QUỐC HẬN, 30 THÁNG TƯ
 
ÂM MƯU CHÍNH TRỊ THÂM ĐỘC
 

Mấy anh cán bộ Việt Tân
Mặt trơ như cái đũng quần chị em
Vùng xôi đậu, lúc nhá nhem
Tung ra luận điệu lèm bèm cù nhây

Sa-lông chính trị thơ ngây
Những toan lũng đoạn, giật dây Cộng Đồng
Vườn hoang múa gậy tầm vông
Niềm tin đánh mất c̣n trông nỗi ǵ

Nỏ mồm phét lác mần chi
Chuyện không nói có, thị phi nực cười
Bay rằng bay đă cài người
Vào trong Đảng Cộng chờ thời đấu tranh

Nhưng nay sự thể rành rành
Cộng cài cán bộ điều hành Việt Tân
Biến Việt Tân thành hậu cần
Quốc doanh yểm trợ Cộng quân sờ sờ

Lại toan lấp liếm dối lừa
Đóng vai đối lập cuội giờ nữa sao ?!
Vở tuồng Kháng Chiến năm nào
Rắp tâm móc túi đồng bào đủ chưa ?!

HỒ CÔNG TÂM
 
 
 

Vietnet
 

A^M MU+U CHI'NH TRI. THA^M DDO^.C
 

 Ma^'y anh ca'n bo^. Vie^.t Ta^n
 Ma(.t tro+ nhu+ ca'i ddu~ng qua^`n chi. em
 Vu`ng xo^i dda^.u, lu'c nha' nhem
 Tung ra lua^.n ddie^.u le`m be`m cu` nha^y

 Sa-lo^ng chi'nh tri. tho+ nga^y
 Nhu+~ng toan lu~ng ddoa.n, gia^.t da^y Co^.ng DDo^`ng
 Vu+o+`n hoang mu'a ga^.y ta^`m vo^ng
 Nie^`m tin dda'nh ma^'t co`n tro^ng no^~i gi`

 No? mo^`m phe't la'c ma^`n chi
 Chuye^.n kho^ng no'i co', thi. phi nu+.c cu+o+`i
 Bay ra(`ng bay dda~ ca`i ngu+o+`i
 Va`o trong DDa?ng Co^.ng cho+` tho+`i dda^'u tranh

 Nhu+ng nay su+. the^? ra`nh ra`nh
 Co^.ng ca`i ca'n bo^. ddie^`u ha`nh Vie^.t Ta^n
 Bie^'n Vie^.t Ta^n tha`nh ha^.u ca^`n
 Quo^'c doanh ye^?m tro+. Co^.ng qua^n so+` so+`

 La.i toan la^'p lie^'m do^'i lu+`a
 DDo'ng vai ddo^'i la^.p cuo^.i gio+` nu+~a sao ?!
 Vo+? tuo^`ng Kha'ng Chie^'n na(m na`o
 Ra('p ta^m mo'c tu'i ddo^`ng ba`o ddu? chu+a ?!

 

 HO^` CO^NG TA^M
 
 
 
 

* * * * *
 
 

MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO !!!

DÙNG CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU !!!
 
 

QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN


QUYẾT TẨY CHAY NGÀY TỰ DO CỦA VIỆT TÂN
 
 
 
* * * * *
 
 

http://tailieu0.tripod.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com