Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet
 

TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI THẦM LẶNG
 

MAI QUỐC MINH


----- Original Message -----

From: mai.quocminh []
Sent: Wednesday, April 13, 2005 2:14 PM
To: mai.quocminh
Subject: Trả lời 1 câu hỏi thầm lặng

Chào em và thân chào các anh chị em Hậu Duệ Âu Châu

Cám ơn em và các anh chị em đă chuyển cho anh tin tức ở Washington DC vào ngày 30/04/05 tới, do chị DKHằng ở Bỉ phổ biến. Những tin tức đó chỉ nói về những ǵ Việt Tân làm mà thôi, không nói tới những nghi lể của những tổ chức khác.

Theo anh biết tại Washington hôm đó có 3 nghi lể do 3 tổ chức đảm trách.

1. Cộng Đồng Người Việt tại Washington DC và vùng phụ cận

2. Trung Tâm Điều Hợp Đông Bắc (TTDH/DB) của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (TTCSVNCH/HN)

3. Việt Tân (VT) : Ngày đấu tranh cho Tự Do cho VN

Chiều 30/04/05, CDNV/Washington và TTDH/DB/HK sẽ phối hợp để làm hội thảo, biểu t́nh hay ǵ đó, sáng mổi tổ chức làm riêng.

Vấn đề Việt Tân rất phức tạp, anh tóm tắc cho em như sau :

Ngày đấu tranh cho Tự Do cho VN được chuẩn bị hồi mùa xuân 2004 bởi Nghị Hội và thành lập 1 ban tổ chức (Nghị Hội (NH) là 1 tổ chức gồm nhiều các anh chị em trẻ, trong đó có các anh chị em Hậu Duệ của TTCSVNCH, NH thành h́nh từ 15-20 năm về trước tại Washington). BTC phần đông là những hội đoàn và nhân sĩ ở địa phương, không thiên vị 1 tổ chức, đảng phái nào. V́ BTC muốn làm 1 ngày lể to lớn đánh dấu 30 năm bị CSVN đày đọa dân tộc VN, trong lúc t́m phương thức tổ chức và tài chánh, có vài anh chị em trong BTC đề nghị lấy chủ đề là Ngày Tự Do cho VN và sẽ giới thiệu nhiều thuyết tŕnh viên rất nổi tiếng nói về vấn đề nầy (nhưng không cho biết tên) và tài chánh họ bảo đăm sẽ có (nhưng không cho biết nguồn gốc) với bất cứ h́nh thức tổ chức nào. Sau những chuyện mờ ám như thế, và bị dân chúng tỵ nạn phản đối v́ 30/04 là ngày quốc hận, quốc nạn,v.v... chứ kông phải là ngày Tự Do cho VN. 30/04 là ngày Tự Do cho VN đối với CSVN. Sau phải thêm 2 chử Đấu Tranh, nhưng đă trể rồi. Trể là v́ nhiều người dân đă tố cáo các anh chị em trong BTC là người của VT và tổ chức với chủ đề như thế là đề cao CSVN đem lại Tự Do cho VN vào ngày 30/04.

Thật vậy té ra là các anh chị em đề nghị những chuyện đó là thành viên VT mà không nói từ lúc đầu, lợi dụng BTC để làm 1 nghi lể quan trọng cho đảng VT chớ không phải cho nhân dân yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN. Toàn thể thành viên của NH cùng các hội đoàn rút ra khỏi công việc tổ chức, nhưng VT vẩn để tên họ trong ban tổ chức Ngày Đấu Tranh cho Tự Do cho VN làm dân chúng hoan mang. V́ các anh chị em Hậu Duệ không muốn đánh phá tiến triển công việc của VT, dù đă rút ra, nhưng không có công bố chính thức, chỉ yêu cầu VT rút tên họ ra thôi, nhưng VT không làm. TTCSVNCH/HN và các anh chị em khác đành lên tiếng chính thức không có liên hệ ǵ với VT th́ lúc đó VT mới xóa tên họ ra khỏi ban tổ chức.

Đó là những phức tạp trong công cuộc tranh đấu của tụi ḿnh, có những thành phần tranh đấu cho cá nhân họ, cho đảng của họ, cho tổ chức của họ, và 1 số cho dân tộc VN. Đau khổ của dân tộc VN chỉ là 1 môi trường cho họ đấu tranh chứ không phải họ đấu tranh cho dân tộc VN. Anh chưa đề cập tới vấn đề có thật sự đấu tranh chống chế độ CS ở VN hay không.

Dù ǵ đi nữa, lập trường của các anh chị em Hậu Duệ là không bao giờ chống lại tất cả những công cuộc đấu tranh chống chế độ CS tại VN. Nếu những công cuộc đó phù hợp với lập trường, tôn chỉ, th́ các anh chị em tiếp tay vào tổ chức, nếu không th́ các anh chị em không gia nhập, nhưng Không Bao Giờ làm những ǵ để Chống La.i.

Sự thật vẩn là sự thật, các anh chị em phải biết những ǵ đă và đang xảy ra để tiên liệu những ǵ sẽ tới, để bỏ công sức 1 cách chính đáng và hữu hiệu trong những công cuộc đấu tranh cho Tư.Đo Dân-Chủ Nhân-Quyền cho dân tộc VN. V́ vậy, các anh chị em phải trao đổi tin tức và quan niệm lẩn nhau hầu thấu hiểu sự thâ.t.

Nếu các anh chị em thấy bị gạt, bị lầm, th́ sẽ đâm ra chán nản và khí thức đấu tranh sẽ lơi dần với chính nghĩa trong thâm tâm. Đừng làm lợi cho chế độ CSVN. Đừng rớt vào những kế hoạch ấu trĩ của đảng CSVN. Đừng duy tŕ những bối cảnh gia đ́nh, cha mẹ đành bán con tại gia hoặc ra ngoại quốc, người dân phải chụp giựt để sinh sống trong lúc đảng viên CSVN t́m kiếm phương cách chuyển tiền ra xứ ngoài, v.v...

Bổn phận của các anh chị em Hậu Duệ là tiếp tục duy tŕ lư tưởng và chính nghĩa quốc gia qua các sinh hoạt văn hoá, xă hội với cộng đồng người việt, cho thế hệ nối tiếp, vớI người bản xứ và chánh quyền địa phương. Song song với những sinh hoạt đó, tạo 1 thực lực qua sự phát triển nhân sự cùng chí hướng, không phân biệt gia cấp. Đó là bước đầu của những trọng trách của chúng ta.

Anh sẵn sàng trao đổi, bàn thảo, đóng góp cùng với các anh chị em, tại từng quốc gia, những ư kiến đáp ứng với nguyện vọng và chính nghĩa thầm kính trong ḷng qua những chương tŕnh sinh hoạt cựu thể phù hợp với môi trường địa phương.

Chào em và Thân chào các anh chị em Hậu Duệ Âu Châu

Mai quốc Minh
Trung Tâm Phó đặc trách Hậu Duệ
Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

 

* * * * * * * * *

(Vietnet)

----- Original Message -----

From: mai.quocminh []
Sent: Wednesday, April 13, 2005 2:14 PM
To: mai.quocminh
Subject: Tra? lo*`i 1 ca^u ho?i tha^`m la(.ng

Cha`o em va` tha^n cha`o ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. A^u Cha^u

Ca'm o+n em va` ca'c anh chi. em dda~ chuye^?n cho anh tin tu+'c o+? Washington DC va`o nga`y 30/04/05 to+'i, do chi. DKHa(`ng o+? Bi? pho^? bie^'n\. Nhu+~ng tin tu+'c ddo' chi? no'i ve^` nhu+~ng gi` Vie^.t Ta^n la`m ma` tho^i, kho^ng no'i to+'i nhu+~ng nghi le^? cu?a nhu+~ng to^? chu+'c kha'c\.

Theo anh bie^'t ta.i Washington ho^m ddo' co' 3 nghi le^? do 3 to^? chu+'c dda?m tra'ch\.

1\. Co^.ng DDo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t ta.i Washington DC va` vu`ng phu. ca^.n

2\. Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p DDo^ng Ba('c (TTDH/DB) cu?a Ta^.p The^? Chie^'n Si~ VNCH Ha?i Ngoa.i (TTCSVNCH/HN)

3\. Vie^.t Ta^n (VT) : Nga`y dda^'u tranh cho Tu+. Do cho VN

Chie^`u 30/04/05, CDNV/Washington va` TTDH/DB/HK se~ pho^'i ho+.p dde^? la`m ho^.i tha?o, bie^?u ti`nh hay gi` ddo', sa'ng mo^?i to^? chu+'c la`m rie^ng.

Va^'n dde^` Vie^.t Ta^n ra^'t phu+'c ta.p, anh to'm ta('c cho em nhu+ sau :

Nga`y dda^'u tranh cho Tu+. Do cho VN ddu+o+.c chua^?n bi. ho^`i mu`a xua^n 2004 bo+?i Nghi. Ho^.i va` tha`nh la^.p 1 ban to^? chu+'c (Nghi. Ho^.i (NH) la` 1 to^? chu+'c go^`m nhie^`u ca'c anh chi. em tre?, trong ddo' co' ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. cu?a TTCSVNCH, NH tha`nh hi`nh tu+` 15-20 na(m ve^` tru+o+'c ta.i Washington)\. BTC pha^`n ddo^ng la` nhu+~ng ho^.i ddoa`n va` nha^n si~ o+? ddi.a phu+o+ng, kho^ng thie^n vi. 1 to^? chu+'c, dda?ng pha'i na`o\. Vi` BTC muo^'n la`m 1 nga`y le^? to lo+'n dda'nh da^'u 30 na(m bi. CSVN dda`y ddo.a da^n to^.c VN, trong lu'c ti`m phu+o+ng thu+'c to^? chu+'c va` ta`i cha'nh, co' va`i anh chi. em trong BTC dde^` nghi. la^'y chu? dde^` la` Nga`y Tu+. Do cho VN va` se~ gio+'i thie^.u nhie^`u thuye^'t tri`nh vie^n ra^'t no^?i tie^'ng no'i ve^` va^'n dde^` na^`y (nhu+ng kho^ng cho bie^'t te^n) va` ta`i cha'nh ho. ba?o dda~m se~ co' (nhu+ng kho^ng cho bie^'t nguo^`n go^'c) vo+'i ba^'t cu+' hi`nh thu+'c to^? chu+'c na`o\. Sau nhu+~ng chuye^.n mo+` a'm nhu+ the^', va` bi. da^n chu'ng ty. na.n pha?n ddo^'i vi` 30/04 la` nga`y quo^'c ha^.n, quo^'c na.n,v.v\... chu+' ko^ng pha?i la` nga`y Tu+. Do cho VN\. 30/04 la` nga`y Tu+. Do cho VN ddo^'i vo+'i CSVN\. Sau pha?i the^m 2 chu+? DDa^'u Tranh, nhu+ng dda~ tre^? ro^`i\. Tre^? la` vi` nhie^`u ngu+o+`i da^n dda~ to^' ca'o ca'c anh chi. em trong BTC la` ngu+o+`i cu?a VT va` to^? chu+'c vo+'i chu? dde^` nhu+ the^' la` dde^` cao CSVN ddem la.i Tu+. Do cho VN va`o nga`y 30/04\.

Tha^.t va^.y te' ra la` ca'c anh chi. em dde^` nghi. nhu+~ng chuye^.n ddo' la` tha`nh vie^n VT ma` kho^ng no'i tu+` lu'c dda^`u, lo+.i du.ng BTC dde^? la`m 1 nghi le^? quan tro.ng cho dda?ng VT cho+' kho^ng pha?i cho nha^n da^n ye^u chuo^.ng Tu+. Do, Da^n Chu?, Nha^n Quye^`n cho VN\. Toa`n the^? tha`nh vie^n cu?a NH cu`ng ca'c ho^.i ddoa`n ru't ra kho?i co^ng vie^.c to^? chu+'c, nhu+ng VT va^?n dde^? te^n ho. trong ban to^? chu+'c Nga`y DDa^'u Tranh cho Tu+. Do cho VN la`m da^n chu'ng hoan mang\. Vi` ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. kho^ng muo^'n dda'nh pha' tie^'n trie^?n co^ng vie^.c cu?a VT, du` dda~ ru't ra, nhu+ng kho^ng co' co^ng bo^' chi'nh thu+'c, chi? ye^u ca^`u VT ru't te^n ho. ra tho^i, nhu+ng VT kho^ng la`m\. TTCSVNCH/HN va` ca'c anh chi. em kha'c dda`nh le^n tie^'ng chi'nh thu+'c kho^ng co' lie^n he^. gi` vo+'i VT thi` lu'c ddo' VT mo+'i xo'a te^n ho. ra kho?i ban to^? chu+'c\.

DDo' la` nhu+~ng phu+'c ta.p trong co^ng cuo^.c tranh dda^'u cu?a tu.i mi`nh, co' nhu+~ng tha`nh pha^`n tranh dda^'u cho ca' nha^n ho., cho dda?ng cu?a ho., cho to^? chu+'c cu?a ho., va` 1 so^' cho da^n to^.c VN\. DDau kho^? cu?a da^n to^.c VN chi? la` 1 mo^i tru+o+`ng cho ho. dda^'u tranh chu+' kho^ng pha?i ho. dda^'u tranh cho da^n to^.c VN\. Anh chu+a dde^` ca^.p to+'i va^'n dde^` co' tha^.t su+. dda^'u tranh cho^'ng che^' ddo^. CS o+? VN hay kho^ng\.

Du` gi` ddi nu+~a, la^.p tru+o+`ng cu?a ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. la` kho^ng bao gio+` cho^'ng la.i ta^'t ca? nhu+~ng co^ng cuo^.c dda^'u tranh cho^'ng che^' ddo^. CS ta.i VN\. Ne^'u nhu+~ng co^ng cuo^.c ddo' phu` ho+.p vo+'i la^.p tru+o+`ng, to^n chi?, thi` ca'c anh chi. em tie^'p tay va`o to^? chu+'c, ne^'u kho^ng thi` ca'c anh chi. em kho^ng gia nha^.p, nhu+ng Kho^ng Bao Gio+` la`m nhu+~ng gi` dde^? Cho^'ng La.i\.

Su+. tha^.t va^?n la` su+. tha^.t, ca'c anh chi. em pha?i bie^'t nhu+~ng gi` dda~ va` ddang xa?y ra dde^? tie^n lie^.u nhu+~ng gi` se~ to+'i, dde^? bo? co^ng su+'c 1 ca'ch chi'nh dda'ng va` hu+~u hie^.u trong nhu+~ng co^ng cuo^.c dda^'u tranh cho Tu+.-Do Da^n-Chu? Nha^n-Quye^`n cho da^n to^.c VN\. Vi` va^.y, ca'c anh chi. em pha?i trao ddo^?i tin tu+'c va` quan nie^.m la^?n nhau ha^`u
tha^'u hie^?u su+. tha^.t\.

Ne^'u ca'c anh chi. em tha^'y bi. ga.t, bi. la^`m, thi` se~ dda^m ra cha'n na?n va` khi' thu+'c dda^'u tranh se~ lo+i da^`n vo+'i chi'nh nghi~a trong tha^m ta^m\. DDu+`ng la`m lo+.i cho che^' ddo^. CSVN\. DDu+`ng ro+'t va`o nhu+~ng ke^' hoa.ch a^'u tri~ cu?a dda?ng CSVN\. DDu+`ng duy tri` nhu+~ng bo^'i ca?nh gia ddi`nh, cha me. dda`nh ba'n con ta.i gia hoa(.c ra ngoa.i quo^'c, ngu+o+`i da^n pha?i chu.p giu+.t dde^? sinh so^'ng trong lu'c dda?ng vie^n CSVN ti`m kie^'m phu+o+ng ca'ch chuye^?n tie^`n ra xu+' ngoa`i, v.v\...

Bo^?n pha^.n cu?a ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. la` tie^'p tu.c duy tri` ly' tu+o+?ng va` chi'nh nghi~a quo^'c gia qua ca'c sinh hoa.t va(n hoa', xa~ ho^.i vo+'i co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i vie^.t, cho the^' he^. no^'i tie^'p, vo+'I ngu+o+`i ba?n xu+' va` cha'nh quye^`n ddi.a phu+o+ng\. Song song vo+'i nhu+~ng sinh hoa.t ddo', ta.o 1 thu+.c lu+.c qua su+. pha't trie^?n nha^n su+. cu`ng chi' hu+o+'ng, kho^ng pha^n bie^.t gia ca^'p\. DDo' la` bu+o+'c dda^`u cu?a nhu+~ng tro.ng tra'ch cu?a chu'ng ta\.

Anh sa(~n sa`ng trao ddo^?i, ba`n tha?o, ddo'ng go'p cu`ng vo+'i ca'c anh chi. em, ta.i tu+`ng quo^'c gia, nhu+~ng y' kie^'n dda'p u+'ng vo+'i nguye^.n vo.ng va` chi'nh nghi~a tha^`m ki'nh trong lo`ng qua nhu+~ng chu+o+ng tri`nh sinh hoa.t cu+.u the^? phu` ho+.p vo+'i mo^i tru+o+`ng ddi.a phu+o+ng\.

Cha`o em va` Tha^n cha`o ca'c anh chi. em Ha^.u Due^. A^u Cha^u

Mai quo^'c Minh
Trung Ta^m Pho' dda(.c tra'ch Ha^.u Due^.
Trung Ta^m DDie^`u Ho+.p A^u Cha^u
Ta^.p The^? Chie^'n Si~ VNCH Ha?i Ngoa.i

 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

http://tailieu0.tripod.com/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com