Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

VIỆT TÂN:
ĐÁNH LẬN CON ĐEN

NGUYỄN PHÚC LIÊN


 

Trong thư của Bác sĩ ĐẶNG VŨ CHẤN ngày 12.04.2005 viết cho Trung Tuớng PHẠM QUỐC THUẦN, Bác sĩ CHẤN không thể không đọc đoạn sau đây của Trung tướng PHẠM QUỐC THUẦN:?Vậy th́, Tại sao ông Tổng Thơ Kư của TTCSVNCHHN đă theo lệnh ai để mà Mời Gọi ?các hội đoàn cựu quân nhân tập trung về Hoa Thịnh Đốn (WA, D.C.) ngày 30-4-05, chùng ngày với ngày VN Freedom March do đảng Việt Tân tổ chức??

Với câu này, Bác sĩ CHẤN phải hiểu rằng Trung Tướng THUẦN đang có nghi ngờ về việc ngầm ăn cánh giữa Việt Tân và ông Tổng Thơ Kư của TTCSVNCHHN. Bác sĩ cũng biết rằng sự nghi ngờ đi đêm ăn cánh này là chia rẽ hàng ngũ Cựu Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Biết như vậy, nhưng trong Lá Thư viết cho Trung Tướng PHẠM QUỐC THUẦN, Bác sĩ đă CỐ T̀NH không tuyên bố một câu để giải tỏa nghi ngờ này. Bác sĩ chỉ cần nói rằng việc Tưởng Niệm trước Tượng Đài Đen không có liên hệ ǵ đến Việt Tân.

Thái độ này của Bác sĩ, một Lănh đạo cao cấp của Việt Tân, cho thấy:

=> Bác sĩ CỐ T̀NH yên lặng, mập mờ đánh lận con đen, để THỦ LỢI cho Việt Tân

=> Bác sĩ thấy sự nghi ngờ, mập mờ, đang gây CHIA RẼ Cộng đồng Cựu Quân Lực VNCH, mà bất chấp điều tai hại này, miễn là Việt Tân thủ lơ.i.

Một Đảng chỉ biết THỦ LỢI cho ḿnh, mà bất chấp quyền lợi chung, th́ làm thế nào tạo được tin tưởng từ quần chúng.

Lá Thư sau đây chứng tỏ tính cách ích kỷ của Việt Tân

"Kính gửi Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn,

Thư của Bác Sĩ gửi dến Trung Tướng Phạm Quốc Thuần gỉai thích lập trường của đảng Việt Tân đă vô t́nh tạo sự ngộ nhận rằng đảng Việt Tân là một thành phần của Ban Tổ Chức buổi lễ truy điệu các anh hùng tử sĩ Việt và Mỹ Ngày Quốc Hận 30/4 tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam.

Điều này hoàn toàn SAI SỰ THẬT và KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN được.

Tôi, TRẦN THIỆN HIỆU, xin KHẲNG ĐỊNH rơ ràng:

Buổi Lễ Truy Điệu anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Ḥa và đồng minh Hoa Kỳ nhân Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn vào sáng ngày Thứ Bảy 30 tháng 4 năm 2005 H̉AN T̉AN do Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại đứng ra tổ chức với sự tham dự của các tướng lănh và cựu chiến binh Hoa Kỳ.

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ một tổ chức hay đảng phái chính trị nào tham gia trong Ban Tổ Chức và chúng tôi KHÔNG MỜI một người nào trong đảng Việt Tân, dù là cán bộ hay đảng viên.

Trân trọng,
Trần Thiện Hiệu
Trưởng Ban Tổ Chức "


Tôi đă viết nhiều về sự mập mờ, không chính danh chính nhân, của Việt Tân đang tạo nghi ngờ khiến Cộng đồng Hải ngoại không tin Việt Tân. Sự mập mờ này đang gây chia rẽ trong Cộng đồng. Ngay từ đầu việc dùng ngày 30 Tháng Tư cho FREEDOM MARCH/ DIỄN HÀNH TỰ DO đă mập mờ hai nghĩa tạo nghi ngờ mà Việt Tân vẫn yên lặng như chịu đấm ăn xôi, như há miệng mắc quai điều ǵ.

Có muốn thủ lợi, th́ tự làm lấy, chứ đừng thủ lợi trên sự đau khổ của người khác. Đừng thủ lợi trên sự chia rẽ hàng ngũ Cựu Quân Lực VNCH, trên sự chia rẽ của Cộng Đồng Hải ngoại do chính ḿnh làm nguyên cớ tạo ra.

NGUYỄN PHÚC LIÊN
* * * * * * * * * * *

(Vietnet)

VIE^.T TA^N:
DDA'NH LA^.N CON DDEN

NGUYE^~N PHU'C LIE^N

 

Trong thu+ cu?a Ba'c si~ DDA(.NG VU~ CHA^'N nga`y 12.04.2005 vie^'t cho Trung Tuo+'ng PHA.M QUO^'C THUA^`N, Ba'c si~ CHA^'N kho^ng the^? kho^ng ddo.c ddoa.n sau dda^y cu?a Trung tu+o+'ng PHA.M QUO^'C THUA^`N:?Va^.y thi`, Ta.i sao o^ng To^?ng Tho+ Ky' cu?a TTCSVNCHHN dda~ theo le^.nh ai dde^? ma` Mo+`i Go.i ?ca'c ho^.i ddoa`n cu+.u qua^n nha^n ta^.p trung ve^` Hoa Thi.nh DDo^'n (WA, D.C.) nga`y 30-4-05, chu`ng nga`y vo+'i nga`y VN Freedom March do dda?ng Vie^.t Ta^n to^? chu+'c??

Vo+'i ca^u na`y, Ba'c si~ CHA^'N pha?i hie^?u ra(`ng Trung Tu+o+'ng THUA^`N ddang co' nghi ngo+` ve^` vie^.c nga^`m a(n ca'nh giu+~a Vie^.t Ta^n va` o^ng To^?ng Tho+ Ky' cu?a TTCSVNCHHN\. Ba'c si~ cu~ng bie^'t ra(`ng su+. nghi ngo+` ddi dde^m a(n ca'nh na`y la` chia re~ ha`ng ngu~ Cu+.u Qua^n Lu+.c Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a\.

Bie^'t nhu+ va^.y, nhu+ng trong La' Thu+ vie^'t cho Trung Tu+o+'ng PHA.M QUO^'C THUA^`N, Ba'c si~ dda~ CO^' TI`NH kho^ng tuye^n bo^' mo^.t ca^u dde^? gia?i to?a nghi ngo+` na`y\. Ba'c si~ chi? ca^`n no'i ra(`ng vie^.c Tu+o+?ng Nie^.m tru+o+'c Tu+o+.ng DDa`i DDen kho^ng co' lie^n he^. gi` dde^'n Vie^.t Ta^n\.

Tha'i ddo^. na`y cu?a Ba'c si~, mo^.t La~nh dda.o cao ca^'p cu?a Vie^.t Ta^n, cho tha^'y:

=> Ba'c si~ CO^' TI`NH ye^n la(.ng, ma^.p mo+` dda'nh la^.n con dden, dde^? THU? LO+.I cho Vie^.t Ta^n

=> Ba'c si~ tha^'y su+. nghi ngo+`, ma^.p mo+`, ddang ga^y CHIA RE~ Co^.ng ddo^`ng Cu+.u Qua^n Lu+.c VNCH, ma` ba^'t cha^'p ddie^`u tai ha.i na`y, mie^~n la` Vie^.t Ta^n thu? lo+.i\.

Mo^.t DDa?ng chi? bie^'t THU? LO+.I cho mi`nh, ma` ba^'t cha^'p quye^`n lo+.i chung, thi` la`m the^' na`o ta.o ddu+o+.c tin tu+o+?ng tu+` qua^`n chu'ng\.

La' Thu+ sau dda^y chu+'ng to? ti'nh ca'ch i'ch ky? cu?a Vie^.t Ta^n

"Ki'nh gu+?i Ba'c Si~ DDa(.ng Vu~ Cha^'n,

Thu+ cu?a Ba'c Si~ gu+?i de^'n Trung Tu+o+'ng Pha.m Quo^'c Thua^`n gi?ai thi'ch la^.p tru+o+`ng cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n dda~ vo^ ti`nh ta.o su+. ngo^. nha^.n ra(`ng dda?ng Vie^.t Ta^n la` mo^.t tha`nh pha^`n cu?a Ban To^? Chu+'c buo^?i le^~ truy ddie^.u ca'c anh hu`ng tu+? si~ Vie^.t va` My~ Nga`y Quo^'c Ha^.n 30/4 ta.i DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m Chie^'n Tranh Vie^.t Nam\.

DDie^`u na`y hoa`n toa`n SAI SU+. THA^.T va` KHO^NG THE^? CHA^'P NHA^.N ddu+o+.c\.

To^i, TRA^`N THIE^.N HIE^.U, xin KHA(?NG DDI.NH ro~ ra`ng:

Buo^?i Le^~ Truy DDie^.u anh hu`ng tu+? si~ Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a va` ddo^`ng minh Hoa Ky` nha^n Nga`y Quo^'c Ha^.n 30 tha'ng 4 ta.i DDa`i Tu+o+?ng Nie^.m Chie^'n Tranh Vie^.t Nam ta.i Hoa Thi.nh DDo^'n va`o sa'ng nga`y Thu+' Ba?y 30 tha'ng 4 na(m 2005 HO`AN TO`AN do Ta^.p The^? Chie^'n Si~ Vie^.t Nam Co^.ng Hoa` Ha?i Ngoa.i ddu+'ng ra to^? chu+'c vo+'i su+. tham du+. cu?a ca'c tu+o+'ng la~nh va` cu+.u chie^'n binh Hoa Ky`\.

HO`AN TO`AN KHO^NG CO' mo^.t to^? chu+'c hay dda?ng pha'i chi'nh tri. na`o tham gia trong Ban To^? Chu+'c va` chu'ng to^i KHO^NG MO+`I mo^.t ngu+o+`i na`o trong dda?ng Vie^.t Ta^n, du` la` ca'n bo^. hay dda?ng vie^n\.

Tra^n tro.ng,
Tra^`n Thie^.n Hie^.u
Tru+o+?ng Ban To^? Chu+'c "


To^i dda~ vie^'t nhie^`u ve^` su+. ma^.p mo+`, kho^ng chi'nh danh chi'nh nha^n, cu?a Vie^.t Ta^n ddang ta.o nghi ngo+` khie^'n Co^.ng ddo^`ng Ha?i ngoa.i kho^ng tin Vie^.t Ta^n\. Su+. ma^.p mo+` na`y ddang ga^y chia re~ trong Co^.ng ddo^`ng\. Ngay tu+` dda^`u vie^.c du`ng nga`y 30 Tha'ng Tu+ cho FREEDOM MARCH/ DIE^~N HA`NH TU+. DO dda~ ma^.p mo+` hai nghi~a ta.o nghi ngo+` ma` Vie^.t Ta^n va^~n ye^n la(.ng nhu+ chi.u dda^'m a(n xo^i, nhu+ ha' mie^.ng ma('c quai ddie^`u gi`\.

Co' muo^'n thu? lo+.i, thi` tu+. la`m la^'y, chu+' ddu+`ng thu? lo+.i tre^n su+. ddau kho^? cu?a ngu+o+`i kha'c\. DDu+`ng thu? lo+.i tre^n su+. chia re~ ha`ng ngu~ Cu+.u Qua^n Lu+.c VNCH, tre^n su+. chia re~ cu?a Co^.ng DDo^`ng Ha?i ngoa.i do chi'nh mi`nh la`m nguye^n co+' ta.o ra\.

NGUYE^~N PHU'C LIE^N* * * * * * * * * * *


 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com