NHA^N CHU+'NG VE^` MO^.T SU+. THA^.T

DO`NG TA^M TU+ NU+O+'C MA('T

 

 

PHA.M VA(N THA`NH

PHA^`N II
 

 

To^i, Pha.m va(n Tha`nh, 40 tuo^?i, que^ qua'n Bie^n Ho`a, gia ddi`nh go^'c Co^ng gia'o di cu+ na(m 1954\.

 

La`m quen vo+'i sinh hoa.t chie^'n dda^'u cho^'ng Co^.ng sa?n tu+` khi mo+'i thoa't kho?i tuo^?i thie^'u nie^n, 1977, cu`ng vo+'i ca'c ba^.c cha chu' trong Phong tra`o Kha'ng chie^'n Lie^n to^n, ddi.a ba`n hoa.t ddo^.ng la` Mie^`n DDo^ng (Long Kha'nh, Bie^n Hoa`, Thu? DDu+'c...)

 

Na(m 1982 vu+o+.t bie^?n, tham gia lu+.c lu+o+.ng kha'ng chie^'n cu?a tu+o+'ng Hoa`ng Co+ Minh tu+` Phi Lua^.t Ta^n, du+o+'i quye^`n chi? dda.o cu?a chie^'n hu+~u Kim So+n, Tha`nh bo^. tru+o+?ng Bo^. DDa(.c bie^.t Palawan, vo+'i nhie^.m vu. chi`m\.

 

DDe^'n Pha'p na(m 1983, hoa.t ddo^.ng toa`n tho+`i gian cho To^? chu+'c Ma(.t tra^.n Quo^'c gia Tho^'ng nha^'t Gia?i pho'ng Vie^.t Nam (MTQGTNGPVN) tu+` na(m 1984 dde^'n 1988, kho^ng nha^.n ba^'t cu+' mo^.t khoa?n lu+o+ng na`o cu?a Ma(.t tra^.n (MT) ngoa.i tru+` khoa?n tie^`n 400 ddo^-la va`o dda^`u na(m 1985 do Chie^'n hu+~u Cao Va(n giao ta^.n tay dde^? chia xe? chi phi' ddi ddu+o+`ng cho co^ng ta'c Ho`a Lan, DDan Ma.ch, mo^.t co^ng ta'c ke'o da`i suo^'t 5 tha'ng vo+'i nhie^.m vu. tha`nh la^.p la.i co+ so+? MT ta.i Ho`a Lan, lu'c ddo' dda~ tan na't 90% sau co+n ba~o to^' nie^`m tin xa?y ra cuo^'i na(m 1984 giu+~a hai vi. la~nh dda.o cao ca^'p nha^'t tho+`i ba^'y gio+`, o^ng Hoa`ng Co+ Minh va` o^ng Pha.m Va(n Lie^~u\.

 

La` nha^n lu+.c ti`nh nguye^.n phu.c vu. quo^'c no^.i, gia^'y cha^'p thua^.n ky' giu+~a na(m 1985 do o^ng Phan Vu. Quang (tu+'c o^ng Hoa`ng Co+ DDi.nh)\. Chuye^'n ddi ddu+o+.c quye^'t ddi.nh nga`y va`o giu+~a tha'ng 9.1985 vo+'i ve' ma'y bay tu+. tu'c\. Cu`ng ddo+.t ve^` tu+` A^u Cha^u trong tho+`i gian na`y go^`m Tra^`n Quo^'c Hu`ng (cu+.u si~ quan Du`) tu+` DDan-ma.ch, vo~ su+ Vo~ Si~ Hu`ng va` ky~ su+ Nguye^~n Qua?ng Va(n tu+` Pha'p\. Quye^'t ddi.nh ve^` nu+o+'c (tu+'c chie^'n khu) tu+` ca^'p To^?ng Vu. Ha?i Ngoa.i co' thay ddo^?i trong nhu+~ng nga`y cho't: Pha.m Va(n Tha`nh la` to^i bi. o+? la.i Ha?i ngoa.i dde^? tie^'p tu.c thu+? tha'ch(!)

 

Na(m 1988 to^i quye^'t ddi.nh xin ngu+ng co^ng ta'c toa`n tho+`i gian vi` ga^`n nhu+ bi. "tha^'t nghie^.p" trong co^ng ta'c\. Tri`nh ddo^. ho.c va^'n cu?a to^i kho^ng nhie^`u, kho^ng the^? va.ch chie^'n lu+.o+.c, ve~ chie^'n thua^.t cho to^? chu+'c\. Nhu+ng dde^? thi ha`nh chie^'n lu+o+.c chie^'n thua^.t thi` to^? chu+'c na`o cu~ng ca^`n nhu+~ng ngu+o+`i nhu+ chu'ng to^i, nhu+~ng ngu+o+`i thanh nie^n Vie^.t Nam co' ddu? lo`ng tu+. tro.ng da^n to^.c va` co' mo^.t tinh tha^`n dda^'u tranh cho^'ng Co^.ng sa?n cu+o+ng quye^'t, co' ddo+?m lu+o+.c kha? di~ ddu? dde^? ba?o ve^. ly' tu+o+?ng tu+. do trong ba^'t cu+' hoa`n ca?nh na`o\.

 

Nhu+~ng nha^n lu+.c toa`n tho+`i nhu+ va^.y kho^ng the^? xu+? du.ng chi? cho mu.c tie^u "kinh ta`i mo'n" nga`y nga`y ddi ba'n rau, va'c ga.o hay na^'u co+m phu.c vu. ca'c "chie^'n hu+~u dda^'u tranh cuo^'i tua^`n" o+? ca'i dda^'t Paris vo^'n dda^`y nhu+~ng mu+u mo^ chi'nh tri.\. To^i dda~ ro+`i kho?i ddo^.i ngu~ toa`n tho+`i vi` nhu+~ng ly' do nhu+ va^.y, song song vo+'i nhu+~ng ly' do thuo^.c ve^` tinh tha^`n va` ta^m ly' ra^'t ma^~n ca?m\... ma` to^i kho^ng the^? tri`nh ba`y ra o+? dda^y, vi` co' lie^n quan dde^'n ha.nh phu'c cu?a mo^.t so^' gia ddi`nh\. Vi` tra^n tro.ng ha.nh phu'c cu?a tu+`ng gia ddi`nh na`y, to^i buo^.c lo`ng pha?i giu+~ tha'i ddo^. im la(.ng, kho^ng ne^u ra nhu+~ng ly' do ddo'\.

 

To^i cu~ng tin ra(`ng kho^ng ai co' ddu? nha^~n ta^m dde^? ye^u ca^`u to^i pha?i tri`nh ba`y nhu+~ng ddie^`u to^i dda~ kho^ng muo^'n no'i ra, vi` ha.nh phu'c cu?a mo^.t so^' gia ddi`nh nhu+ dda~ ne^u\. Na(m 1989, to^i bi. "sa tha?i" kho?i ha`ng ngu~ MT sau khi ca'c vi. la~nh dda.o cu?a co+ so+? MT ta.i A^u Cha^u va` Paris dda~ "ta^.n ti`nh" bo^i ba^?n danh du+. ca' nha^n to^i, ddo^`ng tho+`i ta^.n ti`nh pha' vo+~ ddo+`i so^'ng gia ddi`nh cu?a vo+. cho^`ng to^i\. Anh chi. em trong gia ddi`nh be^n vo+. to^i bi. chia ra la`m hai vo+'i nhu+~ng e^ che^` ddau ddo+'n dde^'n ta^.n cu`ng\. Trong khi ddo' ca'c vi. la~nh dda.o thi` ha? he^ khi tha^'y to^i ga^`n nhu+ bi. co^ la^.p hoa`n toa`n vo+'i Co^.ng ddo^`ng\. Ca'c ho^.i ddoa`n nghi ky., chie^'n hu+~u de` bi?u, tha^n hu+~u xa la'nh, gia ddi`nh cho^'i tu+`\.

 

Ga^`n mo^.t na(m tro+`i to^i dda~ thu mi`nh trong mo^.t cu+ xa' sinh vie^n nghe`o na`n, cha'n chu+o+`ng dde^'n ta^.n cu`ng ba`i ho.c ve^` con ngu+o+`i\. To^i dda~ muo^'n que^n ddi ta^'t ca?\. Nhu+ng cuo^.c so^'ng va^~n xa?y ra quanh to^i\. Nhu+~ng gian manh ca`ng nga`y ca`ng cuo^`ng ba.o xa?y ra tre^n dda^'t nu+o+'c to^i; nhu+~ng thao thu+'c, nhu+~ng nhu.c nha(`n chie^'n dda^'u va^~n xa?y ra tre^n dda^'t Me., du` pha?i tra? ba(`ng tra(m cay nga`n dda('ng\.

 

DDe^'n khi nhu+~ng to+` ba'o kha't vo.ng tu+` Sa`i-Go`n da.t dde^'n ddu+o+.c ta^`m tay mi`nh, to^i dda~ ba^.t da^.y, gom go'p he^'t su+'c lu+.c co`n la.i, dde^? mong co' the^? la`m ddu+o+.c ddie^`u gi` ddo' cho dda^'t nu+o+'c\. Anh Em chu'ng to^i la.i tu. la.i, nho'm Gio' Vie^.t ra ddo+`i ta.i Paris (ha^`u he^'t dde^`u la` nhu+~ng nha^n su+. tru. co^.t cu?a ddoa`n Va(n nghe^. Kha'ng chie^'n Paris thuo^.c MTQGTNGPVN nhu+~ng na(m 1987 va` 1988)\.

 

DDe^? mong hoa.t ddo^.ng to^'t, Anh Em gom go'p vo^'n hu`n mo^.t co+ so+? kinh doanh\. Va` dda^y co' le~ la` sai la^`m lo+'n nha^'t cu?a to^i va` ca? nho'm\. Chu'ng to^i kho^ng pha?i la` nhu+~ng nha` kinh doanh gio?i, la.i ddi la`m mo^.t co^ng vie^.c thua^`n tu'y kinh doanh dde^? lo cho hoa.t ddo^.ng cu?a DDoa`n\. Chu'ng to^i tha^'t ba.i! DDa~ co' nhie^`u tra^.n cu+o+`i ha? he^ chung quanh chu'ng to^i, cu?a ke? thu` cu~ng co' va` cu?a nhu+~ng ngu+o+`i dda~ tu+`ng la` chie^'n hu+~u cu~ng co'!!!

 

Nho'm Tie^n Long dda~ ra ddo+`i trong hoa`n ca?nh na`y va` to^i cu`ng ky~ su+ Nguye^~n Anh Du~ng, cu+.u si~ quan QLVNCH Le^ Hoa`n So+n dda~ le^n ddu+o+`ng ve^` nu+o+'c, vo+'i kha't vo.ng la`m mo^.t tra^.n lu+?a cha'y ba(`ng bie^?u ti`nh ngay ta.i Sa`i Go`n, dde^? chuye^?n the^' dda^'u tranh ca? trong la^~n ngoa`i nu+o+'c tu+` the^' thu? sang the^' co^ng\. Vi` su+. bo^.i ti'n, chu'ng to^i dda~ tha^'t ba.i va` cha^'p nha^.n ngo^`i tu`\.

 

Nha` tu` co^.ng sa?n dda~ ddo^? le^n tha^n xa'c chu'ng to^i nhu+~ng ddo+'n ddau e^ che^`\. Nhu+ng chi'nh no+i nhu+~ng nha` tu` na`y cu~ng dda~ da.y chu'ng to^i nhu+~ng ba`i ho.c la`m ngu+o+`i quy' gia'\. Tha`y da.y cu?a chu'ng to^i chi'nh la` nhu+~ng ngu+o+`i tu` bi`nh thu+o+`ng nha^'t, nhu+~ng ngu+o+`i tu` vi` ly' do chi'nh tri. la^u na(m nha^'t, trong ddo' co' nhu+~ng ngu+o+`i co`n ra^'t tre?\. Nhu+~ng ngu+o+`i tu+`ng mo^.t tho+`i chung vo+'i to^i mo^.t to^? chu+'c, tu+`ng mo^.t tho+`i so^'ng hie^n ngang giu+~a dda^'t tro+`i bie^n gio+'i La`o Vie^.t va` Tha'i Lan, tu+`ng mo^.t tho+`i co' ra^'t nhie^`u u+o+'c mo+, ra^'t nhie^`u kha't vo.ng\. Ta^'t ca? dde^`u dda~ ra^'t cha'n chu+o+`ng!

 

* Cha'n chu+o+`ng vi` su+. tha^.t ddu+o+.c pho+i ba^`y tro+ tre~n qua'! 

* Cha'n chu+o+`ng vi` ma(.c ca?m bi. tru+o+`ng ky` bo? ro+i! Anh Em dda^u\? Chie^'n hu+~u dda^u\? La~nh dda.o dda^u\? Ma` bie^'t bao na(m, nhu+~ng tie^'ng ke^u tho^'ng thie^'t cu?a ho. dde^`u chi`m va`o que^n la~ng\. Gia ddi`nh ho. vo^'n di~ dda~ kho' kha(n la.i ca`ng kho' kha(n ho+n\. Kho^ng mo^.t lo+`i ho?i tha(m, kho^ng mo^.t mie^'ng qua` (du` nho? nha^'t) dde^? to? chu't a^n ti`nh chie^'n hu+~u\. 

 

Khi bie^'t to^i tu+`ng co' tho+`i chung to^? chu+'c, Anh Em dda~ dde^'n vo+'i nhau, so^'ng chan ho`a vo+'i nhau nhu+ ba't nu+o+'c dda^`y\. Va` mo.i su+. tha^.t dda~ ddu+o+.c mo+? go+~ mo^.t ca'ch tha^.n tro.ng\. To^i vo^ cu`ng ca?m o+n ca'c Anh Em, chu'ng ta dda~ cu`ng nhau chia ngo.t xe? bu`i dde^? ro^`i la.i tie^'p tu.c ddu+'ng le^n, la`m tie^'p co^ng tri`nh co`n dang do+?\. To^i cu~ng ca?m o+n ca'c Anh Em, dda~ gia?i to?a cho chu'ng to^i nhu+~ng tha('c ma('c tu+` la^u in dda^.m trong mo^~i suy nghi~ cu?a chu'ng to^i ta.i ha?i ngoa.i\. Nhu+~ng tha('c ma('c dda~ ddu+a dde^'n vie^.c to^i pha?i bi. sa tha?i kho?i ha`ng ngu~ MTQGTNGPVN na(m 1989\.

 

Ha`ng na(m chu'ng to^i dda~ cu`ng la`m le^~ gio^~ chung cho ca'c anh em dda~ na(`m xuo^'ng trong tra^.n dda'nh Nam La`o, trong ddo' dda(.c bie^.t co' o^ng Hoa`ng Co+ Minh, co' anh Vo~ Hoa`ng, Tru+o+ng Ny, Huy`nh va(n Tie^'n, v.v\... Ca?m o+n ca'c anh dda~ hie^n ngang cha^'p nha^.n tra? gia' dda('t cu`ng vo+'i to^i trong nhu+~ng la^`n nhu+ va^.y\. A^n ti`nh na`y la`m sao que^n ddu+o+.c\? A^n ti`nh na`y la`m sao im la(.ng ddu+o+.c\?

 

DDo' chi'nh la` ly' do ddu+a to^i dde^'n quye^'t ddi.nh ba.ch ho'a su+. tha^.t cu?a 3 cuo^.c xa^m nha^.p (mang te^n DDo^ng Tie^'n 1, 2 va` 3) do MTQGTNGPVN to^? chu+'c\.

 

* Ba.ch ho'a vi` lo`ng tu+. tro.ng cu?a mo^.t Tu` Nha^n Chi'nh Tri., 

* Ba.ch ho'a vi` lu+o+ng ta^m cu?a mo^.t ngu+o+`i ddi dda^'u tranh ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i dda~ na(`m xuo^'ng mo^.t ca'ch vo^ cu`ng anh du~ng tre^n dda^'t la. que^ ngu+o+`i, cho u+o+'c mo+ Da^n to^.c Ha.nh phu'c\. 

* Ba.ch ho'a vi` su+. an nguy cu?a nhu+~ng ngu+o+`i ddang chua^?n bi. lao va`o tra^.n chie^'n du+o+'i su+. ddie^`u ddo^.ng ga^y qua' nhie^`u nghi ngo+` cu?a to^? chu+'c MTQGTNGPVN\.

 

Su+. ba.ch hoa' ddu+o+.c chia la`m hai tho+`i ky`\. Tho+`i ky` thu+' nha^'t, vi` to^n tro.ng quye^`n co^ng bo^' cu?a MA(.T TRA^.N, to^i dda~ vie^'t mo^.t thu+ tay da`i ho+n 40 trang, chu+~ nho?, trong ddo' tri`nh ba`y chi tie^'t ca? ba cuo^.c xa^m nha^.p, va` DDA(.C BIE^.T DDE^` CA^.P DDE^'N NHU+~NG THO^NG TIN QUAN TRO.NG LIE^N QUAN DDE^'N SU+. PHA?N BO^.I CU?A NHU+~NG NHA^NVA^.T CO' TRA'NH NHIE^.M XA^Y DU+.NG DDU+O+`NG DA^Y XA^M NHA^.P CHOCA? BA CUO^.C DDO^NG TIE^'N\.

 

La' thu+ ddu+o+.c vie^'t nga`y 27 tha'ng 11.1998, chu+a dda^`y mo^.t tha'ng sau khi to^i ddu+o+.c Co^.ng sa?n tra? tu+. do, do su+'c e'p cu?a quo^'c te^' va` ddo^`ng ba`o ha?i ngoa.i\. La' thu+ ddu+o+.c go+?i trong vo`ng mo^.t tua^`n sau ddo' dde^'n ddi'ch danh o^ng Nguye^~n Kim\.

O^ng Phan Vu. Quang cu~ng dda~ co' la' thu+ na`y, do o^ng Kim trung chuye^?n\. Trong thu+ to^i cu~ng xa'c ddi.nh ra(`ng to^i chi? co' the^? giu+~ im la(.ng ddu+o+.c (tru+o+'c co^ng lua^.n ba'o chi' truye^`n tho^ng) trong vo`ng 3 dde^'n 5 tha'ng\.

 

Suo^'t trong tho+`i gian na`y, ca'c ca^'p la~nh dda.o cu?a to^? chu+'c MA(.T TRA^.N kho^ng he^` cho to^i bie^'t ro~ ra`ng MA(.T TRA^.N se~ pha?n u+'ng nhu+ the^' na`o ddo^'i vo+'i nhu+~ng dde^` nghi. va` ye^u ca^`u cu?a to^i\.

 

Nga`y 14 tha'ng 4, 1999, to^i ddu+o+.c pho?ng va^'n tru+.c tie^'p tre^n dda`i pha't thanh Que^ Hu+o+ng pha't ddi ta.i California\. Khi ddu+o+.c ho?i ve^` nhu+~ng su+. vie^.c lie^n quan dde^'n o^ng Hoa`ng Co+ Minh tu+. sa't ta.i bie^n gio+'i Vie^.t La`o, to^i dda~ xa'c nha^.n ve^` tho^ng tin na`y\. To^i dda~ ha`nh xu+? ddu'ng vi. tri' cu?a mo^.t ngu+o+`i tu` chi'nh tri. ddo^'i vo+'i mo^.t to^? chu+'c chi'nh tri. la` MTQGTNGPVN trong vie^.c giu+~ su+. im la(.ng nhu+ dda~ hu+'a\. DDo^`ng tho+`i nga`y 14 tha'ng 4, 1999 to^i cu~ng dda~ la`m ddu'ng bo^?n pha^.n cu?a mo^.t "ngu+o+`i tu` chi'nh tri. na('m ro~ su+. tha^.t" tru+o+'c co^ng lua^.n\.

 

Tru+o+'c khi xa?y ra buo^?i pho?ng va^'n, o^ng Tra^`n DDu+'c Tu+o+`ng dda~ go.i ddie^.n thoa.i cho to^i va` dde^` nghi. to^i tra'nh ne' buo^?i pho?ng va^'n\. To^i dda~ tra? lo+`i ro~ ra`ng la` to^i se~ cho.n ca'ch ha`nh xu+? ddu'ng nha^'t, co' lo+.i cho co^ng vie^.c chung\. Sau ddo' o^ng HOA`NG CO+ DDI.NH (PHAN VU. QUANG) co' ddie^.n thoa.i cho to^i dde^'n 7 la^`n trong nga`y\. Lu'c ddo' to^i kho^ng co' ma(.t o+? nha` vi` ddang ba^.n ro^.n co^ng vie^.c chung ta.i Thu.y Si~\. Khi ve^` nha`, kie^?m la.i ma'y nha('n tin, to^i tha^'y co' nhie^`u ddie^`u la`m to^i pha?i suy nghi~\. Suy nghi~ kho^ng pha?i vi` so+., ma` vi` ca?m tha^'y lo nga.i cho tra^.n chie^'n ddang die^~n ra nga`y mo^.t gay ga('t vo+'i ke? thu` chung CS\...

 

Du` ra(`ng ddu+'ng o+? vi. tri' chie^'n dda^'u na`o ddi nu+~a, chu'ng ta cu~ng ra^'t ca^`n hai ddie^`u ca(n ba?n, ddo' la` su+. tha(?ng tha('n va` su+. to^n tro.ng la^~n nhau\. Tha'i ddo^. khi'ch ba'c va` hu` do.a co' the^? co' ta'c du.ng ddu+o+.c vo+'i mo^.t so^' ngu+o+`i, mo^.t so^' tru+o+`ng ho+.p\.

 

Tuy nhie^n, kho^ng pha?i la` hu+~u hie^.u vo+'i mo.i tru+o+`ng ho+.p\.

 

DDu+'ng tru+o+'c ho.ng su'ng va` cu`m xi'ch cu?a che^' ddo^. da~ man Co^.ng sa?n, du` co' so+., to^i va^~n ddu+'ng vu+~ng cu`ng ca'c anh em kha'c va` tuye^n chie^'n "se~ chie^'n dda^'u dde^'n gio.t ma'u cuo^'i cu`ng" ngay ta.i ho^.i tru+o+`ng kie^?m tha?o tra.i DDa^`m DDu`n T5, tru+o+'c ma(.t ta^.p the^? tu` chi'nh tri. va` bo.n Si~ quan An ninh, Pha?n gia'n\. Va^.y thi` nga`y ho^m nay, trong mo^i tru+o+`ng na`y, xin ddu+`ng du`ng ca'ch la`m vie^.c a^'y vo+'i to^i, vi` no' chi? to^'n tho+`i gian vo^ i'ch\.

 

To^i ra^'t muo^'n to^n tro.ng mo.i ngu+o+`i va` xin ha~y giu'p to^i giu+~ ddu+o+.c tro.n ve.n u+o+'c muo^'n ddo'\.

 

Tro+? la.i vie^.c ba.ch ho'a tre^n dda`i pha't thanh Que^ Hu+o+ng\. Sau khi kie^?m la.i ra^'t nhie^`u lo+`i nha('n trong ma'y, to^i dda~ go.i cho o^ng PHAN VU. QUANG, vi` xe't tha^'y ca'ch no'i chuye^.n cu?a o^ng li.ch su+. va` chi' ti`nh\. To^i dda~ xa'c nha^.n vo+'i o^ng PHAN VU. QUANG, la` to^i se~ co^ng bo^' su+. tha^.t ve^` vie^.c o^ng Hoa`ng Co+ Minh dda~ tu+. sa't, cu~ng nhu+ nhu+~ng ca'i che^'t lie^n quan\. DDo^'i vo+'i to^i, nhu+~ng ca'i che^'t lie^n quan la` ddie^`u ra^'t quan tro.ng\. O^ng PHAN VU. QUANG dda~ no'i se~ to^n tro.ng y' kie^'n cu?a to^i va` ngo? y' mo+`i to^i qua San Jose, ddu+'ng tru+o+'c ba`n tho+` tu+o+'ng Minh ta.i nha` o^ng\. To^i hu+'a se~ sa('p xe^'p qua, ne^'u nhu+ ddu+o+.c ba` Hoa`ng Co+ Minh ddo'n tie^'p, bo+?i chu'ng to^i (Tie^n Long Ha?i Ngoa.i) ddang co`n giu+~ chie^'c nanh heo ru+`ng ma` Tha^`y Gia'c Nhie^n dda~ trao ta(.ng Tu+o+'ng Minh nha^n di.p 30.4.1983 ta.i Hoa Ky`\. Chu'ng to^i se~ xin ga(.p Tha^`y Gia'c Nhie^n dde^? nho+` Tha^`y kie^?m ddi.nh xem co' pha?i ddo' chi'nh la` chie^'c nanh ma` Tha^`y dda~ ta(.ng cho tu+o+'ng Minh hay kho^ng\.

 

Chie^'c nanh heo na`y, tu+o+'ng Minh dda~ ta(.ng la.i cho mo^.t ca'n bo^. MA(.T TRA^.N ta.i quo^'c no^.i, te^n Du+o+ng Thanh\. O^ng Du+o+ng Thanh dda~ trao la.i cho kha'ng chie^'n qua^n (KCQ) Ly' Vie^n (cu~ng la` mo^.t tu` nha^n), o^ng Ly' Vie^n sau ddo' dda~ trao cho nho'm Tie^n Long\.

 

La.i tro+? la.i vie^.c ba.ch ho'a tho^ng tin lie^n quan dde^'n MA(.T TRA^.N\. Sau 3 cuo^.c pho?ng va^'n vo+'i dda`i pha't thanh Que^ Hu+o+ng, va` sau khi mo^.t ba`i vie^'t cu?a lua^.t su+ Hoa`ng Duy Hu`ng ta.i Hoa-Ky` ddu+o+.c cha.y tre^n Internet, to^i dda~ ga(.p ra^'t nhie^`u ddie^`u te^' nhi. cu~ng nhu+ phie^`n toa'i xa?y dde^'n cho rie^ng to^i, cu~ng nhu+ gia ddi`nh to^i\. To^i co' the^? chi.u ddu+.ng ddu+o+.c, cu~ng nhu+ dda~ tu+`ng chi.u ddu+.ng tu+` 10 na(m tru+o+'c dde^'n nay, su+. khi'ch ba'c, nhu+ng Me. to^i thi` kho^ng\. Ba` du` sao cu~ng chi? la` mo^.t ngu+o+`i me. ra^'t Vie^.t Nam, ba` dda~ gia^.n va` ra^'t buo^`n phie^`n ve^` to^i\. Vo+. to^i cu~ng va^.y, ngu+o+`i dda`n ba` ye^'u o+'t ddang mang thai o+? tuo^?i 40, ra^'t de^~ bi. xu'c ddo^.ng...!

 

Nga`y 26 tha'ng 4.1999, vu+`a tu+` Ho`a Lan tro+? la.i Pha'p, vi` su+'c e'p cu?a gia ddi`nh, to^i dda~ ddo^`ng y' tie^'p ca'c vi. quan chu+'c cu?a MA(.T TRA^.N ta.i nha` to^i tu+` 1 dde^'n 3 gio+` chie^`u\. Co' ma(.t trong buo^?i ga(.p go+~ na`y la` quy' o^ng Tra^`n DDu+'c Tu+o+`ng, Nguye^~n Ngo.c DDu+'c, Tra^`n Va(n Phu+o+'c va` o^ng Bu`i Trung Tru+.c, anh ruo^.t cu?a vo+. to^i\.

 

Ca'c vi. na`y co' le~ la` nhu+~ng ngu+o+`i hie^?u ro~ ho+n ai he^'t ve^` hoa`n ca?nh gia ddi`nh cu?a to^i\. To^i so^'ng nhu+ the^' na`o\? Vo+. to^i ma.nh ye^'u ra sao\? Con to^i thie^'u tho^'n nhu+~ng gi`, thu+`a tha?i nhu+~ng gi`\? To^i kho^ng ca^`n pha?i da^'u die^'m va` bi`nh tha?n ba?o ve^. quye^'t ddi.nh co^ng bo^' cu?a to^i!

 

So'ng gio' gia ddi`nh dda~ no^?i le^n 5 tie^'ng ddo^`ng ho^` sau phie^n ho.p na`y, lie^n quan dde^'n ba`i vie^'t cu?a o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng\. Co' mo^.t ddie^`u dda~ la`m chi'nh to^i ca?m tha^'y ra^'t day du+'t\. DDo' la` co' mo^.t ddoa.n trong ba`i vie^'t, mo^.t ddoa.n ra^'t nga('n, trong ddo' o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng dda~ go.i ta^'t ca? nhu+~ng ca'n bo^. ca^'p trung cu?a MA(.T TRA^.N ba(`ng mo^.t tu+` ngu+~ ra^'t na(.ng\.

 

Trong tinh tha^`n to^n tro.ng su+. tha^.t, to^i xin ddu+o+.c ba`y to? lo`ng ki'nh tro.ng tuye^.t ddo^'i dde^'n ca'c ca'n bo^. cu?a MTQGTNGPVN, dda~ kie^n ddi.nh dda^'u tranh va` hy sinh ra^'t nhie^`u ta^m huye^'t cho dda.i cuo^.c trong tho+`i gian qua, dda(.c bie^.t la` ca'c ca'n bo^. MA(.T TRA^.N ta.i Ho`a Lan, DDu+'c, va` Pha'p, cu~ng nhu+ mo^.t so^' no+i kha'c\.

 

Ca'c anh, o+? nhu+~ng vi. tri' ca' nha^n hoa`n toa`n ddo^.c la^.p, dda~ ho^~ tro+. to^'i dda cho ke^' hoa.ch Ba?o ve^. Ca'c Tu` nha^n Chi'nh Tri. trong nu+o+'c, tru+o+'c va` sau khi ba?n tha^n to^i ddu+o+.c tu+. do\. DDa^y la` mo^.t tinh tha^`n dda^'u tranh vo^ vi. lo+.i\. DDa(.c bie^.t, ha^`u he^'t ca'c ca'n bo^. MA(.T TRA^.N ta.i A^u Cha^u dde^`u kho^ng he^` nha^.n lu+o+ng tha'ng\.

 

Trong nhu ca^`u ke^'t ho+.p la`m vie^.c chung, to^i dda~ thay ma(.t Ho^.i Tie^n Long tuye^n bo^' ke^'t ho+.p la`m vie^.c cu`ng phong tra`o Quo^'c Da^n Vie^.t Nam Ha`nh DDo^.ng ta.i HoaKy`\. Vi` the^', nhu+~ng ddie^?m ddu'ng sai cu?a o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng, chu'ng to^i cu~ng nha^.n chi.u chung tra'ch nhie^.m\. Mo^.t la^`n nu+~a, ddu+'ng tre^n cu+o+ng vi. ngu+o+`i chi.u tra'ch nhie^.m cu?a to^? chu+'c Tie^n Long, to^i chi'nh thu+'c va` tra^n tro.ng ki'nh go+?i dde^'n ca'c ca'n bo^. MA(.T TRA^.N trung kie^n va` tra^n tro.ng ddo^'i vo+'i To^? Quo^'c Vie^.t Nam lo+`i xin lo^~i cha^n tha`nh nha^'t cu?a to^i, ngu+o+`i pha't ngo^n cu?a to^? chu+'c Tie^n Long\.

 

DDie^?m thu+' hai to^i cu~ng ca^`n xa'c ddi.nh lie^n quan dde^'n ngu+o+`i dda~ sinh tha`nh ra vo+. to^i, ma` to^i va^~n coi nhu+ ngu+o+`i cha thu+' hai\. Bo^' to^i dda~ ma^'t sau nhie^`u na(m la`m vie^.c mie^.t ma`i cho To^? chu+'c, chi? mong u+o+'c so+'m ddu+o+.c nhi`n tha^'y nga`y que^ hu+o+ng thu+.c su+. tu+. do\. O^ng dda~ ma^'t sau nga`y Tu+o+'ng Minh na(`m xuo^'ng ddu'ng 1 na(m va` 15 nga`y\. Khi o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng dde^'n nha` to^i dde^? la`m vie^.c trong chuye^'n co^ng ta'c ta.i A^u Cha^u dda^`u na(m nay, nhi`n tha^'y di a?nh cu?a Bo^' to^i, o^ng dda~ ho?i: "DDa^y co' pha?i la` a?nh cu?a o^ng cu. Bu`i Tri.nh Hu+~u?" To^i tra? lo+`i ddu'ng\. O^ng Hu`ng no'i co' nghe nhie^`u ve^` o^ng cu. cu?a vo+. cho^`ng to^i va` ho?i the^m: "Khi ma^'t, o^ng cu. dda~ co' bie^'t vie^.c tu+o+'ng Minh na(`m xuo^'ng kho^ng?" To^i no'i "Co', o^ng cu. bie^'t ddu+o+.c do mo^.t nguo^`n tho^ng tin cu?a ngu+o+`i La`o, va` do la' thu+ cu?a anh Tra^`n Quo^'c Hu`ng, cu+.u si~ quan Du` dda~ ve^` nu+o+'c cu`ng Tu+o+'ng Minh, cu~ng bi. ba('t va` ddu+o+.c ta.m tha\. O^ng cu. co' ho?i to^i ve^` thu? bu't cu?a Tra^`n Quo^'c Hu`ng va` to^i dda~ xa'c nha^.n la` ddu'ng\. Va`i tua^`n sau o^ng la^m be^.nh ra^'t na(.ng ve^` tha^`n kinh na~o va` qua ddo+`i sau ddo' va`i tha'ng\. Ca'i che^'t cu?a o^ng cu. ga^y ba^'t ngo+` hoa`n toa`n cho mo.i ngu+o+`i, vi` o^ng cu. la` mo^.t ngu+o+`i co' the^? lu+.c ra^'t to^'t\. O^ng cu. co' ta^m ho^`n bao dung vo+'i mo.i ngu+o+`i va` co' mo^.t ta^'m lo`ng vo^ cu`ng thie^'t tha vo+'i dda^'t nu+o+'c..."

 

Co' le~ do co^ng vie^.c la`m qua' ca(ng tha(?ng trong suo^'t tho+`i gian o+? A^u Cha^u ne^n o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng dda~ hie^?u kho^ng hoa`n toa`n ddu'ng su+. tri`nh ba`y cu?a to^i\? - ba`i vie^'t na`y, to^i xin ghi la.i nhu+~ng lo+`i to^i dda~ no'i, ddo^`ng tho+`i xin nha^.n lo^~i vo+'i o^ng Hoa`ng Duy Hu`ng, ne^'u nhu+, do su+. tri`nh ba`y thie^'u ca^?n tha^.n cu?a to^i ma` o^ng dda~ na('m kho^ng ddu+o+.c hoa`n toa`n ddu'ng tinh tha^`n su+. kie^.n\. Vo+'i gia ddi`nh tha^n ye^u, to^i hoa`n toa`n chi.u tra'ch nhie^.m ve^` nhu+~ng ddie^`u co^ng bo^' na`y\.

 

DDe^? ke^'t thu'c ba`i vie^'t na`y, to^i tra^n tro.ng co^ng bo^' pha^`n hai cu?a la' thu+ ma` to^i dda~ go+?i cho ca^'p cao nha^'t To^?ng vu. Ha?i ngoa.i MTQGTNGPVN\. Pha^`n hai na`y ddu+o+.c ba('t dda^`u tu+` ca^u no'i cu?a o^ng Hoa`ng Co+ Minh trong nhu+~ng nga`y cuo^'i cu`ng "O^NG NO'I, SAO TO+'I GIO+` NA`Y VA^~N CHU+A THA^'Y LE^ PHU' SO+N RA DDO'N?"\. 

 

 

* * * * * * * *

 

(Ba`i na`y go^`m 3 pha^`n\. Xin quy' vi. ddo'n ddo.c Pha^`n 2)


 


 
(CO`N TIE^'P)

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com