Chuye^.n Do^ng Da`i

 

 

Lo+`i que^ go'p nha(.t do^ng da`i
Mua vui cu~ng ddu+o+.c mo^.t va`i tro^'ng canh

(NGUYE^~N DU)

 

 
CU?I DDA^.U NA^'U DDA^.U !

 


NGUYE^N THANH
27/8/2001

 

 

Ma(.t Tra^.n - Vie^.t Ta^n - Lie^n Minh - Ho^.i
Chuye^n Gia
chuye^n tri.: pho+? - ngo` gai

 

(Tho+ cu?a Nguye^n Thanh la`m theo the^? “Bu't Tre`”)


 


Ki'nh thu+a quy' ddo^.c gia?;


Nguye^n Thanh to^i tru+o+'c khi la`m mo^.t\... tra^.n ngu? li bi`, lo`ng cu+' da(.n lo`ng la` ngay sau khi ba^.t ngo^`i da^.y, se~ nha`o va`o ma'y computer dde^? vie^'t mo^.t ma.ch ve^` cuo^.c ga(.p go+~ ky` thu' vo+'i cu. Phan Kho^i trong co+n mo^.ng thu+' hai\. The^' nhu+ng thu' tha^.t vo+'i quy' vi., ma~i cho dde^'n ho^m nay, nga`y cuo^'i cu`ng pha?i no^.p ba`i cho to`a soa.n dde^? ddem ba'o ddi in, lo`ng Nguye^n Thanh va^~n la` mo^.t mo+' to+ vo`, kho^ng ta`i na`o vie^'t no^~i!


Tru+o+'c khi chia tay ve^` “tre^?n”, du+o+`ng nhu+ ddoa'n bie^'t ddu+o+.c chuye^.n gi` sa('p xa?y ra sau khi Nguye^n Thanh thu+'c da^.y, ne^n cu. Phan Kho^i co' no'i vo'i mo^.t ca^u cuo^'i, nhu+ sau:


Tha(`ng be' ma`y ne^'u trong mo^.t khoa?ng tho+`i gian nga('n, sau khi thu+'c da^.y, ma` tha^'y lo`ng mi`nh co`n qua' xao xuye^'n, chu+a ddu+o+.c o^?n ddi.nh tinh tha^`n, vi` nhu+~ng ddie^`u ma` chu'ng mi`nh dda~ ba`n ba.c va` nhu+~ng chi tie^'t ma` ta dda~ tie^'t lo^., thi` khoan ha~y vie^'t vo^.i\. Ta bie^'t trong ma'y cu?a nha` ngu+o+i co' ta`ng tru+~ mo^.t ba`i vie^'t\... cu~ ri'ch, dda~ ddu+o+.c pho^? bie^'n ca'ch dda^y ga^`n hai (2) na(m, va` mo+'i vu+`a dda^y la.i ddu+o+.c ddu+a le^n internet, tu+.a dde^` la` TUO^?I TRE? - CHI'NH TRI. va` DDA.O DDU+'C cu?a DU~NG CHA^U\. Ga~ Du~ng Cha^u na`y la` mo^.t tay vie^'t kha', ba`i vie^'t su'c ti'ch, ly' lua^.n vu+~ng va`ng, va` chi tie^'t hoa`n toa`n chi'nh xa'c\. Tuy nhie^n, ta kho^ng vu+`a y' vo+'i ca'i tu+.a dde^` da`i lo`ng tho`ng cu?a ba`i ddo'\. Va^.y, ne^'u sau khi ddo.c thu+? va` tha^'y ddu+o+.c, thi` tha(`ng be' ma`y ha~y dda(ng le^n ta.m, cho+` ddo+.i cho dde^'n khi thu+.c su+. hoa`n ho^`n ro^`i ha~y vie^'t cho su+o+'ng tay\. Nhu+ng ta da(.n the^m la` ha~y nho+' ddo^?i la.i hay the^m va`o mo^.t tu+.a dde^` phu. cho ba`i vie^'t cu?a ga~ la`: CU~I DDA^.U NA^'U DDA^.U! DDo^`ng tho+`i ghi chu' ro~ re^.t dde^? quy' ddo^.c gia? cu?a tha(`ng be' ma`y lu+u y': BA`I VIE^'T DDO' DDA~ DDU+O+.C VIE^'T RA VA` PHO^? BIE^'N TU+` CA'CH DDA^Y GA^`N 2 NA(M\. Do ddo', nhu+~ng la^.p lua^.n va` chi tie^'t trong toa`n ba`i la` nhu+~ng ly' lua^.n thua^`n ly', ddu'ng vo+'i ca'c hie^.n tu+o+.ng vu+`a mo+'i, ddang, va` se~ xa?y ra trong mo^.t tu+o+ng lai ga^`n; co' gia' tri. nhu+ mo^.t lo+`i tie^n tri, du+.a tre^n ly' tri', lu+o+ng ta^m, va` lo`ng can dda?m cu?a con ngu+o+`i\. Tho^i ta di`a tre^?n!


Va^ng lo+`i cu. Phan Kho^i, va` nha^'t la` cu~ng dde^?\... an tha^`n, Nguye^n Thanh to^i lu.c la.i ba`i vie^'t\... nguo^.i no'i tre^n dde^? xem ra la`m sao ma` cu. la.i co' ve? tro.ng dde^'n nhu+ the^'\. Kho^ng ngo+`, ca`ng ddo.c Nguye^n Thanh to^i la.i ca`ng khu?ng hoa?ng the^m\. Tu+` hai na(m tru+o+'c ngu+o+`i ta dda~ la^~m lie^.t vie^'t, dda~ pho^? bie^'n, va` dda~ bi. Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam, tu+'c dda?ng Vie^.t Ta^n, tu+'c Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do, tu+'c ho^.i Chuye^n Gia, tu+'c ha^`m ba` la(`ng ddu? thu+'\... ha`nh ha., cho+i xa^'u ddu? ddie^`u\. The^' ma` i't ngu+o+`i bie^'t dde^'n! Ba^y gio+` mo.i su+. xa?y ra y chang! The^' thi` co`n ddo+.i gi` ma` kho^ng dda(ng le^n cho ba` con be^n My~ na`y to? tu+o+`ng\. Ai ddo.c va` tin thi` lie^.u ma` ddo^'i pho' vo+'i mo^.t co+n dda.i ho^`ng thu?y thu+' nhi` sau co+n dda.i ho^`ng thu?y 30-4-1975\. Co`n ai vi` ti`nh ca?m, vi` quye^`n lo+.i rie^ng, vi` lo+~ da.i theo luo^n, hay vi` ruo^.t ro^~ng\... ma` kho^ng tin thi` cho+` the^m va`i na(m nu+~a sa'ng ma('t va^~n chu+a muo^.n\.


Chi? xin ddo^`ng ba`o vu`ng Ba('c Cali lu+u y' cho mo^.t ddie^?m: ai cu~ng bie^'t la` trong Lie^n Danh 1 cu?a Ban DDa.i Die^.n Co^.ng DDo^`ng Tie^'m Danh co' mo^.t ddoa`n vie^n cao ca^'p va` ky` cu+.u cu?a Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam, nhu+ng nhu+ lo+`i ta'c gia? Du~ng Cha^u cu?a ba`i vie^'t ma` quy' ddo^.c gia? se~ ddo.c sau dda^y, “DDeo nha~n hie^.u Ma(.t Tra^.n hie^.n ta.i cu~ng gio^'ng nhu+ ddo^.i no'n co^'i”, do ddo' ngu+o+`i ta chi? tha^'y co' Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do ma` tho^i!


Ba^y gio+` tra^n tro.ng mo+`i quy' ddo^.c gia? ddo.c tha^.t ky~, tha^.t cha^.m, va` ghi nha^.n tu+`ng chi tie^'t, ba(`ng ta^'m lo`ng vo^ tu+, trong sa'ng, kho^ng thie^n vi.\... ba`i vie^'t cu?a Du~ng Cha^u\. Pha^`n co`n la.i ve^` ma(.t bi`nh pha^?m va` nie^`m tin – xin gia`nh cho quy' vi.\.


NGUYE^N THANH
27/8/2001

 


oOo

 


Date: Wed Aug 8, 2001  5:57 am

Subject: Tuo^?i Tre? va` Chi'nh Tri.\...


CHUYE^.N MO+'I\... BA`I VIE^'T CU~
TUO^?I TRE? – CHI'NH TRI. va` DDA.O DDU+'C


 

Hay CU?I DDA^.U NA^'U DDA^.U


 

DU~NG CHA^U (Marseille) 31-8-1999

 


Ba tha'ng dda~ tro^i qua ke^? tu+` nga`y hai ba`i go'p y' cu?a chu'ng to^i ve^` ca'c va^'n dde^` cu?a Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Gia?i Pho'ng Vie^.t Nam va` ca'c ddoa`n the^? ngoa.i vi Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do, Ho^.i Chuye^n Gia\... ddu+o+.c go+?i dde^'n ddo^`ng hu+o+ng tre^n ba'o chi' va` qua he^. tho^'ng Internet\. No'i la` go'p "y'", thu+.c ra su+. vie^.c ddo' cha(?ng co`n, va` cu~ng cha(?ng co', "y'" gi` nu+~a dde^? ma` go'p\. Toa`n bo^. su+. tha^.t dde^`u dda~ ra`nh ra`nh pho+i ba`y tru+o+'c thanh thie^n ba.ch nhu+.t\. Ca'c ba.n bo^'n phu+o+ng co' the^? chuye^`n tay nhau ddo.c la.i nhu+~ng ho^`i ky' cu?a nhu+~ng tha`nh vie^n sa'ng la^.p Ma(.t Tra^.n xua^'t ba?n va`o dda^`u tha^.p nie^n 90 va` ddo.c the^m ca'c ba`i vie^'t mo+'i dda^y cu?a LS Hoa`ng Duy Hu`ng va` O^ng Pha.m Va(n Tha`nh dde^? the^m chi tie^'t va` tu+. ti`m ke^'t lua^.n\. To^i ca^'t co^ng vie^'t hai ba`i vu+`a qua, tru+o+'c he^'t, nhu+ dda~ no'i la` to^i co`n vu+o+'ng ma('c mo^.t nghi va^'n: "nghi va^'n ve^` su+. hie^.n hu+~u cu?a lu+o+ng ta^m va` lo`ng lu+o+ng thie^.n no+i tuo^?i tre? Vie^.t Nam"\. Sau la` no'i le^n su+. hu?y hoa.i nie^`m tin:


O+? quo^'c da^n, ha^.u qua? cu?a ca'c chi'nh sa'ch vo^ lua^n, ba^'t nha^n, pha?n bo^.i gio^'ng no`i\... cu?a bo.n CSVN\.


O+? ddo^`ng ba`o ha?i ngoa.i, ha^.u qua? do le^` lo^'i hoa.t ddo^.ng cu?a  ban la~nh dda.o MT co' ca'n bo^. tri' va^.n co^.ng sa?n ca`i va`o\.


To^i dda~ nha^.n qua e-mail khoa?n tho+`i gian ddo', trong ho^.p thu+
QNgo443401@A..., mo^.t so^' lu+o+.ng "message" ky~ lu.c\. Ti'nh ra co' to+'i ho+n tra(m "ba`i vie^'t"\. Ngoa.i tru+` mo^.t so^' i't co' no^.i dung phong phu', bo^? i'ch va` la`nh ma.nh\... nhu+ tho^ng le^. cu?a ca'c anh em ba.n be` kha('p no+i thuo^.c nho'm tranh dda^'u cho Nha^n Quye^`n, Nho'm HV, VNQDDD...; (To^i da`nh lo+`i cha^n-tha`nh ca'm-o+n anh em no+i dda^y); pha^`n co`n la.i la` cu?a qui' vi. thuo^.c Ma(.t Tra^.n va` ca'c ddoa`n the^? ngoa.i vi\. Xin go.i qui' vi. la` "anh chi. em" cho tha^n ma^.t\. "Anh chi. em" kho' lo`ng ma` cho^'i\. Ma(.c da^`u chi? co' mo^.t, hai ba`i hie^'m hoi, tre^n con so^' ha`ng tra(m ba`i, ta'c gia? tu+. xu+ng la` ddoa`n vie^n MT, LMVNTD hoa(.c chuye^n gia, thi` so^' co`n la.i tu+. xu+ng la` "tha^n hu+~u", kho^ng di'nh li'u gi` to+'i MT\. No^.i dung ta^'t ca? chi? ta^.p trung  be^u xa^'u ddo+`i tu+ cu?a LS Hu`ng va` O^ Pha.m va(n Tha`nh\. "Anh chi. em" la` ai, vie^'t dde^? la`m gi` va` ta.i sao pha?i vie^'t thi` ddo^.c gia? du+ thu+`a tho^ng minh dde^? bie^'t\. O^ng Hu`ng va` O^ng Tha`nh dda~ can dda?m no'i le^n, va` no'i la.i, nhu+~ng su+. tha^.t sinh tu+? cu?a MT vo+'i nhu+~ng ba(`ng chu+'ng cu. the^? ddi'nh ke`m\. "Anh chi. em" co' bo^?n pha^.n, hay nha^.n chi? thi. ca^'p tre^n, pha?i tra? ddu~a, pha?i ha. uy ti'n hai o^ng na^`y, dde^? vo^ hie^.u ho'a ca'c ba(`ng chu+'ng cu?a hai o^ng ba(`ng mo.i ca'ch\. To^i ra^'t tho^ng ca?m vo+'i ta^m tra.ng cu?a "anh chi. em"\. DDeo nha~n hie^.u Ma(.t Tra^.n hie^.n ta.i cu~ng gio^'ng nhu+ ddo^.i no'n co^'i\. Vi` the^' ai cu~ng cho^'i! "Anh chi. em" qua ha`ng tra(m "ba`i vie^'t" go+?i qua internet, dda~ ddo^'t cha'y mo^.t ca'ch phu? pha`ng trong to^i lo`ng ki'nh tro.ng Ma(.t Tra^.n mong manh co`n so't la.i\. Theo to^i thi` co' nhie^`u ca'ch dde^? tra? ddu?a, nhu+ng "anh chi. em" dda~ xu+? du.ng nhu+~ng ca'ch to^`i nhu+'t\. Tha^.t to^i kho^ng bie^'t pha?i xe^'p ca'c "ba`i vie^'t" cu?a "anh chi. em" va`o the^? loa.i na`o! Ne^'u chu+~ vie^'t ma` bie^'t ho^?-the.n thi` cha('c chu'ng pha?i ddo^?i ngay sang ma`u ddo?! Ca? tra(m ba`i vie^'t cu?a "anh chi. em", ba`i na`o cu~ng te^. qua'\. Ngu+o+`i co' gia'o du.c kho^ng ai vie^'t the^'! "Anh chi.  em" co`n ma^.p-mo+`  du`ng te^n Ngo^ Du~ng, Pha'p Quo^'c (vi` to^i bie^'t "anh chi. em" dda~ bie^'t to^i la` ai, te^n gi`) - la`m tho+ dda? ki'ch nho'm Tie^n Long cu?a ca'c O^ng Pha.m Va(n Tha`nh, Le^ Hoa`n So+n, Pha.m Anh Du~ng\. Tie^'c ba`i tho+ na^`y con co'c qua', kho^ng co' kha? na(ng dda^m thu?ng bi. tho'c\. MT thu+`a "chuye^n gia" a'm-sa't, gie^'t ngu+o+`i\... nhu+ "le professionnel"\. La`m sa.ch-se? kho^ng dde^? lo^. ti` ve^'t tung ti'ch, nhu+ng MT la.i thie^'u "chuye^n-gia" la`m tho+\. Cho ne^n kho^ng ca?m ddu+o+.c ai\. Vi` the^' kho^ng ly gia'n ddu+o+.c ai\. Sa(~n to^i cu~ng cho "anh chi. em" bie^'t luo^n bu't hie^.u kha'c cu?a to^i khi la`m tho+ chua la` "Ngu+o+`i Ma.c Xa^y"\. "Anh chi. em" cu+' tu+. tie^.n la^'y ma` du`ng dde^? mai sau cho.c bi. ga.o\. "Anh chi. em" cu~ng "khai sinh" te^n Hoa`ng DDu+'c Kha^m, ma.o-nha^.n la` tha^n to^.c cu?a Hoa`ng Duy Hu`ng, dde^? nhu.c ma. o^ng na^`y\. Cu. Hoa`ng Va(n DDa.i, tha^n sinh Hoa`ng Duy Hu`ng le^n tie^'ng phu? nha^.n su+. hie^.n-hu+~u cu?a "Hoa`ng DDu+'c Kha^m"\. "Anh chi. em" lie^`n ma.o danh cu. Hoa`ngVa(n DDa.i cu~ng le^n tie^'ng nhu+ng dde^? gia'n tie^'p xa'c nha^.n su+. hie^.n hu+~u cu?a "Hoa`ng DDu+'c Kha^m"\.


La`m vie^.c na^`y "anh chi. em" kho^ng qua ma(.t ddu+o+.c ai\. "Anh chi. em" du`ng mo.i ca'ch dde^? trie^.t ha. uy ti'n ngu+o+`i kha'c\. To^?n ddu+'c nhu+'t la` ca'ch vie^'t na(.c danh du+.ng chuye^.n ddo+`i tu+, vo+'i nhu+~ng chuye^.n ddo^.ng tro+`i ma` co' hay kho^ng thi` chi? co'\... tro+`i mo+'i bie^'t! Ngu+o+`i ta cu+' no'i ra(`ng ta'c gia? ca'c la' tho+ na(.c danh o+? ha?i ngoa.i na^`y thuo^.c Ma(.t Tra^.n hoa(.c ca'c ddoa`n the^? ngoa.i vi\. Ngu+o+`i ta cu~ng no'i Ma(.t Tra^.n va` ca'c ddoa`n the^? ngoa.i vi "dda^m bi. tho'c, cho.c bi. ga.o" dde^? pha' na't co^.ng ddo^`ng\. To^i thi` hoang mang, kho^ng tin\. Ma(.t Tra^.n da^`u sao cu~ng dda~ la` mo^.t to^? chu+'c cho^'ng co^.ng co' tha`nh ti'ch la^~y lu+`ng\. Ai ma` la`m va^.y! Nhu+ng qua ha`ng tra(m "ba`i vie^'t" na^`y thi` to^i bi. thuye^'t phu.c, pha?i tin\. Kho^ng nhu+~ng tin ma` co`n xa'c nha^.n ra(`ng nghe^` thu+ ro+i, vu kho^'ng, dda^m tho.c cu?a "anh chi. em" dda~ dda.t dde^'n tri`nh ddo^. sie^u dda(?ng\. "Anh chi. em" ra^'t xu+'ng vo+'i danh tu+` chuye^n gia, "le professionnel"\. To^i xa'c-nha^.n ta'c gia? cu?a ha`ng tra(m "ba`i vie^'t" na^`y kho^ng truy ta^`m ddu+o+.c va` no^.i dung ha`ng tra(m "ba`i vie^'t" na^`y dde^`u mang ti'nh ca'ch vu kho^'ng\. Ta^'t ca? dde^`u ddu+o+.c go+?i le^n tu+` ca'c ddi.a chi? sau:


Quanghungviet@hotmail.com, som_maitran@hotmail.com, quaden@hotmail.com chungsuc@hotmail.com, chungsuc@yahoo.com\.


Nhu+~ng "ba`i vie^'t" na^`y ai cu~ng co' the^? vie^'t ddu+o+.c\. Vi` dda(.t chuye^.n thi` ai kho^ng dda(.t ddu+o+.c\? Nhu+ng kho^ng ai vie^'t ra vi` con ngu+o+`i co' a'c o^n la('m thi` da^`u sao cu~ng co`n so't la.i chu't lu+o+ng ta^m va` lo`ng lu+o+ng thie^.n\. Cho ne^n tho+ na(.c danh co' no^.i dung nhu.c ma. va` vu kho^'ng la` ke^'t qua? cu?a ca'c dda^`u o'c be^.nh hoa.n\. Co`n kho^ng la` cu?a nhu+~ng ngu+o+`i tu+ tu+o+?ng ddu+o+.c vun bo^`i uo^'n na('n tu+` nho? ba(`ng dda.o ddu+'c duy va^.t su'c va^.t co^.ng sa?n, co' khuynh hu+o+'ng ga^y to^.i a'c\. To^i nha^'n ma.nh duy va^.t su'c va^.t, la` dde^? pha^n bie^.t vo+'i khuynh hu+o+'ng duy va^.t cu?a ca'c nha` khoa ho.c\. No'i chung la` cu?a nhu+~ng dda^`u o'c kho^ng bi`nh thu+o+`ng\. To^i kho^ng muo^'n ghe'p "anh chi. em" va`o the^? loa.i "dda^`u o'c kho^ng bi`nh thu+o+`ng"\. To^i muo^'n nghi~ ra(`ng "anh chi. em" da^`u sao cu~ng co`n mo^.t cu+?a thoa't\. DDo^` te^? bo? dao xuo^'ng co`n tha`nh Pha^.t nu+~a la`! To^i kho^ng muo^'n xe^'p "ba`i vie^'t" cu?a "anh chi. em" va`o "thu`ng ra'c"\. To^i muo^'n giu+~ chu'ng nhu+ la` mo^.t ba(`ng chu+'ng\. Ba(`ng chu+'ng la` "anh chi. em" trong Ma(.t Tra^.n va` ca'c ddoa`n the^? ngoa.i vi vie^'t thu+ na(.c danh dde^? nhu.c ma. ddo+`i tu+ ca' nha^n nhu+~ng ngu+o+`i va.ch tra^`n su+. tha^.t cu?a Ma(.t Tra^.n!


"Anh chi. em" cu~ng dda~ vie^'t ba`i si? va? to^i sau khi khi hai ba`i "go'p y'" cu?a to^i ddu+o+.c pho^? bie^'n\. "Anh chi. em" cho to^i la` "tha(`ng ba tro+.n", la` Vie^.t Co^.ng\. Chi? vi` to^i bie^'t ve^` CS nhie^`u qua'\. Ly'-lua^.n cu?a "anh chi. em" la` chi? co' Vie^.t-Co^.ng mo+'i ra`nh Vie^.t-Co^.ng\. Thi` ra "anh chi. em" cu~ng la` "professionnel" cu?a nghe^` ddeo de'p ra^u, chu.p no'n co^'i cho ngu+o+`i kha'c\. Chu+ qua^n tu+? ha?i ngoa.i ngu+o+`i na`o ra`nh ve^` Vie^.t Co^.ng thi` nhi`n gu+o+ng to^i ma` tha^.n tro.ng ta^'m tha^n! To^i cu~ng xin thu+a la` to^i i't khi no'i tuo^?i ddo+`i cu?a mi`nh cho ngu+o+`i kha'c bie^'t\. Nhu+ng nay xin ta^m su+. la` to^i  o+? lo+'p tuo^?i cu?a nhu+~ng ngu+o+`i chu+a tru+o+?ng tha`nh thi` ma^'t nu+o+'c\. Chu.p no'n co^'i cho to^i thi` ra^'t tie^'c, dda^`u to^i vi` va^.y kho^ng vu+`a\. To^i kho^ng da'm nha^.n mi`nh la` "tuo^?i tre?" cu?a tuo^?i tre?\. Chi? co' the^? to^i ddang bu+o+'c va`o giai ddoa.n tre? cu?a tuo^?i gia`\. To^i cu~ng sa(~n di.p xin thu+a la` kie^'n thu+'c ve^` CS cu?a to^i hie^.n co' la` do co^ng tri`nh ho.c ho?i cu?a to^i no+i mo^.t ngu+o+`i ma` to^i tu+. nha^.n la`m tha^`y\. DDo' la` o^ng Pha.m Nam Sa'ch\. "Anh chi. em" mang cho to^i ddo^i de'p ra^u chi? vi` to^i ra`nh CS nhu+ CS\. Va^.y o^ng Pha.m Nam Sa'ch "anh chi. em" mang cho o^ng ta bao nhie^u ddo^i\? To^i thi` tin no+i Tro+`i, Pha^.t, Chu'a\. Tha^'y kie^?u la`m "chi'nh-tri." cu?a "anh chi. em" to^i ha~i qua'! DDa.o ddu+'c o+? cho^~ mo^?! Chi? so+. vo^ phu'c ma` dda^'t nu+o+'c lo.t va`o tay qui' "anh chi. em"\. Co' kha'c chi phu+o+`ng Vie^.t Co^.ng\. Da^n, nu+o+'c tho^i co`n gi`!\. Ca? tra(m "ba`i vie^'t" pha^`n lo+'n "anh chi. em" dde^`u la^'y Pha^.t, Chu'a ra ma` tu.ng\. Tu.ng kie^?u nam mo^ mo^.t bo^` dao ga(m, kha^?u Pha^.t ta^m xa`\. O^i nghie^.p-chu+o+'ng! Ne^n to^i kho^ng da'm la^'y lo+`i cu?a ca'c dda^'ng thie^ng lie^ng ma` da.y cho "anh chi. em"\. To^i chi? muo^'n la^'y mo^.t lo+`i ma` o^ng Sa'ch thu+o+`ng khuye^n to^i dde^? go+?i dde^'n: "ha~y co^' ga('ng giu+~ ddu+o+.c ta^'m lo`ng"\. Ta^'m lo`ng "ye^u nu+o+'c nhu+ ye^u nha` thu+o+ng da^n nhu+ thu+o+ng tha^n"\. DDo' la` ca'i "ddu+'c" cu?a ngu+o+`i la`m chi'nh tri.\. "Anh chi. em" nghe ma` suy-ga^~m\. To'm la.i, to^i co' lo+`i khen tha`nh-thu+.c: "Anh chi. em" gio?i la('m! Nha` nghe^`, "Le Professionnel" co' kha'c\. La`m chi cu~ng nhanh nha^?u va` khe'o le'o ho+n ngu+o+`i\. Trong mo^.t tho+`i gian nga('n the^' ma` vie^'t ca? tra(m la' thu+ na(.c danh! Ho?i tha^.t, vie^.c na^`y "anh chi. em" la~nh thu` lao bao nhie^u\?. "Ke~ Gie^'t Mu+o+'n" - "Le Professionnel", tu+.a dde^` cu?a mo^.t cuo^'n phim\. Tie^`n trao la` ba('n ca'i "ddu`ng"! Nhi`n vie^.c "anh chi. em" la`m, Chu?-Ti.ch Hoa`ng-Co+-Minh cha('c cu~ng pha?i ca(m pha^~n ma` nga^.m ho+`n no+i chi'n suo^'i!


To^i ta.m go.i "Anh-Chi.-Em", no'i dde^? cho tha^n ma^.t\. Nhu+ng to^i bie^'t the^' na`o cu~ng co' ngu+o+`i ba('t be?: ai anh chi. em gi` vo+'i ma^'y ngu+o+`i ma` tha^n vo+'i ma^.t?! Nhu+ng to^i cu~ng go.i va^.y, vi` to^i co`n muo^'n da^~n chu+'ng the^m cho "anh chi. em" tha^'y MO^.T A^M MU+U LO+'N CU?A MA(.T TRA^.N trong mo^.t ba`i vie^'t nho? sa('p to+'i\.  Nha^'t la` ca'c ba.n tre?\. MO^.T A^M MU+U CO' TA^`M PHA' HOA.I KINH KHU?NG\. NO' CO' THE^? CA?N TRO+? TIE^'N TRI`NH KHAI TU+? DDA?NG CO^.NG SA?N VIE^.T NAM CU?A QUO^'C DA^N TA VA` GA^Y THE^M NHU+~NG TRO+? NGA.I MO+'I TRE^N CON DDU+O+`NG HO`A NHA^.P VA`O TRA`O LU+U THE^' GIO+'I CU?A DDA^'T NU+O+'C TA\. A^m mu+u cu?a ban la~nh dda.o Ma(.t Tra^.n nga^y tho+(?), ngo^`i ddo' dde^? la`m vi`\... chi.u su+. chi? dda.o tru+.c tie^'p cu?a ca'n bo^. tri' va^.n co^.ng sa?n VN\.


Nhu+ng tro+? la.i va^'n dde^` ba`i ho^m nay, to^i xin tie^'p tu.c co+?i mo+? nhu+~ng vu+o+'ng ma('c co`n la.i bie^?u lo^. qua ca? tra(m "ba`i vie^'t" cu?a "anh chi. em" ve^` ti'nh ngoa.i vi cu?a Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do, Ho^.i Chuye^n Gia ddo^'i vo+'i Ma(.t Tra^.n, va` ca'c va^'n dde^` "bi' a^?n" cu?a Ma(.t Tra^.n, nhu+ vie^.c tu+? tra^.n cu?a Chu?-Ti.ch Hoa`ng Co+ Minh va` ti`nh tra.ng ta`i cha'nh cu?a Ma(.t Tra^.n\. Ra^'t co' the^? "anh chi. em", nha^'t la` ca'c anh em trong ho^.i Chuye^n Gia, khi gia nha^.p kho^ng bie^'t gi` ve^` nhu+~ng cho^`ng che'o na^`y\.


Tru+o+'c he^'t la` ti'nh ngoa.i vi\. Tha^.t kho' ma` ke^'t lua^.n mo^.t ddoa`n the^? A la` mo^.t bo^. pha^.n ngoa.i vi cu?a ddoa`n the^? B ne^'u chi? tha^'y trong ddoa`n the^? A co' va`i ddoa`n vie^n cu?a ddoa`n the^? B\. Nhu+ng ngu+o+`i ta co' the^? ke^'t lua^.n mo^.t ca'ch de^~ da`ng ra(`ng ddoa`n the^? A la` mo^.t bo^. pha^.n ngoa.i vi cu?a ddoa`n the^? B ne^'u tha`nh pha^`n  la~nh dda.o cu?a A la` ddoa`n vie^n cu?a B\. DDoa`n vie^n cu?a A co' bo^?n pha^.n pha?i thi ha`nh chi? thi. cu?a ca^'p la~nh dda.o mi`nh\. Nhu+ng ca^'p la~nh dda.o na^`y la.i phu.c to`ng me^.nh le^.nh cu?a ban la~nh dda.o B, vi` ho. la` ddoa`n vie^n cu?a B\. Tu+'c ddoa`n-vie^n cu?a A pha?i thi ha`nh nhu+~ng me^.nh le^.nh dde^'n tu+` mo^.t ca^'p na`o ddo' cu?a B, hoa(.c ca^'p la~nh dda.o cu?a B, ma` mi`nh hoa`n toa`n kho^ng bie^'t\. DDo' la` y' nghi~a cu?a ti'nh ngoa.i vi\.


Ba^y gio+` chu'ng ta chi? ca^`n chu+'ng minh ban la~nh dda.o cu?a Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do va` ban la~nh dda.o ho^.i Chuye^n Gia tru+.c thuo^.c Ma(.t Tra^.n thi` chu'ng ta dda~ chu+'ng minh ddu+o+.c ti'nh ngoa.i vi cu?a ca'c ddoa`n the^? na^`y ddo^'i vo+'i Ma(.t Tra^.n\. To^i nghi~ theo le~ mi`nh pha?i chu+'ng minh vie^.c na^`y tu+` la^u\. Mi`nh cu+' y~ y ra(`ng he^? chuye^.n ma` ai cu~ng bie^'t thi` no' dda~ tro+? tha`nh su+. tha^.t hie^?n nhie^n\. Ba^y gio+` thi` ho+i tre^~\. Nhu+ng cha('c cha('n chu+a qua' tre^~\. LS Hu`ng va` O^ng Pha.m Va(n Tha`nh dda~ ddu+a ra nhu+~ng ba`i vie^'t cu?a ca'c o^ng tha^.t ddu'ng lu'c\. Ma(.c da^`u, dda~ va` ddang die^~n tie^'n mo^.t a^m mu+u (se~ no'i to+'i ba`i sau), va` Ma(.t Tra^.n se~ tan tha`nh ma^y tha`nh kho'i trong tho+`i gian to+'i\. "NU+O+'C CO^'T" CU?A MA(.T TRA^.N SE~ LA` DDA?NG VIE^.T TA^N (Vie^.t Nam Canh Ta^n DDa?ng)\. DDa^y la` mo^.t du+~ kie^.n hoa`n toa`n mo+'i ddi ddo^i vo+'i mo^.t a^m mu+u mo+'i\.


Hie^.n tu+o+.ng ai cu~ng da^'u ly' li.ch Ma(.t Tra^.n cu?a mi`nh cho ta tha^'y pha^`n na`o cu?a va^'n dde^`\. Nhu+ng to^i va^~n tin ca'c ba.n tre? cu?a ca'c to^? chu+'c na^`y cu~ng co`n co' ngu+o+`i tha`nh tha^.t va` thu+.c ti`nh kho^ng bie^'t\.


Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do (LMVNTD) ddu+o+.c tha`nh hi`nh va`o khoa?ng 1991-1992, do ca'c U?y Ban Cho^'ng Kinh-Ta`i Vie^.t Co^.ng tu+` kha('p ca'c no+i tu. ve^` Paris ho^.i ho.p ta.o tha`nh\. Ca'c U?y Ban na^`y ddu+o+.c ddie^`u ddo^.ng tru+.c tie^'p bo+?i ca'c ca^'p Tha`nh Bo^., Chi Bo^. cu?a Ma(.t Tra^.n Quo^'c Gia Tho^'ng Nha^'t Vie^.t Nam (MTQGTNGPVN)\. Ai hoa.t ddo^.ng chi'nh tri. thu+o+`ng xuye^n ta.i Paris cu~ng na('m vu+~ng vie^.c na^`y\. Ban dda^`u dde^? kho?i bi. di. nghi., Ma(.t Tra^.n (MT) va^.n ddo^.ng dde^? To^?ng Thu+ Ky' dda^`u tie^n cu?a LMVNTD la` o^ng Nguye^~n Vo^ Ky?\. O^ng na`y la` ddoa`n vie^n "a^?n te^'", tu+'c kho^ng ra ma(.t, cu?a MT\. Hie^.n ta.i o^ng Ky? kho^ng co`n la` tha`nh vie^n MT\. Pho' To^?ng Thu+ Ky' la` o^ng Nguye^~n Ngo.c DDu+'c\.


Sau khi ddu? lo^ng ca'nh, MT loa.i o^ng Nguye^~n Vo^ Ky? va` thay the^' ba(`ng Ba'c Si~ Nguye^~n Tro.ng Vie^.t\. O^ng Vie^.t hie^.n la` U?y Vie^n Trung U+o+ng Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i - DDa?ng Vie^.t Ta^n\.


DDu+o+ng kim To^?ng Thu+ Ky' cu?a LMVNTD la` o^ng Nguye^~n Ngo.c DDu+'c\. Bi' danh trong MT va` trong dda?ng Vie^.t Ta^n cu?a o^ng DDu+'c la` Ly' Quang DDu+'c\. O^ng DDu+'c la` U?y Vie^n To^?ng Bo^. Chi'nh Tri. DDa?ng Vie^.t Ta^n\. O^ng DDu+'c co`n la` ddoa`n vie^n cu?a MT tu+` na(m 1984, thuo^.c chi bo^. Paris, mang bi'-so^' C.113\. Na(m 1985 o^ng tha^'t cu+? trong chu+'c vu. Xu+' Bo^. Tru+o+?ng Xu+' Bo^. Pha'p\. O^ng thua phie^'u cu. Bu`i Tri.nh Hu+~u va` o^ng ddu+o+.c cu. Hu+~u mo+`i la`m Pho' Xu+' Bo^.\. Khi Cu. Hu+~u ba.o be^.nh tha^'t lo^.c, o^ng DDu+'c le^n thay va`o na(m 1988\. Nhu+ va^.y LMVNTD la` to^? chu+'c ngoa.i vi vu+`a cu?a MT vu+`a cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n\. MT hay dda?ng Vie^.t Ta^n muo^'n LMVNTD co^ng bo^' chu+o+ng tri`nh chi'nh tri. "GIA?I PHA'P XA^Y DU+.NG DA^N CHU? CHO VIE^.T NAM", va` xem "nhu+~ng ngu+o+`i CSVN la` mo^.t tha`nh pha^`n cu?a da^n to^.c" thi` chi? ca^`n ra chi? thi. dde^? o^ng Nguye^~n Ngo.c DDu+'c thi ha`nh\. thi` chi? ca^`n ra le^.nh cho o^ng Nguye^~n Ngo.c DDu+'c thi` ca'c bo^VA` O^NG DDU+'C DDA~ THI HA`NH NHU+ TA DDA~ THA^'Y\. MT HAY DDA?NG VIE^.T TA^N MUO^'N LMVNTD DDA(NG NHU+~NG BA`I BA'O CA NGO+.I CO^NG LAO CU?A DDA?NG CSVN VA` HO^` CHI' MINH . pha^.n ngo^n lua^.n cu?a LMVNTD cu+' va^.y ma` dda(ng\. Va` ca'c co+ quan ngo^n lua^.n cu?a LMVNTD cu~ng dda~ dda(ng\. To^i bie^'t cha('c "anh chi. em" nhu+~ng ngu+o+`i thu+.c su+. cho^'ng co^.ng kho^ng ai ddo^`ng y' vo+'i chu+o+ng tri`nh chi'nh tri. tro+? co+` no'i tre^n, va` cu~ng kho^ng ai ddo^`ng y' cho co+ quan ngo^n lua^.n cu?a LMVNTD tro+? tha`nh co+ quan tuye^n truye^`n cho Vie^.t Co^.ng\. To^i cu~ng bie^'t cha('c nhu+~ng ngu+o+`i vie^'t ba`i cho LMVNTD ra^'t la^'y la`m bu+.c mi`nh khi tha^'y BA`I VIE^'T CHO^'NG CO^.NG CU?A MI`NH NGO^`I KE^' BE^N BA`I VIE^'T CA NGO+.I CS\. Ho?i: "Anh chi. em" co' ddu+o+.c tham kha?o y' kie^'n ve^` ca'c vie^.c na^`y hay kho^ng\? Nhu+ng ho?i dde^? ma` ho?i\. Bie^'t cha('c "anh chi. em" kho^ng ai da'm tra? lo+`i! Nhu+ng "anh chi. em" nghi~ gi` ne^'u le^.nh ban xuo^'ng cho O^ng DDu+'c co' su+. ddo'ng go'p cu?a “ca'n bo^. tri' va^.n CS”\? Ca? tra(m "ba`i vie^'t" cu?a anh chi. em ha^`u nhu+ ba`i na`o cu~ng co' y' muo^'n "la^'y thu'ng u'p voi" dde^? cho ra(`ng LMVNTD la` mo^.t ddoa`n the^? ddo^.c la^.p\. Mo^.t ba`i vie^'t duy nha^'t kho^ng co' ti'nh ca'ch na(.c danh, ta'c gia? Quo^'c Tro.ng Le^ Tro.ng Vie^.t vie^'t nga`y 26-7-1999, tu+.a dde^` "Khai Du.ng Pha?n Kha'ng Hay Tie^u Die^.t Pha?n Kha'ng", vu+`a u'p thu'ng vu+`a chu+?i khe'o ngu+o+`i kha'c ra(`ng: "Nha^.n ddi.nh ra(`ng LMVNTD la` mo^.t to^? chu+'c ngoa.i vi cu?a MTQGTNGPVN ro~ ra`ng la` thie^'u suy nghi~ va` thie^'u co+ so+? ly' lua^.n vu+~ng cha('c, ne^'u kho^ng muo^'n no'i la` co' chu? ta^m dda'nh pha'"\.


LMVNTD la` ngoa.i vi cu?a Ma(.t Tra^.n thi` ngu+o+`i ta no'i LMVNTD la` ngoa.i vi cu?a Ma(.t Tra^.n\. Ngu+o+`i ta tha^'y va^.y thi` ngu+o+`i ta no'i va^.y cho+' cha(?ng co' gi` ma` pha?i suy nghi~  vo+'i ly' lua^.n\. Ngu+o+`i ta no'i kha'c mo+'i nguy, mo+'i la` dda'nh pha'\. To^i no'i ddeo nha~n hie^.u MT ba^y gio+` cu~ng gio^'ng nhu+ ddo^.i no'i co^'i\. Ai cu~ng da^'u\. Ai cu~ng cho^'i\. O^ng Vie^.t vu+`a cho^'i vu+`a chu+?i nhu+ng kho^ng hay\. Cho^'i nhu+ ke? a(n vu.ng bo^.t kho^ng lie^'m sa.ch me'p\. Chu+?i ngu+o+`i vi` the^' dda^m ra chu+?i la.i mi`nh\. To^i kho^ng nghi~ ra(`ng "anh chi. em" ke'o xe tho^? mo^. dda~ tha`nh tho'i quen ne^n chi? ly' lua^.n tre^n ca(n ba?n su+. va^.t, su+. the^? ma` mi`nh chi? tha^'y he he'\. Co`n O^ng Le^ Tro.ng Vie^.t ngo^`i tre^n xe tho^? mo^. hay ke'o xe tho^? mo^.\? Bie^'t cha('c ra(`ng o^ng kho^ng pha?i la` xa` i'ch dda'nh xe dda^u!


Ho^.i Chuye^n Gia ddu+o+.c sa'ng la^.p do o^ng Nguye^~n Ngo.c Danh, ba.n chi' tha^n cu?a DDo^`ng So+n Nguye^~n Xua^n Nghi~a, tu+'c cha'u nguye^n co^' To^?ng Bi' Thu+ dda?ng CSVN Nguye^~n Va(n Linh\. O^ng Nghi~a dda~ tu+`ng hoa.t ddo^.ng la^u na(m trong mo^.t vi. tri' la~nh dda.o MT\. Ba.n ddo.c co' the^? bie^'t the^m nha^n va^.t na^`y qua ca'c quye^?n ho^`i ky' cu?a ca'c sa'ng la^.p vie^n MT\. O^ng Nguye^~n Ngo.c Danh nguye^n va` hie^.n la` To^?ng Thu+ Ky' cu?a ho^.i Chuye^n Gia toa`n the^' gio+'i, kie^m pha^n ho^.i tru+o+?ng ta.i Pha'p va` ddo^`ng tho+`i la` U?y Vie^n To^?ng Bo^. Chi'nh Tri. DDa?ng Vie^.t Ta^n\. O^ng dda~ tu+`ng la` Khu Bo^. Tru+o+?ng Khu Bo^. Cha^u A^u cu?a MT tu+` na(m 1985\. Ho^.i Chuye^n Gia cu~ng dda~ tu+`ng chi.u su+. di`u da('t cu?a o^ng Vu~ Qui' Ky` (chu? ti.ch)\. O^ng Ky` la` ddoa`n vie^n MT vo+'i bi' danh Nguye^~n Tro.ng An, ddo^`ng tho+`i la` U?y Vie^n DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i DDa?ng Vie^.t Ta^n\. DDu+o+ng kim chu? ti.ch ho^.i Chuye^n Gia la` o^ng Nguye^~n Minh Qua^n\. O^ng na`y cu~ng la` dda?ng vie^n dda?ng Vie^.t Ta^n: U?y Vie^n Ban Cha^'p Ha`nh DDa?ng Bo^. Ha?i Ngoa.i\. Va^.y Ho^.i Chuye^n Gia cu~ng la` to^? chu+'c ngoa.i vi vu+`a cu?a MT vu+`a cu?a dda?ng Vie^.t Ta^n\. MA(.T TRA^.N VA` DDA?NG VIE^.T TA^N MUO^'N HO^.I CHUYE^N GIA TUYE^N BO^' "SA(~N SA`NG VE^` XA^Y DU+.NG DDA^'T NU+O+'C" thi` chi? ca^`n ra le^.nh cho ca'c o^ng trong ban la~nh dda.o\. Va` ban la~nh dda.o ho^.i Chuye^n Gia dda~ nghie^m chi?nh thi ha`nh\. "Anh chi. em" ddang sa(~n sa`ng\.


Ngu+o+`i ta no'i tu+ tu+o+?ng DDo^ng va` Ta^y kha'c nhau\. To^i thi` ho.c chu+a to+'i ca? DDo^ng la^~n Ta^y ne^n kho^ng bie^'t no' kha'c o+? cho^~ na`o\. Vo+'i to^i thi` DDo^ng va` Ta^y chi? kha'c nhau no+i\... ca'i dda^`u va` ca'i bu.ng\. Ta^y cho ra(`ng trong dda^`u chu+'a "cha^'t xa'm"\. DDo^ng cho ra(`ng "Kinh lua^n kho+?i ta^m thu+o+.ng, Binh gia'p ta`ng hung trung", kinh lua^n kho+?i o+? cho^~ tre^n bu.ng, binh gia'p giu+~ o+? giu+~a lu+ng\. To^i co' no'i "anh chi. em" la` dda'm tri' thu+'c ro^~ng ruo^.t\. To^i kho^ng da'm no'i "anh chi. em" kho^ng co' gi` trong dda^`u\. To^i nghi~ "anh chi. em" cha('c dda~ "xo^?" kinh lua^n binh gia'p he^'t ra ngoa`i cho ne^n trong bu.ng kho^ng co`n thu+' chi ngoa`i thu+' a^'y! "Anh chi. em" ho.c ca`ng cao thi` to^i pha?i no'i ca`ng na(.ng\. Chi? to^.i va` thu+o+ng cho nhu+~ng "anh chi. em" co' thu+.c ta`i, dda~ la`m ra.ng danh no`i gio^'ng ta trong mo.i la~nh vu+.c tre^n kha('p na(m cha^u\. Thu+o+ng va` to^.i chi? vi` kho^ng bie^'t ma` trao tha^n la^`m tu+o+'ng cu+o+'p\. Co`n "anh chi. em" na`o bie^'t ma` cu+' gia? mu` nhi`n lo^? thi` "anh chi. em" chi? co' ta`i ma` kho^ng co' ddu+'c\. Thu+' tha^'t ddu+'c a^'y chi? bie^'t lo vinh tha^n phi` gia\. Da^n ddo'i vie^.c a^'y co' ma('c mo+' gi` to+'i to^i! Nu+o+'c ma^'t thi` ddo' la` vie^.c cu?a ke?\... tha^'t phu\. La`m chi'nh tri. tha^'t ddu+'c nhu+ va^.y thi` kho^ng ma^'t nu+o+'c thi` cu~ng ma^'t da^n\. O^ng Thie^.u vu+`a ba^'t ta`i vu+`a tha^'t ddu+'c ne^n thua ma^'t nu+o+'c\. Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam ddang bi. ma^'t da^n\.


Ca? tra(m "ba`i vie^'t" cu?a "anh chi. em" cu~ng kho^ng i't le^n tie^'ng be^nh vu+.c ho^.i Chuye^n Gia\. Co' "anh chi. em" co`n hung ha(ng si? va? nhu+~ng ngu+o+`i cho ho^.i Chuye^n Gia la` ngoa.i vi cu?a MT, cho nhu+~ng ngu+o+`i na^`y no'i do^'i va` co`n ddo`i va? mie^.ng\. To^i kho^ng muo^'n do^`n e'p ai\. Muo^'n cho^'i thi` cu+' vie^.c cho^'i\. Nhu+ng ddo`i va? mie^.ng ngu+o+`i ta thi` ai se~ va? mie^.ng mi`nh dda^y\?


To^i chi? muo^'n no'i the^m vo+'i "anh chi. em", nha^'t la` nhu+~ng ba.n tre?, mo^.t va`i do`ng the^m ve^`  dda.o ddu+'c chi'nh-tri.\.


To^i o+? tro+`i Ta^y xa la('c na^`y cu~ng nghe vang do^.i lo+`i ke^u ga`o cu?a ca'c ba.n tre? ddo`i lo+'p gia` nua trao la.i "bo' dduo^'c"\. Nghe qua to^i ra^'t ddo^~i vui mu+`ng\. Ro^`i ra thi` da^n ta cu~ng co' ha^.u due^. cu?a Tra^`n-Quo^'c-Toa?n\. Mo^.t vi. tie^?u anh hu`ng 17 tuo^?i dda~ gia^.n du+~ bo'p na't tra'i cam trong tay chi? vi` ca'c bo^ la~o trong ho^.i nghi. Die^n Ho^`ng kho^ng cho to`ng qua^n dda'nh gia(.c\. Nhu+ng vo^ phu'c cho da^n mi`nh o+? cho^~ la` ca'c ba.n tre? muo^'n dduo^?i ca'c bo^ la~o Die^n Ho^`ng ve^` vu+o+`n!\. Ca'c ba.n tre? muo^'n ca^`m dduo^'c mo^.t mi`nh\. Pha?i ho^`i co`n chu? ti.ch Hoa`ng Co+ Minh ma` anh em ha(ng va^.y thi` CSVN dda~ bi. treo co^? tu+` la^u ro^`i!


To^i co' quen o^ng Pha.m-Nam-Sa'ch o+? San Diego, ca'c ba.n tre? cha('c cu~ng bie^'t\. O^ng thi` xem to^i nhu+ ba.n\. Nhu+ng to^i thi` xem o^ng nhu+ tha^`y\. Co' vie^.c kho' to^i thu+o+`ng thi?nh y' cu?a o^ng\. O^ng thu+o+`ng ta^m su+. vo+'i to^i ra(`ng: "Khi mi`nh ca?m tha^'y ddu? kha? na(ng dde^? cu+'u da^n du+.ng nu+o+'c thi` mi`nh dda~ kho^ng co`n trai tra'ng"\. O^ng ba(`ng tuo^?i me. to^i, 67 tuo^?i, tri' tue^. linh ma^~n va` co`n ra^'t khoe?\. Va^.y ma` o^ng chi? da'm no'i "ca?m tha^'y ddu? kha? na(ng"\. Khie^m nhu+o+.ng luo^n luo^n la` mo^.t ddu+'c ti'nh to^'t\. Ne^n to^i co' lo`ng khuye^n ca'c ba.n tre?, nha^'t la` ca'c ba.n thi'ch la`m chi'nh tri., ho.c ddu+'c ta'nh ddo'\. Nhu+ng to^i la.i hoa`n toa`n ddo^`ng y' ne^'u ca'c ba.n tre? ddo`i ho?i lo+'p gia` ddang la~nh dda.o ca'c to^? chu+'c cu?a "anh chi. em" trao la.i cho mi`nh bo' dduo^'c\. Ca'c ba.n tre? ha~y ma.nh da.n te^` gia tru+o+'c ddi ro^`i ha~y ra tri. quo^'c\. DDa?ng Vie^.t Ta^n to^i se~ no'i nhu+~ng gi` to^i bie^'t va`o ba`i to+'i\. Nhu+ the^' to^i vu+`a chu+'ng minh vo+'i "anh chi. em" ddu+o+.c ti'nh cha^'t ngoa.i vi cu?a LMVNTD va` Ho^.i Chuye^n Gia ddo^'i vo+'i MT, ddo^`ng tho+`i co^ng bo^' mo^.t du+~ kie^.n mo+'i la` SU+. HIE^.N HU+~U CU?A DDA?NG VIE^.T TA^N\. DDA?NG NA^`Y LA` "NU+O+'C CO^'T" CU?A MT, HIE^.N NAY CO`N TRONG BO'NG TO^'I VA` KIE^?M SOA'T LMVNTD VA` HO^.I CHUYE^N GIA\. DDA?NG VIE^.T TA^N XUA^'T HIE^.N DDE^? SAU DDO' MA(.T TRA^.N TAN THA`NH MA^Y THA`NH KHO'I\. Chu.p MT thi` nhu+ chu.p va`o kho'i va`o ma^y\. Chu? Ti.ch Hoa`ng Co+ Minh so^'ng che^'t ro^`i ai bie^'t ho?i ai\. TIE^`N BA.C CU?A CA?I MT RO^`I CU~NG THEO MT MA` THA`NH MA^Y THA`NH KHO'I\. NGAY TU+` BA^Y GIO+` TI`M DDU+O+.C MO^.T DDOA`N VIE^N MT LA` BA('T DDA^`U THA^'Y KHO' RO^`I!


Ke^' dde^'n la` vie^.c co^ng bo^' bie^'n co^' dde^`n no+. nu+o+'c cu?a Chu? Ti.ch Hoa`ng-Co+-Minh\. "Anh chi. em" cho ra(`ng dda^y la` va^'n dde^` thuo^.c pha.m vi gia ddi`nh va` cu?a to^? chu+'c\. Kho^ng ai co' quye^`n xi'a va`o\. LS Hu`ng dda(.t nghi va^'n ta.i sao chu? ti.ch Hoa`ng-Co+-Minh dda~ tu+? tra^.n tu+` la^u ma` sao va^~n tie^'p tu.c tuye^n bo^' ra(`ng o^ng co`n so^'ng va` ddang la~nh dda.o kha'ng chie^'n ta.i quo^'c no^.i\? To^i bie^'t ddu+o+.c tin ra(`ng co' ngu+o+`i chu+'ng kie^'n tra^.n dda'nh ddo' hie^.n o+? Tha'i Lan va` sa(~n sa`ng ve^` la`m chu+'ng\. Ai cu~ng no'i ban la~nh dda.o MT no'i do^'i\. "Anh chi. em" thi` no'i ngu+o+`i ta dda(.t ddie^`u\. To^i thi` cho ra(`ng "Anh chi. em"  no'i do^'i cu~ng ra^'t chuye^n nghie^.p "professionnel"\. Trong ba`i go'p y' to^i co' ne^u nghi-va^'n: "CHU? TI.CH HOA`NG-CO+-MINH CHE^'T VI` NO^.I PHA?N\. CO' DDE^'N 200 DDOA`N-VIE^N CU`NG CHE^'T VO+'I O^NG." Anh em bi. ba('t trong ca'c ddo+.t DDo^ng Tie^'n co`n trong tu` CS dda~ no'i nhu+ the^'\. Va` to^i dda~ ho?i "anh chi. em": "Ca'c ba.n tre?  bie^'t gi` ve^` vie^.c no^.i pha?n na^`y?"\. Trong ho+n tra(m "ba`i vie^'t", kho^ng co' ddoa.n na`o no'i gi` ve^` vie^.c na^`y"\. Su+. im la(.ng cu?a "anh chi. em" cu~ng ra^'t nha` nghe^` "professionnel"!


To^i muo^'n no'i la` bie^'n co^' dde^`n no+. nu+o+'c cu?a Chu? Ti.ch Hoa`ng-Co+-Minh cu`ng 200 chie^'n hu+~u MT kho^ng co`n thuo^.c pha.m vi ddoa`n the^? hoa(.c gia ddi`nh\. No' dda~ thuo^.c ve^` li.ch-su+?\. Ngu+o+`i hi sinh vi` nu+o+'c pha?i ddu+o+.c To^? Quo^'c ghi nho+' co^ng o+n\. Vie^.c ddo`i ho?i MT pha?i co^ng bo^' su+. tha^.t cu?a LS Hu`ng ra^'t chi'nh dda'ng\. To^i co`n muo^'n no'i the^m bie^'n co^' ddo' kho^ng co`n na(`m trong vo`ng gia ddi`nh va` to^? chu+'c vi` ta'c nha^n ga^y ne^n bie^'n co^' ddo' la` Vie^.t Co^.ng na(`m vu`ng trong dda^`u na~o cu?a to^? chu+'c\. DDo' kho^ng co`n la` vie^.c cu?a gia ddi`nh hay to^? chu+'c\. DDo' la` vie^.c cu?a ngu+o+`i Quo^'c Gia cho^'ng Co^.ng Sa?n\. To^' ca'o tru+o+'c co^ng lua^.n vie^.c na^`y la` co^ng vie^.c cu?a mo.i co^ng da^n Vie^.t Nam ye^u chuo^.ng tu+. do, co^ng bi`nh va` co^ng ly'\. Kho^ng ai muo^'n khai tu+? MT\. NGU+O+`I TA CHI? DDO`I HO?I PHA?I LA^.T MA(.T VA` XE'T XU+? THA`NH PHA^`N VIE^.T CO^.NG NA(`M VU`NG TRONG BAN LA~NH DDA.O MT DDE^? TRA? THU` CHO CO^' CHU? TI.CH HOA`NG-CO+-MINH VA` HO+N 200 CHIE^'N HU+~U\. DDA^Y LA` DDO`I HO?I CU?A LU+O+NG TA^M VA` CO^NG LY'\. DDa^y cu~ng la` ma^'u cho^'t cu?a mo.i va^'n dde^`\. Trong ba`i go'p y' vi` the^' to^i co' dda(.t ca^u ho?i "CHE DA^'U VIE^.C NA^`Y CO' LO+.I CHO AI?"\. Ho+n tra(m ba`i vie^'t cu~ng kho^ng tha^'y ai no'i dde^'n vie^.c na^`y\. Su+. im la(.ng la^`n nu+~a cu~ng ra^'t nha` nghe^` "professionnel"!


"Anh chi. em" kho^ng tra? lo+`i thi` to^i xin gia?i dda'p: CO' LO+.I CHO BO.N VIE^.T CO^.NG NA(`M VU`NG CHO+' CHO AI! Chu? Ti.ch Hoa`ng-Co+-Minh co`n so^'ng, kho^ng co' ai che^'t, thi` la`m gi` co' thu? pha.m\? Nay mai, MT tan va`o kho'i va`o ma^y\. Muo^'n tra? thu` thi` bie^'t ai ma` tra??! Ca'c ba.n tre? nghi~ gi`\?


Co`n va^'n dde^` tie^`n ba.c cu?a MT thi` LS Hu`ng dda(.t ca^u ho?i sao chu+a chi.u co^ng bo^'\? "Anh chi. em" tra? lo+`i dda.i kha'i la` cu~ng thuo^.c pha.m vi cu?a to^? chu+'c\. Kho^ng ai ddu+o+.c quye^`n xi'a va`o\. To^i muo^'n no'i no' kho^ng co`n thuo^.c pha.m vi cu?a to^? chu+'c\. No' thuo^.c ve^` phi'a ngu+o+`i Quo^'c Gia cho^'ng co^.ng sa?n\. Bo.n co^.ng sa?n ddang du`ng “CU?I DDA^.U QUO^'C GIA” dde^? “NA^'U DDA^.U QUO^'C GIA”\. DU`NG TIE^`N BA.C CU?A NGU+O+`I CHO^'NG CO^.NG dde^? CHO^'NG LA.I NGU+O+`I CHO^'NG CO^.NG\. Du`ng tie^`n ba.c cu?a ngu+o+`i cho^'ng co^.ng tuye^n truye^`n la`m lo+.i cho Vie^.t Co^.ng\. NGU+O+`I TA DDA~ THA^'Y DDU+O+`NG LO^'I CHI'NH TRI. THA^N CO^.NG CU?A LMVNTD VA` HO^.I CHUYE^N GIA\. NGU+O+`I TA CU~NG THA^'Y CHU? TI.CH HOA`NG-CO+-MINH SA CO+ MA` TU+? TRA^.N CU~NG VI` TRONG DDA^`U NA~O MT CO' VC NA(`M VU`NG\. NGU+O+`I VIE^.T CHO^'NG CO^.NG CO' THA^?M QUYE^`N DDO`I HO?I MT PHA?I CO^NG BO^' VIE^.C TA`I CHA'NH CU?A MT\. "Anh chi. em" co' ngu+o+`i si? va? to^i, cho to^i la` Vie^.t Co^.ng hay sao ma` ddo`i kie^?m ke^ MT\. "Anh chi. em" ne^n tu+. ho?i la^'y mi`nh\.


NGU+O+`I TA DDANG CO' MO^.T A^M MU+U LO+'N\. MA(.T TRA^.N SE~ TAN THA`NH KHO'I THA`NH MA^Y! TA.I SAO\? DDA?NG VIE^.T TA^N SA('P CHI'NH THU+'C CO^NG BO^' HOA.T DDO^.NG CO^NG KHAI\. HOA.T DDO^.NG CO^NG KHAI DDE^? LA`M GI`\? "ANH CHI. EM" BIE^'T GI` VE^` CHUYE^.N NA^`Y\?


He.n ga(.p "anh chi. em" trong ba`i "NIE^`M TIN DDA~ MA^'T 2" sa('p to+'i\.


DU~NG-CHA^U

(Marseille) 31-8-1999

 

 

 

* * * * * *

 

 

 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com