QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 
Tặng: ĐẢNG VỊT T̀M

(muốn treo cờ đỏ, cho tỏ cờ vàng)

Đảng phái chi mô tệ quá rồi
Lập trường di hợm, nói khơi khơi
Luồn trôn Cộng đảng thêm nhơ nhuốc
Đội háng Hồ dê chẳng hổ ngươi
Đen, trắng chẳng phân hai thái cực
Đỏ, vàng muốn trộn một nền trời
Đồng hương tị nạn nghe ngao ngán
Đối lập toan bề cuội đấy thôi !

March 17,2005

NHÂN TÂM
 
 
 

Vietnet
 

Ta(.ng: DDA?NG VI.T TI`M

(muo^'n treo co+` ddo?, cho to? co+` va`ng)
 

DDa?ng pha'i chi mo^ te^. qua' ro^`i
La^.p tru+o+`ng di ho+.m, no'i kho+i kho+i
Luo^`n tro^n Co^.ng dda?ng the^m nho+ nhuo^'c
DDo^.i ha'ng Ho^` de^ cha(?ng ho^? ngu+o+i
DDen, tra('ng cha(?ng pha^n hai tha'i cu+.c
DDo?, va`ng muo^'n tro^.n mo^.t ne^`n tro+`i
DDo^`ng hu+o+ng ti. na.n nghe ngao nga'n
DDo^'i la^.p toan be^` cuo^.i dda^'y tho^i !

March 17,2005

NHA^N TA^M
 
 
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com