+n 10 ngu+o+`i ddo'i ra'ch ddu+o+.c tuye^?n o+? tra.i ti. na.n So^ng La, Sa-Kiu\... DDa`i pha't thanh kha'ng chie^'n chi? la` mo^.t ma'y pha't so'ng dda(.t be^n ngoa`i ha`ng ra`o cu?a tra.i ti. na.n, pha't thanh ha`ng dde^m dde^? ngu+o+`i trong tra.i co' the^? mo+? radio nghe ddu+o+.c, hoa(.c mu+o+'n mo^.t chie^'c tru+.c tha(ng cu?a qua^n ddo^.i Tha'i bay vo`ng vo`ng pha't nhu+~ng tape dda~ ddu+o+.c tha^u tu+` tru+o+'c\. Da^n ti. na.n trong tra.i la^`m tu+o+?ng ve^` thu+.c lu+.c cu?a MT ne^n co' mo^.t so^' bi. du. va`o ro.\. Qu'a pha^?n no^. vi` bi. lu+o+`ng ga.t mo^.t ca'ch bi? o^?i, cay dda('ng ne^n o^ng Du~ng chu+?i bo+'i "vu. quo^'c no^.i" mo^.t tra^.n to+i bo+`i, ro^`i du+'t khoa't cuo^'n go'i tro+? la.i Bangkok dde^? ve^` la.i Tokyo\. Nhu+ng, ho+~i o^i, passport va` gia^'y to+` tu`y tha^n bi. "ho^.i ddo^`ng kha'ng chie^'n toa`n quo^'c" ti.ch thu ma^'t ro^`i\. O^ng Du~ng la`m du+~, cu+o+ng quye^'t tro+? ve^` la.i Nha^.t\. So+. bi. be^? ma'nh, so+. o^ng Du~ng tro+? ra se~ no'i he^'t su+. tha^.t ve^` "chie^'n khu", ve^` MT, ne^n "bo^. tu+ le^.nh tie^`n phu+o+ng" dda`nh vo^ cu`ng ddau ddo+'n ra le^.nh cho ba anh thanh nie^n mo+'i tuye^?n tu+` tra.i Song-La dde` o^ng Ngo^ Tri' Du~ng xuo^'ng, chi'ch cho mo^.t pha't, tie^u ddo+`i\. Tha^n the^? cu?a o^ng Du~ng ddu+o+.c vu`i mo^.t ca'ch ca^?u tha? tru+o+'c mo^.t ca'i cho`i la', be^n ca.nh 4 ngu+o+`i kha'c tu+` tra.i Song-La, ddang na(`m im thim thie^'p nga('m tro+`i xanh, vi` ho. cu~ng na(`ng na(.c bo? "chie^'n khu" sau khi dde^'n dda^y ddu+o+.c va`i nga`y\.

MT ba^y gio+` la` hu? ma('m ruo^'t ddang tho^'i u`m le^n va` chi? tha^'y ruo^`i nha(.n bay to+'i bay lui\. Khai tu+? HCM sau 14 na(m la?i nha?i cho^'i "CHIE^'N HU+~U CHU? TI.T DDANG A'C LIE^.T CHIE^'N DDA^'U O+? QUO^'C NO^.I" la` khai tu+? MT\. MT cu?a HCM ma` nay HCM che^'t thi` MT cu~ng kho^ng co`n\. Ma` dda^'u tranh trong giai ddoa.n na^`y, MT kho^ng dda'p u+'ng ddu+o+.c nhu ca^`u, hu? ma('m tho^'i na^`y bi. ho^i qu'a ddo^. ro^`i\.

DDA?NG VIE^.T TA^N\. Va^ng, CHI? DDA?NG VIE^.T TA^N MO+'I DANH CHI'NH NGO^N THUA^.N RA MA(.T TRONG CUO^.C TO^?NG TUYE^?N CU+? MO^.T KHI DDIE^`U 4 HIE^'N PHA'P DDU+O+.C BO? DDI, HOA(.C DU`NG VIE^.T TA^N DDE^? A^M THA^`M THO?A HIE^.P VO+'I BA.O QUYE^`N HA` NO^.I\.

Nay mai dda^y chu'ng ta se~ tha^'y MT ddi va`o bo'ng to^'i cu?a li.ch su+? kha'ng chie^'n va` DDA?NG VIE^.T TA^N se~ o^`n a`o xua^'t dda^`u lo^. die^.n\. La.i gio+? tro` BI`NH VIE^.T TA^N NHU+NG VA^~N DDU+.NG RU+O+.U MA(.T TRA^.N\.

 

Quan The^' Su+.


 

* * * * * * * * *
 

* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com