Unicode: View >> Encoding >> Unicode (UTF-8)
Vietnet: go to Vietnet

DIỄN HÀNH TỰ DO,

CỐ Ư HAY VÔ T̀NH ?

 

Ban LaoTu (3/2005)

 

 

 

 

 

Misleading in the use of the words VIETNAM FREEDOM MARCH!!!

Ban LaoTu masteroftheworld2003@yahoo.com

Sau đây tôi xin tóm lược bằng Việt Ngữ.

 

Kính thưa quy' độc giả:

 

Đảng Việt Tân đă dùng danh từ Cuộc Diễn hành Việt Nam Tự Do "Vietnam Freedom March" trên website www.april30.org. Cuộc diễn hành Vietnam tự do, là cuộc biểu dương và chấp thuận nền tự do mà Cộng San ban bố, vào ngày 30-4-05 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đô'n, Washington DC.

 

Cùng trên Website Đảng Việt Tân dịch "Vietnam Freedom March" là "ngày tranh đấu cho VN tự do", cách dịch trên không đúng nghiă. Nếu tranh đấu cho Vietnam tự do nên dịch là "Struggle for Freedom in Vietnam". Nếu Đảng Việt Tân có thành ư tranh dấu cho VN tự do, Đảng Việt Tân nên đổi laị đề tài "Struggle for Freedom in Vietnam".

 

Nếu không th́ mục dích của cuộc diễn hành này phải chăng do Cộng Sản xếp đặt? V́ sự thật Vietnam không có tự do th́ làm ǵ mà diễn hành VN tự do?

 

HAI giả thuyết (assumptions) đưa dến sự hiểu lầm về danh từ Vietnam Freedom March.

 

1) Giả thuyết thứ nhất, những vị lănh dạo trong Dang VietTan không đủ khả năng Anh Ngữ nên dịch sai nghĩa trong tiếng Anh, thay v́ dùng danh từ "Struggle for Freedom in Vietnam Demonstration" VietTan đang dùng "Vietnam Freedom March". Chữ "Demonstration" có nghĩa như là biểu t́nh, trong khi chữ "March" có nghĩa như là tán dương diễn hành không có ǵ là tranh dấu cả. Sự dùng chữ sai lầm là do khả năng Anh Ngữ kém.

 

2) Giả thuyết thứ hai, Đảng VietTan rất giỏi Anh Ngữ, nhưng cố t́nh lừa người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tuởng là không ai biết nghĩa cuả danh từ "Vietnam Freedom March" (diễn hành VN tự do, thứ tự do do Cộng Sản ban bố) rồi khéo léo dịch ra tiếng Việt là "Ngày tranh đấu cho VN tự do". Nếu giả thuyết này đúng và được nhiều người Việt Tỵ Nạn CS chấp nhận, th́ chúng ta nên có biện pháp và hành vi thích hợp với Dang VietTan. Nếu Dang VietTan dùng cuộc diễn hành này để gây ănh hưởng tốt cho CS trong những nước tự do trên thế giới kể cả Hoa Ky, những kẻ tham dự cuộc diễn hành chẳng qua làm nhục và đau chính ḿnh, v́ dư luận thế giơí không c̣n biết dến ư nghiă cuộc di tản cuả chúng ta trong ngày 30-4-75 nữạ Sự hiện diện cuả chúng ta trong những nuớc tự do không c̣n có giá trị lịch sử nào vềviệc t́m tự do, v́ chính CS đă đem laị sự tự do màcuộc diễn hành của Đảng VietTan đă mang lại cho dư luận thế giới.

 

Nếu Đảng VietTan vẫn giử vững lập truờng không thay đổi danh từ "Vietnam Freedom March" qua "Struggle for Freedom in Vietnam Demonstration", theo ư kiến riêng tôi, VietTan bị CS mua dứt và cuộc diễn hành do CS chi phối phù hợp với tiêu chuẩn nhà nuớc.

 

Nếu giả thuyết này đúng, vậy biện pháp hay giaỉ pháp nào thích hợp cho việc diễn hành VN tự do nàỷ Theo tôi, Dang VietTan chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi, mà họ c̣n tổ chức được cuộc diễn hành th́ taị sao người Việt Tỵ Nạn CS chúng ta không tổ chức được cuộc biểu t́nh chống CS kỷ niệm ngày quốc hận, tranh dấu cho tự do và nhân quyền Vietnam. Những khẩu hiệu có thể phô bày cho dư luận Mỹ và những nuớc tự do trên thế giơ'i biết như là:

 

"Tranh đấu cho tự do taị VN",

"Vietnam hiện nay không co' tự do",

"Tranh đâ'u cho nhân quyền tại VN",

"Cộng Sản vi phạm Hiệp ươ'c Bale 1973 và thôn tính miền Nam Vietnam",

"Hệ thô'ng lao tù tại VN cần phải cai tổ",

"Chính Quyền CS VN hăy ngưng việc bắt bớ giam cầm hay giết những ngụi baỏ vệ tự do và nhân quyền một cách bừa baĩ", vân vân.

 

Nói tóm lai, nếu mục đích cuả cuộc diễn hành của Đảng VietTan không phải do CS chi phối, th́ Đảng VietTan nên thay đổi danh từ "cuộc biểu t́nh hoặc ngày tranh đâ'u cho VN tự do" để tránh sự hiểu lầm của thế giơí v́ dùng sai danh từ.

 

Kính xin được bổ túc và phổ biến rộng raĩ đến đồng bạ Tỵ Nạn Cộng Sản trên thế giới.

 

Thành Kính,

 

Ban LaoTu

 

 

**************   Vietnet  **************

 

Ban LaoTu masteroftheworld2003@yahoo.com

 

Sau dda^y to^i xin to'm lu+o+.c ba(`ng Vie^.t Ngu+~.

 

Kinh thu+a quy' ddo^.c gia?:

 

Dda?ng Vie^.t Ta^n dda~ du`ng danh tu+` Cuo^.c Die^~n ha`nh Vie^.t Nam Tu+. Do "Vietnam Freedom March" tre^n Website www.april30.org. Cuo^.c die^~n ha`nh Vietnam tu+. do, la` cuo^.c bie^?u du+o+ng va` cha^'p thua^.n ne^`n tu+. do ma` Co^.ng San ban bo^', va`o nga`y 30-4-05 ta.i Thu? Ddo^ Hoa Thi.nh Ddo^'n, Washington DC.

 

Cu`ng tre^n Website Dang VietTan di.ch "Vietnam Freedom March" la` "nga`y tranh da^'u cho VN tu+. do", ca'ch di.ch tre^n kho^ng ddu'ng nghia~. Ne^'u tranh dda^'u cho Vietnam tu+. do ne^n di.ch la` "Struggle for Freedom in Vietnam". Ne^'u Dang VietTan co' tha`nh y' tranh da^'u cho VN tu+. do, Dang VietTan ne^n ddo^?i lai. dde^` ta`i "Struggle for Freedom in Vietnam".

 

Ne^'u kho^ng thi` mu.c di'ch cu?a cuo^.c die^~n ha`nh na`y pha?i cha(ng do Co^.ng Sa?n xe^'p da(.t? Vi` su+. tha^.t Vietnam kho^ng co' tu+. do thi` la`m gi` ma` die^~n ha`nh VN tu+. do?

 

HAI Gia? thuye^'t (assumptions) du+a de^'n su+. hie^?u la^`m ve^` danh tu+` Vietnam Freedom March.

 

1) Gia? thuye^'t thu+' nha^'t, nhu+~ng vi. la~nh da.o trong Dang VietTan kho^ng ddu? kha? na(ng Anh Ngu+~ ne^n di.ch sai nghi~a trong tie^'ng Anh, thay vi` du`ng danh tu+` "Struggle for Freedom in Vietnam Demonstration" VietTan ddang du`ng "Vietnam Freedom March". Chu+~ "Demonstration" co' nghi~a nhu+ la` bie^?u ti`nh, trong khi chu+~ "March" co' nghi~a nhu+ la` ta'n du+o+ng die^~n ha`nh kho^ng co' gi` la` tranh da^'u ca?. Su+. du`ng chu+~ sai la^`m la` do kha? na(ng Anh Ngu+~ ke'm.

 

2) Gia? thuye^'t thu+' hai, Dang VietTan ra^'t gio?i Anh Ngu+~, nhu+ng co^' ti`nh lu+`a ngu+o+`i Vie^.t Ty. Na.n Co^.ng Sa?n tuo+?ng la` kho^ng ai bie^'t nghi~a cua? danh tu+` "Vietnam Freedom March" (die^~n ha`nh VN tu+. do, thu+' tu+. do do Co^.ng Sa?n ban bo^') ro^`i khe'o le'o di.ch ra tie^'ng Vie^.t la` "Nga`y tranh dda^'u cho VN tu+. do". Ne^'u gia? thuye^'t na`y ddu'ng va` ddu+o+.c nhie^`u ngu+o+`i Vie^.t Ty. Na.n CS cha^'p nha^.n, thi` chu'ng ta ne^n co' bie^.n pha'p va` ha`nh vi thi'ch ho+.p vo+'i Dang VietTan. Ne^'u Dang VietTan du`ng cuo^.c die^~n ha`nh na`y dde^? ga^y a~nh hu+o+?ng to^'t cho CS trong nhu+~ng nu+o+'c tu+. do tre^n the^' gio+'i ke^? ca? Hoa Ky, nhu+~ng ke? tham du+. cuo^.c die^~n ha`nh cha(?ng qua la`m nhu.c va` ddau chi'nh mi`nh, vi` du+ lua^.n the^' gio+i' kho^ng co`n bie^'t de^'n y' nghia~ cuo^.c di ta?n cua? chu'ng ta trong nga`y 30-4-75 nu+~a. Su+. hie^.n die^.n cua? chu'ng ta trong nhu+~ng nuo+'c tu+. do kho^ng co`n co' gia' tri. li.ch su+? na`o ve^`vie^.c ti`m tu+. do, vi` chi'nh CS dda~ ddem lai. su+. tu+. do ma`cuo^.c die^~n ha`nh cu?a Dang VietTan dda~ mang la.i cho du+ lua^.n the^' gio+'i.

 

Ne^'u Dang VietTan va^~n giu+? vu+~ng la^.p truo+`ng kho^ng thay do^?i danh tu+` "Vietnam Freedom March" qua "Struggle for Freedom in Vietnam Demonstration", theo y' kie^'n rie^ng to^i, VietTan bi. CS mua du+'t va` cuo^.c die^~n ha`nh do CS chi pho^'i phu` ho+.p vo+'i tie^u chua^?n nha` nuo+'c.

Ne^'u gia? thuye^'t na`y ddu'ng, va^.y bie^.n pha'p hay giai? pha'p na`o thi'ch ho+.p cho vie^.c die^~n ha`nh VN tu+. do na`y? Theo to^i, Dang VietTan chi? la` mo^.t nho'm nho? ma` tho^i, ma` ho. co`n to^? chu+'c ddu+o+.c cuo^.c die^~n ha`nh thi` tai. sao ngu+o+`i Vie^.t Ty. Na.n CS chu'ng ta kho^ng to^? chu+'c ddu+o+.c cuo^.c bie^?u ti`nh cho^'ng CS ky? nie^.m nga`y quo^'c ha^.n, tranh da^'u cho tu+. do va` nha^n quye^`n Vietnam. Nhu+~ng kha^?u hie^.u co' the^? pho^ ba`y cho du+ lua^.n My~ va` nhu+~ng nuo+'c tu+. do tre^n the^' gio+'i bie^'t nhu+ la`:

 

"Tranh dda^'u cho tu+. do tai. VN",

"Vietnam hie^.n nay kho^ng co' tu+. do",

"Tranh dda^'u cho nha^n quye^`n ta.i VN",

"Co^.ng Sa?n vi pha.m Hie^.p u+o+'c Bale 1973 va` tho^n ti'nh mie^`n Nam Vietnam",

"He^. tho^'ng lao tu` ta.i VN ca^`n pha?i cai to^?",

"Chi'nh Quye^`n CS VN ha~y ngu+ng vie^.c ba('t bo+' giam ca^`m hay gie^'t nhu+~ng nguo`i bao? ve^. tu+. do va` nha^n quye^`n mo^.t ca'ch bu+`a bai~", va^n va^n.

 

No'i to'm lai, ne^'u mu.c ddi'ch cua? cuo^.c die^~n ha`nh cu?a Dang VietTan kho^ng pha?i do CS chi pho^'i, thi` Dang VietTan ne^n thay ddo^?i danh tu+` "cuo^.c bie^?u ti`nh hoa(.c nga`y tranh dda^'u cho VN tu+. do" dde^? tra'nh su+. hie^?u la^`m cu?a the^' gio+i' vi` du`ng sai danh tu+`.

 

Ki'nh xin ddu+o+.c bo^? tu'c va` pho^? bie^'n ro^.ng rai~ dde^'n ddo^`ng bao` Ty. Na.n Co^.ng Sa?n tre^n the^' gio+'i.

 

Tha`nh Ki'nh,

 

Ban LaoTu

 

 

**************   English  **************

 

Misleading in the use of the words VIETNAM FREEDOM MARCH!!!

From: "Ban Laotu"

Subject: Misleading in the use of the words VIETNAM FREEDOM MARCH!!!

Date: Sat, 26 Feb 2005 19:50:35 -0800 (PST)

 

To All Emailforum Readers:

 

VietTan Party has used the words "Vietnam Freedom March" for April 30, 2005 in Washington DC at the website www.april30.org. "Vietnam Freedom March", these words have meanings as a March for Vietnam Freedom, the Vietnam Freedom is granted by Vietnamese Communist Government. If VietTan Party understood the April 30 day as "A STRUGGLE FOR FREEDOM IN VIETNAM DAY", VietTan should change the words "Vietnam Freedom March" to " Struggle for Freedom in Vietnam".

 

Struggle for Freedom in Vietnam have meanings as all Vietnamese, who are in Vietnam and Overseas, are struggling for the Freedom in Vietnam, because Vietnam currently has no freedom.

 

Two assumptions for misleading in the use of the words "Vietnam Freedom March" of VietTan Party as described below:

 

1) First assumption, The Leaders in VietTan Party are very weak in English, they do not understand the real meaning of Vietnam Freedom March; therefore, they plan to use these words for April 30, 2005 in Washington DC. The real meaning of Vietnam Freedom March is same as a celebration of Vietnam Freedom March in Vietnamese Communist Government, the freedom granted by the Communist Government. VietTan Party understood "Vietnam Freedom March" as "Struggle for Freedom in Vietnam" due to weak in English.

 

2) Second assumption, VietTan Party understood the real meaning of "Vietnam Freedom March" granted by Communist Government; however, VietTan Party wants to use these words as "Struggle for Freedom in Vietnam" to encourage all Vietnamese Refugees to attend the MARCH (DIE^~N HA`NH). If Vietnamese Refugees attend "Vietnam Freedom March", VietTan Party will be successful in the public eyes of Americans and Washington DC Capitol representing U.S. Government. This assumption discloses that VietTan has supported Vietnamese Communist Government and accepted the freedom granted by the current Vietnamese Communist Government.

 

Americans and people from other free countries in the world would accept Vietnamese Communist Government and gradually forget the meaning of the 1975 evacuation of Vietnamese Refugees. If we attend "Vietnam Freedom March" we will hurt ourselves .

 

If Viet Tan Party's standpoint is "to struggle for freedom in Vietnam", VietTan Party should change the words "Vietnam Freedom March" to "Struggle for freedom in Vietnam" to accuse Vietnamese Communist Government that there was no freedom in Vietnam, the Communist Government must improve their governing strategy.

 

If the second assumption is accepted by majority of Vietnamese Refugees, who would have proper solutions and behaviors to VietTan Party. In our opinion, a demonstration for freedom in Vietnam would organized on April 30, 2005 with various slogans such as "Struggle for Freedom in Vietnam" "Currently Vietnam has no Freedom", "Struggle for Human Rights in Vietnam", "No Freedom in Vietnam for 30 years from 1975 to 2005 and continued" "Vietnamese Communist Government violated 1973 Paris Peace Agreement" "Vietnam prison system needs improvement" "Stop capturing or killing Human Right Activists" and etc.

 

If this demonstration is prepared, "Vietnam Freedom March" would not have any effect to public including American people or American government. A small VietTan Party can perform a March, so Vietnamese Refugees and all Vietnamese organizations and Communities can organize a huge demonstration related to "Struggle for Freedom in Vietnam"?

 

In summary, I do not understand VietTan Party's purpose for "Vietnam Freedom March", if the March is for supporting Communist Government, we should have proper solutions to confront with the crooked March (Die^~n han`h). If VietTan Party did not change the words "Vietnam Freedom March" to "Struggle for Freedom in Vietnam or similar slogan", two assumptions that I described above would tell the readers to understand the ultimate purpose of VietTan Party.

 

Please forward this article to to Vietnamese Refugees for consideration.

 

Sincerely,

 

Ban Lao Tu

 

* * * * * * *

 

 

 

 

 

 http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com