QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ

 

 

 
 
 

HỎI BÁC BÙI DƯƠNG LIÊM

Mèn ơi, sao bác Dương Liêm
Làm hư cái búa, cái liềm vẹt tân ???

Bác phỏng vấn, bác vần, bác nện
Cứ từng hồi, bác khện, bác thoi
Nước lèo lạnh toát mồ hôi
Bảo nhau: "nồi phở tiêu rồị Uổng ghê" !
Nh́n bác đục, phục nghề bác qúa
Câu hỏi nào cũng lạ, cũng dzui
Bác làm trí ngủ tả tơi
Ngắc nga ngắc ngứ giả nhời từng câu
Chắc trí ngủ, ngủ lâu, quên thức
Nên phát ngôn nghe nực màng tang
Sao không thuyết phục xóm làng
Mà đi đổ tội cho hàng hậu sinh ???
Tại ...lũ trẻ ninh tinh ....đề nghị
Nên vẹt tan mới bị hội đồng
Nếu toàn trí ngủ các ông
Th́ màn b́m bịp thành công dàn trời !

Này, trí ngủ, ông ơi, hăy ngủ
Bởi quê nhà đă đủ tai ương
Dân t́nh thừa thăi đau thương
Cần người đập nát cái phường hồdâm
Chẳng cần kẻ âm thầm chia chác
Chia càng nhiều, càng nát quê thôi
Miệng th́ xót nước thương nôi
Ḷng th́ḥa hợp c̣ mồi, bất nhân
Việc cứu quốc, lấy dân làm trọng
Lấy giang sơn, trung dơng làm đầu
Đừng v́ khanh tướng công hầu
V́ tiền, bịp cả hoàn cầu hỡi ông !!!

Tha Hương


 
 
 

Vietnet
 

HO?I BA'C BU`I DU+O+NG LIE^M

Me`n o+i, sao ba'c Du+o+ng Lie^m
La`m hu+ ca'i bu'a, ca'i lie^`m ve.t ta^n ???

Ba'c pho?ng va^'n, ba'c va^`n, ba'c ne^.n
Cu+' tu+`ng ho^`i, ba'c khe^.n, ba'c thoi
Nu+o+'c le`o la.nh toa't mo^` ho^i
Ba?o nhau: "no^`i pho+? tie^u ro^`i. Uo^?ng ghe^" !
Nhi`n ba'c ddu.c, phu.c nghe^` ba'c qu'a
Ca^u ho?i na`o cu~ng la., cu~ng dzui
Ba'c la`m tri' ngu? ta? to+i
Nga('c nga nga('c ngu+' gia? nho+`i tu+`ng ca^u
Cha('c tri' ngu?, ngu? la^u, que^n thu+'c
Ne^n pha't ngo^n nghe nu+.c ma`ng tang
Sao kho^ng thuye^'t phu.c xo'm la`ng
Ma` ddi ddo^? to^.i cho ha`ng ha^.u sinh ???
Ta.i ...lu~ tre? ninh tinh ....dde^` nghi.
Ne^n ve.t tan mo+'i bi. ho^.i ddo^`ng
Ne^'u toa`n tri' ngu? ca'c o^ng
Thi` ma`n bi`m bi.p tha`nh co^ng da`n tro+`i !

Na`y, tri' ngu?, o^ng o+i, ha~y ngu?
Bo+?i que^ nha` dda~ ddu? tai u+o+ng
Da^n ti`nh thu+`a tha~i ddau thu+o+ng
Ca^`n ngu+o+`i dda^.p na't ca'i phu+o+`ng ho^`da^m
Cha(?ng ca^`n ke? a^m tha^`m chia cha'c
Chia ca`ng nhie^`u, ca`ng na't que^ tho^i
Mie^.ng thi`xo't nu+o+'c thu+o+ng no^i
Lo`ng thi`ho`a ho+.p co` mo^`i, ba^'t nha^n
Vie^.c cu+'u quo^'c, la^'y da^n la`m tro.ng
La^'y giang so+n, trung do~ng la`m dda^`u
DDu+`ng vi` khanh tu+o+'ng co^ng ha^`u
Vi` tie^`n, bi.p ca? hoa`n ca^`u ho+~i o^ng !!!


Tha Hu+o+ng
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com