QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 

CUỘI TRÂU CÙNG BẢN CHẤT

(Kính họa bài "Tâm T́nh Ngày 30-4"
của Thi Sĩ Trần Bửu Hạnh)


Thằng Cuội theo Trâu đà tán tận
Sống chung chuồng, thế mới là chung

Đảng nhồi sọ ! xào Tim nấu năo
Đưa ra ngoài Hải Ngoại xôn xao
Giành bă Trâu cả lũ phải lao nhao
Nay ra mặt ! biến tà xưng Cuội chánh

Lường gạt được, chúng luôn luôn kiêu hănh
Tṛ phi nhân, cướp của cải, đoạt nhà
Bởi cả tin, chúng hứa hẹn yêu ma
Quá nồng nhiệt, chúng dễ dàng đồng hóạ

Mỹ lên tiếng ! đảng cướp trong tá hỏa
Nên Cuội ngoài, ra mắt để hoàn thành
Chúng tung hô, để kiếm chút bả danh
Chôm Credits, để phịa là tranh đấu

Đảng xảo trá ! khắp năm Châu thấy rơ
Bánh vẽ xưa, ấu trĩ chẳng từ nan
Cảm T́nh Viên ! tôi tớ đứng sắp hàng
Ra sức quậy ! 30 tháng 4 QUỐC HẬN ??

Quyết tẩy chay ! để không c̣n vướng bận
Đ̣i Nhân Quyền, phát khởi tỏ cùng nhau
Tuổi Thanh Xuân là khí thế tự hào
Vạch mặt Cuội ! đang diễn tṛ dân chủ ??? (*)

KHAI TRINH

(*) Hiện nay đảng csvn đẻ ra
đảng đối lập cuội gọi là :
"đảng dân chủ xă hội"TÂM T̀NH NGÀY 30 THÁNG 4

(Gởi Đồng Bào và Tuổi Trẻ trong ngoài
nước, Của Thi Sĩ Trần Bửu Hạnh)

Thử hỏi ḷng ḿnh chưa tán tận
Xin đừng phá hoại ước mơ chung

Đây là cuộc đấu tranh cân năo
Giữa Việt Tân, Việt Cộng xôn xao
Tung hỏa mù ra hải ngoại lao nhao
Tạo dư luận khó phân tà, chánh ?

Chúng khai thác những thành phần kiêu hănh
Tự cho ḿnh là rường cột của nước nhà
Dễ u mê, để bị bọn tà ma
Gây cản trở, tiến tŕnh dân chủ hóạ

Nhưng trong nước Việt Tân đang khai hỏa
Thế "Liên Minh Dân Tộc" đă h́nh thành
Hỡi những ai c̣n mê chữ lợi danh
Hăy thức tỉnh cùng toàn dân tranh đấụ

Ba mươi năm Quốc hờn ai thấy rơ
Máu tuôn rơi trên đường phục quốc gian nan
Không thể nào ôm mối nhục ră hàng
Nghe lời dụ bọn Hồ tinh: măi khóc than Quốc Hận !

Hỡi tuổi trẻ trong, ngoài đang vướng bận
Vượt bức tường ngăn cách nắm tay nhau
Sử lưu danh tuổi trẻ đă anh hào
Ngày Quốc Hận đứng lên đấu tranh cho "Tự Do Dân Chủ".

Trần Bửu Hạnh


 

CUO^.I TRA^U CU`NG BA?N CHA^'T
 
(Ki'nh ho.a ba`i "Ta^m Ti`nh Nga`y 30-4"
cu?a Thi Si~ Tra^`n Bu+?u Ha.nh)
 

Tha(`ng Cuo^.i theo Tra^u dda` ta'n ta^.n
So^'ng chung chuo^`ng, the^' mo+'i la` chung

DDa?ng nho^`i so. ! xa`o Tim na^'u na~o
DDu+a ra ngoa`i Ha?i Ngoa.i xo^n xao
Gia`nh ba~ Tra^u ca? lu~ pha?i lao nhao
Nay ra ma(.t ! bie^'n ta` xu+ng Cuo^.i cha'nh

Lu+o+`ng ga.t ddu+o+.c, chu'ng luo^n luo^n kie^u ha~nh
Tro` phi nha^n, cu+o+'p cu?a ca?i, ddoa.t nha`
Bo+?i ca? tin, chu'ng hu+'a he.n ye^u ma
Qua' no^`ng nhie^.t, chu'ng de^~ da`ng ddo^`ng ho'a.

My~ le^n tie^'ng ! dda?ng cu+o+'p trong ta' ho?a
Ne^n Cuo^.i ngoa`i, ra ma('t dde^? hoa`n tha`nh
Chu'ng tung ho^, dde^? kie^'m chu't ba? danh
Cho^m Credits, dde^? phi.a la` tranh dda^'u

DDa?ng xa?o tra' ! kha('p na(m Cha^u tha^'y ro~
Ba'nh ve~ xu+a, a^'u tri~ cha(?ng tu+` nan
Ca?m Ti`nh Vie^n ! to^i to+' ddu+'ng sa('p ha`ng
Ra su+'c qua^.y ! 30 tha'ng 4 QUO^'C HA^.N !??

Quye^'t ta^?y chay ! dde^? kho^ng co`n vu+o+'ng ba^.n
DDo`i Nha^n Quye^`n, pha't kho+?i to? cu`ng nha
Tuo^?i Thanh Xua^n la` khi' the^' tu+. ha`o
Va.ch ma(.t Cuo^.i ! ddang die^~n tro` da^n chu? ??? (*)

KHAI TRINH
 
(*)  Hie^.n nay dda?ng csvn dde? ra
dda?ng ddo^'i la^.p cuo^.i go.i la` :
"dda?ng da^n chu? xa~ ho^.i"

 

TA^M TI`NH NGA`Y 30 THA'NG 4

(Go+?i DDo^`ng Ba`o va` Tuo^?i Tre? trong ngoa`i
nu+o+'c, Cu?a Thi Si~ Tra^`n Bu+?u Ha.nh)

Thu+? ho?i lo`ng mi`nh chu+a ta'n ta^.n
Xin ddu+`ng pha' hoa.i u+o+'c mo+ chung

DDa^y la` cuo^.c dda^'u tranh ca^n na~o
Giu+~a Vie^.t Ta^n, Vie^.t Co^.ng xo^n xao
Tung ho?a mu` ra ha?i ngoa.i lao nhao
Ta.o du+ lua^.n kho' pha^n ta`, cha'nh ?

Chu'ng khai tha'c nhu+~ng tha`nh pha^`n kie^u ha~nh
Tu+. cho mi`nh la` ru+o+`ng co^.t cu?a nu+o+'c nha`
De^~ u me^, dde^? bi. bo.n ta` ma
Ga^y ca?n tro+?, tie^'n tri`nh da^n chu? ho'a.

Nhu+ng trong nu+o+'c Vie^.t Ta^n ddang khai ho?a
The^' "Lie^n Minh Da^n To^.c" dda~ hi`nh tha`nh
Ho+~i nhu+~ng ai co`n me^ chu+~ lo+.i danh
Ha~y thu+'c ti?nh cu`ng toa`n da^n tranh dda^'u.

Ba mu+o+i na(m Quo^'c ho+`n ai tha^'y ro~
Ma'u tuo^n ro+i tre^n ddu+o+`ng phu.c quo^'c gian nan
Kho^ng the^? na`o o^m mo^'i nhu.c ra~ ha`ng
Nghe lo+`i du. bo.n Ho^` tinh: ma~i kho'c than Quo^'c Ha^.n !

Ho+~i tuo^?i tre? trong, ngoa`i ddang vu+o+'ng ba^.n
Vu+o+.t bu+'c tu+o+`ng nga(n ca'ch na('m tay nhau
Su+? lu+u danh tuo^?i tre? dda~ anh ha`o
Nga`y Quo^'c Ha^.n ddu+'ng le^n dda^'u tranh cho "Tu+. Do Da^n Chu?".

Tra^`n Bu+?u Ha.nh

 
 
* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN

 

 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com