Make your own free website on Tripod.com
 


 


----- Original Message -----
From:Aladin Nguyen
To:diendanchinhtri@yahoogroups.com ; diendancongluan@yahoogroups.com ; diendanquocgia@yahoogroups.com ; diendanviahe@yahoogroups.com ; diendanviahe2@yahoogroups.com ; thaoluan@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 30, 2005 5:50 AM
Subject: [THAOLUAN] A^M MU+U XO'A BO? NGA`Y QUO^'C HA^.N 30/4 CU?A MAFIA MA(.T TRA^.N-VIE^.T TAN
Ho+~i ma^'y nga`i  "tai to ma(.t lon",  ca'c la~nh tu., chu? ti.t, tri' thu+'c cu?a  vu`ng -Do^ng Ba('c Hoa Ky` nha^'t la`  vu`ng Boston/Mass.   Ma^'y nga`i  co' nghe ro~, hie^?u ro~ a^m mu+u xo'a bo? nga`y li.ch su+? Quo^'c Ha^.n 30/4 cu?a bo.n to^`i ddo^` da^n to^.c mafia  Vie^.t gian CSVN va` mafia Ma(.t Tra^.n pho+? bo` Vie^.t tan na`y kho^ng nhi? ??  Xin ma^'y o^ng ma^'y ba` "tai to mat lon" kia ha~y la`m o+n ddo.c ky? ba`i du+o+'i dda^y, dde^? hie^?u ro~ tu+o+`ng ta^.n ho+n ve^` a^m mu+u bo^i ba^?n nga`y li.ch su+? Quo^'c Ha^.n 30/4 do lu~ to^.i ddo^` da^n to^.c Vie^.t gian mafia Ma(.t Tra^.n pho+? bo` Vie^.t ta^n va` CSVN thu+.c hie^.n...
Theo to^i bie^'t co^.ng ddo^`ng vu`ng DDo^ng Ba('c na`y (Boston/Mass),  thi` tu+` la^u nay chu+'c chu? ti.t, la~nh tu. dde^`u do  nho'm tay sai thuo^.c ha., bo.n tha^n mafia Ma(.t Tra^.n pho+? bo` Vie^.t gian, na('m va` le`o la'i co^.ng ddo^.ng o+? Boston na`y he^'t (NTB, HAH...vv...).  Nga`y nay, chu+'c chu? ti.t do Toa`n na('m giu+~ (Toa`n la` ba.n ho.c cu~ High School cu?a to^i, ha('n cu~ng la` ho.c tro` cu?a tha^`y DDa(ng tu+'c Pha.m Thu+ DDa(ng ho^`i ddo' 81-84), tuy Toa`n kho^ng pha?i la` ngu+o+`i cu?a Ma(.t Tra^.n, Toa`n chi? la` hi`nh no^.m be^n ngoa`i, be^n trong va^~n do ma^'y tay dda^`u bo`, dda^`u na^.u, tay sai cu?a lu~ to^.i ddo^` da^n to^.c mafia Ma(.t Tra^.n pho+? bo` Vie^.t gian no' ddie^`u khie^?n, le`o la'i va` sai khie^'n Toa`n la`m theo le^.nh cu?a chu'ng ma` tho^i..
 
A^m mu+u xo'a bo?, bo'p me'o nga`y li.ch su+? Quo^'c Ha^.n 30/4 na`y la` do lu~ tay sai pha?n gia'n CSVN la` lu~ to^.i ddo^` da^n to^.c mafia Ma(.t Tra^.n pho+? bo` Vie^.t ta^n no' chu? tru+o+ng, kho+?i xu+o+'ng va` tuye^n truye^`n... ma` ma^'y te^n "tai to mat lon" trong co^.ng ddo^`ng vu`ng DDo^ng Ba('c (Boston/Mass) na`y la.i la` dda'm ...cho' sa(n, tay sai thuo^.c ha.  cu?a chu'ng, thi` thu+? ho?i lo+`i ke^u go.i du+o+'i dda^y bo.n chu'ng co' nghe kho^ng nhi? ???
Cha`o
 
From:"Angelique claude" <canlonghagiangnam@yahoo.com>
 30 thang 4 , ngay Quoc Han . Da 29 nam qua , cu nghe 30/4, tat ca nguoi VN khong CS deu nghi den ngay nuoc mat nha tan , gia dinh ly tan .Bao dong bao ruot thit oan oai va chet ru trong nguc tu CS ,hang tram ngan nguoi vui thay noi be ca , rung sau trong khi tron chay bon quy do khac mau de di tim tu do . ! ???Bao quyen CS rat di ung voi ngay 30/4 , voi 2 chu Quoc Han .

Tai trong nuoc , ngay tu ngay dau 30/4 , chung da muon xoa bo 2 tieng Quoc Han trong tam tri nguoi mien Nam . Chung da bo tien , nhan luc de to chuc ram ro ngay 30/4 voi danh tu la ngay Tu do , ngay giai phong , voi co xi , voi duyet binh, voi vui choi giai tri ..v..v.. . Nhung bon chung da that bai . Nguoi dan khong huong ung , neu co tham gia chi guong gao duoi ap luc cua bao quyen .Va ngay 30/4 trong nuoc duoc bao quyen to chuc hang nam , duoi danh xung my mieu " ngay tu do ",ngay cang mo di duoi su tho o cua dan chung .

Trai lai , tai Hai ngoai , voi su lon manh theo thoi gian cua khoi nguoi ty nan CS , ngay 30/4 , ngay Quoc Han , duoc to chuc ky niem ngay cang quy mo , ram ro , voi su tham du ngay cang dong cua Dong Bao cong themsu tham gia cua the he thu 2 , thu 3 cua CD nguoi Viet ty nan CS .

Nam trong ke hoach thuc thi nghi quyet 36 , nam trong cai banh ve Hoa Hop Hoa Giai , bon CS bao quyen phai xoa tan ngay ky niem Quoc Han 30/4 trong tam tri CDVN ty nan , Chung khong muon nguoi VN ty nan CS o Hai ngoai nho den 2 tieng Quoc Han . Muon duoc vay chung phai lam sao bien?ngay ky niem 30/4 ( Quoc Han ) bang 1 danh xung khac . Do la dieu kien tien quyet , Chung da tha bong, bien ngay 30/4 thanh ngay " tu do " nhung bi suc chong doi cua dong bao ty nan Hai ngoai nen chung tam thoi im tieng , voi tram phuong ngan ke quy quyet , bon quy do nhan thay hien nay phong trao doi hoi Nhan quyen dang len cao , tuong ke tuu ke , thay gi bien ngay 30/4 thanh ngay tu do, bi dong bao ty nan phan doi , tam thoi ,c hung them 3 chu " cho nhan quyen" phia sau 2 chu Tu Do . Hoan ho ngay Tu Do cho Nhan quyen , nhung tai sao ngay nay khong to chu chuc vao MOT NGAY hay MOT THANG nao KHAC ma lai to chuc dung vao NGAY QUOC HAN ( hoac xe dich 1 hai ngay ) ??? Am muu gi ? Voi phuong tien va tien bac , lai them mot luc luong tre du hoc sinh ( Con em cua can bo CS ) co ky luat ( Dang ) Chung se quy tu dong gap nam , muoi ngan lan nguoi tham du buoi le do bon chung to chuc de de bep va tieu diet ngay le ky niem Quoc Han cua nguoi VN ty nan CS chan chinh ! Kinh mong cac Doan the Tranh dau cho Nhan Quyen luu y dung de bon CS loi dung Phong trao Chanh nghia cua minh de de bep giet chet ngay ky niem khong bao gio quen cua Dong Bao ty nan CS .

Kinh xin O. TQN , Chu tich uy ban Chinh nghia mien Dong Bac va O .CT/CDVAMDDC luu y , tham khao , keu goi cac Hoi Doan , Doan The tiep tay neu truong hop nay xay ra tai vung Thu Do HTD .

Kinh mong cac Bac Truong thuong , quy Dong Bao tim bien phap bao ve ngay ky niem Quoc Han cua Dong Bao VN ty nan CS dang bi bao quyen CS manh tam diet bo .


 
NGA`Y QUO^'C HA^.N
30 THA'NG TU+
 
* * * * *
 

* * * * * *

(CO`N TIE^'P)
 
 

tailieu0.tripod.com