QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 
 
 
 

Giáo Khờ, Tướng Tệ


Nực cười truy điệu Bức Tường Đen !
Tử sĩ ghi danh độc chú Sam
Chẳng phải hy sinh Ngày Quốc Hận
Không hề liên hệ Tháng Tư Đen
Giáo khờ nghe xúi VINH danh trật !
Tướng tệ nghĩ sai ĐẢO ngữ gian !
Tập Thể "truy tài" làm chuyện lảng
Quốc gia tử sĩ chết không cam !

 

* * * * * * *

 

Quốc gia tử sĩ chết không cam
Chiến sĩ đưa lưng ắt bị đâm !
Tập Thể phiêu lưu toan phản bạn
Việt Tân dụ dỗ tính làm thân
Truy phong, truy điệu hồn ân nghĩa
Truy hiện, truy tầm bọn ác gian
Ḥa giả chiêu hàng bày độc kế
Việt gian phá hoại thế Ṭan Dân !Nguyễn Chánh Tâm


 
* * * * * * *
 

Vietnet
 

 

Gia'o Kho+`, Tu+o+'ng Te^.

 

Nu+.c cu+o+`i truy d-ie^.u Bu+'c Tu+o+`ng D-en !
Tu+? si~ ghi danh d-o^.c chu' Sam
Cha(?ng pha?i hy sinh Nga`y Quo^'c Ha^.n
Kho^ng he^` lie^n he^. Tha'ng Tu+ D-en
Gia'o kho+` nghe xu'i VINH danh tra^.t !
Tu+o+'ng te^. nghi~ sai D-A?O ngu+~ gian !
Ta^.p The^? "truy ta`i" la`m chuye^.n la?ng
Quo^'c gia tu+? si~ che^'t kho^ng cam !

 

* * * * * * *

 

Quo^'c gia tu+? si~ che^'t kho^ng cam
Chie^'n si~ d-u+a lu+ng a('t bi. d-a^m !
Ta^.p The^? phie^u lu+u toan pha?n ba.n
Vie^.t Ta^n du. do^~ ti'nh la`m tha^n
Truy phong, truy d-ie^.u ho^`n a^n nghi~a
Truy hie^.n, truy ta^`m bo.n a'c gian
Ho`a gia? chie^u ha`ng ba`y d-o^.c ke^'
Vie^.t gian pha' hoa.i the^' To`an Da^n !

 

 

Nguye^~n Cha'nh Ta^m
 

 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com