QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
 
NHỮNG THẰNG CUỘI 
BÁM ĐÍT TRÂU !

(gởi bọn Việt Gian diễn tṛ làm lợi cho
đảng cướp csvn, phá hoại công cuộc đấu
tranh của Cộng Đồng Tị Nạn Hải Ngoại)

Ba Mươi năm đủ, cướp hoành hành !
Bịt miệng nhân dân, đỏ nói xanh !
Lănh thổ hiến dâng, c̣n cúi lạy !
Để rồi ngậm miệng, chịu lưu manh !!

Đồng bào chán ngán ! thảy đều khinh
Chủ nghĩa ác gian ! Hồ cáo tinh !
Thế giới "Quan Tâm" ! nhà nước cuội !
Cao Kỳ ! Nhất Hạnh ! hết đường binh !!

Cuội bám đít Trâu ! chịu ló đầu !
Gió tanh mưa máu đă từ lâu
Bôi tro Tị Nạn ! vô liêm sĩ (1)
Ngồi gốc cây đa ! mặt đỏ ngầu ???

Ba Mươi ! QUỐC HẬN ! một con người !
Ngũ Tạng Đủ ! Cần ! Có ! hổ ngươi !
Sử sách máu xương, trơ tủi nhục !
"Việt Tân" "Dân Tộc" ! cuội Ba Mươi !!

Hỏa mù phân hóa ! tạo điêu linh !
Cũng chữ "Tự Do" bởi xác śnh !
Xỏ lá gian manh ! coi trắng trợn !
Mưu đồ bịp bợm, Trong Ngoài khinh !?

Đả đảo ! tẩy chay ! lũ mặt dày !
Đảng tồi ! đảng cuội ! đảng đu dây !
Con buôn chính trị, ṇi vong bản !
Thành tích chi đâu ?? Hải Ngoại này ???
 

KHAI TRINH


 
NHU+~NG THA(`NG CUO^.I 
BA'M DDI'T TRA^U !

(go+?i bo.n Vie^.t Gian die^~n tro` la`m lo+.i cho
dda?ng cu+o+'p csvn, pha' hoa.i co^ng cuo^.c dda^'u
tranh cu?a Co^.ng DDo^`ng Ti. Na.n Ha?i Ngoa.i)

Ba Mu+o+i na(m ddu?, cu+o+'p hoa`nh ha`nh !
Bi.t mie^.ng nha^n da^n, ddo? no'i xanh !
La~nh tho^? hie^'n da^ng, co`n cu'i la.y !
DDe^? ro^`i nga^.m mie^.ng, chi.u lu+u manh !!

DDo^`ng ba`o cha'n nga'n ! tha?y dde^`u khinh
Chu? nghi~a a'c gian ! Ho^` ca'o tinh !
The^' gio+'i "Quan Ta^m" ! nha` nu+o+'c cuo^.i !
Cao Ky` ! Nha^'t Ha.nh ! he^'t ddu+o+`ng binh !!

Cuo^.i ba'm ddi't Tra^u ! chi.u lo' dda^`u !
Gio' tanh mu+a ma'u dda~ tu+` la^u
Bo^i tro Ti. Na.n ! vo^ lie^m si~ (1)
Ngo^`i go^'c ca^y dda ! ma(.t ddo? nga^`u ???

Ba Mu+o+i ! QUO^'C HA^.N ! mo^.t con ngu+o+`i !
Ngu~ Ta.ng DDu? ! Ca^`n ! Co' ! ho^? ngu+o+i !
Su+? sa'ch ma'u xu+o+ng, tro+ tu?i nhu.c !
"Vie^.t Ta^n" "Da^n To^.c" ! cuo^.i Ba Mu+o+i !!

Ho?a mu` pha^n ho'a ! ta.o ddie^u linh !
Cu~ng chu+~ "Tu+. Do" bo+?i xa'c si`nh !
Xo? la' gian manh ! coi tra('ng tro+.n !
Mu+u ddo^` bi.p bo+.m, Trong Ngoa`i khinh !?

DDa? dda?o ! ta^?y chay ! lu~ ma(.t da`y !
DDa?ng to^`i ! dda?ng cuo^.i ! dda?ng ddu da^y !
Con buo^n chi'nh tri., no`i vong ba?n !
Tha`nh ti'ch chi dda^u ?? Ha?i Ngoa.i na`y ???
 

KHAI TRINH


 
 
* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com