QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 

 

GỞI NGƯỜI ĐÓN GIÓ

 

Đón gió mát thành ra gió độc *
Thổi một lèo rễ trốc, cây nghiêng
Hỡi ai ḷng dạ đảo điên
Mở to con mắt nhăn tiền mà coi!
Bấy nhiêu năm giống ṇi khốn khổ
Biển đông kia bia mộ chôn người
Nước hoà máu lệ c̣n tươi
An nhiên, quay mặt anh cười được saỏ!

Kià vực thẳm rừng cao núi biếc
Bao anh hùng dũng kiệt vùi thây
Tháng Tư máu lửa c̣n đây
Cớ sao anh vội tiếp tay giặc Hồ???
Quê ta đó, cơ đồ tan nát
Nh́n lại đi, anh mát ḷng không?
Đau thương đă đủ chất chồng
Trẻ thơ đói sữa, già không no ḷng

Cả dân tộc long đong, cùng khốn
Gái làm nghề bằng vốn trời cho
Trai th́ trộm cướp, đủ tṛ
Học đường ma túy từng kho, khuân vào
Trường học thiếu, nhà lao chẳng thiếu
"Ấm no" là khẩu hiệu mà thôi!
Nói chi đến chuyện xa vời
"TỰ DO, HẠNH PHÚC" là đời trong MƠ!

Cuộc đời thật, mẹ chờ mệt lử
Bán máu ḿnh không đủ nuôi con
Công nhân, ngoại quốc đánh đ̣n
Vu oan hàng hóa mất, c̣n. Nhục không!?
Ruộng đất của nhà nông Đảng chiếm
Xây hotel cho điếm hành nghề
Sân golf cho ngoại quốc thuê
Đô la Đảng , Cán khiêng về đầy bao!

Đấy, nước Việt, đồng bào ta đấy
Kể sơ thôi đă thấy kinh hồn
Sao anh đón gió luồn trôn?
Lương tâm bạc trắng, linh hồn đen thui!
Trở cờ, chực ơn rơi Đảng thí
Đĩ nào tồi bằng đĩ lương tâm
Ngậm tiền Việt Cộng, bán dâm
Hỏi anh có thấy nhục thầm anh chăng?

Anh biết rơ, biết rằng Đảng điếm
Nhưng đồng tiền nó khiến anh đui
Nên anh mất hết tính người
Coi thường tư cách v́ đôi đồng tiền
Người hiếu tử chẳng nên thế đó
Chẳng làm điều bôi nhọ cha, ông
Trồng ǵ, được nấy, đúng không?
Làm điều gian ác chớ mong giàu bền

Lấy Trí Dũng đáp đền tổ quốc
Lấy Lương Tâm làm thước ở đời
Cháu con anh sẽ tốt tươi
Và anh không thẹn với đời mai sau
Theo Cộng sản, anh giàu bao đụn?
Nhưng cháu con anh lụn muôn đời
Tiếp tay, anh giết giống ṇi
Biết không, tội ấy tầy trời, ai tha!?

Tỉnh đi, chưa muộn đâu mà
Tỉnh đi để sống cho ra giống người!


Tha Hương

* Mượn chữ "Gió Ddộc" của nhà thơ Nhân Tâm

 

 

* * * * * * *

(Vietnet)

 

GO+?I NGU+O+`I DDO'N GIO'

 

DDo'n gio' ma't tha`nh ra gio' ddo^.c *
Tho^?i mo^.t le`o re^~ tro^'c, ca^y nghie^ng
Ho+~i ai lo`ng da. dda?o ddie^n
Mo+? to con ma('t nha~n tie^`n ma` coi!
Ba^'y nhie^u na(m gio^'ng no`i kho^'n kho^?
Bie^?n ddo^ng kia bia mo^. cho^n ngu+o+`i
Nu+o+'c hoa` ma'u le^. co`n tu+o+i
An nhie^n, quay ma(.t anh cu+o+`i ddu+o+.c sao?!

Kia` vu+.c tha(?m ru+`ng cao nu'i bie^'c
Bao anh hu`ng du~ng kie^.t vu`i tha^y
Tha'ng Tu+ ma'u lu+?a co`n dda^y
Co+' sao anh vo^.i tie^'p tay gia(.c Ho^`???
Que^ ta ddo', co+ ddo^` tan na't
Nhi`n la.i ddi, anh ma't lo`ng kho^ng?
DDau thu+o+ng dda~ ddu? cha^'t cho^`ng
Tre? tho+ ddo'i su+~a, gia` kho^ng no lo`ng

Ca? da^n to^.c long ddong, cu`ng kho^'n
Ga'i la`m nghe^` ba(`ng vo^'n tro+`i cho
Trai thi` tro^.m cu+o+'p, ddu? tro`
Ho.c ddu+o+`ng ma tu'y tu+`ng kho, khua^n va`o
Tru+o+`ng ho.c thie^'u, nha` lao cha(?ng thie^'u
"A^'m no" la` kha^?u hie^.u ma` tho^i!
No'i chi dde^'n chuye^.n xa vo+`i
"TU+. DO, HA.NH PHU'C" la` ddo+`i trong MO+!

Cuo^.c ddo+`i tha^.t, me. cho+` me^.t lu+?
Ba'n ma'u mi`nh kho^ng ddu? nuo^i con
Co^ng nha^n, ngoa.i quo^'c dda'nh ddo`n
Vu oan ha`ng ho'a ma^'t, co`n. Nhu.c kho^ng!?
Ruo^.ng dda^'t cu?a nha` no^ng DDa?ng chie^'m
Xa^y hotel cho ddie^'m ha`nh nghe^`
Sa^n golf cho ngoa.i quo^'c thue^
DDo^ la DDa?ng , Ca'n khie^ng ve^` dda^`y bao!

DDa^'y, nu+o+'c Vie^.t, ddo^`ng ba`o ta dda^'y
Ke^? so+ tho^i dda~ tha^'y kinh ho^`n
Sao anh ddo'n gio' luo^`n tro^n?
Lu+o+ng ta^m ba.c tra('ng, linh ho^`n dden thui!
Tro+? co+`, chu+.c o+n ro+i DDa?ng thi'
DDi~ na`o to^`i ba(`ng ddi~ lu+o+ng ta^m
Nga^.m tie^`n Vie^.t Co^.ng, ba'n da^m
Ho?i anh co' tha^'y nhu.c tha^`m anh cha(ng?

Anh bie^'t ro~, bie^'t ra(`ng DDa?ng ddie^'m
Nhu+ng ddo^`ng tie^`n no' khie^'n anh ddui
Ne^n anh ma^'t he^'t ti'nh ngu+o+`i
Coi thu+o+`ng tu+ ca'ch vi` ddo^i ddo^`ng tie^`n
Ngu+o+`i hie^'u tu+? cha(?ng ne^n the^' ddo'
Cha(?ng la`m ddie^`u bo^i nho. cha, o^ng
Tro^`ng gi`, ddu+o+.c na^'y, ddu'ng kho^ng?
La`m ddie^`u gian a'c cho+' mong gia`u be^`n

La^'y Tri' Du~ng dda'p dde^`n to^? quo^'c
La^'y Lu+o+ng Ta^m la`m thu+o+'c o+? ddo+`i
Cha'u con anh se~ to^'t tu+o+i
Va` anh kho^ng the.n vo+'i ddo+`i mai sau
Theo Co^.ng sa?n, anh gia`u bao ddu.n?
Nhu+ng cha'u con anh lu.n muo^n ddo+`i
Tie^'p tay, anh gie^'t gio^'ng no`i
Bie^'t kho^ng, to^.i a^'y ta^`y tro+`i, ai tha!?

Ti?nh ddi, chu+a muo^.n dda^u ma`
Ti?nh ddi dde^? so^'ng cho ra gio^'ng ngu+o+`i!


Tha Hu+o+ng


* Mu+o+.n chu+~ "Gio' Ddo^.c" cu?a nha` tho+ Nha^n Ta^m

 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com